Id de Centraal Apolheek en Drogistcry Dansschool. Gebouw „Diligenlia", 1.1. i. Uns. Ut i Leesgezelschap, C. YERHEUS, Uurwerkmaker, OUDE WATER. 16 Oudewatersche KOEIEN Licht-petroleum Notaris M. GOUVERNE Openbare Verkooping Openbare Verkooping De Boerenplaats, geflaamdOverkerk, pr Openbare Verkooping DIRKSHORN. a. Twee perceelen uitmuntend Bouwland, b. Een perceel uitmuntend Bouwland, Gem. Sint Maarten. Öudkarspel. Bouwterrein s. agsteribbeT- zijn eenige plaatsen vacant. Om de 14 dagen wordt esn romen verstrekt RED STAR OIL Faillissement J. (L DONKER REPARATIE-INRICHTING. e r i- E G. WENTINK, YVËÜENS STERFöIVALr- Eene HUISMANSWONING, Openbare Verkooping i)o BOEKEN PLAATS P. J. LAURMAN, P. J. LAURMAN, P. J. LAURMAN, P. J. LAURMAN, P. J. LAURMAN, aan den Westerweg, Nassauiaan en Egmonderstraat. c E O tlATUURVlOLLEN Ondergoederen Jansen &Tilanus BOEKHANDEL trekt SO SEPT. VIYELi bij uitnemendheid. Openbare Verkooping Openbare Werkooping 17 October 1910 Kininepillen 50 et. per 100 stuk, Staalpillen Emserzout 35 flacon. Natuurlijk Apentawater 35 flesch. Fr Jozef- bitter water 35 Vichy water 45 MIBNT 9. ALKMAAR. se 3 OS O ,n o te CL *o u V V "55 J3 M u o es u c3 03 h f 2.— per kwartaal, - ACHTERSTRAAT B 21 ZIE DEN HOOFDPRIJS: Luttik-Oudorp C 2 - 6, Alkmaar. 9,73 P. J. C. VAN TOORNENBURGH te H E I L O O. een WOONHUIS; nr. 262 san het Nieuwland te d e R ij p, met ERF en TUIN, samen groot 6 aren, 50 centiaren te CASTRICUM te ALKMAAR, Mr. A. P. H. DE L%NQE, In verhand met Israëlitische Feest dagen, zal de afslag der perceelen 1, 2 en 3 niet 17 October, doch DONDER DAG 20 OCTOBER a.s. ter zelfder plaatse en uur gehouden worden. Te bevragen bij A. G. DEN BQESTERP, Tousaaintgtr. 9. Het goedkoopste adres voor het gereedma ken van geneesmiddelen. 80 1000 vrouw van A. SCHENKELS te Helder. Door het verbindend worden der eenige uitdeelings- lijst op 21 Sept. 1.1. is bovengenoemd faillissement geëindigd. Mr, A. J. M. LEESBERG, Curator, Kantoor: Langestraat 94, Alkmaar. Ondergeteekende bericht aan het geachte publiek van ALKMAAR en OMSTREKEN, dat hij opent een DAJÏSCURSUS in gewone en nieuwe Dansen Quadrille des Lanciers, enz., enz., op DINSDAG 4 OC TOBER, 's avonds 17Q2 nar. Dagelijks inschrijving aan het gebouw. BILLIJKE CONDITIëN. Hoogachtend, Speciaal Dansleeraar van Amsterdam. SUCCES GEGARANDEERD. ka kl V) :s? k. ka CU bJD S3 ft O Gpsrai' DE VAN FRIEZENVEEN. Zijn verkrijgbaar bij LAAT 67. Steeds voorhanden: HEMDEN, BORSTROKKEN, FLANELLEN. PANTALONS, SOKKEN, KOUSEN, ROKKEN, TAILLES, KNIEWAdMIERS, GEZONDHEIDSGORDELS etc. NETFLANELLEN voor Dame» en Heeren. KATOENEN KOUSEN en SOKKEN. VOORD AM C 9, ALKMAAR. In het X bevattende GIDS, - HOLL. REVUE, - NEDERLAND, ELSEVIER's MAANDSCHRIFT, - GARTENLAUBE F LIEGENDE BLsTTER, - UEBER LAND UND MEER, EIGEN HAARD, - DE PRINS, - LONDEN NEWS, Naast VROOM DREESMANN. EERSTE KLAS - - Accurate regeling. Degelijke garantie. Kon. besluit 10 JUNI No. 40. SO CENT per lot, II A t 5.— Lotenhandel J. TER WEIJ Cz., Koorstraat, ALKMAAR. Telefoon No. 434. MANTEL- en STOFFENM AG AZIJN. Waschecht, [krimpvrij, 80 c.M. breed voor Blousen, Ochtend-Japonnen, Kinderjurkjes, enz. enz. S Verkrijgbaar bij J. H. WILLERS, Alkmaar. voldoet aan alle eischen, die aan goede kwaliteit ge steld kunnen worden.' Vraag onze voordeelige verkoopsconditiën. Vert.NAT. WHITE OIL Cv. Ltd. Vanaf J. H. WILLERS, in de nienwste kleuren en stoffen. Alkmaar. - Telef. 347. in het Café van den heer A. PEPERKAMP aan de Breedstraat, bij opbod op Donderdag 39 Septem ber 1910, bij afslag op Donderdag 6 October 1910 telkens des avonds 7 uur, ten overstaan van Notaris te Alkmaar, van de navolgende HUIZEN en ERVEN te ALKMAAR, als 1. Het WOONHUIS, waarin Barbierszaak aan het Verdronkenoord No. 73, met erf en eigen steeg, kadaster sectie B No. 680, groot 58 centiaren. Verhuurd voor f 4 10 per week aan den heer P. VAN OMMEN tot 27 Mei 1912. 2. Het HUIS en ERF aan de Hofstraat D 37, ka daster sectie B No. 2513, groot 31 centiaren. Ver huurd voor f 1.50 per week. Behoorende tot de nalatenschap van Mevr. de Wed. I. ELZASPrins te Alkmaar. 3. Het WOON- en WINKELHUIS, waarin Boter en Kaashandel, met erf aan het Verdronkenoord No. 88, kadaster sectie B No. 415, groot 67 centi aren. Bewoond door den eigenaar P. W. VAN DIJK. Breeder bij biljetten omschreven. Meerdere inlichtingen verkrijgbaar ten kantore van den genoemden Notaris en wat betreft de perceelen 1 en 2 ook ten kantore van den Heer Mr. A. PRINS, adv ocaat en procureur te Alkmaar. te ALKMAAR zal verkoopen op Donderdag 6 October 1910 bij o p.b o d en op Donderdag 13 dier maand bij afslag, telkenmale des avonds ten ure, in het Koffiehuis van den Heer A. Peper kamp te Alkmaar aan de Breedstraat: De PERCEELEN te A L K M A A R als Het HUIS en ERF aan de Oudegracht z/z., wijk A, no. 217, groot 42 centiaren. 3 HEERENHUIZEN en ERVEN aan den Kenne- merstraatweg, wijk E, no. 112, 114 en 118, respectie- Aelijk groot 168, 150 en 152 centiaren. Het HUIS en ERE aan de Nieuwpoortsteeg, w/z., wijk E, no. 1, groot 81 centiaren. 7 naast elkander staande WOONHUIZEN aan de Drebbelstraat o/z. ten noorden van het eigendom van den -Heer C. KIEFT e n 8 naast elkander staande WOONHUIZEN aan de Drebbelstraat o/z. ten zuiden, liet eigendom van den Heer C. KIEFT. wijk E, no. 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 en 2, groot van 120 tot 86 centiaren. 8 naast elkander staande WOONHUIZEN aan de Landstraat o/z., wijk F, no. 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65 en 67, groot van 86 tot 67 centiaren. 11 naast elkander staande PERCEELEN aan de Overdiestraat n/z., wijk F, nrs. 331, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47. 49 en 51, groot ieder ongeveer 61 een tiaren. Een en ander behoorende aan Mevr. de wed. P. MESSELAAR e. a. Notitieboekjes voor de veiling zijn te bekomen ten kantore van don notaris en van de N.V. Bouwstoffen voorheen P. MESSELAAR, alwaar tevens inlichtingen zijn te bekomen. TE ALKMAAR, op Zaterdag 15 October 1910 bij opbod en op Zaterdag 33 October 1910 bij afslag en com binatiën, telkens des morgens 11' /2 unr, in het Café „CENTRAL", ten overstaan van den Notaris L. TOP, van genaamd „BEUGZICIIT", met ERF, SCHUUR, TUIN en eenige 'stukken UIT MUNTEND WEILAND, aan den Groeneweg in de Bergermeer, gemeente Bergen, samen groot 17 hec taren, 39 aren, 40 centiaren. Te veilen in 8 perceelen. Behoorende aan de Erven van den Heer W. BOON en te aanvaarden het land Kerstmis 1910 en de ge bouwen, erf en tuin 1 Mei 1911. Inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoem den notaris te Bergen. op Woensdag den 5 October I91D, bij opbod en op Woensdag 13 October 1910, bij afslag en combinatiëntelkens des morgens 10 uur, in de herberg „ue Onderneming" van den Heer Jb. RUITER, ten overstaan van den Notaris Mr. A. P. H. DE LANGE, aan den WESTERWEG te II E I L O O, bestaande uit nieuwe linisnianswoning, kapberg, tuin en bouwland en uitmuntend weiland, te zamen groot pl.ni. 20.11.20 Hectaren. Het Weiland is zeer geschikt voor bloembollen cultuur en Tuingrond. Eigendom van en in gebruik bij den Heer J. ROS KAM Pz. Te aanvaarden het land Kersttijd 1010 en de gebouwen, erf en tuin 1 Mel 1011. Te veilen in 30 perceelen. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voor noemden notaris aan de Breedstraat A 10, te Alkmaar, De Notaris SOLE T te' d e R ij p zal aldaar op Woensdag 38 September 1910. des voormiddags om 11 uur, ten koffiehuize „Het Stadhuis van Am sterdam" in bet openbaar verkoopen Aanvaarding en betaling 6 weken na den verkoop. op Maandag 3 October 1010, bij opbod, afslag en combinatiën, des morgens 10 uur, in het Stations koffiehuis van den heer SCHOTVANGER, ten over staan van den Notaris Mr. A. P. H. DE LANGE, van 1' De HUISMANSWONING met SCHUUR, ERF, TUIN, WEILAND, BOUW LAND en DUIN, aan den Nieuwen Straatweg, Oudenweg en Schelp vaart te CASTRICUM, te zamen groot 6.96.80 H.A. Te veilen in 11 perceelen. Verhuurd aan den heer J. TWISK. 2. De HUISMANSWONING met SCHUUR ERF, TUIN en WEILAND, aan den Heerenweg of Bakkummerweg te CASTRICUM, te zamen groot 26.77.60 H.A. Te veilen in 15 perceelen. Verhuurd aan den heer C. TWISK. De perceelen behooren tot de nalatenschap van wijlen den heer J. TWISK Cz. en zijn te aanvaarden de huizen, schuren en erven 1 Mei 1911 en het land Kersttijd 1910. Het land is bizonder geschikt voor bloem bollencultuur. Inlichtingeu worden gegeven ten kantore van voor noemden Notaris, aan de Breestraat A 10, te Alkmaar. op MAANDAG 10 OCTOBER 1910, bij opbod, en op MAANDAG 17 OCTOBEi1910, bij afslag' en combi natiën, telkens des avonds 6 uur, in het café „Cen tral", van den heer K. WILLIG, ten overstaan van den Notaris van de volgende perceelen te ALKMAAR: 1. Een WINKEL- en WOONHUIS met ERE, aan de Zuidzijde van de Langestraat, bij de Groote Kerk, groot 78 centiaren. Verhuurd! aan den heer P. BOKJESON voor 5,per week tot 1 Januari 1911. 2. Een nieuw WOONHUIS met ERF, aan de Ach terstraat, in de onmiddellijke nabijheid van de markten. Zeer geschikt om tot winkel in te rich ten, van alle gemakken voorzien, groot 85 cen tiaren. Laatst bewoond geweest door wijlen mej. de wed. A. ENGLANDER. 3. Een WINKEL- met WOONHUIS en ERE, aan de Magdalenenstraat, in de onmiddellijke nabij heid van de markten, groot 1 are, 10 centiaren. Verhuurd aan den heer H. IMM.ING tot 1 Mei 1913 met 3 optie-jaren, voor 9 per week. Perceel 1, 2 en 3 behooren tot de nalatenschap van wijlen Mej. de Wed. A. ENGLANDER. 4. Een HEERENHUIS met VOORTUINTJE, Bin nenplaats en Kantoorgebouw, op den hoek van de,n Geestersingel en Spoorstraat, groot 1 Are, 27 c.A. Voorzien van gas- en waterleiding en van alle gemakken, bevattende beneden vestibule, gang, keuken, kamers en suite, boven 4 kamers en zol derkamertje. Eigendom van en bewoond door den heer D. G. WEISENBORN. 5. Een ruim en sterk gebouwd PAKHUIS en ERF, aan de Mosterdsteeg, groot 1 are, 85 centiaren. 6. DRIE HUIZEN met ERVEN en STEEG, aan de le Landdwarsstraat, nos. 911 en 13, respec tievelijk groot 92 cA., 82 cA. en 1 are. 9 eA. Verhuurd aan H. TIMMERMAN voor 2.60, J. MOULARD voor 2.50 en H. NIEROP voor J 2.60 per week. 7. ZES HUIZEN met ERVEN èn STEGEN, aan de le Landdwarsstraat, Ns. 4. 6, 8, 10, 12 en 14, respectievelijk groot 73 c.A., 74 c.A., 77 c.A., 1 Are, 82 c.A. en 1 Are 13 c.A. Verhuurd! No. 8 aan L. J. BERLIJN vcor 2.60, No. 10 aan J. GROENLAND voor 2.60 en No. 12 aan KOREMAN voor 2.50 per week. De overige perceelen- zijn thans onverhuurd. Eigendom van den heer P. VORST. 8. Een HUIS, waarin Boekdrukkerij, ERF en afzon derlijke BOVENWONING, aan de Ridderstraat, groot 42 Centiaren. Voor alle doeleinden ge schikt. Eigendom van en in gebruik bij den heer J. BEZAAN. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van ge noemden Notaris, aan de Breedstraat A 10 te Alk maar. te ALKMAAR, in het koffiehuis „de Tabaks- handel", van den heer N. Schermehhorn aan het Waagplein, op Maandag, den 17 October 1910 des voormiddags ten 11 ure van genaamd ,.1'luklio 1'", bestaande in eene BOEBEJiWONIMG, SCHUUB, ERF, GRACHT en WEILAND, aan de Zuider vaart oostzijde in den polder de Schermeer gemeente Zuid- en Noordschermer, behoorende tot de kavels 20 en 21 letter M te zamen groot 18 hectaren 93 aren, in huur bij den heer D. J. G o v e r s en te aanvaarden de gebouwen en erf den 1 Mei 1911 en het weiland den 25 December 1910. De perceelen zijn ook uit de hand te koop te bevragen ten kantore van den Notaris Mr. A. J. B. BLAISSE Heerengraeht 314, te Amsterdam en ten kantore van den Notaris P. A. DE GELDER te Stom- petoren, in de gemeente Oterleek, bij welke Notarissen ook nadere inlichtingen te bekomen zijn. Deze verkooping eerst aange kondigd op 10 Oetober 1910is UITGESTELD tot te GROOTSCHERMER in de herberg „de Jonge Ruiter" op DONDERDAG 29 SEPTEMBER 1910, 's voormiddag ten 10 ure van: DRIE KAVELS UITMUNTEND WEILAND, ge legen aan den Middenweg in de Noordeindermeer, ge meente Zuid- en Noordschermer te zamen groot 14 hectaren, 26 aren, 70 centiaren, en eene BOERENWONING met SCHUUR, ERF, TUIN en WEILAND, te Grootschermer en in den polder Meenigweer mede in de gemeente Zuid- en Noordschermer, te zamen groot 21 hectaren, 7 aren 50 centiaren; alles uitvoeriger in biljetten omschreven en behoorende aan den heer P. OLY, te aanvaarden de boerenwoning en toebehooren den 1 Mei 1911 en de overige perceelen den 25 December 1910. Inlichtingen te bekomen ten kantore van den notaris P. A. de Gel der te Stompetoren, in de gemeente Oterleek. Notaris te Schoorldam, zal op WOENSDAG 28 SEPT. 1910, des avonds 6 uur, in het koffiehuis vau den heer L. Wink te Dirkshorn, publiek verkoopen in de gemeente Sint Maarten, sectie B, nos. 342 en 397, te zamen groot 1 hectare, 53 aren, 20 centiaren. Te veilen in 6 deelen. in de gemeente Harenkarspel, sectie B, no. 607, groot 22 aren, 70 centiaren. Behoorende tot de nalatenschap van wijlen mej. Trijntje Rus, weduwe van den heer A. Wink. Aanvaarding Kersttijd! a.s. notaris te Schoorldam, zal op DINSDAG 18 OCTO BER 1910, voormiddags 11 uur, in het koffiehuis van den heer Kasenbroot te Groet publiek verkoopen: 1. HUIS en ERF te Gro-et nabij den Heerenweg, groot 3 A. 30 cA. 2. Perceel BOUWLAND, aldaar, groot 27 A. 60 cA. 3. Perceel BOSCH aldaar, groot 22 A. 80 eA. 4. Perceel BOUWLAND aldaar, groot 19 A. 20 cA. Behoorende tot de nalatenschap van den heer P. Kasenbroot. notaris te Schoorldam, zal op DONDERDAG 20 OC TOBER 1910 bij opbod en op VRIJDAG 28 OCTO BER bij afslag, combinatiën en eindtoewijzing telkens des voormiddags 11 uur, in het koffiehuis van den heer Nottelman te Eenigenburg, publiek verkoopen: 1. Een goed onderhouden HUISMANS WON ING met KAPBERG en ERF te Eenigenburg, gem. Sint Maarten, sectie C no. 310 groot 12 A. 90 cA., in 2 deelen. 2. Een goed onderhouden RENTBNIERSWO- NING met TUIN, aldaar, sectie O no. 277, groot 8 A. 20 cA. 3. Perceelen uitmuntend WEILAND, gein. Sint Maarten, sectie C no. 157, zeer geschikt voor bouw terrein, groot 93 A. 70 cA., in 2 deelen; no. 158 groot 90 A. 30 cA. in 2 deelen; no. 202 gedeeltelijk genoemd de Stadsweid, groot ongeveer 1 H., 62 A. 50 cA. in 4 deelen; no. 187 groot 1 II., 30 A. 20 cA. in 3 deelen; no. 188 groot 91 A., 40 cA. in 2 deelen. 4. Perceelen uitmuntend BOUWLAND aldaar, sec tie C no. 274, zeer geschikt voor bouwterrein, groot 50 A., 10 cA. in 3 deelen; no. 159 groot 76 A. 30 cA., no. 161 groot 72 A. 20 cA., no. 162 groot 66 A. 90 oA., ■no. 160 groot 3 A. 50 cA., no. 202 gedt.groot ongeveer 1 H. 53 A. 60 cA. in 4 deelen, no. 179, groot 2 H.A., 6 A. 80 cA. in 5 deelen; no. 191 groot 38 A. 60 eA. en no. 192 groot 15 A. 60 cA. Behoorende tot de nalatenschap van mej. Guurtje Doekes, wed. van den heer P. Jonker. notaris te Schoorldam, zal op VRIJDAG 21 OCTO BER 1910, 's morgens 9 uur, ten sterfhuize van den heer P. Kasenbroot te Groet om contant geld publiek verkoopen 2 Kalfkoeien, 1 Geldekoe, 1 Kalfvaars, 2 Graskal- veren, 8 Schapen, 1 Varken, 1 Hond, 20 Kippen, waar onder 5 jonge, ongeveer 15000 Kilo best gewonnen HOOI, Boerenwagen met hooiraam en ponder, Speel wagen, Kruiwagen, lerbak, zoo goed als nieuw, Melk wagen en verder BOEREN- en LANDGEREED- SCILAP en eenig HUISRAAD, waaronder 2 Veeren bedden met toebehooren, 2 koperen Ketels, Kasten, Tafels, Stoelen, Spiegels, Klokken, enz. Notaris te Schoorldam, zal op DINSDAG 25 OCTO BER 1910, 's avonds 6 uur, in het „Huis te Bredero- de", te Oudkarspel, publiek verkoopen: 1. Een goed onderhouden HUIS, met; BOET en ERF, midden in het dorp Oudkarspel, sectie D, No. 679, groot 3 A- 70 C.A., in 2 deelen. 2. Perceelen uitmuntend BOUWLAND, gem. Oudkarspel, secties B en 0, te zamen groot 1 H.A. 50 Aren 50 Centiaren. Te veilen in verschillende perceelen, nader bij bil jetten omschreven. Behoorende tot de nalatenschap van den heer C. SCHELTUS Gz. Stoomdr. van Herma. Ooster Zoon te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 10