Openbare Verknoping Ondergoederen. F. W. J. DROGE, 61 iSiii PiKiiM oiel liiten ito. normaal Onderkleeding eene nette 2e Dienstbode, STADSNIEUW N. BUITENLAND, ADVERTED Tl EN. Siiii@edlei9 Rokken, Kousen, Sokken, Buikgordels, Breigarens enz. Da ECHTE Prof. Dr G. JAEGER) Huishtöud&fer, HUISHOUDSTER, vraagt te huur een Localiteit, aankomende KLERK(£). SJOELBAK ZIT- en SLAAPKAMER HUISHOUD! G. wollen, katoenen,! gebreide, tricot, en wüte gemaakte voor HEEREN, DAMES en KINDEREN, eii de TRICOT STOFFEN aan het stnk.j alk haar Eene vereeniging hier ter stede geir£*a?§jd beval de gevangenneming van de vier mannelijke ge tuigen a décharge op grond van vermoeden van meineed, met last tot instructie; voorts werd de be handeling der zaak geschorst. UIT EGMOND AAN ZEE. Bij de gisteren alhier gehouden aanbesteding voor het vergrooten van het kerkgebouw der Ned. Herv. Gem. alhier waren 10 biljetten ingekomen terwijl één biljet als zijnde te laat ingeleverd geweigerd werd. Ingeschreven werd1 als volgt: P. Dubbeld, Alkmaar 5700. J. .Dorregeest, Alkmaar, 5696. J. Blaauw- boer, Egmond aan Zee, 5500. C. Conijfi, Egmond aan Zee 5460. J. v. d. Plas, Egmondl aan Zee J 5290. C. Bol, Alkmaar 5250. A. Heeren' en Jb. Sijp, Egmond aan Zee 5084. II. Holman, Alkmaar 4900. L. O. Oudt, Alkmaar 4580. A. Blom, Alk maar i 4385. DE AMBACHTSCHOOL. Thans is er weer een uitvoerig' schrijven over het oprichten van een nieuw gebouw voor de ambachts school enz. van B. en W. aan den Raad gekomen, dat we, evenals al de andere stukken, welke op deze be langrijke zaak betrekking hebben, in extenso zullen opnemen. Voor heden moeten we evenwel volstaan met mede te deelen, dat het B. en W. aangenamer wa re geweest als het bestuur der ambachtsschool, waar mede zij tot nu toe in dé beste verstandhouding heb ben gestaan, zijne zóó overwegende bezwaren aan het college was komen mededeelen. Liever dan een on verzoenlijke houding aan te nemen geven B. en W. de voorkeur aan het door den inspecteur van het mid delbaar onderwijs aangenomen standpunt. De heer de Groot is n.l. van meening, dat op de keuze van het terrein d© zaak niet mag afstuiten. Zij stellen in ver band' hiermede voor de plaats van vestiging voors hands in het midden te laten, en dus de conclusie van hun vroeger voorstel in dier voege te wijzigen, dat achter de woorden „op een terrein tussehen de Hoorn- sehe vaarten" worde gelezen „of op een nader in over leg met het bestuur van de ambachtsschool te kiezen terrein." Van ernstigen aard achten B. en W. hetgeen het bestuur heeft geschreven naar aanleiding van de op merking, betreffende de keuze van een architect. Het college noemt dit onheusch en doet .nog eens uitko men, dat de samenwerking tot dusver nooit iets te wenschen heeft overgelaten. Het is het voornemen van B. en W. eventueel inet het best uur der Am bachtsschool in overleg te treden omtrent het doen op maken van een nieuw plan door een stadgenoot. Het nadere overleg is reeds noodzakelijk geworden, omdat Ambachtsschool en Handelsavondschool wel geschei den zullen worden, zoodat er voor de gemeente in dit gebouw geen 17 leer- en teekenlokalen behoeven te worden gereserveerd. HANDELSONDERWIJS. In bovenbedoelde bijlage deelen B. en W. mede van den inspecteur van' het handelsonderwijs, dr. Fockens, een schrijven te hebben ontvangen, waarin wordt me degedeeld, dat eene volledige scheiding, ook admini stratief, zal moeten tot stand komen tussehen den Handelsavondcursus en de Ambachtsschool. Deze cursus zal, naar dr. Focken?s meent, eene zelfstandige inrichting moeten worden, onder leiding van den heer Versteege en diens personeel, noodig al» hij het acht, dat partij worde getrokken van de ervaring der in de ze gemeente werkzaam zijnde handelsdocenten. NIEUWE TELEFOON-AANSLUITINGEN ■>-1 Scliellinger A, Ivo], waren, enz. Magdalenenstr. - X l'!8 Sta-N-Apotheek, Dr. L. M. v. d. Berg. vliegterrein in orde maken. De sierlijke tent, die tij dens de La ndbouwfeesten op het Doelenveld stond, zal naar dit terrein worden overgebracht. CADETTENSCHOOL. Staatscourant No. 223 bevat een Koninklijk besluit van den 12den September 110, tot nadere wijziging van het reglement voor de Cadettenschool. POLITIE-DIPLOMA. De heer J. 0. Meeuwsen alhier, verwierf gisteren te Utrecht het politie-di'ploma met aanteekening. MUZIEKUITVOERING door het Stedelijk Muziekkorps, directeur H. A. Maas, in den Hout. op Zondag 25 September van 21/'4% uur. 1'. De klokken van Chicago, marsch van Sousa. 2. „Un premier jour de bonheur, Ouverture van Auber. 3. a. Mann steigt nach, Tanslied van Fall, b. Heimliehe Liebe, gavotte, van Resch. 4. Kunstlerleben, Walzer van Strauss. Pauze. 5. Oranje-Nassau, Marsch van Jos. Kessels. 6. Rose Mousse, valse lente van Bosc. 7. Potpourri-populaire van Renaud. 8. Finale. RECTIFICATIE. In de uitslag veiling bij opbod gehouden 21 Sep tember, ten overstaan van notaris van der Veen te Alkmaar, van perceelen te Wieringerwaard, staat bij No. 10 abusievelijk de heer II. Smit, dit moet zijn K. Smit. AGENDA ZATERDAG: Mannenkoor „De Vereenigde Zangers," repetitie, 7a/4 uur, Diligentia. „Kracht en Vlugheid," me i sj es- af de el i ng II 3% 4x/2 uur; meisjes-afdeeling I 67 uur; „Het Gulden Vlies." ZONDAG. Orpheus", repetitie, 12 uur, Café „Central." MAANDAG: ZangYeveeuigiag Stem des Volks," rspetitie yau 8—10 uur, café „Graanhandel" Zaadmarkt. DINSDAG „Kracht en Vlugheid," jongens-afdeeling I 7%8% uur; heeren-afdeeling 83/493/4 uur; „Het Gulden Vlies." Arbeiders Dam- en Schaakclub, 8 uur, „Voor waarts" Oudegracht. Alkm. Tooneel, verg., 8% uur, v. Twisk. Toonkunst, repetitie, 8 uur, de Unie. Schaak- en Damclub V. V. V., Schenuerhorn, Waagplein. WOENSDAG: „Kracht en Vlugheid," jongens-afdeeling III 67 uur; jongensafdeeling II 78 uur; „Het Gulden Vlies." VRIJDAG: „Kracht en Vlugheid," dames-afdeeling 71/483/4 uur; heeren-afdeeling 83/49s/4 uur; „Het Gulden Vlies." CORRESPONDENTIE. Plaatsigebrek noodzaakt ons de lijst van ingekomen en vertrokken personen tot een volgend nummer te laten liggen. BURGERLIJKE STAND VAN AT,KMA AD Overleden: 22 Sept. Gerrit Blom, oud 55 j. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Naar waarnemingen verricht in den morgen van 24 September. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. (Geldig tot den avond van 25 September). OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be kendo stand van den barometer 772.9 te St. Mathieu. De laagste stand van den barometer 744.7 te Hapa randa. VERWACHTING. Meest matige westelijke wind, zwaar bewolkt, mo gelijk enkele regenbuien, zelfde temperatuur. NS arki berichten. ALKMAAR, 28 Sept. Kaas. Kleine volvette met rijksmerk f 33.50, kleine fabriekskaas f 31.50, kleine boerenkaas f 32.50, commissie f 32.middelbare f 32.50. Aangevoerd 384 stapels, wegende 188474 Kilogram, waaronder 327 KG. volvette kaas. Handel goed. ALKMAAR, 24 Sept. Aangevoerd 6 paarden f 80 h 120, veulens f -A 179 koeien en ossen f 140 h 360, 0vette kalveren f a -, 55 nuchtere kal veren f 8 h 25, ezels f 0 a 449 magere scha pen f 12 A 28, 0 vette id. f 5 0-- lammeren f A vette varkens, per ned. pond k ct., 42 magere id. f 19 k 34, 206 biggen f 13 519 .25, 19 bokken en geiten f 3 h 8, 0 kleine bokjes 0.— a f 0.boter, per l/2 ned. pond, hoogste prijs f 0.82, middelprijs f 0.75, laagste prijs f 0.70 aangevoerd 5400 kop, kipeieren f 4.75 5 5.50, eendeneieren f 4.10. HOORN, 24 Sept. Tarwe f 7.— k f 8.50, rogge a 0.5 0.—, gerst f 4.75 k f 5.75 haver f 3.50 5 f 4-—, witte erwten f 5 f groene dito f 14.5 f 15.grauwe f 17.50 5 f 21.vale f 14.50 5 f 19.— bruine boonen f 12.50 k f 14.— karweizaad f 13.— 5 f mosterdzaad f 22.5 f 24.—, 14 paarden f 120 a f 300, 8 koeien f 160 a f 290, 575 schapen f 18.k 31.lammeren f 0.5 0 kalveren f h f 0 var kens f 0.5 f 0.zeugen f k f 270 biggen f 8.5 f 13.0 kippen f 0.k f 0 kipeieren f 5.25 k f 5.50, eendeieren f k f 1950 kop boter 70 k 75. CONCERT. Het eerste concert in het komende seizoen zal 5 Oc tober in de Harmonie g'egeven worden door een twee tal buitengewone artisten, n.l. mevrouw Renée Ohe- met, violiste, Parijs en M. Joh. Wijsman, pianist, Am sterdam. Mevrouw R. Ch. verliet in 1902, reeds op 15-jarigen leeftijd het conservatorium te Parijs met den eersten prijs. 1 n 1906 speelde zij onder Colonne te Parijs, Henry Wood te Londen, Vikisch te Berlijn, die alle drie de grootste lof voor haar spel hebben. In Duitschland, Engeland1, Frankrijk en Amerika behaalde zij groote triomfen. Onlangs te Ostende op getreden, waar slechts' artisten van naam worden uit- genoodigd, noemde men haar „de beste vrouwelijke vi oliste. De kritiek zegt: Haar spel is tegelijk week en kernachtiggeen zucht om mannelijk te schijnen, geen lief-will en-doen, maar een vollen en tegelijk het oor streelende toon, gepaard aan een schitterende, tech niek. Onze Ilollandsche pianist Wijsman is genoegzaam bekend bij het kunstlievend! publiek. Mevrouw Che- met zal werken ten gehoore brengen van Bruch of Lalo, Bach, Saint-Saëns, de heer Wijsman compositiën van Beethoven, Chopin en Liszt. De gelegenheid om kaarten te nemen en plaatsen te bespreken is van a. s. Maandag' af aan de Harmonie geopend. TOYNBEE-VEREENIGING. Men verzoekt ons het volgende te plaatsen: Waar de commissie der Toynbee-Vereeniging; ook dezen winter gaarne weder in staat zou zijn hare cur sussen in verschillende vakken te kunnen geven, komt zij met een vriendelijk verzoek tot allen, die belang stellen in dezen socialen arbeid. Het vorige jaar werd door tweehonderd personen leiding gevraagd in één en twintig verschillende vak ken. Hoewel de commissie niet aan aller verlangen kon voldoen, kan zij toch met genoegen op den afge- loopen winter terug zien; want velen vondl zij bereid haar te helpen. Door vertrek naar elders en door on gesteldheid vallen dit jaar eenige leiders(sters) af en daarom vraagt de commissie: „wie wil één uur in de week van zijn of haar vrijen tijd geven om anderen iets van hun of haar kennis mee te deelen? Het is een aangenaam en dankbaar werk; want het onderwijs door de Toynbee-Vereeniging gegeven, wordt zeer op prijs gesteld. Wie dUs bereid is dezen winter de com missie te helpen, kome, om met haar de zaak nader te bespreken, Dinsdag 27 Sept. om vier trur in het ge bouw van de Nutsspaarbank. AANBESTEDING. Burg. en Weth. hebben de levering van de geduren de den winter 1910/T1 voor de gemeente benoodigde antbracietkolen en turf gegund aan den laag'sten in schrijver, den heer D. Visser alhier, t. w. de antbraciet kolen voor den prijs van 165 per 10.000 K.G. (wag gon) en de turf voor 5.40 per 1000 korte en 5.65 per 1000 lange. EEN EERVOLLE UITNOODIGING. Naar wij vernemen is onze stadgenoot ,de heer E. J. W. Lambert, leeraar in de gymnastiek aan de R. H. B. S. alhier uitgenoodigd' om bij eventueele deelname van Nederland op het 5de internationale turntournooi van het 8ste Italiaansche Bondsfeest te Turijn deel te nemen aan de verschillende wedstrijden. DE VLIEGWEEK. Naar wij vernemen zal de heer L. C. Oudt het DÜITSCh I /AND, öp Eet congrea van verloskun digen te Toulouse zeidfl een uit Straateburg komend dokter, Baeckel geheetent „Ik ben blij mij op dezen ouden Franschen bodem te bevinden. Ondanks alle schijnbare grenzen zijn wij broeders en de bloem der berinnering bloeit in den Elzaa even goed als bij u in Frankrijk." Men begrijpt, hoe prettig de Duitschers dit vinden. ITALIë. Ter gelegenheid van de feestelijke herden king der inneming van Rome heeft de burgemeester Nathans gesproken over de pauselijke onfeilbaarheid. Thans heeft de Paus in een schrijven aan den kardi naal-vicaris geprotesteerd tegen de beschimping en de zware beleediging door den burgemeester van Rome teg'en de leerstelliugen van het geloof geuit- De Raus eindigt met zijn verontwaardiging uit te 'spreken over en de aandacht der g-eloovigen te vestigen op de voort durende en steeds ernstiger wordend© beleediging den katholieken godsdienst door de openbare overheid aan gedaan in de plaats zelve waar de Paus zetelt. PORTUGAL. De troonrede welke bij de opening- der volksvertegenwoordiging' is gelezen, doet de goede betrekkingen met alle mogendheden uitkomen en stelt in het licht den vasten wil van het kabinet zijn libe raal programma tot stand te brengen door de wetten te doen aannemen betreffende de geestelijke orden. Voorstellen zullen o. m. worden ingediend voor be scherming van de arbeiders en tot instelling van een arbeidsbeurs. Qemengde mededeefingen. ONGELUKKEN BIJ EEN STIERENGEVECHT. Bij een stierengevecht in Barajas stortte een tribu ne in. Een persoon werd gedood, vier gekwetst. Een stier verwondde een klein meisje, dat in de arena was gevallen, doodde een toreo en verwondde verschei den anderen. DE MOEITE WAARD. Sinds Februari werden de pelsjager» te Berlijn door dieven begunstigd. In het geheel is er voor 180.000 mark g'estolen. Thans is de politie erin geslaagd een paar leden der bende in hechtenis te nemen. De hoofd man is handelsreiziger, die de anderen geheel naar zijn wil deed handelen en hen slecht betaalde. Hij zelf ging vaak naar het buitenland en leefde op grooten voet. Hij wordt thans1 te Brussel gezocht. EEN HOOGLEERAAR IN EEN KRANKZINNI GENGESTICHT. Wegens beleediging van het officierskorps moest de 69-jarige hoogleeraar Lehman, die een artikel in een courant had geschreven, terecht staan te Wiemar. On danks de krachtige protesten van zijn verdediger en van den beklaagde zelf, besloot de rechtbank den man zes weken ter observatie in een krankzinnigengesticht te plaatsen. HOE OUDER, HOE. De heer John S. Lyle, ©en kinderloos 92-jarig milli- onair te New Jersey, een man die over het fabelachti ge bedrag van om en de bij 120 millioen gulden be schikt, heeft zijn reeds zeer ongeduldige erfgenamen op hoogst onaangename wijze verrast, door de ver pleegster, die zijn twee jaar geleden gestorven vrouw heeft opgepast, te trouwen. HET EERLIJKE RUSLAND. In de Moskwa is een groot depot gestolen artillerie stukken gevonden, welke onlangs in dei diepte zijn neergelegd en vermoedelijk een voor een weer zouden worden opgevischt en- weggevoerd. Laatste berichten. BRAND. UTRECHT, 24 September. Gisterenavond laat is er een hevige brand ontstaan in het dorp Kamerik. Zes huizen zijn afgebrand. Ook de kerk werd door het vuur aangetast. De toren daarvan is ingestort. De Utrechtsche stoombrandspuit is hedennacht tot hulp vertrokken. De brand woedde hedenmorgen nog voort. De oorzaak is onbekend. Alles is verzekerd. AMSTERDAMSOHE BEURS. Opgave van bet NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWOREDIET. Koers van titaatsleeningeD. 28 Sept. 24 Sept. NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld pCt. 2% BUITENLAND, gulgarije Tabaksleening 5 Brazilië Funding 5 Mexico binnenl. 5 Japan 4 Oostenrijk Jan. Juli 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1906 5 1894 6e Em. 4 Iwang Dombr. 4% Financ. en Industr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollandseh Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij rese. aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Wiustbew. ff.s'tiGU k;r A'dam ''eli A'dbin LaugL'U Idem prei. A'dam Serdang BLdjey ileli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Moeara Ei-im Sumatra Falem'oang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. Pref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Steels Comm. Car Foundry Comm. Amerik Stoomv.-Mij. Marine Comm. Preferent Marinebon da pCt 4% Peru Comm. aand. div, Preferent Spoorwegleeningen. Holl. IJ. Sp.-Mij. Mij. tot expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA Ateh. Top. Cert. v. Convert Bd pCt. 4 Deny, en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. Kansas City South. Com. o pref. lus h. Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v Rock Island Comm. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert. v. Wabash Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND Wladikawkas 1886 pCt. 4 Premieleaningen. NEDERLAND. Stad Arasterdam 3 107i/ia Gemeente-cred. 3 161% BELGIE. Antwerpen 1887 2% 96s/-,. HONGARIJE. Theiss 4 159 OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 6 171 RUSLAND 1864 5 482 Koers van het geld. Prolongatie 4^/g pOt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen on veranderd. Tabakken iets lager. Oliewaarden flauw. Culturen zonder affaire. Mijnen evenals Rubbers stil. Amerika opende prijshoudend, het verloop was kalm en het slot stil. 74 97 a; 1036/16 48Vs 93% 936/8 88% 89 99% 88% 958/8 100% 97% 184% 165/, 136. - 132 610 295 3 6 50% 99 580 432% 30 233% 79 356 426 229% 412 475 225% 184% 106% 140 175% 285 788 109 62% 21% 27% 681% 48% 156% 5% 17% 646/s 11% 39% 80 85 204 991% lOöl/g 80% 2o% 29 63% 316/g 40 97 31% 113 23% 168% 16% 192 87 73% 48% 93% 88% 89 99% 88 100% 184% 165 137 6 2 291 35! 580 431 231 79% 357 427 233 397% 471% 22-5 182% 106% 141 281% 790 107% 62 21% 27 68% 47% 1567/g 57/16 167/g 65% 11% 89% 105% 30% 257/8 287/s 631/s 31% 31% 116% 23% 168 16% 191% Bij dezen berichten wij U de geboorte van een welgeschapen DOCHTER. M. KATER. M. KATER—DE WIT. Alkmaar, 24 September 1910. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alk maar van den 22 September 1910, is het faillissement van GERRIT BEEK, timmerman, te Alkmaar, opge heven op grond van gebrek aan actief. Alkmaar, De Curator, 24 September 1910. W. C. BOSMAN. Dt Den 27en September hopen onze geliefde Ouders «X Jb. HEI/DER en rfc T. VAN EEIJEN hunne 25-jarige Echtvereenigiug te lier- denken. ■*Si Hunne dankbare kinderen. Schermerhorn. Receptie Zondag 25 September, 24 uur. X* op DONDERDAG 6 OCTOBER 1910, Vmorgens te^lO uren, in DILIGENTIA te ALKMAAR, wegens ver trek van den WelEerw. Heer Ds. J. C. POOL, naar elders, van een groot gedeelte van diens en van eene NALATENSCLIAP, waaronder Pianino, noten Salonameublement, antieke Chiffonnière, mali. Linnenkast, Stoelen, Sofa en Tafels, noten Boeken kastje, Kantoorlessenaar, Schrijftafel met loketkasten, Fauteuils, Vouwstoelen, losse Boekenkasten, Ledikanten met en zonder matrassen, wollen Over- en Ring- gordijnen, 2- en 1-pers. Waschtafels, Gas- en Vul kachels, Jap), verlakte Schilderijen, speksteenen Orna menten, Gasornamenten, Spiegels en Schilderijen, moderne Pendule met coupes, Cvlindermangels, Gra vures, Rozenspuit, Gascomforen, Veerenbedden met toebehooren, Eetservies (75 stuks), Glas-, Kristal en Aardewerk enz. Te zien 5 October, van 123 uur. Minzaam aanbevelend, LungestraaJ A 17 LEEUWARDEN o/d li' lders C 214. KEKKVOOGDEN der NED. HERVORM DE GEMEENTE te ALKMAAR, brengen ter kennisse van de gemeenteleden, dat de lijst der stemgeriehtigdeii van den 26sten Sep tember tot en met den iden October a.s. ter inzage zal liggen ten huize van den Koster der Groote Kerk alhier en dat bezwaren tegen die lijst gedurende dien tijd bij Kerkvoogden kunnen worden ingediend. Alkmaar, 22 Sept. 1910 VAN DER FEEN DE LILLE, pres-kerk voogd VERHOEFF, secr.-kerkvoogd. Biedt zich aan een alleszins bekwame reeds geruimen tijd als zoodanig werkzaam. Beat* referentiën ten dienste. Brieven onder letter E 171, bureau van dit blad. geen bovenzaalvoor pl. m. 12 uur per week (uren nader te regelen), of Brieven met uitvoerige inlichtingen onder lett. V 171, aan het bureau dezer courant. alhier, door HEER van goeden huize (leeraar), in beschaafden familiekring, of alleen gelegenheid tot koffiedrinken en dineeren. Brieven met volledige inlichtingen onder letter T 171, bureau van dit blad. Mejuffrouw DE SONNAVILLE, vraagt tegen 1 November goed kunnende TAFELDIENEN en met de WASCH omgaan. Op een KANTOOR~HIER TER "STEDE is plaatsing voor een Brieven onder letter S 171, bureau van dit blad. te koop gevraagd, in goeden staat zijnde. Brieven onder motto „Sjoelbak", bureau van dit blad. TE IH I R met of zonder pension. Blieven onder lett. P 171, bureau van dit blad. Flinke beschaafde JUFFROUW, 34 jaar, P. G., zoekt zelfstandige betrekking. Goed op de hoogte met het maken van MANTELS en COSTUUMS, geschikt in degelijke zaak te ASSISTEEREN, Fr. brieven onder letter H, boekhandel SAVENIJE, Heiloërpoort.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2