De Phonola-Piano KOOM's Koffie en Thee zijn on overtroffen in Ieder kooper ontvangt een aardige surprise. Magdalenenstraat hoek Achterstraat B 48 .Telef. 524. Alkmaar. Grootste ksuzs In Stol- en GloeéHaiirHoenen. Haarden en Kachels, Stroo. Stroo. Dames- en Heerenkleeding naar Maat Najaars- en Winterstoffen. Holiandsche en Engelsche Petten Voorloopige Aankondiging. Speculaas. I Dikke Brokken. R. BAKKER, Banketbakker, Zaadmarkt 74, ASSVAKG nieuws cursus 1 OCTOBER s. m- '3 Keukenboter in Keulsche potten H/ jm .4 il f: NICO VAN VU URE, Zaadmarkt No, 78. Vraagt de ROOMBOTER heerlijke TAFELBOTER J. DE LANGE Corn. Joh. Zn., Turnclub „Kracht en Vlugheid Vraagt onze Alktn&arsche Jongens (Oudste Adres). PIANO-MAGAZIJN, LANGESTKAAT 69. a/m BIO Beleefd aanbevelend, I^AIXrTJSIa- EN BTOFFEWM, -5 L»«* 031, i. J. Wï0 X*£ «,-* mr w -vwr-tf bes*?? Heden Ontvangen Firma DE WIJS BROERS. WINTER! WINTER! Hef isesfe aslpe© woes* is hij C KL ITS IE, Boterstraat 18. ONTVANGEN de nieuwste afm: 30|50 f 1.55 per H.L. afin: 20|30 f 1.45 per H.L. HOUTTIÏj G4, ALKMAAR. Voorlianden de NOUVEAUTé's. Voor het CONCERT, 5 October 1910 in de „Harmonie" gegeven met medewerking van mevr. René Chemet, violiste te Parijs en M. Joh. Wijsman, pianist te Amsterdam zijn van Maandag 26 September af Kaarten te bekomen a f en f 050 en plaatsen te bespreken aan de „Harmonie". Vele soorten Koekjes, ^Vertegenwoordigd doors NICO G. MEIJROOS GHz s-s s-s Speciaal adres voor Japongarneeri g, Zijden S off«n en Fluweel TESLBFOON 2H3L7 EEB ICHT waarvan geïllustreerde prijscouranten gaarne op aanvrage worden verstrekt. BELEEFD TOT BEZOEK IJITNOODIGEND. FABRIEK EN MAGAZIJN. de nieuwe - Schipper S. KOOIMAN TELEFOONNET ALKMAAR -HEILOO. AARDAPPELEN. H. Schipper, Oudegr. b|d Stadstimmerwerf FIRMA GEELS Co. IS Heerlijk van smaak. Fijn van kwaliteit. Er ksn een JONGEN geplaatst worden ter opltiding in 't vak. 1 verwierf op de Brusselsche Tentoonstelling de hoogste onderscheiding. fj „GRAND PBIX." •s.v=**ABaeae viiWÉÉKiïER^ nieuwe saak in Kolonialewaren, Comestibles en Fijne Vleeschwaren. Niet anders dan eerste kwaliteit wordt door mij verkocht. Ml. SCHEUINGEB. A 50 ets. per pond verkrijgbaar bij Vroeger LAAT, thans KINHEIMSTR. 41. JABOTSRUCHES VOILE TULLES POCHETS DASSEN, KRAGENSCHONER enz. enz. „f 9 'vsj Si Najaar- en Winter-Seizoen Gevraagd: voor de morgennren en Zaterdags den gelieelen dag, niet ouder dan 16 jaar. Te bevragen KARNEMELKBUURT E 13. van 80 CEATS en de a 521/2 CEJfTS per 5 O VS. N.B. Deze boter is niet in kwaliteit te overtreffen. AANBEVELEND, Aanstaanden DINSDAG te ALKMAAR in los sing met een lading mooi Tarwe- en Uaverstroo. De prijs is niet 11 gulden maar 12 gulden per 1000 pond. 1 te PURMEREND. Kassier en Commissionair in Effecten, belast zich met het koopen en verkoopen van Effecten, inwisselen van Coupons, incasseeren van wissels op het binnen- en buitenland, bezorgen van levens verzekeringen en assurantiën tegen brandschade neemt gelden A deposito enz. Kantoor: PASTOORSTEEG. aEJLP HUISHOUD AANSL vanaf 25/. ct. per dag d. i. f 10.per jaar, f 2,50 entrés. GEWONE AANSL. vanaf 8l/'< ct. per dag, d. i. f 30.per jaar vanaf f 5.ent; és. Kantoor Telef 600. Nieuwe telefoonaansluitingen L524. SCHELLINGER A., Kol. waren, enz. Magdalenenstr. I 2 X 103 St ids-Apotheek. Dr. L. M. v. d. BERG. Aangifte Lidmaatschap voor MEISJES en JONGENS bij den penningmeester J. W. TEEKINK, Ridderstraat, of op de lesuren (zie agenda). Maandag verwa ht ik weer een waggon van diezelide puike Aardappelen. Direct uit den wagon, voordeelige condities. Vraagt monsters! Bij de kleine maat 30 ct, Telefoonnummer 84. ELEGANTE COTl»E. NETTE AFWERKING. Beleefd aanbevelend. Indien men verzekerd wil zijn PRIMA ANT1IRACIET, zonder steen of gruis te ontvangen, neemt dan onze SCHOTSCHE ANTHBACIET, welks renommee kwalitatief boven de meeste soorten uitmunt en voor gelijken prijs wordt aangeboden. Het bekende adres voor de prima AANBEVELEND.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3