KLEEDING WICHERT BUISMAN, STOFJASSEN PIANO'S en ORGELS tin in nlt Hm min, hM tn izttitntilio. VL1EGWEEK ALKMAAR VLIEGWEER te ALKMAAR, Prof. ILéon Verstraeten, Alkmaamh Waren huls* ACHTERSTRAAT DE PHONOLA PHONOLA-PIANO J. B. KöSTER, Boterspeculaas, GYMSCHOENEN volgens voorschrift. Tennis- en Voetbalschoenen. BlfcBjks versche Appelhollen Ridderstraat, hoek Oudegracht. APPELBOLLEN. De FULL SCALE PIANOLA is het volmaakste speelapparaat, is de laatste toevoeging aan de Pianola, omvat daardoor 88 tonen. Langestraat 88, tegenover het Stadhuis, Hikmaat. Tot en met bovengenoemden datum worden bestellingen aan genomen voor ANTHItAClET tegen zomerprijs, welke zeer billijk is, bij O. VISSER, hij de Friesche brug. DONDERDAG 6 OCTOBER a. s. en 4 volgende dagen, ergo op 6, 7, 8, 9 en 10 October 1910, Ondergeteekende deelt zijn geachte Clientèle mede, dat de zaak uitsluitend in de gevestigd is» Officiëele Opening van het doorloopend Warenhois, ingang Lsngesfaat 24 en Achterstraat 49, HALF OCTOBER. J. A. NETTEN. voor KOKS, BANKETBAKKERS, SLAGERS, KRUIDENIERS, COMESTIBLIERS. Fyn gekruide St. NICOLA AS. Gevulde St. NICOLAAS. CHOCOLADE en fijne BONBONS. voor KANTOOR, FABRIEK en MAG t ZIJN, In alle kleuren en verschillende modellen. PETTEN. PETTEN. PETTEN. PETTEN. .PETTEN. PETTEN. PETTEN. PETTEN. PETTEN, PETTEN. PETTEN. PETTEN. PETTEN. PETTEN. PETTEN. PETTEN. PETTEN. PETTEN. PETTEN. PETTEN. PETTEN. PETTEN. PETTEN. PETTEN. PETTEN. PETTEN. PETTEN. PETTEN. PETTEN. PETTEN. PETTEN. PETTEN. PETTEN. PETTEN. PETTEN. PETTEN. PETTEN. PETTEN. MIENT 24, ALKMAAR PETTEN. PETTEN. PETTEN. PETTEN. PETTEN. PETTEN. PETTEN. PETTEN. Het eenparig oordeel van alle technikers der branche over de STEOK PIANOLA luidt: „Het vermogen van muzikale uitdrukking, de gevoelig heid van aanslag is ongeëvenaard". De critiek onzer groote musici is glanzend, Mengelberg schrijft: Vertegenwoordiging bij ie houdesi op 6, 7, 8, 9 en SO October» 1910. Voor gegadigden wordt de gelegenheid opengesteld in te schrijven voor de exploitatie der Buffetten, Kiosken en diverse Vermakelijkheden op de prachtig gelegen en ge heel door Bosschen beschutte terreinen nabij ALKMAAR, INSCHRIJVINGSBILJETTEN voor het geheel, of voor het le en 2e Rang terrein afzonderlijk, moetèn worden ingeleverd vóór of op 28 September a.s., bij den Pen ningmeester, den heer A. DE VRIES, Hotel Toelast", Alkmaar, hij wien tevens alle inlichtingen te verkrijgen zijn. De Feesten worden dagelijks opgeluisterd door het volle Orkest (40 man sterk) van het Stedelijk Muziekkorps van Alkmaar, onder Directie van den heer MAAS. Namens het uitvoerend Comité: SIMON PLUIMGRAAFF, Secretaris. Filiaal Nieuwpoortslaan. Telef. 23 noodzaken de huisvrouwen, het vleeschverbruik te beperken. Daarom moet het vleescli, dat voor de soep gebruikt zou worden, niet worden uitgekookt, maar gebraden, wat tevens veel smakelijker is. Het noodige vleeschnat verkrijgt men vlug en tot billijken prijs uit Maggi's bouillon-blokjes met de Kruisster. Speciaal adres Ivoor alle soorten Marktjassen, Marktkielen, Manchesterj assen Manchesterbroeken, bij LANGESTRAAT, tegenover de firma Elzas 4 Zoon. Tevens ontvangen een mime kenze te houden op op de prachtig gelegen en geheel door bosschen beschutte terreinen nabij Alkmaar, door den bekwamen Belgischen Aviateur Leeraar in de Aviatiek en Bestuurder der Fransche Viiegschool „Soumier" te Monzon. Deze Avlatenr behaalde bij de Wedvluchten te Brussel prijzen van bekwaamheid, snelheid en in 't vliegen met passagiers. Op de terreinen zijn aanwezig goed ingerichte Buffetten en diver-e Vermakelijkheden. De feesten worden dagelijks opgeluisterd door het volle orkest van het Stedelijk Muziek korps van Alktmar, onder Directie van den Heer MAAS. Op de terreinen is gelegenheid voor stalling van Rijtuigen, Automobielen en Rijwielen. PRIJZEN DER PLAATSEN Gereserv. le Rang Zilplaatsen f 1.50, le Rang f 1.00, 2e Rang f 0.50. HET COMITé Ook schippers en vrachtrijders worden verzocht hunne opdrachten in de zaak ACHTERSTRAAT af te geven. P. Th.YPMA, Langestraat£69 j L Alkmaar. Combinatie A. KREYMBORG Co., ALKMAAR. Grootste Magazijnen van Heeren- en Kinderkieeding, Mantels en Stoffen. Appelsteeg I, Telef. 147. 40, 50 en 60 CENT per 5 ONS. Prima BLAUWE WERKPAKKEN, Meubelmakerskielen, Schïlders- hemden, alle soorten Werkbroeken, Verkrijgbaar bij LASiGESTUAAT. STIEUW. —o— JflElW. OATVAAGEV de eerste STBOOBOKKIJf G. HOOGLAND-SMIT, Laat 122, naast de E. K. Kerk. COMPLETE MEUBILEERING K. KEUTER Az., ALKMAAR. VERDRONKENOORD 60-61. BANKETBAKKER en KOK. —o TELEFOON 506. o— Verkrijgbaar bij LANGESTUAAT. aaiden en Kachels, WILLEM VAN VÜÜRE, Mient 4 en 8 Pianola's, Pianola-Piano's. Pianola-Vieugels. Ik heb jnist voor de eerste maal IJw belangrijk instrument, de VI F.TIt O ST VIK-1 Ii> OI ,A geboord. Pat znlk een uitvoering door een groot artist kon worden gegeven, zon mij geheel natuurlijk toeschijnen, maar dat zulk een bewonderenswaardig- resultaat verkregen wordt door een instrument van dit genre, heeft mij in verbazing gebrachtik kan nu goed be grijpen, wat de oorzaak is van Uw enorm sneees. W. MEAGELBEBG. De hooge vleeschprjjzen Telefoonnummer 59. Houttil B 17. thans LANGESTRAAT 24 en ACHTERSTRAAT 49. voorheen Fnidsen 63 en Mient 11, en de wordt als 't beste aanbevolen door artisten als Eugen d'AlbertBusoniGodowskiEdvard Grieg Prof. Max. Reger, e. a. Voorhanden in liet Magazijn Door geregeld bexoek en directe in koop der MANTELS en MANTEL- COSTUMES te Berlijn, de nieuwste modellen en voor deligste pr ijien. AANBEVELEND, zijn verkrijgbaar bij I. A W GESTRA AT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4