Eens geprobeerd en U gebruikt geen andere meer. M. A. GR.UxVYV A LI) Zo., Sloom-Koffiebranderjj en Thee-Import, HELDER. De VELO-WASCHMACHINE ■LICHT-, ZDIGGAS- SINGER-MAATSCHAPPIJ, m MANNESMAN» SINTELS te koop j. van der Veen, en Soyaboonenko8ken merk W. L SIS OJXTBKTAA1.BAAR. s Hoofd vertegenwoordigster voor de Utrechtsche Machinefabriek „UTRECHT", voor de provincie Noord-Holland. Volledige Polderbemaling en Installatlën voor Fabrieken. LANDBOUWWERKTUIGEN, MACHINES en GEREED» SCHAPPEN, VOLLEDIGE INSTALLATIëN voor Zuivelfabrieken en Boerderijen, Verschillende HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN. SI Ü6EH Alkmaar, Mient'26y Telefoon 498. WESSANEN L1IIN, LIJNZAADKOEKEN, LAND- enDRAINEERBUIZEN Pcrtorico Varinas en Maryland tabak AANBESTEDING HAVER ©8ï ITR0O. 14c m. LICHT Nederlandsch- Amerikaaasche Hypotheekbank. geld verstrekt Openbare Verkooping Het WEILAND, i. VAN BEU VEEM Alkmaarsche Stoom- Steenhouwerij. i. VAN DER VEEN, wascht in vijf minuten het vuilste linnengoed hagelwit. Ze is onmisbaar voor iedere huisvrouw, die prijs stelt op haar waschgoed. De huismoeders, d'e ze reeds gebruiken, bevelen ze gaarne aan, vandaar het succes der VELO-WASCHMACHINES. Slijten, roesten, scheuren, naboenen, nazien of gebruik van bleekpoeder bij de wasch is onbekend. A contant en voor iedereen op afbetaling verkrijgbaar. Twee jaar degelijke garantie, schriftelijk. Wordt op aanvraag op proef geleve-d zonder verplichting tot koe pen. Proef- wasschen iederen YRIJDAG en ZATERDAG van 11—1 uur, in het Filiaal der Velo-Waschmachine Mij., Zaadmarkt C 72, Alkmaar. ZES 48, ALKMAAR A1L.I.4EÏ SOORTEN Alléén in winkels met dit uithangbord zjjn de NAAIMACHINES verkrijgbaar. Onze machines behoeven geen aanprijzing. Wij verzoeken slechts er op te letten, dat ze aan het juiste adres gekocht worden. iS WORMERVEE R. Koninklijke Fabrieken. 1 W ifzSchutzi ST0EL&Z00N. (kt&ffa, nteéöt &£enêe fix£rie£M niet ts overtreffen. ALOM VERKRIJGBAAR. Zie d» prijscourant in elk pakje. Let tp den naam Ot den kott. 1. de levering van de voor de paarden van den Reinigingsdienst benoodigde INLAS DSCHE BLANKE HAVER, per 50 K.G. netto, over het tijdvak van 1 October 1910 tot en met 1 Oc tober 1911. De haver zal een gewicht moeten hebben van 46 tot 50 K.G. per H.L. De leve ring moet bij hoeveelhedenals telkenmale door den Directeur zal worden opgegeven (te regelen naar de behoefte), plaats hebben en zal circa 20000 K.G. bedragen 2. de levering van 10000 K.G. STRG0 Te leveren in 2 gedeelten. KAARSEN UCHT. :m 52% GAS ML besparing 46000 GULDEN aangeboden tegen den koers van 101 pCt, D. A. WISSELINK. Aan den H*ndel, Ambtenaren en Par ticulieren wordt aan de Alkmaarsche Ijzer- en Metaal- gieterij te ALKMAAR. te CASTRICUM, Mr. A. P. H. DE LANGE, Notaris te Alkmaar, notaris te ALKMAAR. Firma W. F. Stoel Zoon, Alkmaar. Kantoor Luttik-Oudorp. Notaris te Alkmaar, in het openhaar te verkoopen Aanbevelend, K. SCHOONS, Directeur. Opgericht 1765. Voedert uw VEE met de zuivere murws merk „Ster" en W. L. uitmuntende door hóóg eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. EERE-DIPLOMA Parijs 1900. NEGEN GOUDEN MEDAILLES. GHUYZ- sTSODiitandPjgi i/.;. AMSTERDAM. VAN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR zullen op Donderdag 39 Sept., des namiddags U/2 uur, ten Stadhuize in het openbaar aanbesteden Inschrijvingsbiljetten (op zegel) in te zenden vóór of op den dag der besteding, vóór des middags 12 uur, onder overlegging van monsters van de haver. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. W'MÜh li-I til I A,- P gevestigd te UITHUIZEN" (Prov. Groningen.) Geplaatst kapitaal f 3.000.00». waarop gestort 4.119.500.— reserves 953.754.78 uitstaande pandbrieven ruim 45.000.090.— Do Bank geeft 4l/2 I»Ct. pandbrieven uit, groot f IOOO.en 1" 500.met coupons per 1 Mei en 1 November, Te ALKMAAR ten kantore van de firma van een Instelling. Wordt voor jaren vast verstrekt- Uitsluitend bestemd voor Uerwte Hypotheken- Aflossing vrijwillig. Rente minimum 4 proeent. Br. fr. lett. C 165, bureau van dit blad. Allen, die iets te vorderen hebben van-, verschuldigd zijn aan- of borgtochten mochten bezitten, geteekend door den Heer DIRK NIEROP Senior, gewoond hebbende te Alkmaar en aldaar op den 1 September 1910 overleden, worden verzocht daarvan opgave of betaling te doen vóór of op den 1 October 401O ten kantore van den notaris L. TOP te Bergen. op betrouwbare en gemakkelijke voorwaarden. Af lossing binnen 5 jaar. Rente 4 0/q. Geen korting op de te leenen som, of kosten vooruit. KantoorHeerengracht 148a, Amsterdam. op Haandag 3 October 19IO, des morgens 10 uur, in het Stationskoffiehuis van den heer SCHOT VANGER, ten overstaan van den Notaris yan genaamd „de Konkel" te CASTRICUM, aan den Made- weg, groot 3 H.A., 45 A. 10 c.A. Eigendom van den heer P. MOOIJ Wz. Te aanvaarden Kersttijd 1910. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van ge noemden Notaris aan de Breed straat A 10 te Alkmaar. is voornemens op MAANDAGEN 3 OKTOBER 1910, bij opbod, en 10 OKTOBER 1910, bij afslag, telkens des avonds te 7 uur, in het café „de Tabakshandel" van den heer N. SCHERMERIIORN te Alkmaar, in het openbaar te verkoopen 1. Een HUIS en ERF in de Sint Annastraat te Alicmaai', groot 83 cA., bij de week verhuurd aan den heer J. de Vries voor 3.25. 2. Een HUIS en ERP aan de Korte Nieuwesloot te Alkmaar, groot 37 cA., bij de week verhuurd aan tnej. de wed. M. Veuger voor 1.90. Eigendom van den heer H. W. Ilofmeell-er te Haar lem. 3. Een HUIS en ERF aan de Molenbuurt te Alk maar, groot 112 cA. Behoorende tot de nalatenschap van wijlen den heer II. J. de Jong. 4. Een HUIS aan de Sandersbuurt te Alkmaar, groot 24 c.A. Verhuurd voor 1.10 per week. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van ge noemden notaris J. VAN DER VEEN, aan de Oude Gracht 289 te Alkmaar. is voornemens in liet openbaar te verkoopen 1. op Donderdag-en 39 September 1910, bij opbod, en 6 October 1910, bij afslag, telkens des middags 13 uur. in de Landbouwsocieteit „Cérès" te SCHAG E N a. Een perceel WEU,AND in de gemeente BARSIN GERHORN, groot 1.12.40 H.A., in huur tot Kerst mis 1910 bij mej. de wed. J. KATER. Eigenaar de lieer F. BAKKER SCHUT te Hattum. b. Twee perceelen WEILAKD, aan den Hoogbie- renweg, in de gemeente BARSINGERHORN, ter ge zamenlijke grootte van 1.93.70 H.A. Eigendom van den Heer J. SPAAN c.s. te Barsin- gerhorn. 2. op Dinsdag 11 October 1919 bij opbod en bij afslag, des avonds 6 uur, in bet café „de Burg" van den heer D. S T A M te NOORDSCHARWOUDE Eenige perceelen BOUWLAND en WATER in de gemeente NOORDSCHARWOUDE, ter gezamenlijke grootte van 2.83.60 H.A., in huur tot Kerstmis 1910 bij den heer W. RAKE te Zuidscharwoude. Eigenaar de heer F. BAKKER SCHUT te Hattum. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van ge noemden notaris J. VAN DER VEEN, aan de Oude gracht 289 te Alkmaar, bij wien tijdig situatieteeke- ningen zijn te bekomen. Breeder bij biljetten. Groote keuze. /jNette bewerking. Teekeningen en Fotografische af beeldingen op aanvraag. is voornemens, ten verzoeke van de erfgenamen van wijlen den heer J. P. BAOKX, in leven notaris te Wieringerwaard, I. op WOENSDAGEN 21 SEPTEMBER 1910, bij opbod en 28 SEPTEMBER 1910, bij afslag, telkens des middags 12 uur, in het café van mejuffrouw de wed. J. BOON te Wierin gerwaard: a. Het zeer gunstig aan de Kleine Buurt in de kom der gemeente Wieringerwaard staande, en door wijlen den heer notaris Backx bewoond geweest zijnde HEE- RENHUIS, voorzien van compleete acetyleen-verlich- ting, gasleiding en verdere gemakken, met zeer ruime SERRE, KOETSHUIS, SCHUURTJE ingericht tot smederij, ERE en grooten TUIN met BOOMGAARD, samen groot 44 A. 70 cA. b. TWEE ARBEIDERSWONINGEN met ERF, het laatst als één perceel gebruikt geweest,aan de kleine Buurt in de gemeente Wieringerwaard, samen groot 235 eA. c. De aan de Kleine Buurt en aan den Sluizerweg' in de gemeente Wieringerwaard liggende BOERDE RIJ, bestaande uit HUISMANSWONING, SCHUUR, ERF, BOUW- en WEILAND, ter gezamenlijke groot te van 17.10.65 H.A. Verhuurd: huis, schuur en erf tot 1 Mei 1911 en de landerijen tot Kerstmis 1910 aan den heer Jb. Waij- boer Dz. II. Op DONDERDAGEN 29 SEPTEMBER 1910, bij opbod en 6 OCTOBER 1910, bij afslag, telkens des middags te 12 uur, in de Landbouwsocieteit „CERèS" te Schagen: a. HET WOON- en WINKELHUIS met ERF en STEEG aan de Molenstraat te Schagen, groot 110 c.A., benevens het huis met stal en erf aan de Noord zijde te Schagen, groot 460 cA. Bij de week verhuurd aan den heer H. Velleman. b. Twee perceelen WTEILAND nabij de Keins en de Lassehoterweg in de gemeente Schagen, samen groot 2.34.80 H.A. Tot Kerstmis 3910 verhuurd aan den heer K. Mooij. c. Een perceel BOUWLAND, in den Waardpolder, g'Oneente Barsingerhorn, nabij den Middenweg, groot 4.22.70 H.A. Verhuurd.aan den heer G. Blaauboer Jz. d. Drie perceelen WEILAND aan de Vaartsloot. en den IToogbierenweg in de gemeente Barsingerhorn, samen groot 4.18.60 H.A. Lot Kerstmis 1910 verhuurd aan den heer P. Vries. III. Op DINSDAG 27 SEPTEMBER 1910, bij op bod en bij afslag, des avonds 6 uur, in het café van den heer JRU IJ S te Sin t-P a n c r a s a. TWEE HUIZEN met SCHUUR en ERF te Broek op Langedijk, waarvan het ééne groot 33 cA„ is in huur bij den heer S. Goudsblom en het andere, groot 277 cA. bij den heer Jb. Kooij b. Een perceel BOUWLAND nabij de Molensloot iu de Huiswaard te Sint Pancras, gemeente Koedijk, groot 26 A. Tot Kerstmis 1910 verhuurd aan den heer P. Brou wer; c. Een perceel WEILAND nabij den Bovenweg in de gemeente Sint-Pancras, groot 37 A. 20 cA. Tot Kerstmis 1910 verhuurd aan den heer P, Blee- ker. IV. Op MAANDAGEN 3 OCTOBER 1910, bij op bod en 10 OCTOBER 1910, bij afslag, telkens des avonds te 7 uur, in het café „de Tabakshandét" van den heer N. SCIIERMERHORN te Alkmaar: a. De in volle werking zijnde SLAGERIJ, met FABRIEKSGEBOUW. WONING, TUIN, ERF en gemeene S1EEG aan het Ritsevoort te Alkmaar, uit komende aan de Clarissebuurt, groot -162 cA. Verhuurd aan den heer S. Brands. b. Het HUIS met WERKPLAATS en ERF aan het Luttik-Oudorp te Alkmaar, groot 57 cA.. Verhuurd aan den heer B. H. VASKE. c. Het HUIS en ERF aan het Verdronkenoórd te Alkmaar, groot 50 cA., belast met eene jaarlijkscke lijfrente groot f 4 per week ten behoeve van iemand, die thans den ouderdom heeft beriekt van 80 jaren. V. Op WOENSDAG 5 OCTOBER 1910, bij opbod en bij afslag, des namiddags 1 uur, in het café „de Roode Leeuw" van den heer T. TIMMERMAN te S c h o o r 1 a. Een perceel BOSCH aan het Zeugdijkje iu de gemeente Schooii, groot 11 A. 70 cA.; b. ier perceelen BOSCH aan den Hargerweg in de gemeente Schoorl, samen groot 69 A. 50 cA. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van den heer mr. A. PRINS, advocaat-procureur te Alkmaar en van genoemden notaris J. VAN DER VEEN, bij wien tijdig Mtuatieteekeningen van de landerijen te verkrijgen zijn. Breeder bij biljetten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 7