DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Honderd en twaalfde Jaargang. 1910 DINSD 27 SEPTEMBER, lationale Militie» BINNENLAND. No. 227 Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl,— Afzondei lijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Zitting van den Militieraad. IMAARSCHE y> BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge meente ALKMAAR brengen ter kennis van de lote- lingen dezer gemeente van de lichting 1911, dat de zitting van den Militieraad in het 3e district van Noordholland zal worden gehouden ten Raadhuize te lloorn en wel voor zooveel de gemeente Alkmaar be treft, op DONDERDAG 13 OCTOBER 1910, des voormiddags te 10 ure voor de lotingsmunmers 1 tot en met 80, en op VRIJDAG 14 October d. a. v., des voormiddags te 10 ure, voor de lotingsnummers1 81 tot en met 193. Volgens art. 74 der Miïitiewet 1901 moet in die zitting verschijnen: de loteling, die vrijstelling verlangt wegens ziekelij ke gesteldheid of gebreken, of wegens gemis van de gevorderde lengte. Deze loteling moet verschijnen voor den Militieraad, binnen wiens rechtsgebied hij voor de militie heeft geloot, tenzij op zijn verzoek, de heer Commissaris der Koningin in de provincie, waarin hij heeft geloot, het verschijnen voor een ande ren Militieraad heeft toegestaan. De loteling, die wegens ziekte of gebreken buiten staat is voor den Militieraad te verschijnen, wordt eliderzocht op de plaats waar hij zi<di bevindt, mits deze binnen het Rijk gelegen zij. Bevindt deze persoon zich niet binnen het Rijk, dan wordt te zijnen aanzien verwezen naar art. 8 van het K. B. van 2 December 1901, Stbl. No. 230, gewijzigd bij besluit van 17 Octo ber 3904, Stbl. No. 234. Ook de lotelingen, die onderling de overeenkomst hebben aangegaan, waarvan sprake is in de 4e zin snede van art. 47 en in den .tweeden volzin van art. 50 der Miïitiewet 1901 (in hetzelfde jaar geboren broe ders) moeten voor den Militieraad verschijnen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, O. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. ALKMAAR, 27 September. Herinnert men zich Jacques Lebaudy? Een jaar of zeven geleden deed deze rijke Fransche jongeling veel van zich spreken, daar hij van plan was de Sahara te koloniseeren. Hij wilde van de groote woestijn een vruchtbare bewoonde vlakt© maken, er een nieuw rijk stichten. Reeds was hij klaar met. dén naam van een hoofdstad: Troja. Veel verder is hij intusschen niet gekomen, dan den naam van de hoofdstad en den ti tel, dien hij zich zelf had geschonken: Keizer van de Sahara. Vergissen we ons niet, dan zit de jonge sui- kermagnaat thans ergens in een krankzinnigengesticht en is met hem zijn plan uit de wereld verdwenen. In tusschen al heeft Frankrijk nog niet direct zulk een veelomvattend plan als de genoemde Eranschman, de republiek houdt zich toch, en in den laatsten tijd in. 't bijzonder, bezig met de woestijn, die- lang niet zoo dor en onvruchtbaar is als men vroeger meende. De ontdekkingsreizigers, die het uitgestrekte gebied door kruisen, en telkens met nieuwe, verrassende mededee- lingen komen, zijn dan ook meest Franschen: Eoureau- Lamy, Gautier, Chuleau e. a. De regeering' steunt hen en moedigt hen aan, en ook zij zelve houdt zich voort durend' met de Sahara-landen bezig, tracht er door het verrichten van allerlei beschavingswerk een blijvenden invloed te verwerven. Zij is aan het „vredelievend doordringen" zooals met een diplomatiek woord tij dens de Marokko-kwestie werd genoemd. Zij tracht het vele verloren terrein te herwinnen, goed te. maken, wat vroeger in Afrika is bedorven. Vandaar het op treden in Marokko, den spoorwegen-aanleg in Zuid- Algerië, het nauwer aanhalen van de banden met Tu nis, dat tot dusverre slechts onder Fransch protecto raat staat, de vriendschapsbetuigingen aan Tripolis do expedities tegen de Nomadenstammen, de militaire bewaking van de groote karavaanwegen, liet aanleg gen van telegraaflijnen en van spoorwegen. Vooral met de spoorwegen wordt haast gemaakt. Jaren lang- bloven de lijntjes op de kaart „ontwos'pen spoorwegen en kwamen er in het land geen nieuwe ijzeren staven bij, doch werden de bakens gehandhaafd vermoede lijk waren het niet, als destijds in ons land de in de lucht zwevende pijpenmanden, waarvan Ilildebrand en Jonathan gewagen. Onlangs echter heeft hierbij plot seling een ommekeer plaats gehad en besloot Frank rijk tot dten verderen aanleg van 1113 kilometer spoor weg. Dit groote werk moet binnen drie, hoogstens vier jaar gereed zijn en de kosten bedragen 40 milli- oen gulden. Het is wel een eigenaardige manier om te koloniseerenmen zorgt eerst diat er spoorwegen zijn, legt deze aan op goed geluk en met de hoop, dat de bevolking dan van zelf zal komen, zich in het ge bied zal vestigen en de schatten uit den bodem, hetzij landbouw-producten of mineralen, wel zal vergaren. Heeft Amerika, niet evenzoo gedaan? Daar is men begonnen met het leggen van- den spoorweg, die de Groote en de Atlantische Oceanen met elkaar ver bindt, door geheel onbewoonde streken. En in Canada Icopt de Grand Trunkway reeds tot de ITudsonbaai en tot Alaska, zelfs daar, waar wolven en vossen de eeni ge bewoners zijn. Zoo koloniseert men op groote schaal, zoo wordt de spoorweg tot een pionier der beschaving. Op het eerste gezicht mag het bijna krankzinnig schijnen, dat de Franschen de rails door de blanke woestijn leggen en blijkbaar van plan zijn de geheele Sahara er mede te doorkruisen, maar hetgeen bereikt is met de tot dusverre gereed gekomen trajecten, bewijst, dat het in geslagen systeem uitnemend voldoet. De woestijn houdt in afzienbaren tijd! op woestijnbodem te zijn, indien de locomotief er puft. De woestijnbodem bevat blijkens nauwkeurige onderzoekingen bijna overal de noodige voedingsstoffen voor planten en moet slechts kunstmatig van water voorzien worden om het tot vruchtbaar akkerland te maken. Aldus beweert een reiziger-journalist, aan wiens artikel wij eenige gege vens ontleenen. De langs den spoorweg gelegen arte sische -putten hebben in vijf jaren tijds niet alleen de opbrengst van. de bestaande oasen verdrievoudigd, maar ook zijn talrijke uieuwe oasen in het leven be roepen. Het is aan geen twijfel onderhevig, dat het onmetelijke Sahara-bekken -de woestijn is bijna zoo groot als Europa, dus 300 maal als Nederland in deze eeuw tot een nieuwe wieg voor de beschaving zal worden en millioenen van menschen middelen van be staan zal bieden. De Sahara is een land' met wel niet onbegrensde, maar toch veel belovende mogelijkheden. De Franschen moesten echter geen Franschen zijn, als zij in de toekomst niet een beetje te veel van de Sahara verwachtten. Zij spreken reeds over een we- reldverkeersweg van de grootste; beteekenis over Tom- boktoe naar de kusten van Guinea. In verband met de omstandigheid, dat de Atlantische Oceaan tusschen Guinea en Brazilië (Pernambuco) het smalst is, ge- looven zij aan de mogelijkheid het verkeer tusschen Europa en Zuid-Amerika voortaan over de Sahara-lijn en de betrekkelijk korte scheepvaart-lijn Guinea-Per- nambuco te kunnen leiden. Er zal wel menig' minister-president nog moeten vallen, voordat het zoover is. Van de circa 2800 kilo meter, de afstand tusschen Ovan en Timboktoe zijn er toch reeds 700 kilometer gereed. In elk geval zit er dus gang in, en geeft de Fransche regeering blijk, dat haar werk wel degelijk ernstig genomen mag wor den en heel iets anders is dan het plan van den dwa zen millionnair met wiens Sahara-plan wij dit artikel begonnen'. HOFBERICHTEN. De Prins, die gisterochtend in de residentie is aangekomen en tot hedenmiddag daar blijft, begeeft zich morgenochtend van Ilet Loo naar Ludwig-slust en zal daarna nog eenige dagen in Mecklenburg verblij ven. De prins wordt op reis vergezeld door majoor jhr. Van Suchtelen, zijn adjudant. - De Vorst en Vorstin von Wied zijn heden naar Het Loo vertrokken tot het brengen van een bezoek aan de Koningin. -H. M. de Koningin-Moeder vertrekt tegen Octo ber van Soestdijk naar het buitenland. H. M. zal te Sinaia een bezoek van eenige dagen brengen aan Ha re nicht, de Koningin van Roemenië, en aan de Ko ninklijke familie. TWEEDE KAMER. De commissie uit de Tweede Kamer voor de ge meentelijke belastingherziening, welker vergaderin gen werd bijgewoond1 door de ministers van Binnen- landsche en van financiën, is Zaterdag tot nader or der uiteengegaan. Ingediend is een wetsontwerp tot wijziging en nadere verhooging van het VId'e hoofdstuk der Staats- begrooting voor hét dienstjaar 1909. Het totaal der verhoogingen overtreft dat der ver minderingen met 160.000. De omstandigheden die tot verhooging van verschil lende artikelen hebben geleid waren: lo. de krachtige versterking van de scheepsmacht in de Oaraïbische Zee door uitzending behalve van het in gewone tijden aldaar gestationneerde pantserdek- schip (toenmaals de „Gelderland" van meerdere sche pen uit Nederland; 2o. de uitvoering eener nieuwe bedrijfsboekhouding bij het marine-etablissejnent te Soerabaja; 3o. de betaling van kosten, waartoe de Staat werd veroordeeld wegens het verleenen van hulp tijdens de stranding van de „Evertsen" in Augustus 1905. Voornamelijk tengevolge van de hoogere uitgave, dan waarop gerekend was voor de herstelling van het pantserschip „Hertog Hendrik," is een der artikelen met 41.000 verhoogd. Van het tekort op het artikel (aanschaffing van steenkolen, kosten van vervoer, laden en lossen groot 141.000) komt 137.000 op rekening van de actie te gen Venezuela. erschillende andere artikelen konden belangrijk verminderd worden. OVERSTROOMING VAN MARKEN. Het 1 weede-Kamerlid L. F. Duymaer van Twist en het Statenlid J. Korthals Altes hebben op het eiland Marken een onderzoek ingesteld in hoeverre het wen- schelijk is, na eventueele overstrooming van het eiland, tot een spoediger afvoer van het overtollig' zee water te geraken. Door de jongste overstrooming, ongeveer 14 dagen geleden, waren enkele veehouders genoodzaakt hun vee te stallen en anderen om hun vee naar Monnikendam te doen vervoeren naar ge huurd land. GEMENGD NIEUWS. DE „PRINSES JULIANA." Het grootste schip dat ooit in Nederland gebouwd is, de nieuwe oceaanstoomer van de Maatschappij „Ne derland," die 3 October a.s. zijn eerste reis naar. Ned.- Indië gaat ondernemen, heeft Zondag een officieele proefvaart schitterend volbracht. geen exporthuis Maaslek bestaat en er geen mr. Win schot woont. SUIKERBIETEN. 1 In Friesland, waar de suikerbietencampagne begon- f nen is. zijn dit jaar veel minder bieten verbouwd dan verleden jaar. De boeren oordeelen dat deze vrucht to veel van den g-rond vraagt, dezen ten slotte uitput. Daarom hebben ze dit jaar meer aardappelen ver bouwd, die minder van den grond vragen. De groote beetworteloogst in de Haarlemmer meer- en IJ-polders zal zeer gunstig zijn De proeven aan de suikerfabriek geven, bij meer dan middelmatig gewicht, een suikergehalte van 15i/40/0, terwijl 14 0/o is gecontracteerd: voor elk procent daarboven wordt f 1 per 1000 Kg. meer dan f 12 betaald. ONTEIGENING VAN DEN DAM. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben t« Amsterdam goedgekeurd het raadsbesluit nopens de onteigening van verschillende perceeleu van en bij den Dam, en er zal hedennamiddag ten Stadhuize een conferentie worden gehouden, waarin aan de ruim 25 eigenaren van huizen zal worden meegedeeld, hoeveel de gemeente bereid is bij minnelijke schikking te beta len. Het is echter niet waarschijnlijk, dat de eigenaars op dit aanbod zullen ingaan en in dit geval kan vóór 3 November a.s. (op welken datum de onteigeningster- mijn eindigt) het aanhangig maken van de onteige ningsprocessen bij de rechtbank, door de gemeente, worden tegemoet gezien. EEDSWEIGERING. Advocaat-generaal jhr. mr. Rethaan Macaré nam gisteren bij den Hoogen Raad conclusie in het cassa tieberoep van den procureur-generaal bij het gerechts- hof te Amsterdam tegen het ontslag van rechtsvervol ging- van J. II., terzake van eedsweig-ering als g'etuige in een strafzaak, terwijl hij behoort tot het R.-K. kerk genootschap. Adv.-gen. was van oordeel, dat inderdaad tusschen deze zaak en de zaak-Kriller een groot onderscheid be staat. Het gaat hier om het wezen der zaak: was liij, die erkent tot liet R.-K. kerkgenootschap te behooren, doch den eed weigerde, tot het afleggen van den eed vc-rplicht Het Hof heeft alleen op de woorden van het desbe treffend artikel gelet en beslist, dat die woorden den getuige de keus laten om den eed of dé belofte af te leggen. Met het tegen die beslissing' door den procu reur-generaal van het Hof te Amsterdam aangevoerde cassatiemiddel kon adv.-gen. zich vereenigen. Men mag niet alleen op de woorden der wet letten zonder met de geschiedenis rekening te houden. En nog gevaarlijker acht adv.-gen. de leer van de Haar- lemsehe Rechtbank volgens welke men met dé veran derde tijdsomstandigheden en opvattingen heeft reke ning te houden bij de uitlegging der wet. Daardoor plaatst de rechter zich op den stoel van den wetgever. Of ons volk waarheidslievend genoeg is om den eed te kunnen missen is een vraagstuk van zuiver sociolo- gischen aard, waarin alleen de wetgever mag beslissen, die over voldoende gegevens beschikt om die vraag te beantwoorden. Ook de argumenten, door mr. Levy, den raadsman van den gerequjreerde, voor de door hem bestreden op vatting- aangevoerd^-achtte adv.-gen. onjuist. De wet gever heeft eenerzijds g'egronde gewetensbezwaren wil len eerbiedigen, anderzijds voorkomen dat men een lichtvaardig' beroep daarop deed. Daarom heeft hij dengene, die overwegende gemoedsbezwaren heeft te gen den eed, doch die bezwaren niet kan doen deelen door zijn kerkgenootschap, de keus gékten, dat kerk genootschap te verlaten of den eed1 af te leggen. Bij een reeks van arresten heeft de Hooge Raad ook die opvatting gedeeld. Het arrest moest derhalve vernie tigd worden. Aangezien echter feitelijk in deze zaak niet vaststaat dat het R.-K. kerkgenootschap het af leggen van den eed toelaat, concludeerde adv.-gen. tot verwijzing der zaak naar een aangrenzend Hof. Uitspraak 7 November. EEN SLACHTOFFER VAN DE VLIEGWEER. Zondagmiddag is de bootwerker P. L. Dik, die te Rotterdam op een huis van vier verdiepingen hoog naar het vliegen stond te kijken, naar beneden geval len, doordat een steen van den schoorsteen waaraan hij zich vasthield losraakte. Ernstig' gekneusd' werd Hij naar het ziekenhuis vervoerd. Bij aankomst aldaar was hij reeds overleden. BLOEMBOLLENDIEFSTAL TE BEVERWIJK. Veel opzien is gebaard door dë arrestatie van een bloemkweeker en tuinier, te Beverwijk, in wiens schuur verstopt is gevonden de belangrijke partij bloembollen de vorige week gestolen bij den heer D. te Velsen. Daar P. reeds bekende de bloembollen gekocht te hek ben van iemand uit Haarlem, zullen vermoedelijk niet alleen meer arrestaties volgen, maar hoopt men, het spoor eener vertakte dievenbende te hebben, waardoor nog andere misdrijven aan het licht zullen komen. De kassier van de Vrije Groente- en Fruitveiling te Beverwijk, zekere E. d. V., heeft zich sedert Woens dag verwijderd, zonder orde op zijn zaken te stellen. Omtrent de onder zijn beheer zijnde gelden valt niets met zekerheid te zeggen. Men vermoedt, dat een te kort van eenige duizenden moet worden geconstateerd. EEN ZEILJACHT OVEKSTOOMD. Zondagnamiddag halféeen heeft op den Nieuwen Waterweg voor Maassluis het binnenkomend stoom schip Antwerp Cjty het zeiljacht Sita overstoomd, waarvan de eigenaar, de heer J. M., uit Rotterdam, door de sleepboot „Bij" werd gered, doch de schipper verdronk. Het gezonken jacht werd; tegen den wal van Rozenburg gesleept. Men zal trachten het te lichten. GEVONDEN. Te Hillegom is Zondagmiddag uit de Beek opge haald het lijk van de dienstbode P.. die sedert eenigen tijd spoorloos was verdwenen. VLIEGENDE WINKELS. In Friesland zijn verkoopingen aangekondigd van heerenkleeding, op last van mr. Winschot, als curator in het faillissement van het exporthuis Maaslek te Amsterdam. Een afdeeling van Middenstand g'ing deze zaak onderzoeken, ©n nu blijkt, dat er t© Amsterdam EEN VROUW VERBRAND. Zaterdag is er te Wijk (bij Heusdon) brand ont- staan in een landbouwerswoning, bewoond door 2 gezinnen, de gezusters Ballegoijen en de familie i Treffers. De brand breidde zich zoo spoedig uit, dat vrouw Treffers en haar kind, reeds overdekt met brand wonden, uit het raam moesten springen. Een der ge zusters B., die ziek te bed lag, werd door een buur vrouw uit het huis gedragen deze liep daarbij deer lijke brandwonden op. De beide anderen redden zich zelf, maar een er van, niet toerekenbaar, schijnt weer teruggeloopen te zijn en werd na eenige oogenblikken verbrand vóór de pumhoopen gevonden. Het perceel is geheel afge brand. Er was niets verzekerd. Men brengt de oorzaak van den brand in verband met de ontoerekenbaarheid van het slachtoffer. VERMIST. Sedert gistermiddag wordt te Rotterdam vermist de 22-jarige gelddrager J. Everts, in dienst der Stoom boot-onderneming Firma J. en A. van der Schuyt, aan den Haringvliet. Des morgens had hjj f 4000 geïnd bij de bankiers A. Mees en Zonen. Na dien is hij niet op het kantoor teruggekeerd. ONTSPORING. Gisternamiddag tusschen 4'/a en 6 uur ontstond in den loop der Electrische spoorwagens Amsterdam- HaarlemZandvoort groote vertraging, doordat tus schen HaarlemHalfweg de as van een motorwagen brak en de wagen dientengevolge derailleerde. NACHTVORST. Naar de „O. H. Ct." meldt, heeft het gisternacht in de omstreken van Haarlem gevrorende velden zagen wit. EEN HYGIËNISCHE MELKINRICHTING. Te Hilversum wordt een hygiënische melkinrichting opgericht, welke zich ten doel stelt, door eerste kwa liteit koeien, modelstallen enz., melk te leveren, welke aan de strengste eischen der hygiëne voldoet. Voor de oprichting heeft zich een naamlooze vennootschap gevormd, met een kapitaal van f 50.000. BLOEDVERGIFTIGING. Te Zeist verwondde de 18-jarige timmerman H. C. B. zich met den voet aan een spijker. Er ontstond bloedvergiftiging en de jonkman is daaraan overleden. MEER DAN GENOEG. Te Gorredijk, met 1580 zielen, vindt men 18 ver gunningen, dus op elke 88 zielen 1. Vrij zeker staat Gorredijk in dezen in heel den lande bovenaan; in Friesland zeker. DOOR STAKERS AANGEVALLEN. Gisternamiddag kwam een werkwillige van de filma Van Schijndel. te Waalwijk, te Kaatsheuvel, waar hjj door een troep schoenmakers geplaagd en gesard, zich een weinig oneerbiedig over den adviseur van den R. K. Lederbewerkersbond uitliet. Dadelijk werd hij aan gegrepen en zoodanig geschopt en geslagen, dat hij voor dood bleef liggen. De dokter gaf weinig hoop op herstel. Per rijtuig is de man onder geleide van een sterke politiemacht naar zijn woonplaats overgebracht. De politie stelt een streng onderzoek in. PAS OP DE ZAKKENROLLERS Ook Zondag hebben de zakkenrollers tijdens het vliegen op Woudenstein weder een goeden slag ge slagen. Zij hadden het in het bijzonder gemunt op portemonnaies. Vijf personen deden aangifte dat hun portemonnaie gerold was met inhoud van resp. f 6, f 7, f 15, f 18 en f 40. Een heer werd een portemonnaie met f 200 gerold. EEN DOOPPLECHTIGHEID. Op het plankier voor het badbassin in de zwemin richting van Hartshoorn aan den Westerdoksdijk te Amsterdam, was Zondagmiddag een godsdienstoefening- belegd door de gemeente der Zevendedags-Adventisten. Op oen tiental bankjes zonder leuningen zaten een 40-tal personen, meest vrouwen en meisjes, die waren opgekomen om den doop van een tweetal vrouwelijke

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1