DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 239. Honderd m twaalfde Jaargang. 1910 DINSDAG 11 OCTOBER BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f 1, Afzondei lijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10, Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. r i ALKMAARSCHE COURANT. ALKMAAR, 11 October. Het is moeielijk een indruk te krijgen van den juis ten toestand in Portugal. De nieuwe regeering' schijnt er slag- van te hebben om haar goedgezinde berichten tie wereld in te zenden en de andere achter te hou den. De Matin bijv. is blijkbaar eep regeeringsgezind blad en haar verslagen zijn zeer optimistisch gezind. Ziehier hoe de Matin den toestand Zondag schetste: „Heden den eersten Zondag na de omwenteling wandelt de geheele bevolking der hoofdstad in de stra ten, de tuinen en over de groote pleinen. De republikeinsche kleuren ziet men overalop de japonnen der vrouwen, op de kleeding der mannen, op de hoeden der kinderen, op alle rijtuigen. Het is het ideaal van vroolijkheid. Vreugde woont in alle harten; de muziek speelt op de openbare pleinen het nieuwe volkslied, dat voortdurend wordt toegejuicht.. Het is een ware nationale feestdag. De personen, die een hoofdrol hebben gespeeld in de dagen van strijd, worden overal gehuldigd en in triomf rondge dragen. Het is het toppunt van patriotische dronkenschap. Maar naast dezen opborrelenden overmoed, ziet men de rust en de zekerheid van de burgers, kooplieden en industrieelen, die met hun gezinnen rondwandelen en de huizen en monumenten beschouwen, die nog de sporen dragen van de kogels en granaten. Men ziet, een beeld van rust! jSTiet de zenuwachtige spanning, de angstige gejaagdheid van het afwachten, niet de onzekerheid van een tijdelijken toestand, maar het gelukkige vertrouwen van menschen, die betere tijden, tegemoet gaan, die overtuigd zijn, dat alles zal veranderen. Dat kan niet zijn een zelfbedrog, een il lusie, dat is de intuitie van de massa, die evengoed het licht van de betere tijden voorgevoelt, als zij de scha duwen van de komende onaangename gebeurtenissen tevoren ziet. Als na de Fransche revolutie is er algemeene nei ging tot democratiseering. Afschaffing van het adjec tief koninkrijk is het toppunt van loyauteit jegens de nieuwe regeering. Alle mogelijke genootschappen en •ondernemingen laten het vallen, hofleveranciers heb ben de koninklijke wapenschilden weggenomen, alle koninklijke kasteelen komen aan den staat, enz. De ministers van hun kant laten zich niet meer eeren door het adjectief „doorluchtig" en met de voorrech ten van den adel is het gedaan. De toekomstige president van de republiek zal te vreden moeten zijn met een bescheiden inkomen; al de nieuwe staatslieden stellen er hun eer in hun eenvoud te doen uitkomen. Toen Braga president van •de voorloopige regeering werd, reisde hij in dep trein 2e klasse. 1 och zijn er onder de republikeinen vele welgestel de^ maar Machado zeide: „De monarchisten namen alles van den staat, de republikeinen zullen hem alles geven wat zij bezitten. Talrijke financieele onderne mingen hebben reeds inschrijvingen geopend tot steun van allen, die hebben geleden voor de zaak van de omwenteling. Alle officieren, die de republikeinsche partij hebben goho pen, hebben promotie geweigerd, bewerende dat zij slechts hun plicht tegenover het vaderland hebben vervuld. Er schijnen werkelijk bijzondere voorbeelden te zijn van zelfopoffering en toewijding. Of deze blij vend zullen zijn Tn buitengewone tijden groeien de groote gevoelens, in de dagelijksche sleur sterven zij weer...." j Bovenstaand telegram komt uit Lissabon, maar een 1 geheel anderen geest ademt een telegram uit dat de i Berl. Lok. Anz. uit- Vigo op Spaansch grondgebied I •ontving. Wij lezen daarin: f „Tot dusver heeft het machtelooze ministerie met de soldateska kunnen samenwerken en deze heeft Vrij dagavond rust en orde met scherpe patronen kunnen j i.indhaven. Maar al spoedig' heeft zich de, door het islenteren ontstane, demoralisatie van den troep :i gevoelen, zoodat hier nog' wel rampen te ver- chten zijn. Een soldateska maakt zich nooit mees- l' van de macht, zonder tenslotte belooning* te vra- S'-'i' in den vorm van buit en slachtoffers. Hier zijn de priesters tot. slachtoffers uitverkoren. Zij kregen Vrij- lag' bevel hun kloosters op het signqal van drie kanon schoten te verlaten. Toen de monniken en nonnen om •S uur 's avonds, nadat dit signaal gegeven was, in hun kloosters bleven, begon .eerst' in de straten een jacht op de geestelijken. Met lien is ook een Amerikaansch corespondent, wiens gebrek aan haar voor een tonsuur werd aangezien, in hechtenis genomen. De gegrepen geestelijken zijn onder mishandelingen en scheldwoor den naar het arsenaal gesleurd. Tegelijkertijd is het gepeupel bijeengekomen bij een Jezuitenschool, die iop een heuvel voor de stad gelegen is. Niet. de Jezuiten, zooals de republikeinsche pers beweert, maar het ge peupel begon den strijd door een hagelregen van stee- nen naar de ramen te smijten. En eerst toen het ge peupel de poorten begon te rameiën, boden de Jezuiten tegenstand. Daarna werd stormgeloopen, een pater werd gedood en twee hunner vielen den aanvallers ge wond in handen. Het gepeupel had intusschen de toegeschoten solda ten opgehitst en spoedig knetterde het geweervuur, waarvan de gevolgen nog duidelijk te zien zijn. De Jezuiten namen hun andere gewonden mee, toen zij in don onderaardschen gang vluchtten, die hun kloosters met twee, buiten de stad gelegen, eveneens belegerde, kloosters verbindt. De monniken houden zich in dezen onderaardschen gang' verborgen en de ■soldaten, met het gepeupel samen, trachten ze door rook te doen stikken. De monniken, die men te pakken kon krijgen, zijn, voor een deel niet dan zeer onvoldoende gekleed, als gevangenen naar het arsenaal gebracht. De weenende nonnen zijn op wagens geladen, het plunderend gepeu pel en de plunderende soldaten drongen echter de kloosters binnen. Men ziet er vernielde gebedenboeken, waaraan het janhagel zijn Woede heeft gekoeld. De muren zijn met revolutionaire opschriften bezoedeld en van alle versierselen beroofd. De regeering verzekert aan deze moordpartij geen schuld te hebben en bekent daardoor, dat zij de macht over de troepen verloren heeft. Sommige ministers be weren zelfs, dat de Jezuiten begonnen zijn met bom men te gooien. Maar er zijn nergens bommen gevonden en getuigen van verschillende nationaliteiten beweren, dat het gepeupel den strijd begonnen is. Men tracht op het oogenblik de soldaten van verdere moordpartij en af te houden. Het gepeupel verkoopt in de buurt van de kloosters soutanes en met goud geborduurde priestergewaden; eeuwenoude boeken van onschatbare waarde, liggen bevuild op den vloer van de bibliotheek. 400 nonnen zijn op goed geluk over de grens gezet." De regeering gaat intusschen door met de uitzet ting van de Jezuiëten, beslaglegging op hunne goede ren en uitzetting van de vreemde monniken. Van de bezadigdheid, welke den heer Braga wordt toegeschre ven, getuigt dit niet. Het moge waar zijn, dat het clericalisme in Portugal zeer veel kwaad gedaan heeft, dil mag voor de regeering' nog geen reden zijn, om zulke strenge maatregelen te nemen, welke den haat der bevolking en de jacht op de geestelijken slechts zullen doen toenemen. Of zou de nieuwe regeering nog niet zoo zeker van liaar zaak zijn, als zij het naar bui ten doet voorkomen? waarbij het recht tot heffing van tol- en scheepvaart rechten aan het gouvernement werd overgedragen. De verdiensten dezer vorstin werden beloond door hare benoeming tot ridder der orde van den Neder- landschen Leeuw en tot commandeur der orde van Oranje Nassau, terwijl haar de gouden medaille voor burgerlijke verdienste werd toegekend. TWEEDE KAMER. De afdcelingen der Tweede Kamer, die Vrijdag hare werkzaamheden tot heden geschorst hebben, zijn met het beg'rootingsonderzoek gevorderd tot het Marine- Hoofdstuk. De commissie van rapporteurs voor de Algemeene Beschouwingen der Staat-sbegrooting en daarmede verband houdende Hoofdstukken kwam gis teravond samen. Hedenavond vergadert de rappor teurscommissie voor de Indische begrooting 1911. DE EEDSQUAESTIE. Naar aanleiding van de bekende beslissing van den Iloogen Raad heeft de regeering bij de Tweede Kamer een ontwerp van wet ingediend, ter voorziening in ilo behoefte aan vaststelling van een eedsformulier en van de gevallen, waarin de eed van getuigen in bur gerlijke strafgedingen kan worden vervangen door eene belofte. Dit laatste zal. volgens liet ontwerp het geval zijn, wanneer de tot de eedsaflegging: geroepene: a. behoort tot een kerk of kerkgenootschap, het welk hetafleggen van den eed verbiedt, of 1). niet behoort tot een kerk of kerkgenootschap en redelijke gronden opgeeft, waarom hij tegen het af leggen van den eed bezwaar heeft. GEMENGD NIEUWS. WAT ER VERGETEN WORDT. Te Haarlem worden Dinsdag' en Woensdag in liet openbaar verkocht een groot aantal voorwerpen die aantoonen hoe weinig zorg velen voor hun eigendom men dragen, namelijk artikelen van allerlei aard in liet jaar 1909 achtergelaten in de rijtuigen der TL IJ. S. M„ daarbij zijn niet minder dan 2000, zegge twee duizend parapluies en 600 wandelstokken, enkele met goud en zilver gemonteerd, fotografie-toestellen, bont, hoeden, handschoenen en overschoenen manden vol, kleedingstukken, boeken, goud en zilver, zelfs een partijtje diamanten GEFOPT. Zekere B„ wonende in de Weerdjesstraat te Arnhem had aan den heer Olieslagers aangeboden Zaterdag met hem mede te vliegen. Hij kreeg een briefkaart van den Belg- terug, dat hij maar moest komen. B„ een los sjouwerman, trpk in gala met den trein van 11 uur naar Nijmegen. Aldaar aangekomen, werd hij door eenige heeren, w.o. Olieslagers, afgehaald en naar een hotel gebracht, waar B. rijkelijk onthaald werd. Hij deed zich evenwel zoo rijkelijk aan den wijn te goed, dat hij meer dan „légèrement ému" naar het station werd gebracht, In den trein viel hij in slaap co ontwaakte tot zijn schrik in Utrecht. Daar moest hij een kaartje koopen om tegen den avond in Arnhem terug te keeren. Hij was veront waardigd en toonde ieder de briefkaart van Jan Olie slagers. (Arnh. Crt.) EEN AANRANDING EN VRIJHEIDSBEROO- VING. In den avond van Donderdag' j.l„ ongeveer 7 uur, ging een 40-jarige boerenvrouw, wonende te Souburg', te voet van Middelburg huiswaarts langs den Nieuwen V lissingschen weg. Toen zij ongeveer bij de voorma lige ijsbaan was, werd zij door een manspersoon aan gesproken, die haar vroeg of zij alleen naar huis moest, Zij antwoordde bevestigend. Op een andere vraag' deelde zij mede, ongehuwd' te zijn. Hierop wierp de nu.n zijn rijwiel,«dat hij aan de hand bij zich had, in een tuintje van eene woning, welke bleek zijn eigen woning' te zijn. Plotseling greep hij toen de vrouw vast en droeg haar, ondanks haar verzet, in de woning alwaar zich een verder niet aan te duiden ergelijk teoneel afspeelde. De vrouw stelde de politie in kennis met dit beest achtig optreden van haar aanrander, met het g'evolg, dat Zaterdagmiddag zekere C. de K„ een 43-jarig ge huwd! persoon, die o.a. als strooper geen onbekende der politie en justitie is, als verdacht van deze lage daad werd gearresteerd. Na verhoor door den rechter-com- missaris is De K. voorloopig in het huis van bewaring te Middelburg gedetineerd. NOG MEER BOEFJES GEKNIPT. I)e aanhouding van twee ITaarlemsche boefjes, die hadden ingebroken bij den heer A„ in den Aerdenhout, heeft er een der twee toe gebracht te gaan 'klappen bij den rechter-commissaris, met het gevolg, dat nog twee zeer bekende leegloopers zijn aangehouden, als verbet aan de braak bij mevr. Rijnbende, te Haarlem. De justitie gelooft nu ook op het spoor te zijn van het nog vermiste zilver. EEN VERDACHT GEVAL. De „Assgr Courant" meldt, dat de notaris S. te Dwingeloo te Hilversum door gasverstikking om het leven gekomen is. Dit geval wordt in verband ge bracht met geruchten dat de zaken van bedoelden no taris niet in orde zouden zijn. TTit Meppel wordt aan de „Asser Courant" gemeld, dat de plaatsvervangend kantonrechter ten huize van wijlen notaris S. alles verzegeld heeft. ONDER DE STOOMTRAM. Zondagavond is op den Haagweg nabij Delft, een 1 o-jarige knaap, W. B. uit Delft, door de stoomtram gegrepen en onmiddellijk gedood. De tram nam het lijk mede naar Delft, waar het, daar de ouders van den jongen op bezoek te Rotterdam waren, in het gast huis werd nedergezet. WONDERDOKTER DE HAAS BESPIED. Naar men aan de Tel. mededeelt, moeten een paar steigevallen van patiënten, door den wonderdokter De Haas aan den Haagweg bij Leiden behandeld, in den laatsten tijd de aandacht der geneeskundige we reld hebben getrokken. Men vermoedt dat in verband' daarmede in de laat ste dagen een rijksveldwachter daar is geposteerd, die notitie neemt van de patiënten, die bij dten wonderdok ter heil zoeken, hunne namen vraagt en inlichtingen inwint omtrent kosten, behandeling enz. Hit schijnt te geschieden op last van den ambtenaar van het O.M. can het kantongerecht te Leiden. PRINS HENDRIK NAAR BRUSSEL. Naar de Nieuwe Ct. meldt, heeft Prins Hendrik lu-t voornemen Maandag 17 October naar'Brussel te gaan tot het brengen van een bezoek aan de tentoonstelling. Z. K. H. zal 'de gast wezen van den Koning der Bel gen. Hiermecie - merkt het blad op worden dus weer- sproken de beweringen van het Belgische clericale blad 77 Slècle>" volgens welke „het Nederlandsche Hof België thans evenmin welgezind zou wezen als vroe ger. DE VORSTIN VAN TANETE. f Uit Batavia wordt geseind, dat de vorstin v, nete is overleden. Met We Tanri Ollé, vorstin van Tanete, is 11ouwe bondgenoote van Nederland gescheiden het H b 1 d. Toen in 1905 zoo goed als heel Zuid-We-st-C buiten de gouvernementslanden, op het voorbeel Boni, zich tegen ons gezag had aangegord. bl( nete zich aan onze zijde scharen. Zonder eenig bezwaar kwam ook met dit lan in December "1905 liet suppletoire contract tot n Ta- een o zegt •lebes. d' van •ef Ta- ■dschap stand, EEN MEISJE VERMIST. Ie Lagemeeden (Or.), wordt sedert 2 October ver mist de 17-jarige Aukje ten Hoor.' Tegen midden nacht is ze met een familielid naar de behuizing' van den veehouder B. gegaan, bij wien zij in dienst is, doch binnengekomen is zij niet. Slooten en grachten in de buurt zijn afgezocht, doch liet- meisje is niet ge vonden. 's Avonds om 9 uur moet zij met een man hebben staan praten. WATER-VERONTREINIGING. Nauwelijks zijn de suikerfabrieken te Zevenbergen begonnen, of het water in het kanaal' de Roo-devaart is dermate verontreinigd, dat alle leven er in onmo gelijk is. Huizonde doode vischjes van 510 centime ter drijven aan de oppervlakte. Door de drukke scheep vaart is het onmogelijk voor voldoende watervervér- sching te zorgen, zoodat de toestand hoe langer hoe ongunstiger zal worden. INBRAAK. Ie Westervoort bij Arnhem is Zondagavond inge broken bij den slager Snelders. Een geldkistje met 450 aan bankpapier en specie is ontvreemd. Later in den avond is nog inbraak gepleegd in een arbei derswoning. waar een horloge, sieraden en geld zijn gestolen. EEN POLITIEHOND. Een politiehond heeft te Spierdijk goede diensten bewezen. Bij den heer B. waren kazen en koppen bo ter ontvreemd. Een politiehond' uit Hoorn werd ..lucht" gegeven aan een kaasdoek, waaraan de dief klaarblijkelijk zijn handen had afgeveegd. Tot drie maal toe kwam het dier toen bij het volgen van het spoor op het erf van C. W. te Bobeldijk. aldaar. Later heeft deze verdachte bekend. UIT EGMOND AAN ZEE. Bij de gisteravond gehouden voltallige vergadering van den Raad werd medegedeeld dat de kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente genoegen nam met den koop en ïuil van den grond, waartoe de Raad in de vorige vergadering had besloten, welk besluit ook door Ge deputeerde Staten inmiddels werd goedgekeurd, dat het suppletoir kohier van den Iloofdelijkèn Om slag werd goedgekeurd, dat aan de Gemeente evenals verleden jaar een on derwij ssubsidie van f 5900 is verleend, dat de kasverificatie van de gasfabriek den Raad was aangeboden. Deze mededeelingen werden allen voor kennisgeving aangenomen. De Heer A. Groen verzocht de Gemeente van haar te koopen het stukje grond naast de woning van de vroedvrouw voor f 5 50 den vierkanten meter en f 5 per vierkanten meter, indien er overwegen op zijn. Gesteld in handen van B. en NV. ter fine van prae advies. De Heeren Zwart en C. de Graaf verzochten een concessie tot liet oprichten van een particuliere ge meen tereini ging. De oorzitter las het adres voor. dat daarna in han den van B. en W. werd gesteld ter fine van bericht en raad. De vaststelling der gemeenterekening 1909 werd daarna aan de orde gesteld. Een der Heeren rapporteurs adviseerde zooveel mo gelijk te voorkomen dat er zulke hooge tariefrekenin- gen werden gemaakt en de rekening vast te stellen tot een bedrag in ontvangsten van f 44163.89 en uit gaven f 44421.09. nadeelig saldo f 257.20. De voorzitter beaamde de door den rapporteur be- maakte opmerking en verklaarde dat het ook in zijn voornemen lag die liooge tariefrekeningen te voorkomen. De rekening werd daarna vastgesteld. De door B, en W. voorgestelde betalingen uit de post van onvoorziene uitgaven en af- en overschrij vingen werden na gegeven toelichtingen zonder be spreking goedgekeurd Bij de rondvraag wenschte niemand het woord en werd de vergadering gesloten. UIT STOMPETOREN., Tot ouderling bij de Ned. Herv. Gemeente alhier in gekozen de lieer K. Evers en als leden van het kiescol lege de heeren I. Posch en M. Couwenhoven. UIT St. PANCRAS. Vrijdagavond) werd' te St.. Pancras bij den heer Jn. Ruys ecu bijeenkomst gehouden, alwaar werd bespro ken de door de melkverkoopers verhoogde prijzen, van 7 op 8 cent per liter. Ruim 50 belanghebbende waren opgekomen 0111 deztt zaak te bespreken. oor vele burgers en behoeftige gezinnen is deze

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1