DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Uitbetslliig rergeedliig Landweerpllciillpn De Heidemoleu. Honderd en twaalfde (aargang. 1910. WOENSDAG 12 OCTOBER BINNENLANiT FEUILLETON No. 240. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1,— Afzondei lijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. STRAATROOF. EEN MINDER PRETTIG AVONTUUR. «fOMIif ALRMAARSCHE COURANT, SditiiAvig BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente ALKMAAR brengen ter kennis van belanghebbenden, dat de uitbetaling der vergoeding, toegekend inge volge art. löbis der Landweerwet. zal geschieden ter gemeente-secretarie en noodigen belanghebbende land- weerplichtigen uit zich, vergezeld van hunne echtge- nooten, zoo spoedig mogelijk daartoe aan te melden. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 10 October 1910. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat in het Ge meenteblad van Allernaar, No. 341, is opgenomen bet besluit van den Raad) dier gemeente van 24 Augustus j.l., waarbij is vastgesteld): EENE VERORDENING TOT REGELING DER BELOONINGEN VAN HET ONDER WIJZEND EN BEDIENEND PERSONEEL AAN DE BURGERAVONDSCHOOL EN AAN I)E AVONSCHOOL VOOR HANDWERKS LIEDEN. Welke verordening, heden afgekondigd, gedurende drie maanden ter gemeente-secretarie voor een ieder ter lezing is nedergel.gd, en aldaar tegen betaling van 0.10 in afdruk verkrijgbaar is gesteld. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 12 Oct. 1910. ALKMAAR, 12 October. Frankrijk heeft weer eens een- staking. Ditmaal zijn het spoorwegarbeiders, die den arbeid hebben neergelegd. Maanden en maanden wérd hiermede reeds gedreigd, steeds echter wisten de leiders het ge vaar af te wenden, totdat zij onder den aandrang- zijn bezweken en zich hebben moeten laten leiden door de mensehen, die de staking wilden doordrijven. Als hoofdmotief voor een staking wordt aangegeven, dat een gedeelte der jonge arbeiders loonsverhooging heeft gekregen en de ouderen niet. Daarmede kan echter geen staking worden begonnen, zoodat de volgende eischen zijn gesteld:" Lo. algemeene verhooging der loonen voor het ge heele personeel; 2o. verleening van terugwerkende kracht aan de pensioenwet van 11 Juli 1909; So. regeling van den arbeid; 4o. invoering van een wekelijkschen rustdag; 5o. maandelijksche afrekening met een jaarlijksch minimum van 2850 fr. voor eenige categorieën arbei ders. Maandagavond werd) door een tweeduizendtal spoorwegmannen besloten liet werk neer te leggen en liet niet weer op te vatten, voordat alle eischen waren ingewilligd. Te Parijs zou de staking om kwart na twaalf beginnen, te acht uur in de provincie. De overheid was er echter vlug bij haar maatregelen te nemen. Politieagenten en infanteristen waren te middernacht in het Noorderstation om den bewakings dienst uit te voeren. Maar ook de stakers zaten niet stil. De leiders gaven hun bevelen en ondergeschikten deden op hun eigen houtje wat zij in het belang van (ie beweging vonden. Zoo was een machinist vertrok ken, die een stakingsorder in den zak bad; de directie wilde liem laten ophouden, maar kon niet telegrafee- ren, daar de telegraaflijnen waren doorgesneden. Ook andere vernielingen en verkeersbelemmeringen had den er plaats: hier werd een lijn met behulp van twéé locomotieven versperd, daar de rails opgebroken, el ders de telegraafpalen doorgezaagd; machinisten, die nog treinen reden werden met revolvers of met stee- nen bedreig'd, tal van treinen waaronder een die troepen vervoerde werden door de machinisten en het verdere personeel in den steek gelaten. Men noemt, gelijk bekend, dergelijke maatregelen van vernielin gen sabotage en de minister-president heeft reeds verklaard, dat zij streng gestraft zouden worden en dat hij, waar de stakers trachten door vreesaanjaging huil wil door te zetten, alles zal doen om de vrijheid van arbeid zoo goed mogelijk te verzekeren. De stati- onselectrieiens lieten ook hun werk in den steek, zoo dat het Noorderstation geheel in duisternis was ge huld. Tiet gebouw werd dan ook gesloten en door politie te voet en te paard bewaakt, terwijl de loodsen onder de hoede der troepen werden gesteld. Geen trein ver trok meer. De staking, aanvankelijk slechts bestaan de op de Noorder-spoorwegen, zoodat de verbindingen met België en ons land waren verbroken, breidde zich uit tot de westerwegen, waar de algemeene staking werd afgekondigd deze zijn door den staat gemaakt zoodat de werklieden staatsambtenaren zijn. De regee ring, die onmiddellijk genie-soldaten aan het werk stelde heeft besloten heden een besluit uit te vaardi gen, waarbij spoorwegbeambten, die nog dienstplich tig zijn, worden opgeroepen. Onmiddellijk is echter door het betrokken personeel verklaard, dat deze maat regel onwettig was en dat er niet aan gehoorzaamd zou worden. Zoo noodig zal de regeering hulp inroepen van stokers en machinisten der vloot. De postdienst zal met behulp van automobielen worden georganiseerd, terwijl voor geregelden toevoer van le vensmiddelen naar Parijs zorg gedragen wordt en de militaire maatregelen verscherpt en uitgebreid zullen worden. Men merkt hieruit wel, dat de regeering krachtig optreedt. Het is dan ook wel opmerkelijk, dat, hoewel werd besloten de staking voort te zetten, de stakers gisteren reeds besloten een onderhoud aan te vragen met den raad van beheer der Noorder-maatschappij. De heer Briand verklaarde in den ministerraad dat dc-ze staking meer een politiek en revolutionnair ka- ïakter draagt dan het karakter van een zuivere vakvereeniging. Verscheiden couranten spreken in den zelfden geest. De Temps en het Journal des Dé- bats schrijven over „een misdadige staking" en zij sporen de regeering tot streng ingrijpen aan. Men had verwacht, dat de heer Briand ter gelegenheid van een feestmaaltijd van het. comité Républicain gister avond over de staking zou spreken, bij heeft het ech ter niet gedaan, maar het wel in het algemeen gehad over droevige beslissingen, in het belang van de orde, die de regeering nemen moest. De uitslag van het geheele geval lijkt niet twijfel achtig. De stakers zullen eenige dagen verwarring kunnen stichten en dan moeten toegeven, de anti-pa- thie tegen de organisatie zal er in Frankrijk door stij gen en de regeering zal er weer wat krachtiger door in den zadel komen en de ontslagen spoorwegmen- seben zijn de dupe van de geheele historie. H. M. DE KONINGIN-MOEDER TE WEENEN. l)e Konigin-Moeder der Nederlanden is gistermor gen om 8 uur te Weenen aangekomen. Zij reed naar het IIotelKrantz, waar zij gedurende haar verblijf te Weenen zal wonen. De Keizer bracht gistermorgen een bezoek aan de Koningin-Moeder der Nederlanden. TWEEDE KAMER. De Tweede Kamer beeft gistermiddag aangenomen I het voorstel van den voorzitter, om Dinsdag 18 Octo ber eenige wetsontwerpen van kleiner omvang te be handelen, daarna twee suppletoire begrootingen be treffende de hoofdstukken VI en VIII voor 1910 en vervolgens de Bakkerswet. Omtrent een voorstel-Eland, om het voorstel- Kunstverdediging (van de 40 millioen) voorloopig van de agenda voor sectie-onderzoek af te voeren, zal morgen of overmorgen eene beslissing worden geno men. De Tweede Kamer zal hedenmiddag ten 4 uur mede eene openbare vergadering houden. Bij de Kamer zijn ingekomen wetsontwerpen betref- rende uitbreiding van het Staatsmijnveld en in ver band daarmede een suppletoire Landbouwbegrooting voor 1910. De afdeelingen der Tweede Kamer hebben als rap porteurs aangewezen voor de hierna te noemen be grotingshoofdstukken, met daarbij behoorende wets ontwerpen, als hoofdstuk Oorlog, de heeren Duymaer van 1 wist, Marcbant, Eland, Ruys de Beerenbrouck en Arts; Waterstaat, de heefen Van Nispen tot Seve, naer (Rheden), Ferf, De Stuers, Middelberg en Van r oreestLandbouw, Handel en Nijverheid, de heeren Vliegen, Roessmgh, Pollema, de Wijckerflloot de Weer- densteyn en Bolsius Koloniën, de lieeren Van Len- nep, Colijn, De Meester, Bogaardt en Bos. GEMMGD NIEUWS. DE „LEEEIIOEVE." In de vergadering van aandeelhouders in de N. V. „de Veekoekenfabriek de Leerhoeve" te Oudshoorn, werd aangenomen het aanbod van dé heeren J. w' Clant, A. G. Voordeijdag en J. W. Maibus om de in hun bezit zijnde ongeveer 60 stuks aandeelen a pari over te nemen op voorwaarde, dat zij ontslagen zouden wor den van de te hunnen laste loopende borgtochten. Genoemde heeren verklaarden zich bereid hunne functiën neder te leggen, zoodra aan voormelde voor waarden zal zijn voldaan. BEDWELMD. Maandag bij het aanmaken van den kalkhoven op d® Suikerfabriek te Deil werden 3 arbeiders door de uit- stroomende gassen bewusteloos. Twee ervan kwamen bij geneeskundige behandeling spoedig bij, maar van den derden, zekeren Hol uit Tricht, scheen de toestand hopeloos. Gelukkig is ook hier gunstige verandering gekomen, zoodat het ongeval geen offers zal vragen. BEETGENOMEN. I n de agenstraat te den Haag stonden gistermid dag heel wat menschen naar de lucht te staren in de richting van Rijswijk, waar zichl een voorwerp tegen den hemel afteekende, dat veel geleek op een vliegma chine, zoodat reeds het praatje ging, dat Olieslagers naar Den Haag was gekomen. Ten slotte bleek, dat het geen vliegmachine was, maar een gewone Amerikaansche vlieger, zooals die door jongens aan een eind touw worden opgelaten. GEVAARLIJK SPEELTUIG. Een oogarts te Rotterdam verzoekt de N. R. Ot. het publiek te waarschuwen tegen een nieuw soort van speeltuig, een soort vliegertje met blikken vleug-els. In den loop van 10 dagen zijn 5 jongens bij hem geko men, die door. deze instrumentjes waren getroffen. Bij drie hunner is het oog waarschijnlijk verloren, bij één geschaad, bij den laatsten alleen gered door het bril- leglas. Maandagavond wandelden twee dames in een der drukste straten van Utrecht, toen onverwacht een 16- jarige jongen een der dames een handtaschje ontrukte, waarmede bij er vandoor ging. Aangezien in het taschje geldswaarden aanwezig waren, is van dit geval aangifte gedaan bij de politie, die een streng onderzoek instelde, echter tot nu toe zonder resultaat. Een dame op reis naar Hoek van Holland kwam Maandagavond per trein te Haarlem aan en ontdekte daarop het perron een kennis. Zij stapte uit, lette met op het sein van vertrek en zag den trein vertrek ken met haar koffer, reisbiljet, geld1 enz. Onmiddellijk waarschuwde zij de politie, die voor haar telegrafeerde, doch ten antwoord kreeg, dat er mets was gevonden en nu zonder geld) of iets was zij genoodzaakt den nacht op het politiebureau door te brengen. Gisterochtend werd haar reisgeld verstrekt om per stoomtram naar Leiden te komen en juist kon zij Hillegom hebben bereikt, of de politie ontving van e en Hoek bericht, dat) d'e koffer daar was gevonden. Aan de Aame werd' dit nu nog te Leiden bericht. EEN MOOIE VONDST. Te Baarn is in de buurtschap „Ter Eem" bij het v. gbreken van het rietendak eener boerenherberg een portefeuille gevonden, welke bij onderzoek een bedrag van ruim j 2000 aan bankbiljetten bevatte. Het bedrag- is ten gemeentehuize aldaar gedeponeerd. LOGGER GESTRAND. Gisternacht is op Razende Bol gestrand de Katwij- ker logger 155, schipper D. van der Plas. Sleepbooten, die naar de strandingsplaats vertrokken, zijn onver- nchterzake teruggekeerd. Het vaartuig is waarschijn lijk verloren. De opvarenden zijn te Nieuwediep aan gebracht. Roman naar het Duitsch van OSWALD BERGENEE. „Het verschrikkelijkste van de gebeurtenis hoorde ik eerst later," vervolgde Hagenloh, „een der arbei ders was door de ontploffing vreeselijk verminkt. Hij was de man door wiens onvoorzichtigheid het onge- luk ontstaan was. Het is nu eenmaal zoo met mensehen zij willen steeds meer uitvindingen doen. En dat gelukt ook. Maar al die uitvindingen kosten slachtoffers. De vooruitgang gaat gepaard met triumfen en droevige ougelukken. Die twee wisselen elkaar gestadig af. Met opbouw en afbraak en dan weer opbouw en weer afbraak is de wereld in het groot en de wereld in liet klem ontstaan. Wij zelf bouwen ook tal van lucht- kasteelen, die wij weer moeten afbreken. En dan bou wen we weer nieuwen. ten slotte mogen we blij zijn Wenof waJ ondernemingsmoed overhouden om UWeL er h00p de bekomst tegemoet te gaan. Want het is een wanhopig werk steeds te moeten on- breken gebouwd be«ft om af te U;?Ear J!ter Vs kruitmolen weer opgebouwd. de voÏÏe °OL l°Ude PkatS C'n WaS naoofer clan dt l onge. Ook kregen wy een nieuw woonhuis ,groo- tei en aanzienlijker dan vroeger, maar het stond nu een heel eind van het kruitmagazijn af. De voorzich tigheid leert men eerst als men de gevolgen van vroo gere onvoorzichtigheid pijnlijk heeft' ondervonden neringen Verdl6pte Zlch daar»P in zijn jeugdherin- 2WOTenb!fkrT °°ik °P Zijn lievelingsbezigheid liii een vn T'' eenzame bosschen. Eens had hu een vos vervolgd en was daarbij van een hoogte gerold vlak voor een rijtuig dat in het dal reed. De menschen waren dadelijk uitgestapt en hadden hem, bloedend verwond, opgenomen. Hij was bewusteloos geweest en toen hij weer bij kwam, zat er een in het zwart g-ekleede dame naast hem, die hem vriendelijk en liefdevol aankeek. Er stonden zeer vele personen om hem heen, grooten en kleinen, ook kinderen en hij had zich daarover verbaasd en gevraagd of die allen uit het rijtuig gekomen waren. Toen lachte de dame en zei „ja, streek hem over de wangen en toen hij vroeg ot' er nog meerderen in het rijtuig waren lachte zij weer. >>Het is gelukkig," zei ze, „dat je een helder hoofd hebt gehouden ondanks het ernstige ongeluk en dat je desniettemin grapjes maakt. Het is te wenschen dat je aityd den humor moogt behouden in jer leven! ,je "'at. humoristisch bent aangelegd kom je ge- hee m°eilij'ke dagen en over tegenspoed „Die dame in het zwart," vervolgde Hagenloh „is mij altijd by' gebleven. Eerst later heb ik begrepen wat zy met die woorden bedoelde, toen ik er vaak over ïad nagedacht. Ik heb er ook over gedacht wat er wel met haar gebeurd was dat ze zoo diep in de rouw was en zoo bleek van gelaat. „Dat zijn dan van die schepen, die elkaar in den nacht voorbijgaan," voegde hij, nu weer op schertsen den toon, er aan toe. Het was nu al den derden keer dat zij langzaam vo o r t wan delen d langs den molen kwamen. Den hof- hond Sichdichfür begon het waarschijnlijk te vervelen, want luid blaffend kwam hij uit zijn hok. Maar toen J za8' wie de wandelaars waren, kwispelstaartte hij en kroop, nadat Gisela zacht had geroepen: „Koest m je hok, ouwe kerel!" weer in zijn hok. Rammelend sleepte de ketting tegen het hout, toen was alles weer stil om den molen. Weifelend bleven zij even staan. fi' ,fr ?e wildet ons eigenlijk van uw moeder ver tellen, zei Gisela hartelijk en op vragenden toon. „Misschien een anderen keer!" antwoordde hij ern stig en zyn oogen rustten daarbij op Gisela. Het was of hij niet precies wist wat hij zei. I „Ja liet wordt nu ook tijd dat wij de vrouw goeden nacht gaan zeggenlachte Gisela. „Siehdichfiir wil nu gaan slapen en wij zullen goed doen zijn voorbeeld te volgen. Niet, Walpurg?" Zij schoof haar arm door dien van haar zuster, juist toen deze Hagenloh de hand tot afscheid toestak. Koud waren Walpurg's vingers en zacht was haar handdruk. Des te inniger gevoelde Hagenloh den war men handdruk van Gisela. Hagenloh werd het vreemd te moede bij dien hand druk. Eén oogeiiblik voelde hij haar kleine hand maar, doch het was voldoende om hem een ongekend blij ge voel te geven. 1 erstond daarop groette hij de dames beleefd, hoor- i n9g da^ hem bedankten voor zijn gezelschap, zag dat Gisela hem nog even lachend toeknikte en haastig liep hij daarop naar het kleine huisje naast den molen. Even stond hij nog stil in het tuintje en keek naar de bloemperken. Sehluminernd' lagen Wies' unci Hain, Jeder Pfad verlassen Niemand als der Mondenschein Wachte auf der Straszen. VI. leen Hagenloh na deze avonturen in zijn eenzame kamer alleen was, voelde hij een dringende behoefte om nog- even in zijn bierkelder af te dalen. Om daar te komen, moest hij nogmaals naar buiten om een deur te openen die zich aan den achterkant van het huis bevond, waar zijn hospus met zijn gezin woonde. Nauwelijks was hij achter het huis of de hond, half mops half buldog, schoot met razend geblaf uit zijn hok. Het dier had zich al geruimen tijd vermaakt door tegen de maan te blaffen. Ieder geblaf werd be antwoord door de echo in de verte en het dier scheen daar zooveel vermaak in te hebben dat het ten hoogste verwoed was op den onverwachten verstoorder van zyn genoegen. Een dier wil even min als een mensch graag uit een aangename stemming opgeschrikt wor den. En ten minste niet in een maannacht, waarin een ieder in droomerige stemming moet komen door he* tantastische licht. .Kalm wat, Caro, kalm wat!'' zei Hagenloh, den kend aan een plaat in een jongensboek van vroeger waarin een jager tegen zijn hond een dergelijk toe spraakje hield, welke woorden onder de plaat waren gedrukt. Maar zijn kalmeerende woorden hadden niet het ge- wenschte gevolg. De hond bleef luid en fel blaffen en wat Hagenloh vreesde, bleef niet uit. Er kwam beweging in het huis van zijn hospus, de deur werd opengeworpen en op den drempel verscheen zyn hospita in haar geruit nachtjak met den bezem in de hand. „Wat is dat daar! -wie is daar?" En van 'binnen klonk nu ook de zware stem van den heer des huizes „Laat de kerel oppassen want ik kom er uit." jt kaim> vrouw Lehmann", zei Hagenloh. „En biyl gerust in je bed, buurman. Ik wilde niets dan eens even in mijn eigen keldertje afdalen, om een paar ileschjes bier begrijp je." „Och hemel, bent u het, meneer. We dachten dat t een.dief was Zeg August, is er geen brief voor me- neer gekomen? ..Ja, die ligt op 't kastje." De vreemde verschijning verdween even, maar kwam weer terug. Vrouw Lehmann deed de deur van haar paradijs nu half dicht en stak, terwijl Hagenloh nader trad, haar hand' met den brief alleen naar bui- „Als je blieft, 'k Had vergeten hem in uw kamer 'eggen. Hij is vanmiddag gekomen. Zoo, hier is hy clan Hagenloh hoorde niet naar haar verdere veront schuldigingen, nam den brief die hem door de para dyspoort overgereikt werd en stapte weg. Hij hoorde <.at «le sleutel weer in het slot knarste en dook, terwijl de hond verwoed bleef blaffen, in zijn bierkolder. S!Ët' 2Wor<j* vervolgd)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1