DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Groote Veemarkt Groote Paardenmarkt No 244 Honderd en twaalfde Jaargang. 1910. MAANDAG 17 OCTOBER. GEMEENTE-BEGROOTING. BlXlS Kft LAND. te Ilkma^r, op Maandag 7 Novembe a s. te Alkmaar, op Woensdag 9 November a.s Deze Courant wordt eiken avond, behalve op 'Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. ALKMAARSC GODRANT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van AI, K- M A AR, Gelet op art. 208 der Gemeentewet, Brengen ter algemeene kennis, dat de gemeentebe, greeting voor dep diepst 1911 van heden af op de secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage ne- dergelegd en tegen betaling der kosten in afdruk ver krijgbaar gesteld is. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ff. RIPPING, Voorzitter. UONATH, Secretaris. Alkmaar, 14 October 1910, ALKMAAR, 17 October. „Doe wat moet, er kome van wat wil." Deze oud-Fransche spreuk, devies ook van Bodewijk Napoleon, Koning van Holland, is deze week in toe passing gebracht door den Franschman, die niet in paam maar inderdaad in Frankrijk regeert, den heer jBriand. Mep wegt, dat de heer Briand vroeger een yevoJutiennair van de ergste soort was, iemand! die indertijd in de vergaderzaal als woordvoerder en in de rechtzaal als verdediger dingen zeide, welke in ons land nu nog niet ongestraft zouden kunnen worden uitgesproken. Het lot heeft hem evenwel tot den [iiaohtigsten overheidspersoon gemaakt pp ajs soqda mg' kwam hij deze week te staan voor een spoorwegsta king, welker verloop dagelijks is vermeld, zoodat wij thans kort kunnen zijn. Voldoende zij het nog even mede te deelen, dat er eerst een paar kleine stakingen plaats hadden in de werkplaatsen der Noordei'§pocir- ^vpgmaatgch&ppij, dat hiprop geyolgdl is het besluit van den Bond' yan machinisten en stokers om op alle lijnen djer maatschappij dp staking tp proclameeren, dat het personeel van de Westerspoorwegmaatschap- pij zich hierbij al heel gauw aansloot en dat eindelijk het nationale syndikaat van het spoorwegpersoneel de staking op alle spoorweglijnen in geheel Frankrijk be- yal. Welke houding zou nu de ministenpretpdvnt aan nemen? Met het oog op zijn antecedenten, mocht ver wacht worden, dat hij als regeeringsman onzijdig zou blijven, noch de partij der directies noch die der perso- neelen zou kiezen. Een dergelijke gedragslijn ware zeker de rechte voortzetting gewepat yan de yroeger door hem gestippelde lijn. Doch de stippellijn was theorie, de gedragslijn is praktijk, en Thorbecke heeft het zoo kort en duidelijk gezegd: „Theorie is begrip, praktijk dopn." Op hpt dopn kwam het thans aan. ipin de heer Briand heeft gedaan wat hij moest doen. Pij is immers geroepen om te regeeren pn regeeren j§ het oppergezag uitoefepen, en om dat te kunnen doen moest hij uiterst strenge maatregelen nemen. Hij, de socialistische minister-president heeft niet ge aarzeld in de republiek datgene te doen, dat onder de zelfde omstandigheden de verstokste conservatief in den reactionnairsten staat zou hebben gedaan. Hij heeft de dienstplichtigen van het spoorwegpersoneel onder de wapens geroepen, om daardoor de staking te beperken, haar noodlottige gpvqlgen te betoomen, li ij heeft stakers laten veroordeelen en hij heeft de voor naamste leiders van het stakingscomité in hechtenis laten r^sme-n. Die arrestatie zelf, droeg duidelijk het karakter van de ironie van hpt lot. Niet alleen omdat het bevel tot inhechtenisneming van een vroegeren vriend van den heer Briand, den heer Hervé aan dezen in de gevangenis vanwaar uit hij zijn blad bleef redi- geeren werd uitgereikt, maar vooral, omdat de arresta tie der leiders geschiedde in dp bureaux van het dag blad Humanité, dat vroeger den heer Briand tot hoofdredacteur had. Het blad! bevatte dep dag te vo ren dit veelzeggende bericht: „Teneinde het den heer Briand' en zijn politie ge makkelijker te maken, hebben de spoorwegbeambten besloten zich te verzamelen en zich te zamen te doen arresteeren. Zij hebben gemeend een plaats daartoe te kunnen kiezen, die zeker den heer president van den ministerraad aangenaam moest zijn. Het is in de bureaux s van het dagblad, dat de heer president van den ministerraad weleer zelf mede opgericht heeft, waar hij de algemeene werkstaking verdedigd heeft, waar hij gestreden heeft voor de arbeiders, dat de spoorwegbeambten besloten hebben zijn afgezanten af te wachten. Zij zullen vergezeld zijn van een zeker aantal kameraden, met wie men gerechtigd is te mee- nen, dat de heer Briand zich ook wenscht te onderhou den. Daar zullen voor het overige aanwezig zijn de redacteuren van „Humanité" en „Guerre Sociale," ad- vokaten, socialistische Kamerleden om onze kamera den bij te staan. Dat is ironie, die tot nadenken en tot voorzichtig heid stemt. Wij mogen vast zijn in beginselen en vast beraden van karakter, niemand onzer weet, hoe om standigheden buiten hem op hem zullen inwerken en sterker zullen blijken dan hij zelf. Gemakkelijker en stelliger ook aangenamer zou het voor een Briand ge weest zijn als hij rustig toeschouwer ware gebleven maar dan zou liij zijn plicht als regeerder hebben ver zaakt en lijdelijk hebben aangezien, dat het land was overgeleverd aan epn „misdadige woeling" (is het niet opyallend dgt de Fransehe minister-president hetzelf de woord bezigde, dat de Nederlandsche president-mi nister in 1903 de Koningin in den mond legde?) Hij heeft het moeielijke deel gekozen het Fay ce que doy, advienne que pourra, En nu is het vrijwat eenvou diger hem epp renegaat, een verrader, een afvallige te schelden, dan hem een man-van-durf te noemen, die onder moeielijke omstandigheden den moed heeft naar zijn overtuiging te handelen, te doen wat hij zijn plicht acht. De staking, als algemeen bedoeld, is dra verlooper, en ook de sympathie-stakingen, welke verwacht wer den, hadden weinig te beteekenen het is gebleken, dat de organisaties vepl zwakker waren dan hun lei- df-rs mepnden. Toch heeft men, behalve in Frankrijk, ook in ons land, in België, Engeland en Duitschland nadeelige gevolgen van de staking ondervonden. In Frankrijk was de openbare meening geheel op de hand van den heer Briand1, die bij al zijn gestrengheid zich bereid! verklaard heeft bemiddelend! pp (e treden voor inwilliging van dp yephtyaardige elschen van liet spoorwegpersoneel. Het naspel van deze staking zal vermoedelijk in de Kamer worden afgespeeld. Van Portugal hebben wij deze week weinig nieuws gehoord. Blijkbaar hebben de pipuwe machthebbers de massa nog nipt genoeg in de macht om onge- wensehte daden te voorkomen, om buitensporigheden jegens kloosterbewoners en Jezuïeten (e verhoeden. Zwitserland en Uraïiiië hebben de nieuwe republiek reeds erkend, als de Amerikaansche en Fransehe zich er nog bij voegen, zullen ook de monarchieën spoedig volgen. Inmiddels is de ex-koning met moeder thans inderdaad op weg naar. Engeland. Spanje heef( gich rustig' gehouden, de vrees, de republikernsc'he beweging zou overslaan is bewaarheid. Ook de herdenking van Ferrer's heeft een kalm verloop gehad. In dp antj-olericale po litiek van het huidige ministerie Oanalejas schijnt de nioiiarehie in Spanje een bliksemafleider te hebben ge vonden. In Duitschland heeft mep het eeuwfeest van de Berlijnsehe pqiversiteit gevierd en de keizer en de rijkskanselier hebben daarbij redevoeringen gehouden en daarin gezegd, dat zij er foe zouden medewerken het ontwikkelings- en beschavingswerk van Duitsch land te doen vermeerderen. Er is voorts een fonds gevormd om geleerden in staat te stellen zonder colle ges te moeten geven, zich geheel aan de wetenschap te kunnen wij den. Daardoor kreeg het feest een alge- meen-menschelijke beteekenis, omdat van het resul taat der onderzoekingen de geheele beschaafde wereld kan profiteeren. De Tsaar van England ioeft nog altijd op Duitschen bodpm. Het schijnt dat de gewenschte beterschap bij de Tsaritsa niet is uitgebleven. De Tsaar maakt zich tenminste gereed, den keizer te Potsdam te bezoeken. Natuurlijk spreekt de hooge politiek daarbij een woord- je mee en -de Duitsche couranten verzekeren, dat de Duitsch-Russische betrekkingen ook thans nog op de beproefde grondslagen rusten van de oude vriend schap der dynastieën, dat er te Potsdam naar ge streefd zal worden zekere misverstanden uit het ver leden voor goed uit de wereld te helpen en eenstem migheid te verkrijgen ten aanzien van de gedragslijn, welke bij komende kwesties gevolgd moet worden. Intusschen heeft de regeering van den Tsaar het wreede spel van de met een muis. spelende kat met T inland voortgezet. Men herinnert zich, dat Rusland een paar wetsontwerpen naar den Finschen landdag' heeft gezonden om advies niet om goed te keuren gelijk de Finsche grondwet voorschrijft. De Finsche afgevaardigden hebben geweigerd kennis te nemen van deze ontwerpen, waarna de regeering besloot tot ontbinding van den landdag en tot indiening' van de beide ontwerpen bij de Russische Doenia. Natuurlijk is het er Rusland om te doen, Finland op te slokken. En Europa ziet rustig- toe hoe boven reclit macht gaat - doet niet wat moet. wel zijn dat niet doftd In China dreigt een nationaal gevaar. Er kwa men deze week verscheiden berichten over faillisse menten van bankiershuizen. Alleen in de hoofdstad sloegen dertien financieele instellingen bankroet. ITet kwaad der speculatie schijnt China te hebben aange tast. De klassieke Chinees, de ijverige en zuinige werkkracht, schijnt langzamerhand te worden vervan gen door den modernen, die er enkel naar streeft op de gauwste wijze rijk te worden en daarbij de wissel- valligste en gevaarlijkste kiest de speculatie. De rubber en de opium waren de eerste speculatie-artike len, thans is de soy a-boon daarbij gekomen. De vee houders onzer lezers weten natuurlijkdatdesoyaboonen uit Mantsjoerije afkomstigzijn(DalnyenWladiwostock zijn de hoofdmarkten) vroeger van weinig waarde wer den geacht, maar tegenwoordig tot veekoeken worden verwerkt en bovendien oliën leveren en de grondstof voor zeepen. In het jaarverslag der Keizerlijk Chi- neesfche Maritime douane over 1909, wordt o. a. het volgende meegedeeld omtrent den uitvoer van sojaboo- nen. De handel in dit product was gedurende vele ja ren alleen voor de binnenlandsche markt van belang. Omstreeks 1890 werd een begin gemaakt met versche pingen naar Japan: welke spoedig in beteekenis toe namen. Gedurende de acht jaren 19001907 bedroeg de gemiddelde waarde van den uitvoer van boonen naar liet buitenland 4.37 millioen taels (1 tael is 13.50). Tot in 1908 was Japan vrijwel de eenige af nemer van dit product, doch zooals bekend] in de lente van dat jaar werd een proefzending Mantsjoe- rijsche boonen naar Londen geconsigneerd, tengevolge waarvan de export in 1908 steeg' tot 4.770.000 pikols, ter waarde van 9 millioen taels en in 1909 tot niet minder dan 14.438.000 pikols ter waarde van 32.78 millioen taels. De sojaboon nam dus plotseling onder de uitvoerartikelen eenzelfde plaats in als de thee en wanneer bij de verschepingen van boonen die van boo nenkoeken worden gevoegd, tezamen een waarde ver tegenwoordigd van 52 millioen taels, wordt zelfs de positie yan zijde als eerste uitvoerproduct bedreigd. De vraag naar dit artikel heeft thans China verre den aanVoer overtroffen het is een speoulatie-arti- kel geworden, waaraan veel wordt gewonnen, maar meer nog wordt verloren. Vermoedelijk zal menig Chinees dezelfde droevige ervaring opdoen als zoove le speculeerende „blanke broeders," die door schade en schande wijs werden of ondanks deze onwijs bleven. PENSIOENREGELING STAATSSPOOR. De regeering heeft geen termen gevonden gevolg te geven agn de tot haar gerichte uitnoodiging om zich te laten vertegenwoordigen op het congres, dat door de Nederlandsche Vereeniging vani Spoor- en Tram wegpersoneel tegen 23 October a. s. te Utrecht is be legd, ter bespreking van de pensioenregeling voor liet personeel der Maatschappij tot Exploitatie van Staats spoorwegen. MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 't ALGEMEEN. Het hoofdbestuur der Mij. tot Nut van 't Algemeen deelt mede, dat als algemeen voorzitter der maat schappij is opgetreden de heer D. H. de Vries, en als ondervoorzitster mej. Meta A. Hugenholtz. Gemengd nieuws. DE BURGEMEESTER VAN BLARICUM. Dat ook de leden van den Blaricumschen gemeente raad tegen den burgemeester gekant zijn, kan zeker wel blijken uit het feit, dat de heer ITosang j.l. Don derdag een raadsvergadering had' belegd, met het ge volg, dat.geen enkel raadslid tegenwoordig was. ONTEIGENING DAMPLANNEN TE AMSTER DAM. Zaterdag was de termijn binnen welken de eige naars der bij de onteigening' betrokken huizen hun schriftelijk antwoord! konden inzenden, geëindigd. Naar te verwachten was, heeft slechts een klein ge deelte genoegen genomen met deu prijs; welken de ge meente biedt, maar ten stadhuize 'hoopt men alsnog door onderhandeling het getal derzulken op te voeren tot een vierde gedeelte van het totaal der eigenaars. Intusschen zal een aanvang worden gemaakt met het vervullen der formaliteiten1, noodig voor de ontei geningsprocedures. TREURIG ONGELUK. Toeu te Deventer Zaterdagmiddag 12 uur een snel trein binnenkwam, schrikte het paard, dat door den luitenant der huzaren Ilinloopen bereden werd. Deze viel en het losloopende hollende dier sloeg een loop jongen dood. VERMIST. Te Vlaardingen verkeert een familie in groote on gerustheid wegens het verdwijnen van het. hoofd van het gezin. De heer B. n.l., zet-kastelein in het koffie huis van den Volksbond, heeft Woensdag reeds zijn woning verlaten en is daarin niet teruggekeerd. Te vergeefs is reeds herhaaldelijk, ook met behulp van een politiehond, naar hem gezocht. DE SPOORWEGSTAKING IN. FRANKRIJK. Door de staking op de spoorwegen in noordelijk Frankrijk lijden de poeliers en vischhandelaars in Friesland groote schade. Parijs is de groote afnemer van snoek; een visehhandelaar had een bestelling van 500 Kg. snoek gereed, toen Zaterdag een telegram kwam: niet zenden." Wijl de wildprijzen in Parijs hooger waren dan te Brussel, werd' in de laatste dagen bijna alle' wild naar Parijs verzonden'. Nu is dat in eens uit; dé verzen ding naar Parijs durft men voor wild! niet meer aan, dal zoo spoedig aan bederf onderhevig is. En in België kan men bijna geen winst maken. TIET FAILLISSEMENT—SCHMIER. De rechtbank te Haarlem heeft, volgens de Tel., den curator in het faillissement Schmier, in het gelijk ge steld tegenover den heer R., die de overwaarde van ef fecten, door hem bij den heer Schmier beleend, nit den faillieten boedel terug vorderde. De rechtbank besliste, dat dé curator terecht had gemeend, die overwaarde voor den faillieten boedel te moeten behouden. EEN ONJUIST VERHAAT,. Onlangs namen we uit de „Arnhemsche Courant" over 't verhaal van een Arnhemmer, die zich aangebo den had, met Olieslagers te gaan vliegen, en door net vlieg-comité te Nijmegen, dronken werd gemaakt. Thans komt genoemd blad tot de conclusie dat de aanvraag van den' bedoelden Arnhemmer in verkeerde handen moet zijn gevallen, met het gevolg, dat de grappenmaker zich een ongepaste aardigheid veroor loofde, waar toch uit een door Jan Olieslagers' verzon den schrijven blijkt, is noch hem, noch iemand van 't Nijmeegsche comité iets van' het geval bekend. DE R. H. B. S. te Tilburg'. Inzake de quaestie „Darwinisme aan de R. H. B. S. te Tilburg" meldt "men, dat het resultaat van de Vrijdagavond gehouden vergadering is, dat de zaak aan de beoordeeling van den minister van binnenland sche zaken zal worden overgelaten. ZONDAOSSLUITINÖ DER APOTHEKEN, Kennelijk om een beslissing ten principale uit te lokken, is de ambtenaar van het openbaar ministerie bij het kantongerecht te Amersfoort in hooger beroep g'egaan van het vonnis, waarbij twee der vijf apothe kers te Amersfoort zijn veroordeeld) tot een gulden boete of een dag hechtenis, wegens het op Zondag 8 Juni j.l. niet geopend hebben' hunner apotheek. EEN DIE HET WEET. Men zendt ons een nummer toe van het Belgische blad! La Meuse, dat een C. geteekend artikel bevat, waarin over de verhouding tusschen Nederland en België gesproken wordt naar aanleiding van dë aan gekondigde wetsontwerpen betreffende de tariefher ziening en de kustverdediging. Er bestaat geen reden om onze lezers van den hoofdinhoud van het artikel der Meuse op de hoogte te brengen, maar het slot van dat artikel willen wij hun' toch niet onthouden. C. vertelt daarin hoe boos.Engeland! op Nederland zou zijn wanneer dit er toe overging die voorgestelde wetten uit te voeren: „Een diplomaat van het Foreign Office heeft ons bevestigd, dat Engeland, indien Nederland ook maar een begin van uitvoering gaf aan haar militaristische plannen, zich op geen enkele vredes-conferentie meer zou laten vertegenwoordigen zoo die te 's-Graven- hage gehouden werd. In de tweede plaats zou Neder land, wanneer het de aangekondigde tarieven invoer de, uitgesloten worden van de voordeelen, die Enge land, op den zelfden voet als aan zijn zelfbesturende koloniën, aan dé kleine staten van noordelijk Europa toekent." Enz. (N. R. Ct.) BRR. Tc Aalburg (N.-Br.) schijnt het 's avonds niet pluis te zijn. Men vertelt, dat daar 's avonds een.„spook" rondwandelt; enkelen moeten dat reeds gezien hebben. Het is een lange, witte gestalte met een staart en vurige oogen. Zooals zich laat begrijpen, durven velen 's avonds niet de deur uit. ('s-H. Ct.) UIT SCHOORL. In de afgeloopen week werd door de leden der Af- deeling Alkmaar van de Nederlandsche Heidemaat schappij eene excursie gehouden naar de onder leiding van het Staatsboschbeheer uitgevoerde ontginningen iu de Sehoorlsche duinen e.n naar de kweekerij „Duin bosch" van den heer A. J. Peeck te Schoorl. De voormiddag werd besteed' aan het bezoek van de ontginningen onder leiding van den Ambtenaar bij het Staatsboschbeheer, den heer Van Steijn en den Bosch wachter Rusch. Met veel aandacht werden de uitleggingen, welke genoemde-heeren gaven gevolgd. Er kon geconstateerd worden dat, de vele moeielijkheden bij dit ontginnings werk in aanmerking genomen, de resultaten zeer be vredigend zijn, ja op vele plaatsen zelfs zeea* goed zijn te noemen. Ook de slechte plaatsen, gevolg van in de proefjaren gemaakte fouten, zullen zoo mogelijk nog verbeterd worden. De ervaring in het moeielijke werk opgedaan in vroegere jaren bleek uit de jongere be plantingen, die nu al veel voor de toekomst beloven en op sommige plaatsen al beter staan dan veel oudere nog- iu de proefjaren aangelegde gedeelten. Mochten enkele heeren wel wat moe in de beenen worden, het prachtige natuurschoon e.n de vergezich ten deed' hen dat veelal weer vergeten. In den namiddag werd een rijtoer door Schoorl ge maakt en de verschillende gedeelten van de kweekerij „Duinbosch" onder leiding van den heer A. J. Peeck bezichtigd. Met verwondering werden de verschillende hout poorten en variëteiten van loof- en naaldhout in.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1