DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. ""binnenland. No. 245 Honderd en twaalfde Jaargang. 1910. DINSDAG 18 OCTOBER. Aanmeldiiig yan lotelingen voor inlijving bij een bereden korps. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. ALKMAARSCHE COURANT De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de in deze gemeente voor de militie ingeschreven lotelingen, die, ingeval van inlijving ter volledige oefening, voor in lijving bij een bereden korps1 in aanmerking wensehen te komen, worden uitgenoodigdl zich vóór 30 NOVEM BER a.s. bij hem aan te melden of te doen opgeven. Het navolgende wordt daarbij verder te hunner ken nis gebracht: dat voor indeeling bij een der bereden korpsen in de eerste plaats in aanmerking komen de lotelingen, die zich daartoe hebben aangemeld of doen opgeven en bij een daartoe vóór de indeeling in te stellen genees kundig onderzoek voor inlijving bij die korpsen ge schikt zijn bevonden; dat het doen aanmelden of het doen opgeven kan geschieden zoowel door de lotelingen van de lichting van het loopend jaar, die nog moeten worden ingelijfd, als door de lotelingen van db lichting van het volgend jaar; dat wordt vereischti: voor de bereden-artillerie een lichaamslengte van tenminste 1.62 M.voor de cava lerie van ten minste 1.65 M., met -een lichaamsgewicht van ten hoogste 75 K.G.; dat de lotelingen, bestemd voor indeeling bij het be reden korps, met uitzondering van de weinigen hun ner, voor wie de eerste-oefening in Maart aanvangt, eerst in het laatst van September voor eerste-oefening in werkelijken dienst worden gesteldl en dat in ver band daarmede de lotelingen der lichting van het loopend jaar, die allen in Maart a.s. moeten worden ingelijfd, als regel met. verlof zullen worden gezonden tot omstreeks einde September d. a. v.; dat, in vergelijking met de miliciens der onbereden korpsen, de ingelijfd'en bij de bereden korpsen de na- vermelde voordeelen genieten: lo. eene hoogere soldij van 5 cents per dag-; 2o. bij verleende vergunning om na den eersten dienst krachtens art. 112 der Militiewet 1901 onder de^ wapenen te blijven of te komen, zonder zich als vrijwilliger te verbinden, een premie van vijftien gul den 15,voor elke drie maanden aldus onder de wapenen doorgebracht, gedurende welk verblijf onder de wapenen de soldij bovendien met 7 cents per dag wordt verhoogd; 1 3o. minder herhalingsoefeningen 4o. geen landweerdienst; dat het aanmelden of doen opgeven kan geschieden mondeling of schriftelijk bij verzoekschrift dat niet op gezegeld papier behoeft te zijn gesteld, waarbij door den loteling opgave behoort te worden gedaan van: a. naam en voornamen; b. lotingsnummer; c. beroep d. de gemeente waar hij woont, met aanduiding- van onderdeel der gemeente, wijk, straat; of gracht en huisnummer; e. wapen, korps of korpsen, waarbij hij bij voorkeur wenscht te worden ingedeeld eu c. q. gewenschte gar nizoensplaats (het verdient aanbeveling meer dan één korps op te geven) f. of hij zich ook voor den dienst hij de zeemilitie heeft aangemeld of doen opgeven dat hij tevens zal kunnen opgeven of hij zou wen schen de eerste-oefening aan te vangen in Maart hetgeen slechts bij uitzondering zal kunnen worden toegestaan dan wel in September van het volgend jaar, met welken wensch zooveel mogelijk rekening zal worden gehouden; doch dat hij, die zich voor een be leden korps heeft opgegeven en na geeahiktbevinding daarvoor is aangewezen, zich niet zal kunnen terug trekken indien hq mocht worden bestemd voor in- dienststellmg op een ander tijdstip dan waarvoor hij zich heeft opgegeven; dat vóór 25 Januari van het volgend jaar een ge neeskundig onderzoek zal worden ingesteld naar de geschiktheid voor inlijving bij een bereden korps; dat aan den loteling die voor het ondergaan van zoodanig onderzoek in aanmerking komt, dag, uur en plaats/van het onderzoek door den, Provinciale-Adju dant nader zullen worden bekendi gemaakt; dat het onderzoek in eene garnizoensplaats zal wor- gehouden, en dat de loteling, die binnen het Rijk buiten eene garnizoensplaats woont, tot het onder gaan van het onderzoek en voor de "terugreis naar .de woonplaats kosteloos zal worden vervoerd voor zoover er reisgelegenheid per spoor, tram of stoomboot be staat en de afstand tusschen de gemeente van inwo ning en de gemeente waar het onderzoek zal worden gehouden meer dan 5 K.M. (een klein uur gaans) be draagt; dat de loteling, die voor het onderzoek de gemeente van inwoning moet verlaten onmiddellijk na afloop van het onderzoek een gulden ontvangt als vergoeding voor verblijfkosten; dat in den loop van Februari van het volgend jaar aan den loteling, die zich voor den dienst bij een be reden korps heeft opgegeven, door den Minister van Oorlog zal worden bekend gemaakt of hij al dan niet daarbij zal worden ingelijfd en, in het bevestigend ge val, bij welk korps en tegen wanneer zijne inlijving zal plaats vinden. Alkmaar, 18 October 1910. Dé Rurgemeester voornoemd, O. RIPPING. ALKMAAR, 18 October. In dezen veelbewogen tijd van bloedige revolutie en niet minder bloedigen opstand zou men baast verge ten aandacht te schenken aan de zeer onbloedige om wenteling, de operette-revolutie welke er in Monaco heeft plaats gehad. Het is daarom misschien niet overbodig hier even stil te staan bij de gebeurtenis sen in het zelfstandig vorstendom aan de kust der Middellandsche zee, nog even te vertellen dat den ge bieder van het rijk van 21 komma 6 of volgens de nieuwe meting van 1 komma 5 vierkanten kilometer afzetting heeft gedreigd. De naam van dit vorstendom wordt afgeleid van een tempel, die aan Hercules monoecus gewijd was en op de rotsen stond, waarop thans de stad gebouwd is. Sinds de dertiende eeuw behoorde het gebied aan een familie in Genua, welke in 1611 den vorstentitel aan nam. In 1731 was de mannelijke linie van deze familie Grimaldi uitgestorven en kwam het land aan den Franschen graaf GoyonMatignon die door huwelijk aan de Grimaldi's verwant was. Thans regeert nog steeds het huis Goyon-de-Maiig'nonGrimaldi en de tegenwoordige vorst heet Albert Honoré Karei, en is thans bijna 62 jaar oud. Monaco is dus een abso lute, erfelijke monarchie. De vorst, die veel van Parijs en van diepzeeonderzoek houdt wordt bij zijn niet zeer meeielijke regeeringstaak terzijde gestaan, in de eer ste plaats door een staatsraad, bestaande uit zes le den, en een gouverneur-generaal. De onderdanen van den vorst -behalve de vreemdelingen bestaande uit 14000 zielen en 3 bankhouders waren echter van meening, dat het met dezen regeeringsvorm niet lan ger gaat, immers hij geeft aanleiding tot bevoorrech ting van buitenlanders alle zeven raadgevers zijn Iranschen. En dan hebben Rusland, Turkije enPer- zië hun absoluten heerschers ook geen constitutie af getroggeld? De bewoners wilden diis een grondwet heb ben misschien ook wel om een deel te krijgen van of althans zeggingsschap te krijgen in de zuurverdien de gelden van de speelbank. Zij hebben met een soort revolutie gedreigd en de vorst heeft niet aan het hoofd van zijn 86 man ongerekend! de tamboer-majoor - weerstand geboden, is ook niet gevlucht, maar heeft toegegeven. Dè toestand was ook ernstig genoeg. De massa scheen geneigd een gewelddadige omwenteling in het leven te roepen. Zij kwam reeds met een pro gram voor den dag, wenschte ontslag van den reacti- onnairen gouverneur-generaal, benoeming der leden van den staatsraad uit haar midden, persvrijheid, een grondwet, een staatsbegrooting en afzetting van den vorst. Een deputatie van den gemeenteraad trok naar I arijs om den vorst in kennis te stellen van hetgeen de Monegassen wilden. De vorst liet de heeren tien dagen wachten en ging toen kalmpjes naar Luzern. Aan de deputatie liet hij weten, dat ze hem maar moest volgen, aan den gouverneur-generaal seinde hij, dat hij moest protesteeren tegen het onbehoorlijke op treden der „Monegasisenjongens." Nauwelijks was dit bekend geworden of dreigende massa's liepen door de straten van het vorstendom, zongen de Marseillaise (overigens ook een buitenlandsch lied) en schreeuwden „afzetten, afzettenDit onheilspellend geschr eeuw, waarin ook een kreet werd gehoord, welke de troonsbe stijging' van den troonopvolger eischte, drong door tot de hotelkamer te Luzern, waarin vorst Albert het ver loop der dingen afwachtte. Het leek hem tenslotte maar beter zich niet tegen den modernen tijdgeest te verzetten en zijn volk half tegemoet te komen. Hij heeft dus zijn onderdanen de grondwet gegeven, heeft zich in principe neergelegd bij het door de be volking geraamde bedrag- van zijn jaarlijksch inkomen, heeft het gemeentelijk zelfbestuur wettig erkend, de oprichting van een regeegingsraad uit louter Monegas sen bestaand toegezegd, het begrootingsvoorstel en het plan tot het scheppen .van een nationaal vermogen goedgekeurd. ;i Thans is de rust in Monaco hersteld en behoeven de groote staten niet meer te vreezen dat van het kleine vorstendommetje uit de revolutie op hen zou over slaan. Zij kunnen rustiger adem halen het gevaar is geweken. En vorst Albert kan zich weer wijden aan Parijs en het diepzeeonderzoek. PRINS HENDRIK IN BELGIë. Prins Hendrik, die in het meest strict© incognito reist, kwam gisteren aan de halte van het koninklijk paleis te Laeken aan, waar de trein bij uitzondering stopte. Ilij werd ontvangen door den Koning en den Nederlandschen gezant, en onmiddellijk naar het kasteel gebracht, waarin kamers voor hem in gereed heid waren, en waar hij dejeuneerde met den Koning en de Koningin, der Belgen. Prins Hendrik bezocht na deni middag de Bmssel- sche tentoonstelling, waar hij werd ontvangen door het uitvoerend comité; hij ging dadelijk naar de Ne- derlandsche afdeeling, waar hij werd begroet door den Nederlandschen gezant, den commissaris-generaal, de officieele gedelegeerden van Nederland, enz. De Hollandsche soldaten waren in groot tenue. De Prins stelde veel belang in de afdeeling en wenschte den leden der Nederlandsche commissie har telijk geluk met het behaalde succes. Daarna bezocht Z. K. II. de machinegalerij, waar de commissaris-gene raal hem een album aaubood. Vervolgens keerde de Prins terug naar Laeken, waar des middags een diner te zijner eere plaats had. Gisteravond had op het koninklijk paleis' te Laeken een diner plaats van 20 couverts, gegeven door den koning ter eere van prins Hendrik. Behalve den koning, de koningin en prins Hendrik, namen daaraan deel de gezant van Nederland en zijn echtgendote, jhr. Melvill van Carnbee en zijn echtge- noote, de Belgische minister van buitenlandsche zaken en zijn echtgenoote, jhr. Van Asch van Wijck, gene raal Jungbluth en de dienstdoende officieren van het paleis. BAKK ERSBETOOG1NG. Aan den vooravoi. I van de behandeling van de Bak kerswet in de Tweede Kamer werd Zondag te 's-Gra- venhage een groote nationale betooging voor afschaf fing van den nachtarbeid en voor wettelijken tieuren- dag voor bakkers gehouden. Medegedeeld werd o. a. dat ter vergadering verte genwoordigd waren bijna 90.000 arbeiders, tal van sympathiebetuigingen waren ingekomen, en aan de demonstratie ook werd deelgenomen door velen die op neutraal standpunt staan. Hierna traden achtereenvolgens als woordvoerders op dr. J. v. d. Brink, uit Breda; de bonds-secretaris de heer Goudsmit, en -zulks ter vervanging van mr. Mondeis, die verhinderd1 was, de heer Van den Tem pel. Met nadruk betoogden de woordvoerders dat af schaffing van den nachtarbeid zonder meer, onvol doende is. Daarom de eisch van invoering van den wettelijken 10 uren-dag voor de bakkers. Men laakte T, dat de Bakkerswet ruimte laat voor een 16 uren-dag, en dat toegestaan kan worden dat reedfe 's nachts te 4 uur met den afbeid' wordt aangevangen. Tenslotte werd met algemeene stemmen een motie aangenomen, van gelijken inhoud als die welke in de op 2 October j.l. in verschillende plaatsen des lands gehouden vergaderingen is aangenomen en waarvan toen in de dagbladen mededeeling is gedaan. Alleen werd in de heden aangenomen motie onder andere be woordingen de meening uitgesproken dat verbod van baklcersarbeid zonder beperking van den arbeidsduur een onvoldoende maatregel zal zijn. VOLKSPETITIONNEMENT INZAKE ALGE MEEN KIESRECHT. Zondag vergaderde te Amsterdam onder voorzitter schap van mr. P. J. Troelstra het Comité van Actie door het Partijbestuur der S. D. A. P. benoemd voor de leiding inzake liet volkspetitionnement inzake alge meen kiesrecht. Het comité bestaat uit mr. P. J. Troelst.ra, voorzitter, J. Oudegeest, II. J. Hegeraat, secretaris, P. Voogd, mej. Heieen Ankersmit, J. Fè Ankersmit en G. J. van Kuykhof. Besloten werd als inzet van de actie op 6 November a.s. in een 14-tal plaatsen, verspreid over alle provincies van ons land, openbare vergaderingen te beleggen, waarop een poli tiek en vakvereenigingsspreker namens het comité zul len optreden ter uiteenzetting van de beteekenis van het petititonement, en ter ontvouwing van het plan van actie. De vergaderingen zullen worden gehouden te Amsterdam, Alkmaar, Den Ilaag, Rotterdam, Mid delburg, 's-Hertogenbosch, Maastricht, Arnhem, Utrecht, Hengelo, Zwolle, Assen, Groningen en Leeu warden. Gemengd nieuw». DE ALGEMEEN-KIESRECHTBEWEGING. Op initiatief van den Vrijzinnig-democratische Bond had Zaterdag te Amsterdam een conferentie plaats, waaraan werd deelgenomen door het partijbestuur der S. D. A. P., het hoofdbestuur van den Vrijz. dem. Bond, het hoofdbestuur van den Alg. Ned. Werklieden- bond en het hoofdbestuur der Liberale Unie. TWEEDE KAMER-VERKIEZING. Gisteren had te Rotterdam de caudidaatstelling plaats voor een lid van de Tweede Kamer voor district V. Gesteld werden de heeren: G. J. de Jongh, lib.; mr. C. Th. van Deventer, vrijz.-dem.J. ter Laan, S. D. A. P.; II. C. Vegtel, anti-rev. Onderwerp en bespreking wasof en in hoever en in welke mate samenwerking kan plaats vinden bij het volkspetitionnement voor het algemeen kiesrecht, op touw gezet door de S. D. A. P. De bespreking bracht aan het licht dat de S. D. A. I'. die reeds haar petitionnement georganiseerd en haar adres gereed had, meende dat het karakter van haar kiesrechtbeweging een te groote verandering zou on dergaan door een samenwerking met burgerlijke par tijen en daardoor verzwakken, weshalve zij van oor deel was dat de strijd voor het algemeen kiesrecht be ter kon worden gevoerd afzonderlijk van elkander, dan bij een diisdanige samenwerking. Daarbij verklaarde zij zich bereid tot dusdanige organisatorische maatre gelen dat eventueele verschillende bewegingen niet met elkander in conflict zouden komen. De Vrijz. Dem. Bond' en het Alg. Ned. Werklieden Verbond waren daartegenover van meening dat, waar hunnerzijds tegen den zakelijken wensch in het request der S. D. A. P. uitgedrukt, geen bezwaar zou behoeven te bestaan en in de kiesrechtactie, voor zoover de 8. D. A. P. betreft, geen wijziging noodzakelijk zou zijn, er naast de gronden, door de S. D. A. P. voor dien wensch aangevoerd, andere gronden van voorstanders van het algemeen kiesrecht zouden kunnen ontwikkeld worden en in het request worden opgenomen en zij achtten zulk een oplossing wenschelijk ten einde zoo wel den omvang der beweging als den moreel en in vloed van het petitionnement te vergrooten. De vertegenwoordiging der Liberale Unie meende dat gemeenschappelijke actie reeds hierop afstuitte, dat het streven naar algemeen kiesrecht bij de burger lijke partijen uit geheel andere motieven voortkomt dan bij de sociaal-democraten. Zij zag daarom meer heil in afzonderlijke actie met vermijding van onnoo- dige onderlingen strijd en met bevordering van samen werking' waar die dan door de politieke omstandighe den geboden mocht zijn. Het teekenen van het door de S. D. A. P. opgestelde petitionnement was haar niet in de eerste plaats om de formuleering van hetgeen erin gevraagd wordt, doch om de motiveering van het gevraagde, onmogelijk. De debatten brachten in het standpunt der verschillende vereenigingen geen veran dering. Yan de zijde der S'." D. A. P. en Liberale Unie werd vooral bezwaar gemaakt tegen één adres waarin verschillende motieven die naar hun oordeel met el kander strijdig zouden moeten zijn, zouden worden uit eengezet. Het slot der besprekingen was dat op het denkbeeld van den Vrijz.-dem. Bond tot samenwerking niet werd ingegaan. VERDACHT VAN DUBBELEN MOORD. Als verdacht van den dubbelen moord te Bargeroos- terveen, in het begin van Setpember op de gbroeders Karstenberg gepleegd, is te Assen gevankelijk binnen gebracht Wolter II., bij wiens buis de moord gebeurde. Hij is de vierde verdachte, die gearresteerd werd. KORTE BERICHTEN. Zondag is in den vroegen morgen een hengelaar uit Den Haag in den Leidschen Vliet bij Allemans* geest onder Voorschoten verdronken. Het 9-jarig zoontje van den arbeider G., te Prin- senhage, is Zondag in een kuil onder invallende aarde bedolven geraakt. Toen men hulp wilde verleenen, was het ventje reeds gestikt. -Op de reede van Vlissingen is een man uit den mast van het Engelsche driemastschip Vincent geval len. Hij was terstond dood. 40 JAAR STATIONSCHEF. De heer J. W. Bruijn te Zaandam vierde gisteren zijn jubileum van 40 jaar bij de H. IJ. S. M. in dienst te zijn. Als een hulde uit de burgerij werdl hem een serenade gebracht. De jubilaris bood aan de leden van het personeel een feest aan. ZWARE BRAND. Gisternacht heeft te Amsterdam in. de St. Antho- niesbreestraat een zware brand gewoed, waardoor twee aan elkander belendende perceelen nagenoeg geheel verwoest zijn. In no. 60, een pand, bestaande uit voor- en achter huis, welke met elkander door een doorloop met lam taarn verbonden waren, en dat toebehoorde aan den heer M. G. Oudkerk, had1 de heer M. E. Polak, grossier in manufacturen, zijn magazijnen gevestigd, zoodat het geheele perceel van onder tot boven propvol met stukgoederen zat. Juist werd gisteren het 12V2-jarig bestaan dezer zaak herdacht, en tot ongeveer 3 uur in den nacht was in het benedenhuis, met dat doel zoo veel mogelijk ontruimd, door een groot gezelschap feest gevierd. Toen alle gasten huiswaarts waren ge keerd, maakte de heer Polak nog eens een ronde door de magazijnen, waar hij nergens iets verdachts vond. Maar zoodra hij op straat was gekomen, zag hij een dansenden lichtschijn achter de ramen van een der vertrekken op de eerste verdieping en een oogen'blik daarna sloegen de vlammen reeds fel uit. Onmiddel lijk werden de omwonenden uit hun slaap geroepen. Met grooten haast verlieten zij hun woningen. Met groote woede greep het vuur om zich heen, overal voedsel vindend in den licht ontbrandbaren voorraad, zoodat weldra voor- en achterhuis van on der tot boven één vuurzee vormden. Bij het aanruk ken der brandweer was het vuur langs den achterkant reeds overgeslagen op het belendende perceel no. 58. Ook dit huis werd met de inboedels grootetideels een piooi der vlammen. Men was het vuur binnen een half uur meester, maar deu heelen dag werden de smeulende goederen echter nog nat gehouden, temidden waarvan alleen het geheel verkoolde wrak van een piano nog slechts deed denken aan het geheel andere, feestelijke tooneel, dat tussehen de afgebrokkelde en zwartgebrande' muren in den nacht t# aanschouwen was geweest.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1