S T A I) S N I E U W ST BUITENLAND. PROPAGANDA-GEHEE LONTHOUDING. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. UIT WINKEL. Zaterdag vergaderde de Raad alhier. Medegedeeld werd, dat is ingekomen een proces-verbaal van. kasop- neming d.d. 27 Sept. Voor kennisgeving aangenomen. Een schrijven van de vrijwillige brandweer, dat het bestuur bij zijn voornemen is gebleven en Collectief ontslag heeft genomen en aangezien geen nieuw be stuur kon worden saamgesteld besloten is de vereeni- ging met 1 Januari 1911 te ontbinden. Burgemeester en wethouders zullen zoodra een te treffen regeling omtrent het brandwezen is voorbe reid, nadere voorstellen doen en verzoeken om subsidie. Een verzoek om subsidie van het Hoofdbestuur der vereeniging voor verbetering van vakonderwijs in Westfriesland. Afwijzend beschikt. Een verzoek van Winkel's Harmonie om een jaar- 'li.iksche subsidie. Burgemeester en wethouders stellen voor geen jaarlijksche subsidie te verleenen, maar een subsidie voor 1911 van 25. Aldus wordt besloten. Een verzoek van de Schager Handeldrijvende en In- dustrieele Middenstandsvereeniging om een subsidie voor de Hand'els-Winteravondschool. Burgemeester en wethouders stellen voor op het verzoek afwijzend te beschikken, omdat vanuit Winkel geen gebruik van dien cursus wordt gemaakt. Aldus wordt besloten. Besloten werd den beer P. Strijker, boekhouder bij het algemeen Burger! Armbestuur een persoonlijke toelage toe te kennen van 25 beginnende in 1911 en den heer F. van Zoonen, lantaarnopsteker een van 20. Een verzoek van het hoofd der school te Winkel om de belooning voor het geven van herhalingsonderwijs voor hemzelf te verhoogen en in overeenstemming te brengen met zijn bezoldiging voor de dagschool op pl. m. 1.20 per uur. De tegenwoordige belooning is voor alle onderwij zers en onderwijzeressen gelijk en bedraagt J 0.80 per uur. De belooning voor genoemd onderwijs is eerst kort geleden geregeld en burgemeester en wethouders ach ten geen termen aanwezig om nu reeds daarin veran dering te brengen en stellen voor op het verzoek af wijzend te beschikken. Aldus wordt besloten. Vervolgens is door Ged. Staten opgedragen om na de sluiting van den dienst 1909 nategaan of de borg stelling' van den gemeente-ontvanger nog voldoende is. De voorzitter deelt mede dat de gemiddelde ont vangsten over de laatste vijf jaren na aftrek van de buitengewone ontvangsten hebben bedragen 22894.13%, de borgtocht bedraagt 4000 dus pl.m. 1 van den gemiddelden ontvang. Waarom burgemees ter en wethouders voorstellen ook in de 'borgstelling geen verandering te brengen. Aldus wordt besloten. De door het Algemeen Burgerlijk Armbestuur inge zonden begrooting voor 1911 wordt goedgekeurd in ontvang en uitgaaf op 3979.55. De gemeente-begrooting voor 1911 wordt daarna vastgesteld in ontvang en uitgaaf op 32453.43%. De vergadering werd) daarna gesloten. UIT ARMOEDE TERTfGGEKEERD. Zondagmiddag kwam een 23-jarig jongmensch af komstig uit Rotterdam, zich in deerniswaardigen toe stand bij de Leidsche politie aanmelden. De jonge man was reeds sedert begin September voortvluchtig mét een geldsbedrag dat hij per quitantie voor zijn patroon had geïnd. Met dit geld was hij naar Brussel gegaan, doch nadat, het was verteerd had hij er ar moede geleden en eindelijk hadt hij koers gezet naar zijn geboortestad. Hij durfde echter uiet thuis komen en meldde zich bij de politie te Leiden aan die hem ter beschikking van de Rotterdamsche politie stelde. GERED. Van IJmuiden naar Urk terugkeerende, om den Zondag te midden van zijn gezin te vertoeven is de schipper van IT.K. 106, Klaas Bakker, ter hoogte van Burgerdam door een slag van dé niet door een schoot vastgehouden giek over boord1 geslagen. Te gelijk wierp do wind, die uit het Oosten blies, de giek met het ge reefd zeil uit den mast en gedeeltelijk buiten boord, waardoor de knecht belemmerd werd' zijn metgezel te helpen. Todh gelukte het hem eindelijk den drenke ling een touw te doen grijpen en te trekken tot bij de goek, waarlangs Bakker zich redden kon. MISHANDELING OP IIET TOONEEL. Bij een feestvoorstelling' te Haarlem in De Kroon, m de huldiging van den vlieger Verstraeten hebben de diames M. O. Simon en mevr. C. A. J. Speenhoff Prinse ongenoegen gekregen. De eerste heeft ten minste zich bij de politie beklaagd', dat zij door mevr. Speenhoff op, het tooneel is mishandeld. trekking had, had1 weggemaakt, een requ had ver- valscht en van dit vervalschte stuk gebruik ha'd ge maakt, werd heden ter terechtszitting door den offi cier van justitie 2 jaar gevangenisstraf geëischt. OP VERZOEK INGETROKKEN. Da overplaatsing van den commies-verificateur bij 's Rijks belastingen, den heer J. Spijksma, met ingang van 1 November naar Rotterdam, is op diens verzoek ingetrokken. ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK TE ALKMAAR. Uitspraken van heden. Adrianus Br. te Castriciun, mishandeling, 9 maan den gevangenisstraf. Cornelis Gr., St. Pancras, mishandeling, 2 maanden gevangenisstraf. Jacob B., Oudkarspel, wederspannigheid' eenig li chamelijk letsel ten gevolge hebbende, brandstichting met gemeen gevaar en vernieling, 5 maanden gevan genisstraf. Jan Jacob de B. Enkhuizen, diefstal 10 boete subs. 10 dagen hechtenis. Klaas Zw., Egmond aan Zee, mishandeling, j 15 boete subs. 15 dagen hechtenis. Jacob Schr., Amsterdam, mishandeling, 0.50 boete subs. 1 dag hechtenis. Johannes de N., Warmenhuizen, mishandeling en beleediging, vrijspraak voor het eerste ten laste geleg de voor het tweede ten laste gelegde 20 boete of 20 dagen hechtenis. Cornelis BI., Noord-Scharwoude, mishandeling, 1 maand! gevangenisstraf. Jan B., Uitgeest, vernieling, 2 weken gevangenis straf. BADHUIS „HET WITTE KRUIS." In de week van 10 tot 15 October zijn in het bad huis van het Witte Kruis genomen 82 kuipbaden, 98 régenbaden le klas, 104 regenbaden 2e klas. Tezamen 344 baden. Door de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken, afd. Alkmaar, zullen dezen winter een aantal vergaderingen gehouden wor den ter verbreiding der geheel-onthouders-ideeën. De eerste vergadering zal plaats hebben op Donder dag 20 October a.s., terwijl dan de heer Banning van Nieuwendam het woord zal voeren. Deze vergadering wordt hoofdzakelijk belegd1 om meerdere propaganda te brengen onder de jongelieden van 15 tot 18 jaar. Men tracht de adspirantenelub der afdeeling, welke een 8-tal leden telt, sterker te doen worden. Natuurlijk zijn niet alleen kinderen, maar ook volwassenen welkom. DE HEER J. S. MEUWSEN VOOR DE ALK- MAARSCIIE MIDDENSTANDERS. De gisteravond in het hotel Proot gehouden verga dering, belegd door de Alkmaarsche winkeliersvereeni- ging was- zeer druk bezocht. Nimmer waren er zoo veel middenstanders vereenigd, terwijl we voorts ver schillende heeren opmerkten, die buiten den Midden stand staan, o. m. het hoofd! der Gemeente, een der wethouders en eeu 7-tal raadsleden, terwijl directeuren van Handelsdagschool en Handelsavond'cursus mede tegenwoordig waren. Te ruim 8 uur opende de voorzitter, de heer Fortuin de vergadering, heette alle aanwezigen welkom, uitte zijn vreugde er over dat het Gemeentebestuur zoo tal rijk aanwezig was, betuigde tevens zijn teleurstelling echter moeite genoeg gehad] om de Middenstanders intusschen zeiven te brengen tot datgene wat de nood zakelijkheid gebood. De toestand! was een zoodanige dat 95 der Middenstanders totaal geen boek hield, totaal niets, hun zaak betreffend aan 't papier toe vertrouwde. Onbegrijpelijk moet zoo iets zijn, zoo ging spr. onge veer voort, om de Middenstanders ook hier te Alk maar, d:ie door de goede zorgen van 't Gemeentebe stuur, en de ijver van de besturen der beide Midden- stands-Vereenigingen hier ter stede, in 't bezit zijn van Handelsdagschool en Avondcursus! Ook aan spreker en zijn studiegenoot Dr. Nouwens leek deze toestand verbazingswekkend. Eerst bracht men de menschen in Oostenrijk tot boekhouder en hield! cursussen; van 1904 tot heden toe steeg het getal dier cursussen alleen in Oostenrijk tot 30.000. Van zelf ging dit echter niet. Men richt te vrije organisatiën op en het geluk diende de Regee ring dat zij mannen vond, bewust van hun plicht, en genegen den Middenstand te 'dienen, en die den Mid denstand overtuigen konden, dat hetgeen de arbei- derscorporatiën verrichtten beter door den Midden stand kon gedaan worden. Zoo haalde men vakge- nooten bijeen, organiseerde hen en bracht hen tot co- öpereeren bij het doen van inkoopen. En met succes. Een bakkersorganisatie kon reeds na 1 jaar tijd! elk barer leden een winst uitkeeren van 200 kronen. En in Nederland, te Velp, waar ditzelfde systeem werd toegepast, kreeg elke aandeelhouder een bedrag uit den winst betaald van 390. Daarna begon men in Oostenrijk de Middenstanders te overtuigen, dat de wijze waarop zij hun. vak uitoe fenden, onvoldoende was geregeld volgens de moderne verbeteringen. Men voerde in patroonsleergangen, die 6 tot 8 weken duurden, en gaf hen die niet zoo lang uit hun zaak gemist konden worden, daarvoor subsidie, tevens dienende tot tijdelijke huisvesting el ders. Deze maatregel werd gevolgd door de klein-in- dustrieelen in staat te stellen zich gezamenlijk mo derne machines aan te schaffen. De vruchten van een en ander bleven niet uit. Zoo is thans het klein schoenmakersvak, dat door het groot bedrijf den on dergang nabij was, thans weder in die conditie geko men, dat het de helft van den schoenvoorraad voor het Oostenrijksche leger kan levefen tegen denzelfden prijs als de grootindustrie de andere helft levert. Een ander voorbeeld, misschien ook bruikbaar voor Alkmaar, is de regeling van het credietwezen. Infor matie en incassobureaux zijn in Oostenrijk veel alge- roeener dan hier. In Nederland is de medewerking nog niet zoo schitterend en toch behoorde elke mid denstander daarbij te zijn aangesloten. In Oostenrijk heeft elke plaats bijna haar bank. Elk lid! stort 200 kronen en stelt zich bovendien aansprakelijk voor een evengroot bedrag. Welk een hoog collegiaal gevoel heeft daar dat de eene zich 'borg stelt voor zijn mede concurrent Borgstelling wordt daar niet geëischt, men is voor elkaar borg! Alleen moet men opgeven waarvoor men geld wil opnemen. Zijn boekhouding' medebrengend, en.des Middenstanders echtge- noote moet op de hoogte zijn van de leening die de man sluit. De boeken worden onderzocht, en daarop krijgt hij van zijn collega's, zijn vakbroeders dus, ter leen hetgeen hij noodig oordeelt. Yrouw en man on derteekenen de schuldbekentenis, en de vrouw neemt de verplichting 'op zich haar man te steunen in de te rugbetaling van zijn aangegane gel'dleening. 't Resul taat van dit systeem is dat zoolang de bank bestaat, nog geen enkel verlies is geleden. Mijne heeren, zoo eindigde spreker het eerste deel van zijn rede, laat ait u ten voorbeeld1 zijn ook in Alkmaar; laat moeite noch arbeid u terug houden een dergelijk instituut ,T teieursiemn^ oQjt ^er op te richten. Dat liet kan, leert u* de Hanze, dat Dr. Nouwens met aanwezig kon zijn, die plotseling d-e reedg w bank heeft gesticht. Moge spoedig de A. W. V. ook een dergelijke nuttige Mid'denstandsin- VLIEGEN. Archer heeft gistermiddag te Twello twee vluch ten gedaan. Beide keeren vloog hij buiten het terrein. Den laai sten keer vloog liet vliegtuig tegen een boom aan en daarna op een heg. Het vliegtuig was geheel vernield. De vlieger bleef ongedeerd. Olieslagers heeft gisteren 13 minuten in Den 11 aag' gevlogen. De vogelmensch verliet bij half zes de aarde. Vol gratie beschreef hij een paar cirkels boven Houtrust, teneinde een hoogte van 200 a 250 M. to bereiken en snorde daarna weg in de richting van Loosduinen. In wijden bocht keerde hij over de stad terug, zwenk te nogmaals boven de opstijgplaats, waar de vliegmees- ter weer veilig landde. KORTE BERICHTEN. - Twee jongehsjri Zwolle hadden Vrijdag heime lijk de ouderlijKfe' Atoning verlaten. Zij maakten een reisje naar D'ititschlaiid, maar kregen berouw en kwa men Maandag weer tenjg, Op tfp IBiJser 1 a.arinabij Maastricht, is Zondag een moedélf 'niét; 'haar. kind door een automobiel over reden. Beiden zijn tér verpleging in het gesticht Cal- varienberg opgenomen. De zesde lustrumfeesten van het Studentencorps aan de Vrije Universiteit, onder de zinspreuk „Nil desperandum Deo I)uce", hebben gisterenmiddag een aanvang genomen. Te Zaandam kregen twee jongens tijdens het feest van den stationschef twist. Een werd ernstig verwond en moest ter verpleging worden opgenomen. Zaterdagavond j.l. heeft de directie van de stroo- cartonfabriek te Leeuwarden, met ingang van Zater dagavond a.s., aan al haar werklieden, een 150 man, hef werk opgezegd. Deze opzegging sluit niet in, dat op dien avond de fabriek zal worden stopgezet, maar om de directie de vrijheid te geven, haar personeel van dag tot dag in dienst te houden. Vrijdagavond is een landbouwer tusschen Dwin- geloo en Ansen aangevallen, zijn portefeuille met f250 en zijn porte-monnaie met f 20 beroofd. De heer B., directeur van de N.V. Maatschappij „Rapiditas", genaamd „café de nieuwe Karseboom", kwam gisteren tot de ontdekking, dat uit zijn brand kast 10 aandeelen elk nominaal f 100 verdwenen wa ren. Een maand geleden waren ze er nog in. VERDUISTERING. Tegen den postbode Leonardus N. te Schoorl, die den 15en Augustus in dienst der Kon. Ned. Posterijen 129 had verduisterd, een briefkaart, die daarop be- telegrafisch naar het buitenland! was ontboden. Spre ker was er echter van verzekerd) dat het succes van dezen avond niet door diens afwezigheid' zoude lijden, aangezien de heer Meuwsen thans ook diens taak zou vervullen. De heer Meuwsen daarop het woord verkrijgend, be gon met de belofte uit te spreken, dat hij zal trachten het gemis van Dr. Nouwens' aanwezigheid zooveel mo gelijk te vergoeden. In het eerste deel van zijn rede zal hij geven een overzicht van wat de moderne orga nisatie in Oostënrijk-Hongarije reeds heeft' tot stand gebracht om in het tweede deel met lichtbeelden dui delijk te maken wat in het begin van den avond is be sproken. Twee jaren geleden gewerd! spr. en Dr. Nouwens de vereerende opdracht te gaan bestudeeren een nieuwen tak van Staatsdienst in Oostenrijk, n.l. de bescherming en het ter hulp komen van den Middenstand en de Nederlandsche Regeering voor te lichten hoe zij in deze te handelen had. Dat juist Oostenrijk daartoe als voorbeeld genomen werd, ligt hieraan, dat men daar eerder ondervond! wat later hier en elders- de handen deed grijpen naar wapenen tot verweer. De vele omwentelingen -op eco nomisch gebied' hadden zoowel ten opzichte van de vakken, als voor de productiewijze velerlei verandering- gebracht. De tijd g'ing' steeds vooruit, doch de men schen gingen niet altijd even vlug' met de tijdsveran deringen mede, daardoor ontstonden misstanden in den middenstand. Het grootbedrijf maakt zich met be hulp der machine meester van menig klein-bedrijf, en gelijk verschillende ondernemers van trekschuit of di ligence het slachtoffer werden van stoomboot en spoorwegen, zoo schenen vele kleinbedrijven in han del en industrie gedoemd tot den bedelstaf. Het groot kapitaal legde door reuzenmagazij nen en reuzen inrich tingen de hand op de kleinhandels- en industrieele bedrijven. Zoo dreigde van boven af gevaar voor den Middenstand. stelling tot. stand1 brengen. Wondertooneelen van broederlijk samenwerken heeft ons Oostenrijk doen zien, waar eertijds concurrenten elkander bestreden. Meent niet dat dit hier onmogelijk is. Menigmaal heb ben wij in Oostenrijk gevraagd hoe is men tot zulk een resultaat gekomen? Steeds' was het antwoord: De eerste jaren baarden zorg, ellende en tegenwer king, doch volhardend blijven doorgaan, met een krachtig bestuur aan 't hoofd en een energiek mede werkend ledental, heeft ten laatste ons doen slagen. Ook hier in Nederland) blijkt d'at de toekomst met op timisme mag worden ingegaan. Daarom is noodig in de allereerste plaats het woordje „plicht". „Wij zullen slagen indien we allen onzen plicht doen. Wij moeten onzen plicht doen, want Engeland verwacht dat van ons", sprak Nelson. Mijne heeren, doet zóó ook uwen plicht. Wordt lid uwer organisatie, laat varen de geest van concurrentie. Toont u geen concur rent, doch vakgenoot voor elkander!" (Wordt vervolgd). AGENDA DINSDAG „Kracht en Vlugheid," jongens-afdeeling I 7%8% uur; heeren-afdeeling 83/493/4 uur; „Het Gulden Vlies." Arbeiders Dam- en Schaakclub, 8 uur. „Voor waarts" Oudegracht. Alkm. Tooneel, verg., 8% uur, v. Twisk. Zangvereeniging Nieuw Leven, repetitie heele koor, 8 uur, Diligentia. FRANKRIJK. De staking is dus men zie onze laatste berichten opgeheven. Onverwacht komt dit besluit niet. Het was van den aanvang af te zien dat deze beweging van korten duur en voor de stakers van In den middenstand zelf kwamen, toen de regeering I Uoodlottigen afloop zou zijn. Wel sloegen de socialis- in Oostenrijk nu 20 jaar geleden een enquête instelde naar dien stand, merkwaardige toestanden aan den dag. 't Ontbrak geheel aan collegiaal samengaan van den kleinen winkelstand, vakkennis werd vrijwel onnoodig geoordeeld, men volgde steeds de voetstap pen zijns voorgangers en bleef in den ouden sleur, het broederlijk gevoel voor den vakgenoot bestond niet, men beschouwde elkander als brooddief. B.v.- goudsme den, die onderlinge afspraak maakten om op een be paald uur te sluiten, of andere onderlinge overeenkom sten aangingen (spr. doelt hier op Oostenrijk!) ver broken hun gegeven woord, in een woord in alle vak ken ontbrak de helpende broederhand. Daarbij kwam van onder af nog een ander gevaar n.l. de arbeiders coöperatie, hetwelk des te dreigender was, naar mate, uit den aard der zaak deze coöperatie gesteund' werd door hen die daarin zagen en alszoodanig steunden een algemeen standsbelang. Daartusschen in was gekneld de middenstand, zelf onderling door broodnijd ver deeld In Oostenrijk stelde zich de regeering nu op het volgende standpunt: Is het voor het Rijk noodig dat een sterke onafhankelijke' Middenstand zich bevindt tusschen het groot kapitaal en de arbeidersklasse? Alle partijen in Oostenrijk zoowel van rechts als links, zelfs de socialistische fractie, beantwoordden éénparig de vraag of de Staat voldoende hulp verleen de, ontkennend. Ook was geen enkele staatkundige partij er tegen, dat krachtig ingegrepen zoude worden om den. Middenstand uit zijn desolaten toestand te helpen. Dit ging echter niet zoo gemakkelijk. Voorloopig (nu circa 18 jaar geleden) werd! een crediet tot dit doeleinde verleend van 10.000 kronen. Thans is dit bedrag gestegen tot 3 millioen kronenMen heeft tische bladen gisteren nog een hoogen toon aan („naai de overwinning" heette bijv- de titel van een hoofdar tikel in de Humanité). maar het stond als een paal boven water dat de zaak hopeloos was. Vannacht dan heeft het stakingscomité besloten den arbeid op alle lijnen te doen hervatten. Dit besluit is nog verhaast in verband met den maatregel der spoorwegmaat schappijen, die hadden bekend gemaakt, dat alle werk lieden, die vandaag het werk "niet hervat hadden, zou den zijn ontslagen. Het is nu maar ta hopen, dat met de staking ook de sabotage geëindigd' is men ging wel wat al te roekeloos met bommen om! GRIEKENLAND. De keuze van Venizelos, de man van Kreta, tot kabinetsformateur wordt niet gun stig beoordeeld. Een beschouwing van de Berl. Lok. Anz. waarin wordt gezegd het bericht over de konink lijke opdracht als een bom de bevolking overviel, ein digt, aldus: Venizelos' benoeming geeft geen werkelij ke winst, Venizelos is de laatste proef, de laatste hoop van de natie. Stelt zij teleur, dan laat zich niet meer overzien, hoe het volk zich uit den chaos zal hel pen. Men speelt thans in Griekenland' Vabanque. Gemengde mededeelingen. WELLMAN's BALLONTOCHT. Zoowel in Amerika als in Europa wacht men met angstige spanning af, wat er gebeurt met den man, die- thans tusschen beide werelddeelen in zweeft. De laatste berichten zijn niet gunstig, spreken van nevels, mist en onweer met felle bliksemslagen. VAN WIJNMALEN's SUCCES. Van Wijnmalen, de jonge Utrechtenaar, die in Frankrijk Vimalan heet, heeft het prachtig gedaan, is gisteren om 12 uur 13 minuten 43 seconden te Issy les-Moulineaux weer aangekomen, heeft dus ver bin nen 36 uur den afstand! ParijsBrussel heen en terug met een passagier afgelegd. Hij heeft aan de voor waarde voldaan om de 100.000 francs te verdienen, zoo na hem niemand' vóór 1 Januari e.k. zijn record verbetert. Evenwel is er een leelijke kink in den ka bel gekomen het schijnt, dat het met den tijdopne mer niet in den haak is geweest. Het lijkt er naar, alsof men in Frankrijk den'jongen Nederlander zijn kranige overwinning niet gunt en haar een Franschman had toegekend. Aan het reisverhaal ontleenen we nog het volgende: „We kwamen in een mist en. zagen Bergen niet leg gen. We dwaalden wat naar het Westen af en Dufour vertelt plotseling, dat hij niet meer weet waar we zijn. Er viel niet lang over te praten. We daalden en vroegen den weg. Het was een prettige verrassing voor de bewoners van Pont-a-Celles, die nog nooit een vliegtuig hadden gezien. Vier boeren hielden mijn toestel vast, toen Dufour de schroef aandraaide en daarna op zijn stoeltje klom. Om de bewoners te danken vlogen we even hoven het dorp rond. De terugtocht was schrikkelijk moeielijk. Eeu booze wind en een ellendige, nevel! We konden niets zien, noch voor, noch beneden ons. Viermaal moesten we neerdalen om deu weg te vragen. Op een gegeven oogenblik, 25 meter dalend, zagen we vlak beneden ons een sneltrein, waar we op neer gekomen zouden zijn, als we hem niet gelukkig tijdig ontdekt hadden. Parijs zagen we eerst, toen we er boven waren." EEN CYCLOON. Op Cuba heeft een cycloon vreeselijke verwoestin gen aangericht. Het aantal dooden wordt op duizend, de schade op vele millioenen geschat. Duizenden men schen zijn zonder onderdak. Van de tabaksvelden zal slechts het een tiende van. de gewone hoeveelheid ge oogst kunnen worden. Het buitenland zal om hulp moeten worden gevraagd. JÖAATSTE BERICHTEN. DE STAKING OPGEHEVEN. PARIJS, 18 October. (V. D.) Het stakingscomité heeft hedennacht besloten den arbeid! op alle lijnen to hervatten in verband met de publicatie van het ma nifest der spoorwegmaatschappijen inhoudende dat al le werklieden die Dinsdagmorgen den arbeid niet her vatten, zouden zijn ontslagen. CORRESPONDENTIE. Gebrek aan plaatsruimte noodzaakt ons copie, voor heden bestemd, te laten liggen. UITSLAG VEILING, bij opbod gehouden op 15 October 1910 ten overstaan vau den notaris L. Top te Bergen van de navolgende onroerende goederen in de Bergermeer gemeente Ber gen, als: a. Huismanswoning- genaamd „Berg-zicht" met erf, schuur en tuin, groot 25 A. 10 cA. Str. de heer B. Strooker, Alkmaar 1800. b. Weiland, groot 2.13.90 H.A. Str. de heer J. van den Berg', Bergen 4512.60 Weiland, groot 2.16.20 H.A. Str. de heer A. Schermer, Limmen 3800. Weiland, groot 3.14.00 H.A. Str. de heer K. Kriller, Schoorl 5831.25 Weiland, groot 2.07.80 H.A. Str. de heer K. Kriller, Schoorl 3397.50 f. Weiland, groot 2.74.40 H.A. Str. de heer J. van den Berg, Bergen 5720. g. Weiland, groot 3.35.30 H.A. Str. de heer J. Reik Jbzn., Heilo 5820. h. Weiland, groot 1.42.70 H.A. Str. de heer O. Schouten, Ursem 1575. Samen groot 17 H.A. 29 A. 40 cA. te zamea 32450.25 De afslag en combinatiën hebben plaats te Alkmaar in het café „Central op ZATERDAG 22 OCTOBER 1910 des voormiddags 11% uur. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Naar waarnemingen verricht in den morgen van 18 October. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsck Meteorologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. In het gebied van de waarneming is de hoogste be- (Geldig tot den avond) van 19 October), kende stand van dén barometer 770.4 te Biarritz. De laagste stand van den barometer 757.9 te Dun- rossniss en Malinhead, VERWACHTING. Zwakke tot matige meest zui d\ve$ t el ij ken wind, zwaar bewolkt of betrokken, waarschijnlijk regenbuien, zelfde temperatuur. Het hoog- op 't vasteland is nog in beteekenis afge nomen en deed op vele- plaatsen de barometers dalen; het laag in het -westen breidde zich daarbij oostwaarts uit. Onder invloed ervan viel in Engeland! op vele plaatsen regen. De hooge druk in het zuiden breidde zich noordwaarts uit; de kern ligt hedenochtend over de Golf van Biscaye. Deze luchtdruk-verdeeling deed bij ons de wind naar het zuidwesten, draaien, terwijl op enkele plaatsen in ons land regen viel. De weerstoe- stand is hier te lande weer onzekerder geworden en is ten deele bewolkt weer te verwachten, terwijl nog kans op een enkel regenbuitje blijft bestaan. M. BURGERLIJKE STAND VAN ALKMAAR. Getrouwd: 18 Oct. Jurjen Reins Oosterweld en Johanna Maria Hoekmeijer. Overleden: 17 Oct. Jan Bezaan, oud 53 jaar. Nardus Ket, oud 13 dagen. Marktberichten. BROEK OP LANGEDIJK, 17 Oct. Heden werd besteed voor Aardappelen gladb. f 0.a 0.ronde f 1.30 a f 0.—, muizen ,f 0.a 0.kleine f 0.a 0.—wortelen f 1.— a 1.25, bloemkool le soort f2.50 a 4.—, 2e soort f 1.50 a 1,80, Roodekool f2.30 a 5.80, gele kool f 1.80 a 3.00 witte kool f 1.50 a f 3.20, zilveruien f 0.— a 0,—, uien f -1.65 a 1.90, slaboonen f 0.—. Nep (kleine uien) f 3.60 a 4.00. Bieten f 4. a 9.R. Bloemkool f 3.50 a 6.40. Rammenas f0. NOORDSCHARWOUDE17 Oct. Gele nep f 3.30 a 3.50. grove uien f 1.70 a 1.80, r0ode kool f 4.35 a 4,75, 2e soort f 3.7?j a 4.—, kleinere f 1.70 a 2.90, gele kool f 3.a 3.25, 2e soort f 2.50 a 2.75, klei nere f 1.10 a 2.40, witte f 1,40 a 2.70, 2e soort f0, HOORN, 17 Oct. Groote muizen f 0.a 0. blauwe f 1.25 a 1.30, slaboonen f3a 6, peulen f 0, snij- boonen f 0.a 0.peren f 1.50 a 3.appelen f 1.50 a f 3,uien f 0.a 0. PURMEREND, 18 Oct. Aangevoerd 669 runderen, waaronder 475 vette 68 a 80 et. per kilo en 194 melke- en geldekoeien f 150 a 270, prijsh. prijsh. vlug, 8 stieren f a 0—-, 117 vette kalveren f 0.90 a 1.10 per kilo, stug, 220 nuchtere f 14.a 30.vlug, paarden f a 0—, 2925 schapen f 24.— a 32.—, 450 overhouders f 14.— a 19.—, prijshoudend vlüg, 311 vette varkens 52 a 56 ct. per kilo, mtg., 39 magere id. f 16.— a 30.mtg, 446 biggen f 8. 13.stug, 1400 manden appelen f 2.a 5.1424 manden peren f 2.— a 4 per mand, 211 ganzen f 2.10. Kleine fabriekskaas f 33.kleine boerenkaas f33.middelbare f 33.50, commissie f 34.-—aangev. 182 stapels, 927 kilo boter f 1.55 a 1.60, kipeieren f 5.75 a 6.50, eendeieren f 0,—,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2