flüöES, Rlddsrstraat Alkmaar. nt van gen van de plaats „Pinkhof", In da SCHEMER, Ids nieuwe HAJMRS- es WI8TER-I ROKKEN. F. W. J. DROGE, Bakkersknecht. (Uoedkoope Drogisterij ROGGEBROOD EERSTE HYGIËNISCHE Odontoglossum grande. ADVERTENTIE N. Coöp. Ver. „ONS BELANG' SMIDSKNECHT, Doggenaar's Bloemenmagazijn Winterpantoffels, Muilen en waterdicht Schoenwerk F. FEIJEN's Schoenenmagazijn, Payglop, ALKMAAR. Telefoon 285. "W. DE ~%7V Fijnste Deensche Roomboter L. GILLES, firma Donnée, V erificatie-vergadering. Uitslag van de veiling 2 boerenwoning, erf en weiland, I MOIRÉ ROKKEN. ROKKEN. ROKKEN ROKKEN. EXTRA WIJDE ROKKEN. EXTRA LANGE ROKKEN. LAKEN SATINET ZWARTE GEVRAAGD een niet ouder dan 20 jaar, loon f 8, - per week, met pro visie van den broodverkoop, bij de ALKM. BROODFABRIEK. Langestraat 83 Tel. 411 Alkmaar. AANBEVELEND, NIFROP 6D wordt steeds vervaardigd van prima kwaliteit rogge. jPJp Alle analysen gedurende het bestaan der zaak genomen liggen voor de Cliëntèle steeds ter inzage. net meisje Zooev@n ontvangen „De Bonte Koe", Langestraat, J. METZ, firma G. GROOT, Laat 154. Openbare Wergadering Sprekerde Heer w. Banning, yanNieawendani. CL van Stam, BAKKERSKNECHT, var w". 'ïsfZ "SE? pÓ't 4 aanddiv. pót. 100 975/4 I8I1/4 115 160% 133 138 638 296 352% 48% 100 575 454 in13'18 ALGEMEENE VERGADERING op Woensdag 19 October 1910, 's avonds 8V2 uur, gebouw „de Unie" bovenzaal. TELEFOON Inrichting voor maat en reparatie. ZIE DE ETALAGE ZIE DE ETALAGE. 777» cent per 7» K.G bij de 27» of 5 K G. I«ger, verkrijgbaar „BOTERHUIS", te zamen 18 hectaren 93 aren. RIJKE KEUZE: ALKMAAR Lange straat A 9. LEEUWARDEN o/d Kelders C 214. Boter Kroontjes, Speculaas, Amater- damsch SpeculaasBoterbanket en Borstplaat. DAGELTJKS VERSCH bij Banketbakker. Alkmaar. Telel. nr. 58. Drogerijen, Specerijen, Verfwaren. Oliën, Lakken, Vernissen, Politoeren. Kwasten, Penseelen en Borstelwerk. Eau de Cologne-, Toilet- en Medicinale Zeepen. Toilet-, Bad- en Glazen Sponzen. Mondwater, Odol, Vademecum. Mondtinctuur van Dr. Ruijs. Tandpoeder en Pasta's. Tandborstels, ruime keuze. Binnen- en Bnitenlandsche Geneesmiddelen ALLE VERBAND- EN ZIEKENVERPLEGINGSARTIKELEN. IDER Resultaat van het onderzoek van een monster rog gebrood, afkomstig uit de Alkmaarsche Broodfabriek, genomen 31 Augustus 1910. Gewicht 560 gram. Uiterlijk en op doorsnede goed. Watergehalte 42,6 °A>. Aschgehaite na verwijde ring van het keukenzout 1.78 °L Cellulosegehalte 1.54 °/0 Bij het scheikundig onderzoek van de asch werden geen verontreinigingen van mineralen aard gevonden, terwijl bij het microscopisch onderzoek geen vreemde bestanddeelen werden waargenomen. H. J. F. WANNA. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van bet NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET Veordam, O 11, Alkmaar. pCt. 2% 6 S 5 4 4 4 4 5 4 4% pref. S taatsl eoningen NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleeuiug Brazilië Funding Mexico binnenl. J apan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Oonsol 1906 1894 6e Em, Iwang Dombr. Financ. en Industr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordbollandsck Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc. aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew Westersuiker A'dana üeli A'dam Langkat Idem A'dam Serdang Biudjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asakaa tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum- Zuid-Perlak Ketahoen Gew. Pref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Steels Comm. Car Foundry Comm. Amerik Stoomv.-Mij. Marin Comm. Preferent Marinebon ds Peru Comm. Preferent Spoorwegleeningen. Holl. IJ. Sp.-Mij. Mij. tot expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert Bd. pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. Kansas City South. Com. 11 o pref. j, Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Rock Island Comm. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert. v. Wabash Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1885 Koers van 17 Oct. 18 Oct. 1!J. Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam 3 Gemeente-cred. 8 BELGIË. Antwerpen 1887 2% HONGARIJE. Theiss 4 OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 5 RUSLAND 1864 5 731/, 971/4 1031/, 49% 93$/, 931/4 88 881/9 987/8 87% 941/s 297/8 241 76 385 430 227 810% 4401/4 206 169% 101 s/4 119% 168 270 771 114 70% 237/8 267/g 76% 55% 159% 55/4 18% 663/8 10% 36% 79 87 205 106 35% 31% 84 67% 3613/18 44% 99% 34% 119% 27% 174 19% 221 87 107i6/i8 103 963/18 157 171 478 78U/18 493/4 88 88% 99 94% 100% 180% 114 160 132.— 638 295 353 50% 99% 448 29% 288 75 877 425% 233 301 429% 205 165 100% 118 167% 774 113% 707/8 247/8 26Vs 76s/g 55% 159 57/8 18% 665/18 10% 37% 777/8 104% 347/8 80s/g 339/i8 66%* 3511/16 431/4 99% 34n/jg 118 v 26S/4 173% 220i/s 963/ij Koers van het geld. Prolongatie 48/4 pCt. Staatsfondsen onveranderd. Russen kalm. Tabak ken op dezelfde prijzen. Oliewaarden in flauwe stem ming. Culturen iets lager. Mijnen prijshoudend. Rub berwaarden stil. Amerika opende onregelmatig, het verloop was opgewekt en het slot prijshoudend. Ex-dividend. Geboren: SIMOJf, zoon van JOHANNES OVERTOOM en MARGARETHA HOEKSTRA. Alkmaar, 16 October 1910. Heden overleed na een langdurig lijden, onze Broeder en Behuwdbroeder JAN BEZAAN, in den ouderdom van ruim 53 jaar. R. BEZAAN. A. BEZAAN—Blom. A. ,T. VRIJBLOEDT—Bezaan. J. H. VRIJBLOEDT. W. L. HEKKET-Bezaan. P. HEKKET. Alkmaar, 17 Oct. 1910. De heer en mevrouw SCHUIJTEMAKERSCHER- PENHUIJZEN zeggen hartelijk dank voor de vele bewijzen van belangstelling, ondervonden bij de ge boorte van hun zoon. Alkmaar October 1910. HET BESTUUR. Terstond gevraagd een boven de 16 jaar, bij A. HUISMAN, gediplm hoefsmid Dijk Alkmaar. In een klein gezin wordt voor direkt een (liefst van buiten) gevraagd. Brieven onder letter P 174Bureau dezer Courant GEEST 18. oor de nieuwste bloemwerken Heden den vijftienden October 1900 tien. Ten verzoeke van CORNELIA ELISABETH LA- MENS, echtgenoote van LUCAS VERMEULEN, en laatstgenoemde voor zooveel noodig tot bijstand en machtiging van Eischeresse, zonder beroep wonende te Rotterdam, te dezer zake domicilie kiezende te Alk maar ten kantore van den procureur Mr. P. A. OPPERS aldaar, die als zoodanig voor haar in rechten zal oc- cupeeren Heb ik, JOHANNES GERARDUS KLEIN, Deur waarder bij de Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar, wonende aldaar, Voor de tweede maal gedagvaard JOHAN LAMENS, laatst gewoond hebbende te Den Helder, doch thans afwezig en zonder bekende woon plaats in liet Koninkrijk, mitsdien mijn exploit doende bij aanplakking aan de voorname deur der Arrondisse ments-Rechtbank te Alkmaar, terwijl ik mede afschrift dezes heb overgegeven aan den Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij gemelde Rechtbank, sprekende met den E.A. Heer Mr. H. G. VAJf SONSBEECK, Officier van Justitie, die het origineel dezes voor „gezien heeft geteekend, terwijl voorts dit exploit zal worden aangeplakt aan het Huis der Gemeente te Den Helder en geplaatst in de Nederlandsche Staatscourant en de Alkmaarsche Courant zijnde de daartoe bij na te mel den vonnis aangewezen nieuwspapieren Om op Donderdag den zes en twintigsten Januari 1900 elf, 's voormiddags te elf uren te verschijnen ter terechtzitting der Arrondissements-Rechthank te Alk maar, gehouden wordende in het Gerechtsgebouw aan den Geestersingel aldaar. Ten einde Aangezien Gedaagde, broeder van Eischeresse, in den zomer van 1879 zijn woonplaats den Helder heeft verlaten en als matroos 3e Klasse aan boord H. M. S.S. het Zilveren Kruis is vertrokken naar Nederlandsch Oost-Indië met bestemming naar Batavia Aangezien Gedaagde volgens later ingekomen be richt bij aankomst te Batavia van voornoemd stoom schip is gedeserteerd Aangezien sedert voormelde desertie geen verder bericht betreffende Gedaagde noch van zijn aanwezen noch van zijn overlijden is binnengekomen, terwijl hij bij zijn vertrek geen volmacht tot het waarnemen zijner zaken gegeven of order op het beheer derzelve gesteld heeft; Aangezien sinds het vertrek van Gedaagde meer dan tien volle jaren zijn verloopen; Aangezien Eischeresse belang heeft dat er ten aan zien van Gedaagde rechtsvermoeden van overlijden wordt uitgesproken Aangezien op de eerste dagvaarding noch de Ge daagde noch iemand van zijnentwege is verschenen, waarop door voormelde Rechtbank bij haar op den vijftienden September 1900 tien gewezen vonnis aan eischeresse verlof is verleend om den Gedaagde ten tweeden male bij openbare dagvaarding, op een termijn van drie maanden op te roepen; Mitsdien ten aangewezen dage in persoon of door iemand van zijnentwege van zijn aanwezen te doen blijken MET AANZEGGING dat zoo noch hij, noch iemand voor hem op deze lagvaarding mocht verschijnen, door mijn requirante ten dienenden dage zal worden geconcludeerd, dat haar daarvan worde verleend acte en verlof tot het doen eener derde dergelijke dagvaarding. De kosten in debet zijn f 6.15. (get.) J. G. KLEIN, deurw. „Gezien" De Officier van Justitie (get. VAN SONSBEECK. In debet Geregistreerd te Alkmaar den zeventienden October 1900 tien deel 47 folio 179 recto vak 5 een blad geen renvooi. Verschuldigd voor recht een gulden twintig cent. De ontvanger a/i (get.) Gezelschap. een GROOTE KEUZE in levert op heden VOLVETTE KAAS it f 1.25 en f 1.10 per stuk. ZEER FIJNE KAAS k f 1.—FIJNE OUDE LEIDSCHE KAAS, zeer geschikt voor bijzon dere gelegenheden, 40 Ct. de 5 ons. Aanbevelend, IV welke niet afspringt*» is alleen verkr^gbaar bij Nederlandsche Vereeniging tot afschaffing van Alcoholh. Dranken Afdeeling ALKMAAR. Opgericht 24 Augustus 1906. op DONDERDAG 20 OCTOBER 1910, des avonds 8 uur, in „Het Wapen van Munster," Verdronkenoord. Vrije toegang voor personen van 15—18 jaar. Volwassenen 5 cent entrée. HET BESTUUR. BAANGRACHT 13. MEN EOOPE vanaf de LAAT de RIDDER STRAAT in naar het Goudmagazijn van F. (HIDES, daar vindt men groote keuze Jnweelen voor ond. GOUDEN OORIJZERS, GOUDEN ARMBANDEN, KRUISEN en KETTINGEN, TROUW- en VERLO VINGSRINGEN. De VERIFICATIE-VERGADERING in het faillis sement van CORNELIS OOMES, koffiehuishouder, wonende te Schagen, zal worden gehouden op Woens dag 23 November 1910, des voormiddags 11 uur, in het Gerechtsgebouw aan den Geestersingel alhier, terwijl de schuldvorderingen bij ondergeteekende moe ten worden ingediend vdtfr 7 November a.s. Alkmaar. De Curator. COHEN STUART. Jan, Jan, wat zal dat met jou nog slecht afloopen, Je kunt al je geld wel aan sigaren verkoopen, Die sigaren die je rookt die ruiken zoo fijn, Mi) dunkt daarvoor is je inkomen te klein 'k Zou zeggen, die sigaren kosten wel een cent of 4, 5 En dat dit boven je krachten gaat is buiten allen kijf, Kom, kom, vadertje, U moet de zaken niet zoo donker [beschouwen, 'k Houd, al rook ik mijn sigaartje, nog genoeg over [om te trouwen, De sigaren, die 'k rook zijn wel van eerste kwaliteit, En branden, doen zij nog witter dan sneeuw óf krijt, Maar de prijs, die 'k betaal is bespottelijk laag, Zoodat ik er beslist mijn beurs niet te veel mee plaag, 'k Haal ze bij KAALT, beter en goedkooper adres [vindt U niet, Hij is de man, die voor weinig geld een fijne sigaar [aanbiedt. C. KAAIJ, Sigarenfabriek „de Concurrent" Kooltuin 13, Alkmaar. Tel. 279. Aan hetzelfde adres een JONGEN gevraagd. gehouden MAANDAG 17 OCTOBER 1910, bestaande in de Het HOOGSTE BOD is voor: 1. Huis, schuur, erf, groot 1,0920 hectaren f 3660. 2. Weiland, 2,5150 4476.87S 3. Weiland, 1,4270 2410.— 4. Weiland. 3,1320 4522.50 5. Weiland, 2,9460 4505.— 6. Weiland, 2,1690 3281.25 7. Weiland, 3,0270 4505.— 8. Weiland, 2,6220 3956.25 Totaal f 31316.875 Per jaar zijn «Ie gromtbelasting f 95,62, «le polderiasten f 113.59. De voortzetting der veiling bij afslag en combinatiën zal plaats hebben Maandag 24 October 1910. 's voormiddags ten 11 nre, in het koffiehuis „de Tabakshandel", Waagplein te Alkmaar. De perceelen zijn ook uit «le hand te koop Inlichtingen te bekomen ten kantore van den No taris Mr. A. J. B. BLAISSE, Heerengracht 314 te Amsterdam en ten kantoie van den notaris P. A. DE GELDER te Stompetoren in de gemeente Oterleek. DFABR1EK

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3