SCHOUWBURG JKRME", Bouwterrein De Heidemolen, Mimosa Chocolade. als praline verkrijgbaar was, GEBRS. SICKESZ, [Alkmaarsche Reisgids, G. VERHEUS, Uurwerkmaker, De Kinderkleeding, Ruys' Tandpoeder Ruys' Mondtinctuur N.V. „HET TOONEEL", Entree: Stalles f 1.59.1:te raag f t 2de rang 60 et, 3de rang 40 et, nderlinge [Hypotheekbank AdresVilla „Belfédèie". bij Alkmaar, Woensdag 19 Oct. 1910 Fijne, geurige L. GILLES, Firma DÜNNÉE. aan den West er weg, Nassaulaan en Egmondersiraat FEUILLETON De fijnste Chocolade met eene delicatesse, welke tot nu toe uitsluitend Goedkoope retours AlkmaarAmsterdam. Ie Kajuit f 0.70 Drie dagen geldig. 2e Kajuit f 045 Herrns. Coster Zoon. REPARATIE-INRICHTING. Knip- en Naaicursus.]^ Geïllustreerd Maandblad met bijblad „Voor onze je«gd". 45 Cents per kwartaal. Harm». COSTER 'Zn., Aanvang 8 uur. 7% cent per* tablet. Cacao en Ch@ooIadefahm8canteii| Amsterdam. DOOR HET GEBRUIKEN VAN SLOT. fff iLKMAilt. Vroolijk spel van den hniselijken haard door HERM. HEIJERMANS Jr., Schrijver van „Op Hoop van Zegen", erz. Hoofdrollen: LOUIS DE VRIES,I L. CHRISPIJN Jr, JAN MUSCH, Mevr. SOPHIE DE VRIES, Mevr.| ERFMANN SASBACH Kaarten met plaatsbewijzen van laf heden aan het Gebouw. Tc beyragen bij A. G. DEN BOESTERD, Tousimntstr.6 =i s i: het maken van 'drie overdekte speel plaatsen bij eenige openbare scholen Bovenstaande is een oud spreekwoord, en terecht, al bezit men ook de schoonste deugden, de beste eigenschappen ten niemand weet het, dan kan men U er niet om waardeeren of hoogschatten. Zoo is het ook met onze pakjes Kruiden, die ze niet kent, zal ze ook niet hoogschatten of waardeeren. Doch diegenen, die ze reeds gebruikt hebben, zullen ze wel waardeeren en^hoogschatten. DUIZENDEN en nog eens duizenden hebben er baat door gevonden, niet alleen tegen de Influenza maar ook tegen gevatte koude, trage ontlasting, gebrek aan eetlust, lusteloosheid, hoofdpijn, slijmhoest enz. Een pakje kost MAAR 30 CENT, (met gebruiksaanwijzing). WAARSCHUWING Ieder Pakje moet voorzien zijn van portret en handteekening van JACOBA MARIA WORTELBOER van Oude-Pekela. Van ALKMAAR 6 8 - 10 - 2.30 6 uur. Van AMSTERDAM 6.30 - 9.30 - 2.15 - 4 - 6 uur Winterdieost 1QI0*11. Prijs f 0.03. Voordaui c T«lof„„„ - ACHTERSTRAAT B 2!. - Naast VROOM DREESMANN. - EERSTE KLAS Aanlegger» van Electrische rijtuigverlichtiog lichtverbruik voor 2 lantaarns - 4 ets. per unr Aanbevelerd, GEBR. GUNDER Rustenburg. voor Nederland. „Noorderbank" te Alkmaar. Rijksstraatweg C 42agem. HEILOO. Voordam C 9ALKMAARTelef No. 3. Dir. WIUUEM ItOOYAAUDS. SCHAKELS verhoogd met 5 et. voor stedbelasting. J TÉ 50 cent per l/2 14.CS. (roomboter gelijk). Op verzoek van tal mijner Cliëutéle heb ik aan het perceel Aid. Daiingraeht een afdeeling voor WIKKEL ingericht. Orders vanaf l/2K.G. en hooger worden aan huis bezorgd. Potjes worden in bruikleen gegeven. Bij de 21/2 of 5 K.G. 5 cent per l/2 K.G. lager. - Per schipper of vrachtrijder franco thuis. Aanbevelend,, Oudste en bekende adres. Opgericht 1870. Roman naar het Duitsch van OSWALD BERGENER. 18, Het was Op een mooien middag in het laatst van .November. De ondergaande zon wierp een fantaSti- sehen gloed op de boomstammen in het woud. Geen loof was er meer aan de hoornen, alleen het deftige groen van dennen en sparren was nog behouden. Blauw was de hemel en slechts een zacht windje be woog de toppen der boomen. Het was een middag, zoo als men die zelden meer heeft in den laten herfst te gen DecemBer. Hagenloh had een verren marsch gedaan. Door de heide kwam liij nu naar het oerwoud toe, waar hij nog vluchtig een rondgang- wilde doen vóór den avond. \Y onder-mooie plekken waren er in dit gedeelte van het bosch. Vooral daar waar het zeldzame gras groeide op open plaatsen, omringd door lage struiken en hooge dennen, was het prachtig. Maar één van deze i,lekken had vooral groote aan trekkelijkheid voor Hagenloh. Iiier stonden eenige reusachtige steenen waarvan men verschillende dingen vertelde.. Het kon zijn dat hier vroeger oud-Germaansche priesteressen haar won- derdranken hadden beleid. Mogelijk was ook dat het hier vroeger een plaats der rechtspraak was geweest. .Niemand der weinige heidebewoners, die nadachten over 4e verschillende sprookjes, sagen en legenden die er van het bosch verhaald werden, wist er iets met ze kerheid vifn te zeggen. Het kon zijn dat een vorst der V enden hier zijn aardappelsoep gekookt had, of dat de Zweedsche Gustaaf Adolf hier zijn avondpunch had gedronken. Ook zeiden sommigen dat hier een heks had gewoond, die uit koffiedik, de geheimen der toe komst ontsloot. IS S I op de allermeest praktische manier, door eens en voor altijd een eind te maken aan die maag- en leverkwaal die er zooveel toe bijdraagt om te maken dat gij niets aan Uw leven hebt. Bedenk dat de toestand van Uw verterings-organen de toestand van Uw gelieele welzijn bepaalt, en dat van Uw welzijn, Uw voorspoed grootendeels afhangt. Help U zelf daarom aan gezondheid, voorspoed en geluk het heerlijkste van alle maag-, lever- en niermiddelen BEECUAM'S PIIXEA. Dit is nu eens een uitstekende raad, gelijk de ondervinding van honderd-duizenden lijders kan getuigen. Als gij wenscht in de wereld vooruit te komen, als ge wenscht van Uw leven te genieten, als ge wenscht sterk, prettig en fortuinlijk te zijn, neemt dan BCCCHAM'S BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR zullen op 27 October des nam. 11 /2 uur, ten Stadhuize aldaar, in het openbaar AAY- BESTEDEN Het BESTEK en TEEKENING is tegen betaling van f 1. - ter gemeente-secretarie verkrijgbaar. AANWIJZING zal geschieden op Maandag 24 October a.s., des nam. 2'/2 uur, aanvangende bij de le en 5e gemeenteschool aan de Nieuwesloot. Inlichtingen geeft de directeur van genoemde werken. Het door aannemer en twee solide borgen persoon lijk onderteekende gezegelde inschrijvingsbiljet moet op den dag der aanbesteding vóór des nam. 1 .u u r ter gemeente-secretarie bezorgd zijn. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. PtEtEN Alom verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten in doozen van f 0,75 (56 pillen) en van f 1,75 (168 pillen). Bij zes doozen tegelijk I 4,25 en f lO,en bij den Vertegenwoordiger van Th. BEECHAM, Overtoom 341, Amsterdam. Telefoon 4318. ONBEKEND MAAKT ONBEMIND Bij A1,I,K DBOGISTE5J en de MEESTE \VIV14EI4E15S verkrijgbaar si 30 cent perfpakje. Verkrijgbaar te Alkmaar bij NIEROP SLOTHOUBER, Th. SCHOUTEN, Laat, firma SCHOUTEN Co te Rustenburg bij K. POSCH te Krommenie bij W. v. STRATEN en M. PAPEte Schagen bij C. BURGER en J. APPEL; te Purmerend hij G. v. BEEK en A. BOOT; te Castricum bij C. STEEMAN; te Zijdewind bij C. WIJN; te Zaandam bij R. DE ZWART, Ged. Gracht 125 en N. P. STOKMAN: teUitgeest bii'K B HOS; te Beverwijk bij II. v. d. STAD en A. DEEGENAARD. Hagenloh dacht aan dit alles niet toen hij uit het kreupelhout op deze plaats trad. Hij dacht aan den nacht dat hij ook door dit oer woud was gedrongen naar de plaats1 waar hij Walpurg verwachtte. Eén maal scheen voldoende ge.weest te zijn, dat hij voor den geest van Wiesenreiter doorging. Na dien eenen keer was er verandering gekomen in het ziekelijk brein van de jonge vrouw. Zeker zou zij nu steeds kalmer worden en op den duur zou de groote droefheid die haar dagelijks drukte, zeker van haar weggenomen worden. Hij kon dbs gerust zijn, hij be hoefde zich met de zaak niet meer te bemoeien, hij kon. Ja? kon hij dat werkelijk? Was het niet of er 11a dien nacht iets geheimzinnigs tusschen hen beiden was gekomen? Had zij hem niet vaak droomerig' en met vragenden blik aangekeken, alsof zij iets vermoed de, iets begrepen had?.Hij was ontevreden op zich zelf, op Walpurg, of allen in den molen. Hij voelde zich, goedbeschouwd, dikwijls onbehaag lijk en ongelukkig. Zwaarmoedige stemmingen plaag den hem, hij kon zich daarvan niet bevrijden en wist dan niets beters te doen eens zich uit te vloeken of stille verwenschingen te uiten tegen de stomme din gen om hem heen. Hij dacht nu aan Gisela, aan haar teere verschijning en lieftallige manier van omgaan met hem. Toen kwa men er oude verlangens in hem boven naar volkomen vrijheid, rondzwerven en avonturen. En terwijl hij op de romantische plek in het bosch trad, neuriede hij een van zijn studentenliederen: Ich schiesz den Hirseh im wilden Forst, lm tiefen Wald das Reh, Den Adler auf der Klippe Horst, Die Ente auf dem See; Kein Ort, der Schutz gewiihren kann, Wenn meine Büchse zielt. Und dennoch hab' ich, harter Mann, Die Liebe auch gefiihltl Even zweeg hij maar zong toen luider: Der wilde Ealk ist mein Gesell', Der Wolf meip Kampfgespan, Der Tag geht mir mit Hundsgebell, Die Nacht mit Ilussah an. Ein Tannreis Schmiiekt statt Bumenzier Den schweiszbeflekten Hut. Und dennoch schlug die Liebe mir Ins wilde Jagerblut! Hij had met het hoofd voorover geloopen, terwijl hij door de takken drong, maar nu hij midden, op de open plek was, hief hij het hoofd' opVerschrikt bleef hij staan: daar op den grooten steen zat Walpurg Wiesenreiter in haar groenen mantel. Zij keek hem kalm maar Vnet groote opmerkzaam heid aan. Misschien hadi zij hier al geruime 11 tijd ge zeten om op hem te wachten. Hij herstelde zich terstond' van zijn verrassing' en, haar beleefd groetend, betuigde hij er zijn vreugde over dat zij zoo ver gewandeld had' waar zij al zoo lang in huis was^ gebleven met het oog op het weer. Zij ging nu zeker met hem terug- en daarom bood hij haar zijn gezelschap aan. Zij was opgestaan en keek hem met een zonderling lachje aan, alsof zij heel goedl begreep waarom hij ge schrikt was en alsof zij wist wat hij voor haar trachtte te verbergen. „Heel graag ga ik zoo ver met u mee", zei ze met groote rust en heldere stem, „ik heb u hier opge wacht." Verwonderd keek hij haar aan, achterlocht sprak uit zijn blik. Wat ging er om in deze woudheks? „Ik heb u vele dingen te zeggen. En daar ge gis teren verteld hebt hoe gij uw rondgang vandaag zoudt doen en ik dus wist hoe laat gij hier kondt zijn, ben ik hierheen gegaan." Hij begon zich steeds onrustiger te gevoelen, vooral de blik waarmee zij hem aankeek maakte hem onze ker. Was dit dezelfde vrouw, die hij in de armen had genomen in dien nacht toen niets dan de maan hen bespiedde VERSCHENEN Spoorboekje waarin vermeld treinen, trams en booten in Noord-Holland. Uitgave N. "Y Boek- en Handelsdrukkerij voorheen Accurate regeling. - DegelRke garantie. Gevestigd te Arnhem. Opgerleht in 1896. Be DIRECTIE bericht, dat de' COUPONS der 3' pCt. en 4 pCt. PANDBRIEVEN met uitkeering ver- vallende 1 November 1910, vanaf dien dag betaalbaar 1 zijn, o.a. bij de Arnhem, 17 October 1910." DE DIRECTIE. LEIDIÏnG door le COUPEUSE van een bekend UAAGSCH MODE-ATELIER. Artistieke en smaakvolle c o n p e in aiic stijlen, Nieuwste methode tot het leeren op maat- knippen van Costumes, Lingeries, Meisjes- en Jon- gensconfectie. Ook gelegenheid voor Dames om bij zich aan huis een I4NIP- en NAAICURSUS te volgen 'tegen billijke prijsverhooging. Boeren- dochters en e. a. zeer billijkvakkennis onnoodig. j In hun eigen belang gelieven de dames voor de be ginnende CURSUSSEN zich direct aan te melden. Prospectus gratis en franco. Ge Kinderkleeding. Geïllustreerd Maandblad tot vervaardiging van Kinderkleeding met bijblad „Voor onze Jeugd' is in elk huishouden met kinderen onmisbaar. Met het eerste nummer van ieder kwartaal wordt verzonden een zeer fraai gekleurde modeplaat voor kinderkleeren. Het bijblad „Voor onze Jeugd" geeft aardig knutselwerk, en patronen voor handwerkjes, waarmee men de kinderen prettig kan bezighouden. ABOAXEMESTEif worden aangenomen door de N.V. ltoek- en Handelsdrukkerij, v.h. erzekert uw rijwiel door aanbrenging van een VerkrRgbaar bij Telefoon 243. J. KOEMAN. 10 cent per doosje. 75 cent per flacon. OVERAL VERKRIJGBAAR. Waar lag hier de grens tusschen fantasie en werke lijkheid zag zij thans in hem Hagenloh den jacht opziener of weer den geest van haar overleden echt genoot Wiesenreiter? Wat toen in dien nacht ge beurd was zeker, toen hadi zij niet anders gedacht dan dat hij Wiesenreiter was, maar thans? Was zij wanhopig van smart, zooals djien nacht toen zij zich tegen hem aandrukte en om liefde en erbarmen smeek te, zonder te weten wat zij deed of zei? Het was of zij zijn gedachten op zijn gezicht kon lezen. Lachend keek zij even naar hem en een blos kwam op haar wangen. Hoe geheel anders, hoeveel jonger, levenslustiger zag zij er zoo uit met dien spottenden lach. Even later liepen zij langs een boschpad verder. Beiden zwegen, beiden waren verdiept in eigen ge dachten of luisterden naar de geluiden in het rustige woud. Er zijn veel geluiden in de bossehen en voor wie de taal der bossehen verstaanbaar is, is veel op zulke wandelingen te leeren. Droomers worden ze genoemd en toch hoeveel dieper is vaak hun blik op het leven. Hoeveel wijsheid: is niet op te doen te mid den van de natuur, in zwijgende bossehen en waar om is helaas het aantal dier „droomers" zoo gering! „Ilij hield ook zooveel van de stilte in het bosch en van deze herfstnevels, die zioh weven tusschen de hoo rnen", zei Walpurg plotseling. „En vaak nam hij mij mee op lange Zondagswandelingen ook hier zijn wij wel samen geweest." Hagenloh zag haar van ter zijde aan. Het scheen dat zij niets bemerkte van haar begeleider. Haar oogen staarde in de verte, maar daaruit- sprak niet meer de wanhoop die hij in den beginne daar vaak in had gelezen. Leven en verlangen schitterden in haar oogen en het zachte rood week niet van haar wangen. (Wordt vervolgd.) N.V. y/h. HERMS. COSTER ZOON, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4