S T ADSNTE lT w s; WÜÏTÏÏS LAN II EEN STANDBEELD VAN KOEN OP ONZE KAASMARKT WAAR SALOMO's LESSE TE KORT SCHOOT Den 15den September was er veel feesfcgerucht in Amsterdam, mitsgaders in het café van de juffrouw die gisterochtend! twee volle uren! op de behandeling van haar zaakje had zitten wachten. Maar wijl het me talen gerinkel van de automatische pianino uitklonk boven het stemmengesoezel, was er 'n agent gekomen', met 'n streng gezicht, 'nboekje en 'n potlood. en toen was 't liedeke uit! „En bekent u die pianino in werking te hebben ge bracht?" aldus de Amsterdamsche kantonrechter. „Hoe zou 't kunnen, ik was niet thuis. Menneer de agent heeft misschien mijn dochter gezien" ant woordde de juffrouw. „En hoe oud is die dochter?" „Zestien jaar!" „Nou, vond d'e kantonrechter: IT heeft niet veel van 'n meiske van 16 jaar." „Den heelen dag ben ik bij mijn schoonzuster ge weest 1 Ik heb haar hier meegebracht!" voegde de juffrouw erbij. Toen kreeg de kantonrechter 'n inval. De juffrouw werd even uit de zaal verwijderd, de schoonzuster bleef. „Juffrouw," vermaande de kantonrechter „het zaakje. Waarvoor uw schoonzuster terecht staat beteekent niet veel. maar als u iets zegt, wat niet de volle waarheid ia. u staat onder eede. dan is 't heel erg." En terwijl de schoonzuster maar knik te, ja bijkans snikte, vroeg de kantonrechter met 'n blijde gemoedelijkheid: „Dien dag, waarop uw schoonzuster bij u was, wat hadt u toen gedaan?" „Gewasschen," klonk 't resoluut. ..Zoo enne wanneer houdt u uw wasclid'ag?" informeerde de kantonrechter in zichtbare spanning. „Op Woensdagklonk 't al even resoluut. „Al toos op Woensdag!" „Iaat dan 'reis kijken" en met de vingertoppen di( pte Zijn Edelachtbare een miniatuur-almanakje op. „Laat 'reis kijken.... 15 September was een.. Don derdag".... De trouvaille gelukt!! Toen kwam de juffrouw van 't café. „Wat deed' uw schoonzuster toen u bij haar kwam!". „Wnsschen ,,W asschen „Ja, wasschen," nijdigde de juf nerveus, ,,en toen bonne we naar de Koningin' gaan kijken, naar 't feest op den Dam!". Dat laatste vlijmde het fijngesponnen net vaneen. De Koningin kwam eerst Donderdag 15 September met haar Belgische gasten in Amsterdam!.... Toen was de kantonrechter met z'n puzzle weer pre cies even ver. De ambtenaar eischte 3, suhs. 3 dagen. De kantonrechter heeft 8 dagen bedenktijd. (Hbld.) LOODSAFHAALDIENST TE IJMUIDEN. Met ingang van 1 April van het volgend jaar zullen de loodsen van de uitgaande schepen te IJmuiden niet meer met een Rijksvlet door loodsleerlingen, doch door een sleepbootje worden afgehaald. Het Rijk heeft ten dien einde een contract afgeslo ten met eene particuliere maatschappij, n.l. de reederij A. D. C. E. Zur Muhlen, die moet zorgdragen dat steeds een flinke sleepboot disponibel is. VERDUISTERING. De Rechtbank te Amsterdam veroordeelde gisteren den 44-jarigen kantoorbediende der firma II. Oyens Zn., die beschuldigd wordt een belangrijke verduiste ring te hebben gepleegd (hij benadeelde de firma voor 106.000 aan effecten) tot 1% jaar gevangenisstraf. Geëiseht was 2Y2 jaar. DE MOORD TE RENKUM. Op 1 November zal door de Rechtbank te Arnhem worden behandeld! de zaak tegen J. v. Renesse, be schuldigd van moord, den 23 Aug. op de 13-jarige Adrians Pulle. In deze zaak zullen 17 getuigen worden gehoord, on der wie 4 deskundigen. Als verdediger is toegevoegd mr. M. van Gelein Vitringa. BRAND. Een felle brandl heeft gistermorgen gewoed in per ceel 35 Jacob van Lennepstraat te Amsterdam. In het benedenhuis is een uitdragerij gevestigd van den heer L. Knoops, het achtergedeelte strekt tot woning. Hier ontstond te elf uur de brand. De huisvrouw had pe troleum gestort in een nog warm zijnde kachel, en toen de zich ontwikkelende gassen even later ontplof ten, vloog het waschgoed, dat in de keuken te drogen hing, in brand. Er v/as geen blusschen meer aan en het vuur, (lat hier zooveel voedsel vond, greep snel om zich heen. Na enkele minuten sloegen de vlammen voor en achter het perceel uit, hoog de gevels langs. Het bovenhuis bestond uit één-, twee- en driehoog vóór en achter, zoodat hier zes gezinnen leefden, en de vrees, dat menschenlevens in gevaar verkeerden, bracht in de buurt consternatie te weeg. Er zijn echter geen menschenlevens te betreuren, alleen d'e kanaries, die de meeste bewoners er op na hielden, ook dkie-hoog-ach- ter, lagen alle gestikt en geschroeid in de kooien. HENRI WIJNMALEN IN ONS LAND. Wij hebben in September j.l. reeds meegedeeld, dat Wijnmalen in het vliegkamp van Verwey en Lugard, te Ede, zou komen vliegen. Dit plan zou reeds deze week zijn uitgevoerd, ware het niet, dat het tijdopne mers-incident hem noopt in Parijs te blijven. Intussehen vernemen we, dat reeds morgen het toe stel zal worden ingepakt en naar Ede zal worden ver voerd. Wijnmalen zal vermoedelijk in gezelschap van Kuiler eenige dagen in de vliegkampen te Ede en Soesterberg verschillende mooie vluchten uitvoeren. Op het programma staat een groote verrassing! (Tel.) EEN HAAI GEVANGEN. Woensdag is aan de rijksvischhal tei IJmuiden aan gevoerd een ongeveer 2 M. lange haai, gevangen in de Noordzee. De visch is kort na de vangst gestorven. Het beest is aangekocht door de firma P. C. Klugt Co, en aan een zijner afnemers in Duitschland ge zonden. VAN DEN LANGENDIJK. De afdeeling Langendijk van de Noord-Hollandsche Vereeuiging Het Witte Kruis heeft zich per adres met uitvoerige memorie van toelichting tot den gemeente raad! gewend, met het dringend! verzoek, het tonnen stelsel in te voeren en wel vooral op grond hiervan, dat door heeren medici wordt verklaard, dat de ver ontreiniging van het slootwater door faecaliën een der voornaamste oorzaken is van het steeds en voort durend heersehen van den typhus. DUBBELE ZON. Dinsdag, ongeveer een half uur voor zonsondergang, Schrijft de Zutf. Ct„ werd alhier gedurende een vijftal minuten, in de vederlaagwolken aan den Westelijken horizon, aanvankelijk op omstreeks driekwart graad boven do zon, door een zwaarder horizontaal loopend laagje dier bewolking van het hemellichaam geschei den, een volledig, goed gevormd! beeld der zonneschijf gezien, dat, terwijl dé zon daalde, dezelfde hoogte bo ven den horizon behield. De zon had een roode tint, het hee^d eveneens, doch meer roodachtig. Ook kring en krans om de maan waren later op den avond zichtbaar, voorboden der verandering van het weder in ongunstigen zin. UIT OUDKARSPEL. Door onbekende oorzaak ontstond brand in de boet van den heer P. Ton te Oudkarspel, achter zijn woon huis staande. In korten tijd was het houten gebouwtje dat tot bergplaats voor bloembollen van den eigenaar en waarin ook waschgoederen, tobbe, emmers en kinder wagen van den huurder J. Huigen waren geborgen, een prooi der vlammen, alles was tegen brandschade verzekerd. In de jaarvergadering van Hercules en Hygiea Oudkarspel en Noordscharwoude, werd in de plaats van den heer A. Hopman, die zich niet herkiesbaar stelde, tot voorzitter benoemd de heer A. Ootjers te Noordscharwoude en in diens plaits tot banierdrager de heer K. Toornstra te Oudkarspel. Uit het jaarver slag bleek, dat de vereenigingen thans 104 werkende leden, (31 mannen en 40 jongens, 12 dames en 21 meisjes) en 84 ondersteuningsleden tellen, de rekening bedroeg in ontvangst f 651.521/2 en uitgaaf 527.03''j, saldo, f 124.49. Als de omstandigheden gunstig zijn, zal in 1911 het tienjarig bestaan van Hercules luis terrijk worden herdacht. UIT SCHOORL. De Raad dezer gemeente vergaderde gistermorgen in voltallige zitting. Bij de opening heette de Voorzitter allen welkom, in 't bijzonder den secretaris die de vorige maal wegens ongesteldheid afwezig was. De notulen werden daarna onveranderd goedgekeurd. Medegedeeld werd dat de laatste kasverificatie aan gaf een saldo in kas van f 473.64, conform de beschei den; dat de geldleening voor de Noorder Stoomtram thans in orde is; dat de Ned. Bond van Gem. Amb tenaren herziening verzocht der jaarwedde der gemeente ambtenaren deze mededeelingen werden voor kennisgeving aan genomen dat de Heer Mr. W. C. Bosman te Alkmaar be richtte, dat er geen herziening of verhooging te vervrachten is van den onteigeningsprijs der Schoorlsche dijken. De Voorzitter stelde voor dit in geheime zitting te behandelen, waartoe de Raad besloot. De heer Dr. van Pelt te Bergen vestigde de aan dacht van den Raad op enkele omstandigheden in verband met het ontslag van de Gemeente-vroedvrouw mej. Modder. De Heer van Pelt meende dat het meerendeel dei- raadsleden niet bewust was van de kracht hunner uitgebrachte stemverder zeide hij, dat de gemeente zich door dit ontslag op een zeer gevaarlijk terrein plaatste. De indruk, dien de gemeente in de buiten wereld maakt, is zeer ongunstig. De raad had z.i. Mej. Modder meer tijd moeten geven, om zich aan een andere betrekking te verbin den, de vroedvrouw is nu in een hopeloozen toestand gebracht, waarom hij herziening verzocht van het ge nomen besluit. De Voorzitter gaf inlichtingen omtrent een monde ling onderhoud met Dr. van Pelt, waarbij deze ver klaarde, dat wanneer hij beter was ingelicht en vroeger het advies van B. en W. had geweten, hij dan anders zou geoordeeld hebben De Afd. Schoorl en Schoorldam van den Bond van Staatspensioneering verzocht de handteekening van al de raadsleden op het door den Bond aan H. M. de Koningin te zenden petitionement. Het adres werd voor kennisgeving aangenomen Gedeputeerde Staten berichtten, dat zij hunne goed keuring hechten aan het besluit van den raad tot ver lenging van den termijn van ontruiming der onbe woonbaar verklaarde woningen. De Voorzitter zeide, dat indien andermaal verlen ging zal worden aangevraagd, de Raad dan moet zorgen, dat na verloop van 6 maanden, 2 woningen voor de betrokken personen beschikbaar zijn. Tot personeel van het herhalingsonderwijs werd benoemd te Groet en te Schoorl het geheele onder wijzerspersoneel. Tot lid van het Burgerlijk Armbestuur werd her benoemd de Heer B. Stork. De Voorzitter zeide, dat hij veronderstelde dat al de heeren er voor zouden zijn de premie voor de Koemarkt ook dit jaar weer toe te kennen De raad bevestigde dit en bepaalde dat voor de beste geldekoe ter waarde van f 220 premiën zullen worden toegekend van f 10 en f 5, en voor de beste vaars gelde of kalf eveneens f 10 en f 5. De verschillende juryleden werden bij onderlinge bespreking aangewezen. De begrooting der gemeente over 1911 werd daarna in behandeling genomen. Bij de behandeling zeide de voorzitter dat er dit jaar een goede houtveiling van pl. 111. f 200 van de gemeente is te maken. De Hoofdelijke Omslag is met f 100 verhoogd. Het totaal der ontvangsten werd geraamd op f 18086.755. De uitgaven bedroegen eveneens dit bedrag. De begrooting werd na enkele bespreking, omtrent den post van f 50 voor veeverloskundigen vastgesteld tot bovengenoemde bedragen, waaronder een bedrag van onvoorziene uitgaven van f 194.60. De begrooting van het Burgerlijk Armbestuur dienst 1911 werd vastgesteld tot een bedrag van f 1588 in ontvangsten en uitgaven, waaronder een subsidie der gemeente van f 600. Eenige reclames inzake hoofdelijken omslag en hon denbelasting werden daarna in comité behandeld. Bij de rondvraag vestigde de heer Pol de aandacht op enkele kuilen in den straatweg, de voorzitter zeide hierin te voorzien en sloot daarna de vegadering. UIT LIMMEN. De intrekking van het verlof van de bierhuishou der J. Olgers is vanaf 19 dezer door Burgemeester en Wethouders geschied zoodat aldaar de verkoop van alcoholhoudenden dranken enz. niet meer geoorloofd is. UIT HOORN. Mej. B. E. Boelhouwer alhier slaagde gisteren voor het examen in de orde- en vrije-oefeningen der gym nastiek. UIT St.-PANCRAS. Woensdag werd in het lokaal van den heer Jt). Ruys te St.-Pancras, een publieke verkooping gehou den door den notaris A. P. H. de Lange van Alkmaar eu wel ten behoeve van de erven van wijlen den heer S. Duif. Een huis, erf en onderscheidene perceelen bouw- en weiland, gezamenlijk verkocht in 70 perceelen, groot geheel 186396 H.A., samen 775V2 snees, bracht in onderscheidene koopen op de kolossale som van 67.012.50 of door elkaar 86 per snees. UIT BERGEN. Hedenmorgen vergaderde de raad dezer gemeente. Bij de opening' was de burgemeester, de heer Van Reenen, afwezig, zoodat de opening geschiedde dooi den heer Swaan, wethouder. Na het vaststellen der notulen, werd dte betgrooting- voor 1911 behandeld. Bij de ontvangsten maakte de heer Baltus de op merking' dat bij de vergunningsrechten de schatting- plaats vond in verhand met de grootte van het lokaal. De heer Veenhuizen zeide dat de schatting van het vergunningsrecht moet plaats hebben in verband met den verkoop. De heer Baltus beaamde deze meening en wees daar bij op de onbillijkheid, welke er in het gevolgde systeem ligt. Aangezien hij de verdere besprekingen bleek dat aan dezen ongezonden toestand weinig was te veranderen, werd op dit punt niet verder ingegaan. De heer Baltus wees op het salaris van den burge meester in verband met zijn 25-jarig ambtsfeest. De heer Veenhuizen zeide dat de jaarwedde een paar jaar geleden werd verhoogd, en dat in de laatste ver gadering het adres van den Bond van Gemeente-amb tenaren zonder meer voor kennisgeving is aangeno men. Een zelfde gedragslijn werd gevolgd! ten aan zien van het salaris van den secretaris. Bij de bespreking van den post jaarwedde van den veldwachter, werd een adres van den gemeente-veld wachter Verkerk voorgelezen, waarbij deze verhooging zijner jaarwedde verzocht. De heer Baltus achtte redenen aanwezig, om het verzoek in te willigen. De heer Veenhuizen was het hiermee eens en wilde de jaarwedde met 100 verhoogen. Het verzoek werd] Ingewilligd en de jaarwedde van den heer Verkerk met 100 verhoogd. Bij de bespreking van den post ophalen van asch en vuilnis, bleek dat de ingezetenen zeer slecht aan het desbetreffende artikel der politie-verordening de hand houden; de politie zal dan ook worden aangezegd daar op in 't vervolg streng toe te zien. Bij de bespreking van den post subsidie aan de „Berger hadbode" werd de wenschelijkheid geuit dat de pensionhouders zelf kennis geven van de komst en het vertrek der gasten, terwijl de heer Baltus gaarne zou zien dat door den redacteur-directeur der courant een rekening der exploitatie aan de Gemeente werd ■overgelegd, opdat deze zou kunnen oordeelen of verde re subsidie noodig was. De begrooting werd' daarna vastgesteld met een be drag in ontvangst en uitgaaf van 21.756.57 waaron der een post, van onvoorziene uitgaven van 220.22. Do voorzitter kwam hierna ter vergadering. Word! vervolgd. UIT EGMOND AAN ZEE. Op den 17 October (Maandag) had1 alhier de ver pachting der gemeentelijke tolgelden plaats, waarop werd ingeschreven door Jan Ruigewaard 2108, J. de Vrij 2035 en door P. Zwart Mzn. voor 2055. Hoe vreemd keken de gegadigden op bij het voorle zen der conditiën en vooral op de vraag van den burgemeester „of rekening gehouden was dat geen on kosten op de acte vielen." Waarop do vorige pachter, Jb. dé Vrij, verklaarde volgens contract aan den vorigen secretaris te moeten betalen zegel en registratierechten enz. De pachter verklaarde daarom volgens dit contract aan den vori gen secretaris volgens diens mededeeling 183.25 te hebben betaald, terwijl bij het nazien dezer acte bleek dat deze niet was geregistreerd1, zoodat de onkosten hoogstens konden bedragen aan zegelrechten 1.50. De burgemeester die dit „vreemd" vond1 gaf hierop echter geen commentaar, maar hesprak deze vreemde ontdekking met den tegenwoordigen secretaris, die ook geen uitlegging van dit geval kon geven, daar beiden overtuigd waren dat deze acte niet behoefde te worden geregistreerd, terwijl zij het nog vreemder vonden dat de acte niet was geregistreerd1 en toch zoo'n hoog bedrag betaald was. Maar daar de pachter geen kwitantie kon toonen, konden zij daaraan dan ook geen geloof hechten en hiermee vertrokken de pachters. Maar nadat des avonds de pachters hun verwonde ring onderling- besproken hadden is de tegenwoordige tolpachter het overbodig betaalde registratierecht te rug gaan vragen aan den vorigen burgemeester, tevens secretaris, welk bedrag hem den volgenden morgen in de vroegte werd teruggebracht. Den volgenden avond ging de vorige tolgaarder naar het adres waar geld te krijgen was, en deze ontving maar even 270 terug, wat hem destijds ook „per abuis" te veel werd afgenomen. Aangezien hot dorp er vol van is en een dergelijke zaak onderzocht moet worden is dan ook dien zelf den avond er de justitie mee gemoeid en is proces-ver baal opgemaakt waaruit nog bleek dat een tolgaarder van ongeveer 20 jaar terug- volgens quitantie betaald had 89 en moest betalen 41. Deze was de zaak ge had 80 pn moest betalen 41. GESLAAOD. Mej. C. C. Blom alhier slaagde gisteren te Amster dam voor het examen orde en vrije oefeningen der gymnastiek. Wij hebben dezer dagen gehoord van een geïl lustreerd' tijdschrift dat- zijn lezers kiekjes van een poststaking in Frankrijk voorzette als opnamen van de Portugeesche revolutie. Als tegenhanger zij vermeld, dat een „geïllustreerd familieblad" een cliché geeft van de landbouwtentoon stelling te Alkmaar met „de beroemde Alkmaarsche kaasmarkt," waarop een mijnheer is afgebeeld, die den beschouwer den rug wel beseheidenlijk toekeert, maar in wien we onmiddellijk Jan Pietersz. Koen her kennen, die „du haut de sa grandeur" neerkijkt op den eereboog yan het Groote Noord, dat blijkbaar ook al tot „de beroemde Alkmaarsche kaasmarkt" behoort. Is het „ende despereert niet" misschien het devies ge weest van den uitgever, die geen cliché van Alkmaar maar wel een van Hoorn bezat en gaarne actueel wil de zijn? DE LEVENDE RECLAME. Nog steeds trekt de reclame voor liet Koko-haar- middel bij de heeren Nierop en Slothouber veel bekijks, 't Is dan ook zeker geen alledaagsch gezicht in een etalagekast twee dames met uitgespieide golvende haren te zien zitten. Tot en met Zaterdag zullen de dames dagelijks van 10—12, 21/,— 4i/2 en 7i/291'2 uur laten zien, wat een langdurig gebruik van het [Koko-haar- middel vermag. AGENDA: DONDERDAG. Zangvereeniging Nieuw Leven, repetitie hoele koor, 71/2 uur, Unie. VRIJDAG: „Kraeht eti Vlugheid," dames-af deeling 7V4—=81/4 uur; heeren-afdeeling 83/49'/4 uur; „Het Guldon Vlies." Mannenzangvereeniging „Orpheus," repetie, 8 uur, café Central. Mannenzangvereeniging „Orpheus," 8 uur, Groote zaal Diligentia. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, vergadering van Leden met huisgenooten, 8 uur, Harmonie. li 11 nsten en Wetenschappen. SCHAKELS. Waar het „vroolijk spel van den huiselijken haard" hier reeds vroeger gegeven is, behoeven wij hierover weinig' te zeggen. Waarom de heer Royaards het in studie heeft genomen en waarom het nog eenis weer hier in Alkmaar wordt vertoond is ons niet duidelijk. Het bloote feit, dat het voortreffelijk gespeeld wordt is g-een afdoend motief het groote gezelschap zal stellig- wel meer en betere stukken voortreffelijk op voeren. Betere vooral wij althans kunnen in Scha kels niets anders zien dan grof mislukt maakwerk, Welks ontstaan misschien geheel kan worden verklaard! uit de omstandigheid, dat Heijermans, gebrouilleerd toet _de Ned. Tooneelvereeniging, een stuk moest schrijven voor een gezelschap, waarin twee broers de hoofdrollen vervulden, die allebei hielden van het er dik op leggen. Is deze veronderstelling juist, dan zou ze een verontschuldiging zijn voor dit tooneelwerk, dat fout is in den opzet gelooft Heijermans zelf,dat die Pancras Duif een! directeur van een fabriek met 500 arbeiders' zou kunnen zijn? en wansmakelijk is in de uitwerking -de Duivenfamilie is een ongelikte berenfamilie, welke we, hoe geestig en pittig af en toe de dialoog is, te veel eer aandben door een lieelen avond hun ongemanierde gedragingen te volgen, om dat we er niet van genieten en omdat we er niet beter van worden. Het opvoeren van dit stuk hierterstede toont weinig begrip van hetgeen het Alkmaarsche uitgaande pu bliek verlangt. Onze verwachting omtrent de opkomst was dam ook slecht en de werkelijkheid) bleef er nog beneden. Het spel was we hebben het slechts tot aan het vierde bedrijf gevolgd, maar hoorden, dat het tot aan het eind gelijk bleef voortreffelijk. Namen noemen behoeft dan ook niet -we zouden het programma moeten afschrijven en ons moeten uitputten in variëe- rende goedkeurende adjectieven. Volstaan wij daarom met een eeresalunt te brengen aan het gezelschap Rooyaards voor deze voorstelling, onmiddellijk echter er aan vastknoopend' den wensch, dat wij spoedig eens gelegenheid zullen hebben een beter, een hier meer in den smaakvallend stuk van de dames en heeren te mogen aanschouwen. E. O. Chr. B. ENGELAND. Ex-koning Manuel eai zijne moeder zijn gisterenavond) te Plymouth aangekomen aan boord van het koninklijk jacht en werden: ontvangen door Earl Ilowe als vertegenwoordiger van koning George, den hertog van Orleans, markies Soveral, ge wezen gezant van Portugal, den Spaanschen gezant en den commandant van de zeemacht te Plymouth. Het vorstelijk gezelschap begaf zich onmiddellijk naar het station, vanwaar het per trein naar Evesham vertrok en van daar naar Woodnorton, de residentie van den hertog van Orleans. De menigte juichte hen toe. Koning Manuel scheen ziek en vermoeid te zijn. De ketelsmeden hebben de voorloopige schikking, getroffen tusschen hunne vertegenwoordigers en de directies, verworpen. De leider der unionistische partij, de heer Bal four, heeft gistermiddag te Glasgow een rede over de vloot gehouden, waarin hij de vlootpolitiek der regee ring scherp veroordeeld heeft. Sedert 1905 is de Brit- sche marine, vergeleken met den vooruitgang van die der andere mogendheden, sterk achteruitgegaan. Het overwicht van Engeland ter zee is niet meer wat het destijds was, en daardoor is een afdoende bescherming van de Britsche handelswegen onmogelijk. Het Britsche volk moet al het mogelijke in het werk stellen om deze schade in te halen. De minderheid ter zee moet algeheel en onmiddellijk verdwijnen. Kan Engeland) dit niet uit de gewone middelen bestrijden, dan zal een leening aangegaan moeten worden. Het buitenland moet inzien, dat alle Britten, ondanks de binnenlandsche partijgeschillen, het onvoorwaardelijk eens zijn om desnoods den laatsten stuiver op te offe ren om de meerderheid ter zee te handhaven op een wijze, die geen twijfel mogelijk laat. FRANKRIJK. De minister van landbouw Ruau heeft zijn ontslag ingediend. Waarom wordt niet ver meld. De parlementaire groep van de spoorwegen heeft Dinsdag vergaderd in het „Palais Bourbon", het ge bouw der Kamer. Van de 250 leden der groei) hadden slechts 33 gehoor gegeven aan de oproeping en wel 21 geünifièerde socialisten en 12 radico-socialisten. Behandeld werd de kwestie, wanneer en op welke wijze de onderhandelingen tusschen de maatschappij en en de vakvereenigingen der beambten hervat zullen worden. De volgende motie werd aangenomen: „De parle mentaire groep voor de spoorwegen, heeft besloten, dat de nationale arbeidersorganisaties zoo spoedig mo gelijk in verbinding zullen worden gebracht met- de ge zamenlijke maatschappijen. Ten einde, dit te bevorderen, zal een delegatie van- de groep zich naar den minister-president begeven. Tijdens de zitting werd medegedeeld, dat een dele gatie van de vakvereeniging der spoorbeambten, onder leiding van een lid van den Parijsehen gemeenteraad, een conferentie had willen houden met de parlemen taire greep, dat echter aan die delegatie de toegang tot het Palais-Bourbon op last van den president dei- Kamer, was geweigerd. De heer Jaurès en Camille Pelletan begaven zich 11:1 dit te hebben vernomen naar den heer Brisson, president van de Kamer, om dezen opheffing van het verbod te verzoekende president weigerde echter het gegeven bevel in te trekken. De groep nam daarop een protestmotie aan tegen het verbod. Ten slotte heeft de heer Briand de leden, onder wie de heeren Pelletan, Buisson e. a. weder bij zich ont- vang-en, en hun verklaard! dat zulke besprekingen sh chts zouden leiden tot verergering van den toestand en dat het allerbeste voor iedereen was, de zorg voor te nemen besluiten over te laten aan diegenen die de verantwoordelijkheid droegen. Het spoorwegpersoneel zou overigens laten bespeuren,' dat de regeering nooit de handen van zijn zaak heeft afgetrokken. Later op den middag werd! door de geünificeerde so cialistische partij aan de bladen een manifest gezon den, waarin zij verklaard, dat de beambten het werk hebben hervat zonder zwakheid) en onversaagd en er aan toe voegt, dat de gewelddadigheden en de wetsver krachting, waaraan de regeering zich heeft schuldig gemaakt en waarvoor zij zich zal hebben te verant woorden, hunnen moed niet hebben geknakt. DUITSCHLAND. Merkwaardig om de verhouding tusschen vader en zoon is het volgende berichtje. De Amerikaansche minister van oorlog, die op het oogenblik te Berlijn is, heeft den kroonprins uitgenoo- digd, bij zijn groote reis ook een bezoek aan de Ver- eenigde Staten te komen brengen. De Keizer heeft verklaard, dat hij voor deze vriendelijkheid zeer ge voelig is, maar eerst later een besluit zal némen. PORTUGAL. Een aantal studenten te Coimbra hebben dezer dagen op zeer onhebbelijke wijze uiting- gegeven aan hunne republikeinsche gevoelens. Zij kwamen de collegezalen binnen, sloegen dte aan den wand hangende portretten van koning Carlos en ko-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2