Hovis Bread Hovis Brood Maatschappij Jot Nut ?an 1 Algemeen". Voor geneesheeren, i. t. Preferente -Aandeelen. Kansas-City Southera Railway Cy. Zeldzaam aanbod. f 100 Premie Tandpasta!! Antwoord de Nederlanden 1845 Wring- en Mangelmachines. MULDER QUAX, AI) VERTEN TI EN. VERGADERING Leden met hunne huigen ooten op Vrijdag 21 October 1910, „ÜE FEESTVREUGDE" HERMs. COSTER ZOON, Dp. Glaser' Elipllch SOB iCunsfhandeB en van HUISHOUDELIJK GEREEDSCHAPt Bovenstaande Amerikaansche is 't nieuwste en beste op dit gebied. Gemakkelijk en Doelmatig. Duurzaam en Goedkoop. ^Landbouw-werktuigen. Dijk. I!kmaare Dijk* «IR HANDSCHOENEN, cA U«v 78% 965% 103% 495% 88% 89 99 94% 1001% 180% 113 156 130 141 293 355% 99% 576 445 436 74 222 296 425 202 162 1' 25% 117% 168 771 111% 70% 24 27 76% 54% 130 6»/m 185% 665% 10% 37% TELEGRAFISCH WEERBERICHT. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. - BEGIN VOLGENDE WEEK, Dames-geï niroduceerden, Spreker de heer HENRI DEKKING J. J. v. d. LINDEN, Houttil 19. N.V. Boek- en Handelsdrukkerij LEVENSVERZmERING BRAND - - INBRAAK VERZEKERING Lage prijzen. Vlugge levering. ALKMAAR. PURMEREND. -*Vraagt Prijscouranten. icV liing Manuel stuk en bevalen den professoren de lo kalen te verlaten. De studenten eischen belangrijke veranderingen van het universiteitswezeno. a. dat alle professoren, die blijken geven van monarchale gezindheid en, in de eerste plaats de aanhangers van den ex-dictator Joao Franco, afgezet zullen worden. De minister van binnenlandsche zaken is uit Lissa bon naar Coïmbra vertrokken om do orde te herstel len. SPANJE. De minister-president spreekt ten stel ligste de geruchten over een crisis tegen. Hij zegt, dat de steeds weer verspreide valsche berichten van een op handen zijnde verandering van ministerie Spanje in het buitenland ini diserediet brengen en de beurs be invloeden. RUSLAND. De dood van den president der eerste Doema Sergius Moeromzelff, heeft in liberale kringen groote droefenis verwekt, immers aan zijn naam waren eens alle verwachtingen verbonden. Na de' ontbin ding van de eerste Rijksdoema, zat de heer Moerom- zeff in zijn bureau, wachtend' op een boodschapper en vast er op rekenendl dat de Tsaar hem zou roepen. Te- laat vernam hij hij was toen reeds in Finland en had het Wiborger manifest al geteekendl dat er een boodschapper was geweest om hem uit te noodigen te Peterhof te komen. Wie weet, welken loop de dingen zouden hebben geiiomen, als Moeromzeff langer ge wacht had! Dit „telaat" heeft lang op d'e sympathieke persoonlijkheid van den eersten Doema-president ge drukt. Gisteravond zou de Cadettenpartij beslissen, op wel ke wijze zij aan de begrafenis van haar eens zoo in vloedrijk lid zou deelnemen. GRIEKENLAND. Het kabinet-Venezelos heeft de regeering aanvaard. SERVIë. De toestand! van den Servisehen kroon prins heet te verergeren. De patiënt weigert voedsel op te nemen en wordt kunstmatig gevoed. Gemengde mededeelingen. DE ZAAK-CRIPPEN. In het proces-Crippen heeft gistermorgen de inspec teur Dew een getuigenis afgelegd, zonder nochtans nieuwe gezichtspunten te openen. Gedurende het kruis verhoor van den heer Dew is plotseling een-jurylid on- passèlijk geworden, zoodat de zitting tot vanmiddag geschorst moest worden. Daarna werd de deskundige professor Pepper ge hoord, die er hij bleef, dat de in Hilldrop Orescent ont dekte overblijfselen van het vrouwenlijk, er ten minste 4 maanden en ten hoogste 8 maanden hebben gelegen. CHOLERA. In de jongste 24 uur zijn te Rome 7 nieuwe gevallen van cholera voorgekomen en zijn 4 patiënten aan die ziekte overleden. In de Napolitaansche provincies zijn 26 personen door de ziekte aangetast en zijn 11 aangetasten over leden. DE MOORDENAAR GEVONDEN? Den 18den Juni van het vorige jaar werd een jong meisje, kleindochter van den Duitsch-Amerikaansclieri generaal in een Chineesch restaurant met een hand doek gewurgd. Het lijk werd in een koffer geborgen en met chloorkalk bestrooid. De vermoedelijke dader en iemand, die van den voorgenomen moord op de hoogte is geweest, zijn thans te Texas gearresteerd. Beide zijn Chineezen. GOEDE VANGST. Te St.-Petersburg is een bende van 16 mannen en vrouwen in hechtenis genomen, die sinds zes jaar gel den van postkantoren en banken hadden verduisterd. ONLUSTEN TE BREMEN. Wij hebben reeds melding gemaakt van de onlusten te Bremen. Een menigte van 2000 personen heeft het de politie lastig gemaakt, dloor met flesschen, glazen en steenen te gooien. Met de blanke sabel werd zij door de politie uit elkaar gedreven. Verscheiden ma len wierpen vrouwen den agenten peper in het gezicht. Vermoedelijk hebben een vijftigtal personen kwetsu ren opgeloopen. De oorzaak van de onlusten is de volgende: Tramheambten hadden het werk nedergelegd en de directie had arbeidswilligen van elders laten overko men om in den dienst te kunnen voorzien. De uit Hamburg gekomen arbeiders waren inge kwartierd in een remise aan de Havenkamp en voor dat gebouw hadden ernstige rustverstoringen plaats. Ook voor de remise in Gröpelingen, waar eveneens werkwilligen onder dak waren gebracht, vielen onge regeldheden voor. Het gebouw werd met steenen ge bombardeerd en ook hier sloeg de politie er met de blanke sabel op los. Volgens de meening der politie zijn de rustversto ringen niet te wijten aan de stakers, maiar aan gespuis, dat van de gelegenheid gebruik maakte om tumult te verwekken. WELMANN's MISLUKTE TOCHT. Er komen nog tal van bijzonderheden over boven- staanden tocht. Een bestuurde tocht is het niet geweest; Welmann heeft den motor stilgezet toen hij nog in verbinding met de kust was en zich vervolgens laten drijven eerst langs de kust naar het noordoosten, dan, toen de wind' draaide, naar het zuid-zuidWesten. Het was ten slotte dus een tocht met een vrijen ballon langs de Ameri- kaansche kust. Hij werdi mag men dte opgaaf van 85° 45' N. B. en 68° 18' W. L. gelooven opgevischt ten zuiden van den oostpunt van New-England en oost van Kaap Hatteras. Hij is d*us niet uit de Ame rikaansche territoriale wateren gekomen. Uit het verhaal van den tocht blijkt, voor zoover het telegrafische uittreksel gaat, niet, dat de ballon in het ongereede was geraakt. De fameuze sleepka bel, een uitvinding van Wellmann, waarvan hem niet anders dan ongerief voorspeld! was trok het schip omlaag; om het lichter te maken wierp men gasoline weg, hadi daardoor geen brandstof genoeg om naar de Azoren te komen en besloot daarom naai de Bermuda's te varen. De befaamde „équilibrator", een onder aan den ballon hangende soort van stalen zeeslang, die het schip in evenwicht moest houden, heeft dus eigenlijk de onderneming doen mislukken. Blijkbaar heeft de luchtreiziger er op gerekend, met zijn beide motoren ingeval van nood1 nog altijd naar de Amerikaansche kust te kunnen terugkeeren. Aan den gezagvoerder der „Trent", die drie uur bezig was, de luchtvaarders op te visschen, vertelde Wellmann, dat hij zijn luchtschip vooral hierom prijsgegeven had, omdat de hevige schommelingen, telkens wanneer zware stortzeeën den équilibrator troffen, zijn man nen geheel uitputten. Aan afkappen van deze ver binding met de veilige aarde schijnt men geen oogen- blik gedacht te hebben. Laatste Berichten. LOGGERSCHIP GESTRAND. ROTTERDAM, 20 Oct. Te halfdrie is vannacht op de Noorderpier gestrand het Ned. loggerschip „De Goede Verwachting", uit Vlaardingen, van de ree- ders Bet-z en Van Heyst uit Vlaardingen. De beman ning is om vijf uur door de reddingsboot „President van Heel" met het Wippertoestel gered en geland. Het vaartuig was gedeeltelijk vol water en helt over naar de zeezijde. De berging van schip en lading is door de assuradeurs opgedragen aan Smit Co sleepdienst. TUINBOUW- en HANDELSVEREENIGING „ALGEMEEN BELANG" ALKMAAR. ALKMAAR, 19 Oct. Heden werd besteed voor Aardappelen f 2.a f 0.per 35 K.G. ('/a H.L.), appelen f 1.90 a 2.50 per »/2 H.L., Roodekool (le soort) f 4.50 a 2.Witte kool f 3.per 100, gelekool f 4. per 100, Groene kool f 2.50 per 100, Wortelen f 0.30 a 0.per 10 bos, Slaboonen 6'/ga8'/s ets perl/2K.G., Snijboonen f 0.— a f 0.per 1000, spinazie 8 ct. per mandje, Kropsla 20 a ets. per 25, Komkommers 0 a 0 ets. per stuk, postelein 8 a 0 ets. per mandje. Andijvie f 0.20 a f 0.30 per 25 struiken, prei 4 ct. per bos, selderie 4 ct. per bos. Bloemkool le soort f 6.a 8.2e soort f 4.a 6.per 100 stuks, Rabarber 0 ct. per bos, Uien f 2.30 per 50 Kilo, Koolrapen f 3.Radijs a ct„ bieten f 1.20. Brusselsche Spruitjes f 0.65 per l/4 mandje. Stoof peren f 0.per 1.2 H.L. Boerenkool 2 ct. p- struik. BROEK OP LANGEDIJK19 Oct. Heden werd besteed voor Aardappelen gladb. f 0.a 0.ronde f 1.10 a f 1.15, muizen ,f 0.a 0.kleine f 0.a 0.-—wortelen f 1.35 a 3.bloemkool le soort f 5. a 0.2e soort f 1.60 a 1,80, Roodekool f2.60 a 6. gele- kool f 2.— a 3.70 witte kool f 1.50 a f 3.40, zilveruien f 0.a 0,uien f 1.60 a 2.slaboonen f o.-—. Nep (kleine uien) f 3.20 a 3.50. Bieten f 4.50 a 9.40, R. Bloemkool f 4.— a 7.—. Rammenas f 0.— Afslagvereeniging BEEMSTER, PURMEREND en OMSTREKEN, 19 Oct. Op de afslagmarkt werd verhandeld: slaboonen f 0.70 a 1.15, snijboonen f 0. a f 0.per 1000, bloemkool f 3.a 7. per 100, Peren f 1.80 a f 2.90, appelen f 1 70 a 3.— p. mand, Spruitjes 35 a 62 ct. HOORN 20 Oct. Kleine kaas f 33.commissie f 36.middelbare f34.50 fabriekskaas f 33.Aan gevoerd 230 stapels, wegende 70612 K.G. Vlug. SCHAGEN, 20 Oct. Aangevoerd paarden f a 0, 0 stieren en ossen f 0 af 0, 0 stieren f 0 a 370 magere geldekoeien f 160 a 260, 100 vette id. f 180 a 340, 50 kalfkoeien f 180 a 270. 150 vaarzen f 120 a 170, pinken f 85 gras kalveren f 40 a 8 0. 15 nucht id. f 7 a 26, ram men f a magere schapen f a 330 vette id f 23.a 31.—, 250 overh. f 18 a 23,— 0 lammeren f a f 0,—, 0 bokken en geiten f 0 a 0 magere varkens f a 46 vette id. 48 a 57 ct. per kilo, 110 biggen f 12 a 175, 50 konijnen f 0.50 a 0.90. 100 kippen f 0.50 a 1.50, 80 eenden f 0.50 a 1.25 0 ganzen f 0.a 0.0 zwanen f 0.a 0.—, 600 kg. boter f 1.45 a f 1.55, 200 kg. kaas f 0.40 a 0.50, 2000 kipeieren f 5.50 a 6.25, 0eendeieren f 0.0 veulens f a GEBOREN 19 Octr. Jacoba Petronella, d. v. Bartholomeus An- tonius Opdam en Anna Leijen. 20 Octr. Dirk, z. v. Dirk Kiewitt en Antjo Nierop. OVERLEDEN 19 Octr. Hermanns Johannes Lagas, 8 weken. CORRESPONDENTIE. X. J. Neen, dat gaat niet. Kan het meisje evenwel niet in betrekking gaan of is er geen minnelijke schikking mogelijk K. Wij hebben ons best gedaan zelf inlichtingen in te winnen, maar het is ons helaas niet mogelijk een geldswaardige bestemming voor uw kilogram asch te vinden. U is zeker een sterk rooker, als u in „eenigen tijd" zooveel sigarenasch verzameld heeft AMSTERDAM SUFFE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. Voordam, O 11, Alkmaar. Staats] ocningen NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld pCt. 21% BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening 5 Brazilië Funding 5 Mexico binnenl. 5 Japan 4 Oostenrijk Jan. Juli 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1906 5 1894 6e Em. 4 Iwang Dombr. 4% Financ. en Industr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordkollandsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij re»e. aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew Westersuiker A'dam üeli A'dam Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asahaa tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Ron. Mij. t. expl. v. Petrole m Moeara Er.im Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak n Ketahoen Gew. Pref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Steels Comm. Car Foundry Comm Amerik Stoomv.-Mij. Marin Comm. Preferent j Marinebonds Peru Comm. Preferent Spoorwegleeningen. Holl. IJ. Sp.-Mij. Mij. tot expl. van Staatsspoor-». Deli spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert Bd pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. Kansas City South. Com. pref. Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Rock Island Comm. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert. v. Wabash Comm. POLEN, Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1886 pCt, 4 Koers van 19 Oct. 20 Oct pCt 4% aand. div. Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam Gemeente-cred. BELGIË. Antwerpen 1887 HONGARIJE. Theiss OOSTENRIJK, Staatsleeuing 1860 RUSLAND 1864 3 3 2% 4 5 S 73% 97 A 103% 49'A 93ï/8 931/4 88 88% 99 87% 941/4 100% 97% 180 114 157 131.— 138 638 295 353i/s 49% 99»/4 575 448 29% 238 75% 379 430 221% 2«3 401 202 151 100 118 167% 270 771 1121/4 71% 25% 26% 77s/m 55% 1597« 57s 18% 105/4 87% 777% 87 205 104% 107% 847/, 30n/16 337/, 657/8 3511/n 43% 98% 35 119% 2616/16 174 193/jg 220% 87 10716/k, 103 963/16 157 171 478 pCt. 77% 225 1055% 107 "4 347/w 803/i6 3211/w 257% 353% 43% 983% 34% 118% 263% 173 185% 220% 10715/l6 10216/16 965/m Koers van het geld. Prolongatie 48/e Mededeelingen. Het bankdisconto te Londen werd heden verhoogd tot 5 Staatsfondsen kalm. Russen onveranderd. Tabakken op dezelfde prijzen. Oliewaar- den in zeer vaste stemming. Geconsolideerde noteer den 281 299, slot 296. Culturen op dezelfde prijzen. Mijnen evenals Rubberwaarden zonder affaire. Ameri ka opende lager, het verloop was levendig en het slot kalm. BURGERLIJKE STAND VAN ALKMAAR. GETROUWD: 20O ctr. Willem Steplianus Prins en Antje Overdijk. Arnoldus van den Hooff, wedr. van Grietje Blom en Elisabeth Visser. Naar waarnemingen verricht in den morgen van 20 October. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te Dc- Bilt. OVERZICHT. (Geldig tot den avond van 21 October.) In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 768.5 te Thorshavn. De laagste stand van den barometer 749.5 te Fielder. VERWACHTING. Helder, veranderlijke later matige tot krachtige noordwestelijke wind, veranderlijke bewolking, later aanvankelijk nog buiïg, koeler. Het laag ligt hedenochtend' over ons land, terwijl de hoqge druk in 't noordwesten de barometers in Enge land deed rijzen. In ons land viel op vele plaatsen re gen. Voorloopig blijven we nog onder depressie-in vloeden en is eenigszins buiïg weer te verwachten. Bij liet uitbreiden van de hooge druk is later ruimende wind te verwachten, waarbij dan de kans op regenbui tjes geringer wordt. M. Tan de (behalve de mannelijke boven 18 jaar) en ran des avond*8 uur in de voormalige Societeitszaal van het Lokaal „HARMONIE." uit 's Gravenhage. Namens het Bestuur Mr. P. A. OFFERSSecretaris. P.S. In den Foyer is tijdens de pauze gelegenheid tot rooken. De Vrijdagsche markt in granen en kaas, Brengt in Alkmaar veel leven en geraas U ziet de kaasjes zoo prachtig mooi geel En de zakken met granen dat later wordt meel. Zij staan daar op de markt als zooveel getuigen, Wat de landman alzoo uit den grond weet te zuigen, En als die dan zijn waar heeft verkocht, Dan zegt hij zie zoo, nu vlug Kaaij opgezocht, Want mijn sigaren, ze zijn weer zoo goed als op En 'k ga vast naar geen ander, om te koopen een strop, k Rook van Kaaij sinds jaren mijn sigaren, Maar t leelijkste is, dat 'k ze niet lang kan bewaren, YVant mijn jongens en knechten, mijn buren incluis, Zeggen altijd U heeft zulke fijne sigaren in huis Dan zeg je natuurlijk al gauw steek eens op, Een sigaar weggeven zal niet kosten den kop, En als dan mijn kistje leeg is dan haal 'k voor wei- [nig geld Het weer vol bij Kaaij, zooals 'k reeds heb vermeld. 4 - KAAIJ, Sigarenfabriek ,,<le Concurrent", Kooltuin 13, Telefoon 379, Alkmaar. het best gesorteerde magazijn van Voordrachten, ook die voor gekeel-ontlionders. Meer dan 709 nu miner* in Toorraad. Vraagt gratis nnmmerlijstcn. Beleefd aanbevelend, Verschenen en Terkrijgbaar in den Boek handel Tan de VOORDAM C 9. TELEF Mo. 3. Vertaling van Dr. MAX JUDA. Pry* f 0.(10. GAM MAAG fwoegat KAPITAAL-, RÊSERWEP0N03 (teem KSNNV I (LOÜOOOO OO I 1430000-00 I Ondergeteekenden berichten hiermede, dat ten hunne kantore tegen afstempeling op de aandeelen, betaalbaar is het October-dividend op bovengenoemde aandeelen, staande ten name van de H.H. ADOLPH BOISSE- VAIN Co. te Amsterdam met f 24.46. Ohmstede NieuwVieuu met water te wasschen Castor. Peau de Suède. Viyella Handschoenen, Alleen verkrijgbaar bij krimpvrij. J. H. 1111.L KIÏS, - Laat 131, - Alkmaar. T E KOOP: ALLES MOET WEG. Een mooi JACHTGEWEER met benoodigdheden, o.a. een paar als nieuwe JACHTLAARZEN, een FIETS, merk „De vermaardheid" van KERKMEER. Een best HON DENHOK met LOOP. (Mijn jachthond is echter be slist niet te koop, dat zij voor onnoodige moeite ge zegd). En een zeldzaam mooie kleine BRANDKAST met cijferslot van LIPS van DOBÖTRECHT. Alles te zien tusschen 4 en 5 UUR, geen spot s.v.p. Adres: J. J. RLAALBOEB Junior, Ileiloo - ;r ,4 N Aan de Administraties van de Couranten Naar aanleiding Uwer opmerking betreffende de „f 100 Premie Tandpasta" advertentie, deelen wij U mede dat wij de juistheid daarvan inzien en daarom Uw abonnê's in het algemeen en in het bijzonder di' in de kleine gemeenten, nogmaals in de gelegenheid zullen stellen door inzending van hun antwoordaan onze uitreiking der j 100premie deel te kunnen nemen en zullen daarom, inplaats van enkele uren, ditmaal enkele dagen tijdsruimte toestaan. U kunt dus de j.l. Zaterdag geplaatste advertentie f 100.Premie Tandpas a a.'. Zaterdag herplaatsen met de hierbij wijziging. Hoogacht'nd, Het A dvertentir-Bureau van de f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3