Suiberpnlp. CS. Ploeger, „DE LANDBOUW", - BOTERSTRAAT 2, - ALKMAAR. Alkmaarsch Warenhuis. Opening? Dinsdag: 25 Oetober» De KLOMPEN zijn in Alkmaar GOEDKOOP. Alkmaarsche Reisgids, P. OPOES. Bld(iiirstraat.flikmaar. C. VEHHEUS, Uurwerkmaker, strafbaar Bouwterrein WONING-BUREAU, De Kinderkleeding, aiiverFentien. a n Geen Grijs Haar w Concurrentie onmogelijk. Op de EIEREN warden geen cadessïax gegeven* Concurrentie onmogelijk. tn xjii^ijjEscs-cs-iisrcsv- go Let goed op s. v. p. Dit zijn de Cadeaux Ingang: Luxe artikelen LANGESTRAAT en huishoudelijke ACHTERSTRAAT. J J AKTS Grossier. -o- Goedkoope retours AlkmaarAmsterdam. Kajuit f 0.70 Drie dagen geldig. 2e Kajuit f 0.45 SCHAPENSTEEG, ALKMAAR, daar vindt men groote keuze Juweeien wp©r oud, Goixder iixer% Armbanden, ICroisen en ÜCetflsigesia INKOOP of RUILEN, hoogste waarde. Herms. Coster Zoon. MEER Hl Cm van Siam9 REPARATIE-INRICHTING. :o: Zaanlandsche :o: Spaar- en Voorschotbank, „DE RATO" Stokpaardjes-Leliënmelk-Zeep aan den Westerweg, Nassaulaan en Egmonderstraat Geïllustreerd Maandblad met bijblad „Voor onze jeugd", 45 Cents per kwartaal. Herms. COSTER Zn., VKAAG VOORAL DE FIJNE EIEREN 4'L CENT PER STUK. VRAAG VOORAL DE FIJNE EIEREN 4J/2 CENT PER STUK. A w fl O LO co O P s 0 :p co O A in - pond Fijne belegen Leidsclie Kaas van 32 ct., is 64 cent. 2 pond Extra-fijne Onde Leidsche Kaas van 30 cent, fs 60 c nt. Vraag vooral de Fijne Eieren 4J/2 cent per stuk. - g5 52 ss" «S- V2 pond BOTERHAMWORST. 1/2 pond BLOEDWORST. 1 ons EOEROOKVLEESCH 1 Flegch HARING, 3 stuks. 1 Flesch ROLMOPS 3 stuks of 2 ons KOEVET. Vraig vooral de Fijne Eieren 4J/2 cent per stnk. 1 bus BAAN'S CACAO. 1 Plescb AUGURKEN. 1 Ficsch UITJES 1 Flesch MOSSELEN 3 heerlijke EIEREN. 1 pond BOEREN NAGELKAAS. GROOTSTE SORTEBRING ÏJST OVERVETTE MH3T OEBREK.. Beleefd aanbevelend, DE DIRECTIE DER „LANDBOUW". In de ÉTALAGE in de ACHTERSTRAAT zal reeds een tentoongesteld worden. -O- «3 OUST 417. Van ALKMAAR 0 - 8 10 2.30 6 nar. Van AMSTERDAM 0.30 9.30 2,15 4 0 uur Winterdienst 1910—'11. Prijs f 0.03. «De Nieuwe London» In llacons van 10.85 en f 1.50 ingiltcfti lurttinetuur tu f 1.J5 ptr fluH Boter Kroontjes, Speculaas, Amiter- damsch Speculaas, Boteibanket en Borstplaat. DADELIJKS VERSCH bij Banketbakker. Alkmaar. Telef. nr. 58. - ACHTERSTRAAT B 2! - Naast VROOM DREESMANN. - - EERSTE KLAS - - Accurate regeling. Degelijke garantie. SEïS*3?^5X>E3]Nr a - gevestigd te KROMMENIE. - Maatschappelijk kapitaal f 250.000 waarvan uitgegeven en volgestort f 200.000. DirecteurA. DE RUYTER. JEUESOXjIDST SUCCES! Tc bevragen bij A. G. DEN BOESTERD, Toussaintstr. 9. NieuweslootB 96, naby 't Postkantoor Onderstaande Perceelen zijn uitsluitend te bevragen aan het eerste en grootste Woning-bureau te Alkmaar van BAKKER GO VERS, Voordam C 9 At KMAAR Telef No. 3. het maken van drie overdekte speel* plaatsen bij eenige openbare scholen. scheurden daarna den boom uit zijn handen en sloegen deze stuk op zijn rug. Vervolgens gooiden zij hem in 't water en gaven hem een bedreiging mede voor de toekomst. Getuige eischte 150 schadevergoeding, daar hij al 18 weken niet heeft kunnen werken en de doktersreke ning nog moet betalen. Volgens beklaagden' keert Zwerver den heelen boel om en verbloemt hij de waar heid. Klaas Woestenburg stond1 op de Langebrug, toen het gebeurde tusschen beklaagden en Zwerver plaats vond. Hij werd er opmerkzaam op gemaakt door de ruzie die hij hoorde. Hij zag Adam de V. met een roei riem slaan, hij raakte niet, daar de riem te kort was. Daarna nam hij een boom en sloeg daarmede. Of hij toen raak sloeg, weet hij niet. De President wijst er dezen getuige op, dat het on aannemelijk is, dat getuige, die er naar stond te kij ken, niet gezien heeft, of er geraakt werd. Volgens den President is getuige in de war of fantaseert hij. Jacob Roelofsen, landbouwer te de Pijp, hoorde de ruzie, ging er op af en zag ze allemaal slaan, be klaagden. zoowel als Zwerver. Adam de V. pakte Zwerver beet. Trijntje Fuchts te de Rijp, zag vanaf het erf van het huis, waar zij in betrekking is, het gevecht, waar bij zjj opmerkte, dat een der beklaagden Zwerver met een boom sloeg, ook met den roeiriem zag zij slaan. Beiden pakten Zwerver aan en gooiden hem in 't wa ter. Petrus Houtman, veldwachter te de Rijp, geeft in lichtingen omtrent de breedte van de vaart enz. Ge tuige zegt, dat er nog al veel ruzie voorkomt op die vaart voorbij de sluizen. Verleden jaar hebben be klaagden een zelfde quaestie gehad met een ander over 't voorbijvaren in de sloot. Grietje Schermer, een 15-jarig dienstmeisje uit de Rijp, werd daarna als getuige a décharge gehoord, Zij dient bij den vader van beklaagden en vertelt, dat een hunner, Adam, op deu bewusten avond1 geheel ont steld thuiskwam en over pijn in de zij klaagde. Hij viel neer en zei„Ik sterf." Ma Bom, getuige a décharge, gaf eenige inlichtin gen omtrent den toestand, waarin Adam thuis was ge komen. De moeder van beklaagden riep haar, daar ze geen raad wist met Adam. Deze was benauwd en ake lig en kermde van de pijn in de zij. De dokter werd gehaald en eveneens waarschijnlijk met het oog op den ernstigen toestand, den pastoor. De Officier van Justitie wijst erop, dat de verschil lende getuigen er blijkbaar niet1 veel meer van af schijnen te weten. Wat de getuigen a décharge ver klaren, schakelt Z. E. A. uit, daar beklaagde misschien die houding aannam omdat hij te ver was gegaan. Wat de civiele vordering betreft, spr. acht het tot werken ongeschikt zijn van getuige geen gevolg van de mishandeling. De dokter, die hem behandeld heeft, beschouwt het verergeren van zijn kwaal, een nieraandoening, toe te schrijven aan het feit, dat Zwerver 4 dagen na de mishandeling een heelen dag in den regen heeft gewerkt. De schuld van beüdaagde Adam staat evenwel vast en derhalve eischt spr. tegen hem 1 maanidi gevange nisstraf wegens mishandeling en vrijspraak voor Jo hannes de V. Mr. Leesberg, verdediger, brengt in het midden, dat de beklaagden eerst een klacht hebben ingediend en dat hij gedacht had, dat deze twee zaken samenge voegd zouden worden, vooral met het oog op d» civiel» vordering. Pleiter acht ekl. Adam da V. een zenuw achtig persoon, die zeer spoedig in een heftigen ge moedstoestand verkeert en in een dergelijke opwinding Zwerver te water heeft gegooid. PI. vraagt ten slotte vrijspraak voor Adam de V. en afwijzing der schade vergoeding. De bekende door stoom gedroogde SITIKEK. PUUP der Algem. Sniker-Maatsciiappii te Breda, verkoopt in Kunstmest, te ST. PANURAS. Zaterdags gedurende markttijd te ALK AI A A R. Vraagt naar het suikergehalte GEBR. v. d, SMAJf, Hoofdagenten, Amsterdam. O O hi O O) m TJ oS r-H r—i O M O tr, O 00 1 TJ P I O 1 ft IC H X O _j M 2 SJ ft H T-J g ,,_S H O Zoo een ieder weet wordt op iedere 50 ct. en hooger een Cadeau gegeven. (En dit is beslist Cadeau, dit is geen Bon, men neemt direct het Cadeau mede), bijvoorbeeld: Fijne Conimiggiebaas, 8 pond «waar, puntgaaf, het gtuk f 1.25. 3'/2 pond fijne Boeren Nagelkaag van 16 cent de 5 ong, ig 56 ct. pond Hollandsch Koevet van 40 ct. de 5 ong, is 60 ct. 1 pond fijne Talelboter van 50 ct. de 5 ons, is 50 ct. 1 lekker Kaasje van 50 ct. p. gt is 50 ct 1 pnik puik beste Edammer Kaas van 75 cent, is 75 ctnt. 2 pond Fijne witte Commissiekaag van 25 cent, is 50 cent. Kortom, nog veel meer Artikelen. En die nu in de „Landbouw" voor bovenstaand bedrag koopt, krijgt wat hij wil Cadeau. N CD (ft rt- CD (jq Bi a 4 AS n s t? tv- =e. S n CD Uit deze 12 soorten cadeaux mag ie 7er uitzoeken. De winkel is iederen dag geopend tot 's avonds 10 uur. Een ieder doet zijn voordeel en ga naar „De Landbouw er <T> 33 GO W Bij C OUDES, VERSCHENEN Spoorboekje'waarin vermeld treinen, trams en booten in Noord-Holland. Uitgave N. V. Boek- en Handelsdrukkerij voorheen Voordam C 9. Telefoon No. 3. doet het grijze haar binnen en kele dagen verdwijnen, maakt het glansrijk en zacht en la onschade lijk voer de huid. Ueo Bijloos, Alkmaar. MEN LOOPB vanaf de LAAT de RIDDER STRAAT in naar het Goudmagazijn van P. OUDES, daar vindt men groote keuze Jnweelen voor ond. GOUDEN OORIJZERS, GOUDEN ARMBANDEN, KRUISEN en KETTINGEN, TROUW- en VERLO VINGSRINGEN. De DIRECTEUR van het RIJKSOP VOEDINGSGESTICHT te ALKMAAR zal op Dinsdag' den 25en October 1910, des namid dags te 3 uur, te zijnen bureele bij inschrijving de levering der benoodigdheden voor dat gesticht ge durende het jaar 1911, met uitzondering van de aard appelen en het roggebrood, waarvan de levering geschiedt voor het le halfjaar 1911, als ROGGE-, TARWE- en WITTEBROOD, AARD APPELEN, RUND-, KALPS- en VARKENS- VLEESCH, GEROOKT en VERSCH SPEK, BOTER en MARGARINE, STOKVISCH, RIJST, GRAUWE ERWTEN, CAPUCIJNERS en LIN ZEN, BOEKWEITENGORT, GROENTEN, ZOUT. MOSTERD, AZIJN, OLIE, KAARSEN, ZACHTE GROENE ZEEP, SODA, KOFFIE, CICHOREI, THEE, ZOETE- en KARNEMELK, EIEREN, TARWEBLOEM, WITTE- en BASTAARDSUI KER, STROOP, AARDAPPELMEEL, LIGSTROO, BRANDSTOFFEN, WIT ZAND, benevens SCHOOLBOEKEN en SCHOOLBEHOEFTEN in massa. De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving met gesloten biljetten op zegel. Elk biljet moet duidelijk leesbaar geschreven den naam met voorletters of voornamen van den inschrijver en zijne twee borgen bevatten, en door allen onder teekend zijn. Van October a.s. liggen de voorwaarden dagelijks uitgezonderd des Zondags tot 7 uur 's avonds tel' lezing in het Rijksopvoedingsgesticht, alwaar uiter lijk op liet uur der besteding de biljetten in eene gesloten bus ingekomen moeten zijn. Tot het bekomep pan inlichtingen wende men zich tot den Directeur. Pe Directeur, J. KLOOTSEMA. De BANK verleent credlet voor handel, land bouw en Nijverheid, Relden worden in «lepót ge nomen, reiïte 31 2 percent. Verkrijgbaar 4 u/q «leposito-obligation in stuk ken van f 500.en f ÏOOO.voorzien van balf- jaas-lijksebe coupons per 2 Januari en 1 Juli, met een looptijd van minstens een jaar. Des ZATERDAGS te ALKMAAR in het koffie huis „de Tabakshandel", aan het Waagplein van 11 tot 1 uur. Beroemd, Hoofdpijnzalf geneest onvoorwaardelijk de felste hoofdpijn. Prijs 20 ets. «le «loos. Verkrijgbaar o.a. bij NIEROP SLOTHOUBER en ANSINGH MESMAN, Alkmaar is iedere imitatie van onze van BERGMANN Co., Radebeul-Dresdenalleen echt met „Fabrieksmerk Stokpaardjes." Dezelve geeft een za htrein gezicht, blozend jeugdig uiterlijk, b'a*ke fluweelzachte huid en verblindend schoone teint, a 50 Cts. per stuk verkrijgbaar bij LEO BIJLOOS, Coif feur, Langestr. 92; J. MEIJER, Apoth., MientJ. SCHOUTEN Co., Huigbrouwerstraat, Alkmaar. TE KOOP Een flink ingericht WINKELHUIS, staande op een der drukste standen van Alkmaar. UIT DE HAND TE KOOP t Te St. PANKRAS 2 nieuwgebouwde BURGER WOONHUIZEN, tezamen groot 9 aren nabij de halte St. Pankras. Koopsom billijk. Door gebrek aan opvolger en te drukke bezigheden van den eigenaar een mooi ruim perceel zijnde rijwie lenzaak annex smederij, bewijzen van degelijke brood winning voorhanden. Koopsom billijk met of zonder inventaris. Een ruim PAKHUIS met WONING bij de Markt, groot 130 cA. Aanvaarding- bij overeenkomst. Voor en achter uitgang gevende. Een prachtig nieuw solide gebouwd HEERENHUIS op een der mooiste standen te Alkmaar met prachtig uit»:icht. Koopprijs billijk. Aanvaarding bij overeen komst. 8 nieuw-gebouwde BURGERW OONHITIZEN, koopprijs 9600. Rente 16.60 per week. TE HUUR: rEen gebeel naar de eischen des t.ijds ingericht WOONHUIS, voorzien van diverse kamers, keuken, gas en waterleiding. Staande Spoorstraat. Huur bil lijk. Een HEERENHUIS, staande Spoorstraat, voorzien van diverse kamers, gas, waterleiding, keuken, enz. Huur 325 gulden. Aanvaarding direct. Eep twee jaar geleden gebouwd, net ingericht buis met schuurtje, tuin ep yrijp steeg, gunstig gelegen aan de Kennemerstraatweg en tram onder H^ilo, ongeypey 10 minuten gaans van de stad. Direct te aanvaarden. Huurprijs billijk. Een flink HEERENHUIS, voorzien van f kamers, keuken, badkamer, 2 dienstbodenkamers, gas, waterlei ding en achter een mooien tuin. Prachtig uitzicht, Huurprijs 475 per jaar. Een flink PAKHUIS of WERKPLAATS in de Bleekerslaan. Huurprijs billijk. Een PERCEEL, Kitsteeg, huurprijs 1.10 per week. Een net ingericht HUIS met TUIN, SCHUURTJE en VRIJE STEEG, zeer gunstig gelegen aan den Heiloër Straatweg, 10 minpten gaans van de stad. Di rect te aanvaarden. Huurprijj billijk. Een WOONHUIS met SCHUUR' en flinfeen TUIN staande Heiloo, huurprijs billijk. Aanvaarding direct.' De Kinderkleeding. Geïllustreerd Maandblad tot vervaardiging van Kinderkleeding met bijblad „V oor onze Jeugd" is in elk huishouden met kinderen onmisbaar. Met het eerste nummer van ieder kwartaal wordt verzonden een zeer fraai gekleurde modeplaat voor kinderkleeren, Het bijblad oor onze Jeugd" geeft aardig knutselwerk, en patronen voor handwerkjes, waarmee men de kinderen prettig kan bezighouden. ABONNEMENTEN worden aangenomen door «Je A.V. Boek- en Handelsdrukkerij, v.h. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR zullen op 27 October a.s., des nam. ll/2 mir, ten Stadhuize aldaar, in het openbaar AAN- BESTEDEN Het BESTEK en TEEKENING is tegen betaling van f 1.ter gemeente-secretarie verkrijgbaar. AANWIJZING zal geschieden op Maandag 24 October a.s., des nam. 21 /2 uur, aanvangende bij de le en 5e gemeenteschool aan de Nieuwesloot. Inlichtingen geeft de directeur van genoemde werken. Het door aannemer en twee solide borgen persoom lijk onderteekende gezegelde inschrijvingsbiljet moet op den dag der aanbesteding vóór des nam. 1 uur ter gemeente-secretarie bezorgd zijn. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 6