DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. BLOOKER CACAO Honderd en twaalfde Jaargang. 1910 VRI|DAG 21 OCTOBER, Alkmaarsche Huishoud- en Industrieschool. Zorg voor sterkzinnigen. BINNENLAND. No. 248 Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzondei lijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. ontvangenIs goedkoop MAAR OURANT ALGEMEENE LEDENVERGADERING op Dins dag 85 October 1910, 's namiddags 3 uur. AGENDA: 1. Notulen. 2. Begrooting voor 1911. 3. Benoeming van de financiëele Commissie. 4. Benoeming van een nieuw Bestuurslid. (Mevrouw A. B. J. Donathv. d. Scheer treedt af en wenscht uiet herkozen te worden). HET BESTUUR. Men gaat te Berlijn op opvoedkundig gebied een be langwekkende proef nemen, die in hooge mate de aandacht verdient, waar zij voor zoover ons bekend is tot nu toe, op deze schaal althans, nog niet geno men is. En de proeve is dubbel belangwekkend, omdat zij zich beweegt in een richting waarin onze maat schappij zich zeer zeker in het algemeen niet beweegt. Er gaat door de maatschappij een groot, oprecht en weldadig medelijden met de zwakkeren. Deze groote hartenbeweging, die op elk gebied! is waar te nemen, vindt men natuurlijk ook op dat der opvoeding. Men heeft medelijden met de achterlijke, de misdadige, de gebrekkige en de ziekelijke jeugd. Men richt zoo klas sen op voor achterlijke kinderen, voor doofstommen en blinden, er komen openlucht-klassen voor zwakke kin deren en in tuchtscholen en opvoedingsgestichten tracht men de misdadige jeugd beter op te voeden. En zie daar draait men nu te Berlijn de-zaak om en vraagt medelijden met de begaafde kinderen en met die kinderen, welke een buitengewonen aanleg hebben voor één bepaald vak. „Mede-lijden" het klinkt eerst wat zonderling ten aanzien van uiterst begaafde leerlingen, dlie op school met weinig moeite vooruit komen. Doch bij nader in zien zijn de bezwaren die men hier opwerpt niet onge grond. Men zegt dan, dat de staat de ontwikkeling dier leerlingen remt door hen te doen deelnemen aan aller lei repetities die zij niet noodig hebben. Men zegt verder, dat de staat de belangstelling voor studie, voor verdere ontwikkeling bij de begaafde leerlingen ver mindert door ze te dwingen alles tienmaal aan te hoo- ren. Men werkt zoodoende luiheid en zelfoverschatting in de hand, want de jongen, die in een klasse gemak kelijk de eerste is, went zich om zich niet al te zeer in te spannen en is al tevreden als hij maar voor de an deren aan blijft gaan. Vroeger, zoo argumenteert men dan, was dat niet zoo erg, vroeger in den meer onbarmhartigen tijd, toen het onderwijs niet zoo was ingericht op den minder be gaafden leerling. De stelling wordt zelfs uitgesproken, dat evenals de straffende staat vroeger niet vooral lette op den individueelen misdadiger maar meer op het systeem, de opvoedende staat ook minder gaf om den „druipenden" jongen dan om het systeem. Het is mogelijk dat deze stelling meer in Duitschland dan in Holland opgaat. Doch we! zeer waarschijnlijk is, dat hier evenals in Duitschland tegenwoordig meer gere kend wordt met den miudtunatigen leerling, zoodat de vlugge daardoor meer dan vroeger wordt tegengehou den en benadeeld En dat nu zoo luidt het eigen aardige hoofdargument het we ik in dezen tijd' bijna pa radoxaal k inkt mas? de <txat in geen geval doen. Medelijden met de zwakken is mooi. Maar de sterken mogen daarvan niet da dupe worden. De- staat heeft de sterken noodig ais zijn beste menschen-materiaal. En de staat behoort alles te doen om dien besten de ruimst mogelijke gen-genheid van ontwikkeling te ge ven. In die richting nu willen een bekende psycholoog e.n een zeer geziene paedagooc te Berlijn een interessante pi'.°® nemen. Zij willen tegenover de school voor ach- telpke kinderen een school voor begaafde kinderen op richten, waar vlugger gewerkt en meer afgedaan zal worden. Voorloopig heeft men hier klaarblijkelijk vooral voorbereidend onderwijs voor de universiteit op tiet oog, gesplitst in een meer natuurwetenschappelij ke en een meer taalkundige opleiding. De gedachte is op zichzelf zeker in veel opzichten juist. Doch men zal wel met groote aandacht de uit voering van het plan moeten gadeslaan, waarbij zich ongetwijfeld vele moeielijkheden zullen voordoen In de eerste plaats zal het heel moeielijk zijn een schei ding te maken tusscben beesnfde en minder begaafde eerlmgen. En dan heeft a=ze scheiding toch ook in zoover haar nadeelen, dat zij iicht zal leiden tot over spanning en tot het maken van een scheiding' in het leven der leerlingen buiten de school, die ook den meer begaafden niet altijd tot voordeel zal strekken, nu af gezien nog van de vraag of voor enkele begaafden de dwang om iets wat zij nu wel weten nog eens eenige malen (-ten bate van zwakkere broeders) te hooren herhalen, alleen een kwaad is. Eindelijk zal zoodoen de in sterker mate nog dan nu reeds het feit zich voordoen, dat enkele jongelui te spoedig, te jong aan de academie komen, wat alweer groote bezwaren, heeft. Blijft intusschen het zeker niet zonder-meer-onjuis- te beginsel, dat de staat de ontwikkeling der bekwaam sten in zijn eigen belang zooveel mogelijk moet bevor deren en zeer zeker die bekwaamsten niet mag laten lijden onder de grootere zorg, welke meni tegenwoordig heeft voor de minder bekwamen. Dit beginsel heeft dta Berlijnsche heeren er ook toe geleid om te probeeren het onderwijs zoo in te richten, dat jongelui die groote begaafdheid! voor zekere vak ken vertoonen zooveel mogelijk ontheven worden van de bemoeienis met enkele vakken van geheel anderen aard, waarmee zij sukkelen en die diis, als gevolg van de uniformiteit van het onderwijs, een hinderpaal dreigen te worden voor hun geheele ontwikkeling. Ook hier ziet men weer het streven om den staat de begaafdheid zijner bekwaamste burgers zooveel moge lijk te doen ontwikkelen, ook hier is dat streven niet ongemotiveerd. Doch zal dit tot iets leiden Zal men hier niet een berg van bezwaren ontmoeten Zal men hier niet het gevaar loopen al spoedig zeer sterk de eenzijdigheid te bevorderen? En zal men hier ooit een goeden maatstaf voor een zoodanige begaafdheid kun nen vinden? Wij mogen slechts hopen spoedig uit Berlijn het antwoord te vernemen. Want hoeveel bezwaren er ook zijn, in het beginsel is t-och zeker veel moois en waars. TWEEDE KAMER. Aan de orde was gisteren een- verhooging van het begrootingshoofdstuk Justitie voor 1910, welke zonder hoofdelijke stemming werd aangenomen. Daarna kwam de beurt aan de wetsontwerpen tot beperking van Zondagsarbeid en nachtarbeid in brood bakkerijen, (Bakkerswet) en tot instelling van bak kersraden. De heer Van Idsinga opendé de algelneene beraad slaging met de verklaring dat hij tegen een der ont werpen zal stemmen ,e.n het andere geamendeerd wil zien. Hij is tegen de kunstmatige bevoordeeling van een bepaalde groep uit het bakkersbedrijf, waiar deze het gevolg kan zijn van de exceptioneele regeling der Bak kerswet, die op ruwe wijze ingrijpt in het bedrijf. Het beginsel der Bakkerswet acht hij in strijd met de persoonlijke vrijheid. Tegen het tweede ontwerp richt spr. het verwijt, dat het aan organen van persoonlijk belanghebbenden wil belasten met de zorg voor het publieke belang, wat de t.aaik behoort te zijn van de publieke gemeenschap. De Bakkersraden zijn ongeschikte bestuursorganen, als adviseerende colleges zouden ze toelaatbaar zijn. Spr. is tegen al die verschillende raden voor elk maatschappelijk belang. De heer De Beaufort zegt, dat de maatschappij niet bij machte is gebleken zonder wettelijken steun den nachtarbeid atf te schaffen, doch de plannen der regee ring in deze zaak kunnen zijn goedkeuring niet weg dragen. Er is wel een beweging in het bakkersbedrijf voor afschaffing van nachtarbeid, doch spr. waarschuwt voor eenzijdige beschouwing dier actie. De regeering meent het groot-bedrijf te mogen schaden, om het klein-bed'rijf te helpen,; dit zal ver keerd' afloopen, want de nachtarbeid' zal worden ver vangen door zwaar dagwerk en de gevolgen van dien. Ook stijging van broodprijzen verwacht de heer De Beaufort van de Bakkerswet. De bezwaren van den heer Van, Idsinga tegen de Bakkersraden deelt spr., temeer omdat onze Grondwet de inrichting van allerlei colleges niet gewild heeft. Bovendien zullen die raden kostbaar zijn en strijd brengen tusschen het groot- en het klein-bed'rijf, met hun tegengestelde belangen. De afzonderlijke bepalingen voor de Israëlieten, acht spr. in strijd met artikel 169 der Grondwet, dat ver schillende wetgeving voor verschillende godsdiensten verbiedt. Ook de inbreuk op de persoonlijke vrijheid is af te keuren. De heer Schaper noemt het ontwerp-Bakkerswet on volledig, daar hij het internaat er in mist, alsook voor schriften nopens de gezondheid, den arbeidsduur en het leerlingwezen. Ten onrechte zou deze wet „Bak kerswet" heeten, daar zij zooveel belangen van den bakkersstand ongeregeld laat tot schade ook van ande ren, vooral door de gebrekkige sanitaire toestanden, die er heerschen in het bakkersbedrijf. Beperking van den arbeidsduur is onmisbaar in deze wet: het is daartoe onnoodlig te wachten' op de Bak kersraden. Over hetgeen er wel in de ontwerpen staat is spr. met ontevreden. De Bakkersraden wil de socialisti sche fractie wel opruimen, maar het afschaffen van den nachtarbeid en Zondagsarbeid heeft den vollen steun van spr. en zijn vrienden. Spr. wijst dan op het eenstemmig medisch oordeel, dat het bakkersbedrijf ongezond! is, Spibehoudt zich zijn stem voor over het amende- ment-Borgesius, doch wil in ieder geval 8-urigen werkdag daarin opgenomen zien. Spr. vreest geen verhooging van broodprijzen door de Bakkerswet. In 1talie heeft men er geen nadeelige gevolgen van ge had en ook hier kunnen die bij goeden wil uitblijven. Doch zelfs als de weit ons wat kosten zal, dan gaat het lot der bakkers ons nog voor en d!at moet verbe terd worden dbor dit ministerie met zijn groote meer derheid' in de Kamer. De heer Snoeck Henkemane ontwikkelde daarna drie bezwaren tegen de wet, n.l. het verbod' vani arbeid, het niet letten op de veelvormigheid! van het bedrijf en ten slotte dé dwingende bepalingen die dood end zijn voor energie en ondernemingsgeest. De heer Passtoors verdedigt met warmte het ont werp. EERSTE KAMER. Het plan bestaat, wanneer de Regeeringsantwoor- den zullen zijn ingekomen, de leden van de Eerste Ka mer der Staten-Generaal tot afdoening van de nog aanhangige ontwerpen, op te roepen tegen Woensdag avond 2 November. PRINS HENDRIK. Prins Hendrik vertrok gistermiddag van Den Haag naar het Loo. De Prins had na terugkeer van zijn bezoek aan het Belgische Hof gisterochtend' een onderhoud! met den Minister van Buitenlandsehe Zaken in diens kabinet aan het departement. Prins Hendrik heeft gisteren te 's-Gravenhage de vergadering gepresideerd! van de Ned'erl. Land'bouw- vereeniging. MONUMENT VOOR PROF. MELOHIOR TREUB. Te Buitenzorg is eene commissie samengesteld voor de oprichting van een monument, ter herinnering aan nu wijlen prof. Melchior, Treub. KAPITEIN II. CHRISTOFFEL. Uit Batavia wordt geseind dat aan' kapitein Ohris- toffel eervol ontslag uit den dienst is verleend. OVERNAME DOOR IIET RIJK. Bij de regeering bestaat het voornemen de woningen van de commissarissen der Koningin in de verschil lende provinciën voor het Rijk over te nemen. De voor bereidende stappen daartoe zijn reeds gedaan. TWEEDE KAMER-VERKIEZING. Als uitslag van de verkiezing van een lid lid voor de Tweede Kamer in het kiesdistrict Eindho ven, wordt gemeld, dat op den heer N. J. van Best vcor de Tweede Kamer in het kiesdistrict Eindho- (R.K.)4860 stemmen zijn uitgebracht, en op den heer Spiekman (soc.-dem.). 447 stemmen, zoodat de heer Van Best gekozen is. Gemengd nieuws. DE BAKKERSWET. Men vestigt de aandacht van het H b 1 d. op nog een groote onbillijkheid, die aanneming van de Bak- kerswet-Talma zou veroorzaken. Er zijn verschillende bakkers o. a. Stoom-, Meel- en Broodfabriek Holland! en de Haagsche Broodfabriek die zoowel voor Christenen als voor Joden bakken. Een gedeelte van hun brood! wordt' onder rabbinaal toezicht gebakken, een ander deel niet. De wet stelt echter verschillende regels1 voor bakkerijen wèl, en voor bakkerijen niet onder rabbinaal toezicht. Een bakkerij onder rabbinaal toezicht mag niet des Zater dags bakken. (De Bakkerswet munt uit door gecompli ceerdheid en onduidelijkheid; het is niet zeker of art. 4 slaat op „ondernemingen" onder rabbinaal toezicht bij de genoemde instellingen staat niet de geheele onderneming, maar wel de bakkerij onder rabbinaal toezicht). Die bakkers1 zullen dus moeten kiezen en in den vervolge hetzij hun Joodsche, hetzij hun niet- Joodsche klanten, er aan geven. Een nieuwe beper king van de vrijheid' om te arbeiden, die ons even be denkelijk als onbillijk lijkt Op dén dag zelve waarop het ontwerp-wet op de afschaffing van Zondags1- en nachtarbeid' in bakkerij en dóór de Tweede Kamer in behandeling werd' geno men, bereikte de N. Ct. nog een mededeeling van het. bekende Bakkerscomité dat zoo krachtige actie tegen dit ontwerp heeft gevoerd. Het geldt liier een akte, voor den notaris A. L. Ha- remaker te Amsterdam verleden, en waarin wordt vast gesteld! dat in de Brood!- en Besehuitbakkerij Ons Be ginsel te Amsterdam naar getuigenis van verschillen de personen meermalen, o paangegeven data, des Zon dagsavonds de ovens zijn gestookt. En zulks ondanks het feit, dat de directeur dier bakkerij, de heer F. W. Hutter, zich voorzitter noemt van het Nationaal Comité voor afschaffing van bak- kersnachtarbeid! en meermalen persoonlijk heeft ver klaard dat in de onder zijn leiding staande bakkerij nimmer des Zondags en des nachts wordt gearbeid en dat hij „vóórarbeid," waaronder dus ook het stoken van den oven begrepen is, bij een verbod van bakkers- nncht.arbeid niet noodig acht. Het bestuur dier broodbakkende naamlooze ven nootschap deed in het officieele orgaan van het Nati onaal Comité voor afschaffing van, bakkersnachtar- beid, in een advertentie o.a. het volgende opnemen: „Jaren achtereen is met succes gewerkt door de N. V. Brood- en Beschuitbakkerij „Ons Beginsel" te Am sterdam, door niet op Zondag en in den nacht te ar beiden." VLIEGEN. Verwey Lugard's vliegkampen zijn zoo goed als geheel gereed en zal weldta het publiek worden toege laten bij de oefeningen, evolutiën en proefvluchten. Inplaat-s van de wedstrijdWeek, die wegens gebrek aan onvoldoenden tijd' tot voorbereiding en vooral omdat het Comité van Organisatie zich niet de medewerking kon verzekeren van een voldoend! aantal (10 of 12) deelnemers, nieit kan doorgaan^ zal' aangevangen wor den met een demonstratie, die waarschijnlijk een 14- tal vliegdagen, dus ongeveer 2 3 weken zal duren. De openingsdag zal nader worden bekend gemaakt, waarschijnlijk einde October of begin November. Toezegging is ontvangen van den beroemden Hol- land'schen aviateur Wijnmalen, die, zooals bekend, houder is van het' wereld-record! van de hoogte op 1 October, en die juist dezer dagen de schitterende over- landvlucht ParijsBrusselParijs zoo meesterlijk heeft volbracht. Definitieve toezegging om in Verwey en Lugard'e vliegkampen te komen vliegen, werd tevens ontvangen van onzen oudsten Hollandschen vlieger, den inge nieur Kiiller. Zooals békend! is, heeft deze aan een groot aantal meetings in Frankrijk deelgenomen. Dit zijn dus de beste en meest bekende Hollandsche avia- teurs, beiden meester op hun diverse toestellen. De heer Wijnmalen heeft een biplane Farman van het mi litaire type, de heer Kiiller een Antoinette. De heeren Wijnmalen, eni Kiiller zijn beiden voor geen klein geruchtje vervaard, en als des morgens be kend' wordt gemaakt, dat er gevlogen zal worden, dan geschiedt dit ook zelfs bij ongunstig weder en bij windsnelheden van 10 en meer meter. Waarschijnlijk zal ook door beide heeren getracht worden, record vluchten te houden, welke zullen geschieden onder of ficieele controle van sportcommissarissen van de Ne- derlandsche Vereeniging voor Luchtvaart. Des Zondags wordt niet te Ede-Lunteren gevlogen, doch uitsluitend te Soesterberg, dat van uit de groote steden uiterst gemakkelijk bereikbaar is. Het vliegen zal plaats hebben tusschen 2 en 5 uur des namiddags. Mocht onverhoopt niet gevlogen worden wegens bui tengewoon slecht weder, dan worden, de toegangsbil jetten verlengd voor een volgenden, vliegdag. DE VERWISSELDE CITYBAG. Men zal zich herinneren, hoe de procuratiehouder der houtkoopersfirma Pont Versteegh, te Zaandam onlangs tot de onaangename ontdekking kwam, dat zijn citybag, waarin zich een portefeuille, inhoudende ongeveer 1000 aan bankbiljetten, bevond, naar hij vermoedde, tijdens een bezoek aan een, koffiehuis in de Kalverstraat alhier verwisseld! was voor een city bag, die er uiterlijk precies hetzelfde uitzag, doch niets dan waardeloos papier bevatte. De portefeuille werd eenige dagen later te Haarlem teruggevonden. Thans is de politie er in geslaagd, ook de ontvreemde citybag op te sporen. Zij vond deze, in kranten gewikkeld, verstoet achter het closet in het privaat van het café „De Nieuwe Groote Slok," in de Amstelstraat alhier. De citybag was kapot gesneden, blijkbaar om den inhoud er uit te halen. Bij het onderzoek is nog duidelijker gebleken, dat men hier met een sluw beraamden diefstal te doen heeft. De citybag toch, welke moest dienen om die van den bestolene te vervangen, heeft de dief blijkbaar naar het model van zijn dubbelganger laten vervaardi gen. De gestolen citybag toch had' ook een taschje op zijde aan den buitenkant. Dit taschje had de eigenaar er speciaal op laten vasthechten, want citybags, met deze eigenaardigheid zij niet in den handel. De dief moet dus hetzelfde hebben lateri doem DE BURGEMEESTER VAN BLARICÜM. De heer Hosang, burgemeester van Blaricum, is ver leden week bij den commissaris der Koningin in Noord-Holland' ontboden, om zich te verantwoorden. De heer Hosang heeft daaraan gevolg gegeven. INBREKERS GEVAT. Drie Hagenaars, die gisternacht bij een boer onder Wateringen inbraken, werden door den boer en diens knecht overmeesterd, gebonden en daarna aan de po litie overgeleverd. GEBREK AAN REGENWATER. Te Heerenveen heerscht gebrek aan regenwater; de meeste bakken zijn ledig'. De groote regenbak van het paleis van justitie, die in d'agen van watemood velen van water voorziet, is ook al ledig. Op de Friese he Klei, waar men geen putwater heeft, is het gebrek neg grooter. De kleigrond! is daar door de droogte zóó Hard, dat hij scheurt, evenals in den zomer. Het rooien der wortelen is haast niet mogelijk. UIT BROEK OP LANGENDIJK. Gisterenmiddag vergaderde de Raad dezer Gemeen te voor de eerste maal in het nieuwe Gemeentehuis, alhoewel dit nog in lange na niet is afgewerkt. De nieuwe raadzaial is ruim en licht, ofschoon het hooge, bijna dichte hek voor de persmannen, die daar achter zitten, zeer hindterlijk is, daar zij de sprekers slechts kunnen hooren, doch! niet zien. Bij de opening zeide de voorzitter dat met het oog op het nog niet afgewerkt zijn van het lokaal, hij bij deze eerste zitting daaraan geen woord wilde wijden, doch dit tot later bij de officieele opening zal uit stellen. Na vaststelling der notulen werd de begrooting der gemeente 1911 vastgesteld! tot een bedrag in ontvang sten en uitgaven van 14119.405. Medegedeeld werd: dat ingekomen was een schrij ven van de afd. Langedijken der Ned. Vereeniging tot afschaffing van alcoholische dranken, waarbij zij eene subsidie uit de kas der gemeente verzocht. De voorzitter deelde naar aanleiding hiervan mede dat het aantal vergunningen hier slechte uit 3 be staat, hoewel er 8 mogen zijn en d'at op sommige dagen de drankverkoop is verboden. Spr. betwijfelde dat het op den weg der gemeente ligt alles wat goed en edel is te steunen en stelde voor het adres voor kennisgeving aan te nemen. De heer Does merkte op dat de afd. vertegenwoor digd was op 't congres voor wettelijke tienurendag e.d. vandaar dat zij buiten haaT neutraal standpunt is ge-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1