DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 249 Honderd en twaalfde Jaargang 1910. ZATERDAG 22 OCTOBER. Alkmaarsche Huishoud- en Industrieschool, BINNENLAND. Dit nummer bestaal uit 3 bladen. AL&MAARSCHE COURANT ALGEMEENE LEDENVERGADERING op Dins dag 25 October 1910, 's namiddags uur. AGENDA: 1. Notulen. 2. Begrooting voor 1911. 3. Benoeming van de financiëele Commissie. 4. Benoeming van een nieuw Bestuurslid. (Mevrouw A. B. J. Donathv. d. Scheer treedt af en wenscht niet herkozen te worden). HET BESTUUR. Groote, sprekende papieren voor de ramen' der win kels1 in onze stad roepen ons dezer dagen den naam van Paulus toe. Misschien is voor velen die naam wei nig meer dan een klank uit een ver en onbekend ver leden. Dat zou jammer zijn. Er wordt tegenwoordig van vele zijden niet alleen van die der predikanten! geklaagd over toenemende onbekendheid! met feiten en personen der Bijbelsche geschiedenis; reeds alleen uit het oogpunt van algemeene geestesbeschaving is die onkunde te bejammeren. Wanneer, zooals nu in de volgende week te dezer stede, de kunst in beeld gaat brengen het leven en streven van een Bijbelsche fi guur, wiens verschijning een hoofdmoment was in de ontwikkeling des geestes, dan gevoelt men allicht be hoefte zich die figuur in korte trekken te kunnen ver duidelijken. Daarin wil het volgende trachten te voor zien. Paulus, die omstreeks het begin onzer jaartelling in de Kleinaziatische stad! Tarsus geboren werd, was van Joodsche afkomst. Zijn oorspronkelijke naam was Saul, die later, na een leven en werken in Grieksche omgeving, naar de gewoonte dier dagen tot Paulus werd! vergriekscht. Zijne ouders waren waarschijnlijk niet onbemiddeld; zij waren in staat hun zoon naar Jeruzalem te zenden om tot een schriftgeleerde, een rabbi te worden gevormd. De richting der Farizeeën, d. w. z. der streng-wettelijke Joden, trok hem boven mate aan en heeft tot zijn dood toe grooten invloed! behouden zij het ook in gewijzigden zin op de richting zijner geestesontwikkeling, o. a. blijkend! uit zekere voorliefde voor het streng-logisch beredeneeren- de. Toen Paulus in Jeruzalem kwam was Jezus reeds gekruisigd, en in zijne dagen begonnen de vervolgin gen waaraan de eerste Christenen van Joodsche zijde blootstonden. Voor Paulus, den Jood in hart en nie ren, was het geen vraag aan welken kant hij zich scha ren zou; hij kon in de eerste Christenen weinig anders zien dan de verblinde en misdadige volgelingen van een terecht veroordeelden oproerling; hij hielp ijverig mede de Christenen te vervolgen, op te sporen en in de handen der straffende overheid' over te leveren, „bla zende dreiging en moord'' tegen allen die zich noem den naar den gehaten naam van Christus. Zoodoende met die oudste Christenen in nauwe aanraking komen de, en daarbij doordringend in hun gedachtenwereld, zijns ondanks getroffen door hun moed, door de kracht hunner overtuiging, door de heldhaftige toewijding aan wat hun, de wereld! ten spijt, de heiligste zaak des harten was, werd' zijn1 geest steeds meer, onbewust, be reid om de nieuwe denkbeelden tot de zijne te maken; de Christus dien hij vervolgde, dien hij overmeesteren wilde greep hem en dwong hem, tegen wil en dank. Dit zielkundig volkomen begrijpelijk bekeeringsproces wachtte nog slechts op eene aanleiding om de onbe wust geslingerde ziel ook bewust, in denken en hande len, iri eene nieuwe richting te drijven. Deze aanleiding was een visioen dat Paulus had op weg naar Damascus, waarheen hij zich ter verdere Christenvervolging begaf; Jezus verscheen hem, hem verwijtend1 zijn woede en vervolging, hem aanwijzend waar in het vervolg zijn arbeidsveld! liggen moest. Voor het hartstochtelijk, licht ontvankelijk gemoed van Paulus was deze verschijning eene van; de hoogste rea liteit; van dat oogenblik af werd hij een Christusbe lijder, met evenveel vuur, ijver en geestdrift zijne krachten in dienst stellend! dér nieuwe leer als hij zich vroeger* tegen haar hadl verzet. Voor zijn onge- broidelden geest was het Joodsche land! een te klein arbeidsveld; genialer, verder-ziende dan één deraposte len begreep hij de beteekenis en de roeping van het Evangelie als wereldgodsdienst. Paulus werd) d'e apos- tel bij uitnemendheid; heilig vuur, geloofsijver en be zieling maakten hem tot den, man die Christus' liefde- leer de heidenwereld indroeg. Jaren' lang maakte hij reizen, zwervend door verre landen en over groote zeeën, predikend in Klein-Azië en Griekenland, de ge- lijk-gezinden in gemeenten vereenigend en voortdu rend in briefwisseling met die gemeenten ze leidend en sterkend. Gevaren, mishandelingen, gevangen schap had hij te doorstaan, maiar dat alles, wel verre van de vonken van zijne geestkracht te dooven, blies ze aan tot felleren gloed. Op ruim zestigjarigen leef tijd' werd hij tijdens een verblijf te Jeruzalem, door eene Joodsche menigte met den dood bedreigd; op ha re aanklacht, maar tevens ter zijner bescherming, nam de Romeinsche stadhouder hem gevangen. Na eene gevangenschap van twee jaren werd hij op bevel van een nieuwen landvoogd, die onzeker was1 wat met den vreemden prediker te moeten doen, naar Rome gezon den. Twee jaren heeft hij daar nog geleefd, in be trekkelijke vrijheid. Omstreeks het jaar 63 verliezen wij zijn spoor; hoogstwaarschijnlijk is hij in dat jaar bij eene Christenvervolging op bevel van keizer Nero gedood. Een dergelijk veel-bewogen leven is eene uiting van, maar tevens eene aanleiding tot eene machtige gees- teswerkzaamhei d. Kracht en innerlijke beteekenis van i aulus/ persoonlijkheid was de overtuiging dat Chris tus zich aan hem had geopenbaard, dat de Heilige Geest die in Jezus was hem bezielde tot de prediking van het Evangelie, tot de verkondiging van den eeuwiglevenden Christus. Dat maakte hem tot een nieuwen mensch in wiens overtuiging de gekrusigdeen weer opgestane, ook in zijn hart weer opgestane Chris tus het middelpunt vormde. Zooals het Gode behaagd had Christus weder in hem te doen leven, zoo, meende hij, moest Hij leven, in allen; dat te bewerken was zijne levenstaak. Paulus' beteekenis kan niet licht worden overschat. Zelf door het Evangelie gedragen heeft hij, omgekeerd aan dat Evangelie de stuwkracht bijgezet van zijne krachtige persoonlijkheid. In denl sprekenden vorm, j waarin hij het goot, werd het eene opwekking tot nieu- j we kracht en verhoogd inzicht voor den Roomsch-Ka- j tholieken Augustinus, voor den Protestantschen Lu- ther. Het is dit heldenleven dat de componist Mendels sohn (18091847) koos als onderwerp voor zijn be kend oratorium. Hij heeft op Paulus' leven en gedach tenwereld, welke men een meesterstuk der schepping zou kunnen noemen, een meesterwerk van toonkunst gecomponeerd. Het oratorium met zijn schoone koren, koralen, recitatieven en aria's, volgt Paulus' levens- en gedachtenontwikkeling, welke als tegen een ach tergrond van Bijbelsche gedachtenwereld worden ge toond. Vele der koren zijn muzikale bewerkingen van schriftwoorden. Leven en strijd der eerste Christe nen; de steeniging van den martelaar Stefanus; het .aandeel dat Paulus daaraan! nam; de geloofsijver van den herboren Paulus; zijne gevoelens van vroomheid en dankbaarheid; zijne prediking, samen met den apos tel Barnabas; hunne verwerping door het Joodsche volk; hun zwerven in moeiten en gevaren, nu door de vreemde volkeren als goden vereerd, dan weer mishan deld en verdreven; ten slotte Paulus, roerend afscheid, in voorgevoel van naderenden dood, van de Ephesische gemeente; dat alles vertolkt ons Mendelssohn's ge niale compositie. Aanmerking valt zeker te maken op Mendelssohn's keuze der episoden in Paulus' leven, waardoor bijv. dien® voorbereiding tot zijnei taak bree der is opgevat dan die taak zelve, en het abrupte slot slechts eene onduidelijke weergave van Paulus' levens einde geeft, maar de hooge beteekenis van het Orato rium als muzikaal kunstwerk wordt er niét door ge schaad. Die beteekenis komt uit in de liefelijke roman tiek die aan Paulus' veelbewogen leven1 zulke treffende aanrakingspunten vond, zoiowel als in de klassieke rust en verhevenheid, in het boven aardsche tegen heden verheven-zijn, dat de grondtoon van Paulus' geestesle ven was. Vele malen na de eerste opvoering in 1836 is de „Paulus" ten gehoore gebracht. Den 25en October a.s. zal dit hier in Alkmaar geschieden. Zij, die in Paulus' denken en voelen sterking vinden voor hun godsdienstig gemoed; zij, die in de wereldtaal der mu ziek woorden gesproken hooren van geestelijke verhef fing; zij, ten slotte, die de dubbele ontroering van kunst e.n religie in éénen wenschen te beleven, zij al len zullen in de opvoering van den „Paulus" zeker hooge bevrediging vinden. Moge het dien avond! velen gegeven zijn om in de machtige klanken van het fuga- tisch slotkoor die stijging te beleven van eerbied en ontroering, die, Leder op zijne wijze en in onuitgespro ken taal, belijden doet de woorden van dat koor: „Loof den Heer, mijne ziel!" O. Dr. J. LINDEBOOM. TWEEDE KAMER. Aan de orde was gisteren de algemeene beraadsla ging over het ontwerp-Bakkerswet en het ontwerp van wet nopens instelling van Bakkersraden. De heer Goeman Borgesius (U.L.), begrijpt het treurig lot van bakkers, die 's nachts hun werk heb ben, doch wijst op de vele beroepen, die nachtarbeid' vereischen. Er moet verbetering komen, doch voor zichtigheid in de middelen zij aanbevolen. Yan het radicale middel door den minister aan de hand gedaan door dit ontwerp, vreest de heer Borgesius in de eer ste plaats verlenging van arbeidsduur, waartegen de minister onmachtig zal zijn. Een ander bezwaar ligt in de buitensporige bevoegd heden, der Bakkersraden, en een derde grief van spre ker tegen het ontwerp is het benadeelen der grootin dustrie, wat schadelijk zal zijn voor de arbeidsvoor waarden in het bakkersbedrijf. Deze bezwaren zijn ook die' van bijna alle geestver wanten van spreker. De heer Aalberse (R.-K.) zegt, dat met af schaffing van den nachtarbeid der bakkers1 de staat in zijn recht is, daar deze maatregel zal strekken tot be vordering van het sociaal welzijn en het particulier initiatiefin deze onmachtig is gebleken. Ingrijpen van staatswege is dus zeker geoorloofd, waar het de bakkersgezellen betreft. Doch ook met den nachtarbeid' der patroons mag de staat zich inla ten, meent spreker, want hier is geen sprake van in menging in het gezinsleven, maar inmenging in het bedrijfsleven. Bovendien wenschen bijna alle bakkers patroons afschaffing van nachtarbeid, daar zij thans 's nachts slechts werken nit harde economische nood zakelijkheid. Een beroep op de persoonlijke vrijheid van enkelen gaat niet op bij dit" groote sociale belang. De heer Aalberse wijst daarna op de verhouding tusschen het groot- en het klein-bedrijf. De voorzitter deelt mede, dat op voorstel van de centrale sectie de secties Dinsdag 8 November het wetsontwerp betreffende de kustverdediging zul len onderzoeken, waarop de heeren Eland, Verhey en Thomson een motie indienen om alsnog het rapport der commissie voor de samenwerking tusschen land- en zeemacht openbaar te maken. Ook de heer Troelstra dient een motie in, van wel ker aanneming het al of niet deelnemen der socialis ten aan het afdeelingsonderzoek afhangt. De heer Drucker (V.-D.) stelt voor om over het voorstel om het afdeelingsonderzoek op 8 November te bepalen eerst in de volgende week te stemmen, als ook over de beide moties. De heer Borgesius is vóór dat voorstel. De heer De Savornin Lohman (O.-H.) meent, dat hetgeen de voorstellers der moties wen schen onge-zien is. Al® men meent dat er in de stuk ken materiaal ontbreekt, hioet men tegen stemmen, doch zich niet aan het afdeelingsonderzoek onttrekken. Spr. is vóór het voorstel-Drucker (uitstel der stem ming over het voorstel der centrale sectie en van de moties). De heer Nolens (R.-K.) acht uitstel gewenscht om over de moties te kunnen oordeelen en de regeering tijd te geven om van gedachte te veranderen en tot publicatie over te gaan ter wille van het sectie-onder zoek. De heer Eland (U.-L.) verklaart, dat men slechts wenscht voldoende materiaal te krijgen, niet publica tie van het heele rapport. De heer Troelstra (S. D. A. P.) is—voor het voorstel-Drucker. De voorzitter neemt het voorstel over. De stemming zal Woensdag a.s. plaats hebben over mo ties en ter bepaling van een datum voor afdeelings onderzoek. Daarna, hervatting der algemeene beraadslaging over de bakkerswet. De toestanden in het groot-bedrijf acht de heer Aal berse niet zoo gunstig als beweerd wordt, wèl in de coöperatieve bakkerijen. Het kleinj-bedrijf wil spreker wel «enigszins bevoordeeld! zien door deze wet. Met het grootbedrijf heeft hij geen medelijden. Nadat de heer Aalberse nog in beginsel de bedrijfs- raden had verdedigd, maar de regeling van deze zaak in het ontwerp niet gelukkig had genoemd, verdedigt de heer van der Meulen het ontwerp, dat aan een mis stand een einde moet maken. Dinsdag 11 uur voortzetting. PORTUGAL EN NEDERLAND. De gezant van Portugal, de heer Lampreia, eenige maanden geleden te 's-Gravenhage geaccrediteerd, is sedert een week afwezig en bevindt zich te Parijs tot het ondergaan van eene operatie. Kort na de jongste gCbeurrenissen in zijn vaderland! werd verzekerd, dat de gezant zijn diplomatieke func tie onder de Republiek niet verlangde voort te zetten. Voorts werd vernomen dat in, zake, de erkennings- quaestie van de nieuwe Republiek, Nederland zou af wachten de beslissing door andere mogendheden ten deze te nemen. Gemengd nieuws. VLIEGENDE NEDERLANDSCHE OFFICIEREN. Vier Nederlandsche officieren, die door de Neder- landsche regeering gezonden waren, te St. Job bij Antwerpen, hebben na elkander den vlieger graaf Hes- pel op vliegtochten vergezeld. Het zijn de heeren kapitein Sluis, werkzaam aan het departement van Oorlog; le-luit. Meyer, gedeta cheerd bij de Iloogere Krijgsschool; 2e-luit. Versteeg, van het 4e regiment infanterie, en 2e-luit. Ter Poor ten, van de artillerie van het Indisch leger, laatstge noemde opgeleid! tot ballon-commandant. BETOOVERD! Te St. Johannesga (Er.) werd het kind van den ar- beider B. ziek en wilde maar niet beteren. Al spoedig zei men, dat het kind betooverd was. In het dorp Knij- pe woont een duivelbanner en besloten werd deze te lat-en komen. Deze onderzocht het kind! heel geheim zinnig en constateerde,* dat het jongske betooverd was en de moeder ook wel eens behekst zou kunnen worden. Wie de tooveres was, kon hij niet met zekerheid zeg gen, toch liet hij wel zooveel los, dat de grootmoeder als de daderes wordt aangewezen. Nu is het kind' ge storven, de moeder is ongesteld geworden en natuur- lijk ook behekst GASONTPLOFFING. Te Steenbergen heeft ten huize van den burgemees ter, dr. J. A. van Loon, een hevige gasontploffing'; plaats gehad, waardoor in een tweetal kamera alles verbrijzeld werd, de plafonds scheurden en de ruiten sprongen. Gelukkig kreeg niemand! persoonlijk let sel. De ontploffing is vermoedelijk ontstaan door een lek i-n de gasleiding. HET GRAF VAN EEN SCHAAPHERDER. Men schrijft aan de Tel.: Bij ons bezoek aan het dorpje Garderen vonden wij naast de kerk aldaar het graf van een eenvoudig schaapherder, uit wiens grafschrift duidelijk bleek, hoe hoog hij o.m. bij wijlen onzen laatsten Koning stond aangeschreven. Op de zerk is namelijk de volgende inscriptie aange bracht „Hier rust Klaas van Essen, geboren 25 Febr. 1783, overleden 16 Jan. 1867, in leven schaapherder aan het Uddelermeer. De dankbare Prinsen uit het Huis van Oranje, Z. M. Koning Willem III en Z. K. H. Prins Erederik der Neder landen." UIT OUDE-NIEDORP. Donderdag 20 October werd er in, het lokaal van den heer A. Mijts, de eerste vergadering in dit seizoen ge houden van het Nut „Ons Genoegen" alhier. Op 3 na, waren alle leden met hunne dames aanwe zig. De voorzitter, de heer A. Wonder Pz., opende met een welkom deze vergadering, waarna de notulen van de voorgaande bijeenkomst, door dén secretaris, de heer A. Mijts, werden gelezen. De rekening van het afgeloopen jaar werd' goedge keurd' met een voordeelig saldo groot 2.30, ontvan gen was 74.55; uitgegeven 72.25. In de plaats van de heeren O. Rempt en Jb. Nieuw- boer, de eerste wegens periodieke aftreding en de laatste wegens vertrek naar Heilo, werden tot be stuursleden gekozen, bij eerste vrije stemming de hee ren: D. Pereboom en M. M. Woutman. Genoemde hee ren in de vergadering aanwezig, waren bereid hunne benoeming aan te nemen. Na gezamelijk een stukje te hebben gezongen met pianobegeleiding, werd achtereenvolgens door verschil lende heeren en dames gelezen en voorgedragen: „Eene lieve verrassing." De nieuwe hoed. Als 't Graf. 't Klokje (zang). Een examen te Harder. De accijnsverhooging (zang). Genoemde stukjes vielen allen zeer in den smaak en er werd' werkelijk genoten. Nadat was bepaald, dat de volgende bijeenkomst zal worden gehouden op 17 November a.s. in het lo kaal van den heer T. de Jong, werd' deze gezellige bij eenkomst met een woord van dank en met een tot weersziens door den voorzitter gesloten. EEN POLITIEHOND EN GEPARFUMEERDE BANKBILJETTEN. Bij T. te Heemskerk was dezer dagen geld uit een kast gestolen: vier bankbiljetten van 10 eb eenige rijksdaalders. De politiehond! van den inspecteur Lo- kerse te Bloemendaal werd gehaald. Het dier volgde een spoor door tuinen en ging naar de woning van ze keren W. De bankbiljetten werden in diens huis ge vonden. Toevallig roken de biljetten naar odeur, dat in de kast was geborgen, zoodat de hond een goed spoor kreeg. W. is naar Haarlem overgebracht, maar na verhoor door de justitie weer losgelaten. STAKING IN DE LANGSTRAAT. Nog steeds is het in de Langstraat zeer woelig. Te Kaatsheuvel moesten d!e marechaussees van de sabels gebruik maken, wegens het optreden der lederbewer kers, die niet-stakers trachten te beletten te werken, ook ging men de politie te lijf. Bij de firma Van Schijndel te Waalwijk is de staking nog in volle wer king. De afdeeling van het Ned. Werkliedenverbond „Patrimonium" protesteert per circulaire tegen het verrichten van diensten door Protestantsche arbeiders en spoort aan tot staking. In alle plaatsen zijn steun comités opgericht onder protectoraat der Katholieke organisaties. De heeren Van Schijndel blijven bij hun besluit om de aanvoerders der staking niet terug te nemen. EEN JEUGDIG AVONTURIER. Eenigen tijd geleden verdween een 15-jarige kellner, in dienst van den pachter van' 't buffet gevestigd in het station der H. IJ. S. M. te Haarlem. De jongen had' zich met 125 van zijn baas nit de voeten ge maakt. Nu is hij in hechtenis genomen. Volgens zijn beweren is hij eerst naar Antwerpen geweest; van daar ging hij met een jongen uit Den Haag naar Pa rijs, en vervolgens loopende naar Interlaken, Bern en Basel. Daar werd! hij over de grenzen gezet en is toen in Duitschland met een circus gaan reizen, tot zijn familie hem liet overkomen. De jongeman wilde na zijn terugkomst de zaak met den pachter schikken, maar de Rechtbank had reeds een bevel tot- gevangen neming uitgevaardigd. LANDBOUW-IIUISHOUDONDERWIJS. De heeren Nobel te Schagen en te Lutjewinkel schrijven ons Ten einde een ieder1 de kans te geven van, de gele genheid te kunnen profiteeren, achten wij het ge wenscht de aandacht van belanghebbenden er op te vestigen, dat door de Vereeniging tot ontwikkeling van den Landbouw in Hollands Noorderkwartier bij genoegzame deelneming drie proeven zullen wor den genomen met het geven van Landbouw-Huishoud- onderwijs. Een proef wordit genomen te Alkmaar aan de Huis houd'- en Industrieschool met een cursus A., die 5 ja ren duurt en twee dagen per week wordt gegeven in de eerste twee jaren en een dag per week in de laat ste 3 jaren. In den drukken tijd van het jaar wordt vacantie ge geven en ook met Kerstmis en Paschen, zoodat er ieder jaar 12 weken vacantie is. De meisjes worden op 13- a 14-jarigen leeftijd toe gelaten, dus direct na het verlaten der lagere school. Zij ontvangen onderwijs in naaien, verstellen, cos- tuumnaaien, koken, wasschen, en strijken, glanzen, voedingsleer, gezondheidsleer, zieken- en zuigelingen- verzorging, huishoudkunde, melkbehandeling, boter- en kaasbereiding, groenten-, bloemen- en ooftteelt, huis- lioud-boekhouden, opvoedkunde, natuur- en scheikun de, Nederlandsche taal, brievenschrijven en rekenen. Een tweede proef zal worden genomen in de woon plaats der leerlingen met een cursus B, die 2 dagen per week den eenen dag 5 uren en den anderen dag 2 uren wordt gegeven gedurende 4 jaren. De vacanties, de leeftijd' van toelating en de vakken, waarin onderwijs- wordt gegeven, zijn dezelfde als bij cursus A, doch door d'e meer gebrekkige hulpmiddelen voor het onderwijs zal het practische gedeelte van het onderwijs minder goed tot zijn recht komen dan bij cursus A. Een derde proef zal worden genomen in de woon plaats der leerlingen met cursus; O., die o-p een of twee dagen 5 uur per week wordt gegeven. De vacanties worden op dezelfde wijze geregeld als bij A. en B., doch de leeftijd van toelating is 16 jaar eii de duur is 2 jaren, terwijl onderwijs wordt gegeven in koken, wasschen, strijken, voedingsleer, gezond heidsleer, zieken- en zuigelingenverzorging, huishoud kunde, melkbehandeling, boter- en kaasbereiding, groenten-, bloemen- en ooftteelt, huishoud^boekhou- den. Ned. taal, brieven schrijven en rekenen. Door den veel beperkten tijd' zal het onderwijs veel beknopter moeten zijn dan bij de cursussen A. en B. en zullen de meisjes zich op de les niet practisch kunnen ■oefenen, zoodat het practisch onderwijs voornamelijk zal moeten bestaan in voordoen. Bij al deze cursussen zijn de meisjes slechts een of twee dagen; per week enkele uren van huis en kunnen zij het grootste gedeelte van de week hare huishoude lijke bezigheden blijven verrichten. Het bezoek aan deni cursus is voor haar een leerza me uitspanning, terwijl de cursussen A. en B. haar in de gelegenheid stellen de op de lagere school opgeda ne kennis vast te houden en aan te vullen -en teven-s een veelzijdige ontwikkeling op te do-en, die in haar later leven groote waarde zal blijken te bezitten. Voor deelneming aan den cursus A. die omstreeks 15 November aanvangt, kan men zich vóór 6 Novem ber aanmelden bij de Directrice der Huishoud- en In dustrieschool te Alkmaar. Spoedige aangifte is gewenscht. Omtrent da plaatsen, waar een'cursus B of O zal worden gehouden, bestaat nog geene zekerheid, daar dit afhangt van de medewerking, die het gemeentebe^ stuur bereid is te verleenen, van de aanwezigheid eener geschikte localiteit en van het aantal leerlingen, dat zich voor zulk een cursus aangeeft. Aan personen, die zouden wenschen -hunne dochters zulk een cursus te laten bijwonen, indien deze in hun eigen of in een naburig dorp gevestigd' werd, wordt aangeraden zich spoedig' schriftelijk bij den heer G. Nobel te Lutjewinkel aan te melden. UIT HEER-HUGOWAARD. Door een aantal jonge meisjes wordt hier een lijst gepresenteerd bij de Prot. bevolking ter inteekening voor de uitvoeringen in de Ilerv. kerk ten bate van een nieuw orgel. Deze uitvoering zal worden gegeven den 13en November.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1