De VELO-WASCHMACHINE 4 vette Koeien Vraagt BROMMER's Gesmolten Koevet Niervet Leesgezelschap, Ö!B de 14 daten wordt een romen verstrekt. Bi liwsÉ IJh- „FORS" Licht,- enZuiggas-,en Benzinemotoren. Stoommachines en Ketels. GEBRs. KUIPER, Koningsweg 19-21-23. VENSTER- en SPIEGELGLAS en alle andere soorten glas. Firma A. en B. SCHMEINK, SINGER-MAATSCHAPPIJ, fl! Ruys' Tandpoeder Ruys Mondtinctuur Openbare Verkooping AdresVilla „BÉééè'fhij Alkmaar. RENTEWIERSWO NIN3 mwmi nimmmi h b 24a zijn eenige plaatsen (vacant, Lijsten, Splepls, Encatemsito, enz. ÏB ONBETAALBAAR - SOMMELSDIJK BOEKH Slechte Si In 15 lessen goed kopend schrift s. ügiïp- en a$ü te feesteden s - Nationale Hypotheekbank. - dl mm Carinas sn Maryland tabak Molenrolton, Kronen, Taatsen en Metalen Potten voor molens. Repareert Fabrieken, Poldergemalen, enz. wx>;es übo" Groata voorraad. Concurreerende prijzen. - Directe levering. Spuistraat 2SS, Si 1GEI hikmaat*; Telefoon >4Bü. Neder Ia isdsch- Amerikaansehe Hypotheekbank Te koop een® Purticufier geid Marmerglas YOor reclameplaten en«. TUINDERSGLAS (één-ruiters). Firma A. F. KEKREBIJN, WINTERCURSUS Wegf-sos sterfgeval te ALKMAAR van de. navolgende pa-eeelsn tsMkmaar W, S. SQH1LLINS. wascht in vijf minuten het vuilste linnengoed hagelwit. Ze is onmisbaar voor iedere huisvrouw die oriis stelt on w a tv l d e ze reeds gebruiken, bevelen ze gaarne aan, vandaar het succes der VELQ-WASCHMACHINES waschgoed. De huismoeders, Slijten, roesten, scheuren, naboenen, nazien of gebruik van bieekpoedev bij de waseh is onbekend. A contant en voor iedereen op afbetaling wasschen verkrijgbaar. Twee jaar degelijke garantie, schriffelijk. Wordt op aanvraag op proef gelevod zoodèrTe.'X'b,;"11 !T ,eae iedere,, VRIJDAG en ZATERDAG van 11-1 uur. in het Filiaal der Velo-Waschmachme Mij., ZaadmarkVc72 Alkmaar GRONDIG en BILLIJK ONDERWIJS <n Viool, Mandoline, Fluit, Clarinet, enz II O OPDPHIiTB: toorts PAAROEM, RUNDEREN, VARKENS enz. Trekt 2 Novembe j !£M0. Proef Rijksstraatweg C 42a gem. HEILOO. GEVR A PPSjP ïThSchuhift e Metaal-Poetsmiddel Aanlegger» v n Electrische rljtufgveriichti g liclitverbrnik voor 2 lantaarns - 4 ets. per uur Asnbevelei d, GEBR. GUNDliB Rnsfenbiug. BAKKER Dz„ Leer a er Jn het sshaonschfijyea, f 2 per kwartaal is aid te overtreffen. ALOM VERKRIJGBAAR. Zit di prijscourant in elk pakje. Ut lp dsn naam Q! den kott, Boter Kroontjes, Speculaas, Amiter- damseh Speculaas, Boiet banket en Borstplaat DAGELIJKS VEI SCI? bij Or, Stam? Banketbakker. Alkmaar. Teltl. nr. 58. vervaardigt, i Telefoon Int. 200, Amsterdam. Breukbanden, Elastieken Keiusen, Buikgordels, Kunstledematen en Orthopeadische Apparaten D AM E b C O R S E TTEN, uitsluitend op maat. Magazijn van Ziekerwerplegingsarttkelen. Uitgebreide sorteering ZIEKENWAGENS. ZIEK E N STOELEN, B U3T BEDDE N KAMER CLOSETS, BEDTAFELTJES enz .W' VRAAG prijscourant. in winkels met dit uithangbo~ö zijn de NA AIMACHINES verk? ij g baar. Onz machines behoeven geen aacp ijzing Wij verzoeken slechts er op te tellen, dat ze aan het jui-t.e adres gekocht- worden. tegen den koers van 101 pCt - D. A. WISSELINK. - - onder leiding van een Engelschm&n. November tot Maart Ion versa tie Correspondentie ete. Prijs voor gelieele cursns t 12. Wegens sterfgeval. Üpetifeape Herlkoopïfig fe ALKMAAR door lï. A. 51A AS, Dir. Sted. Orkest en Muziekschool, Spoorstraat 5 8. Gcedgekeurd bij Kon. besluit 29 Jan. No. 6. 00 reut per lot. ISif 4 Nov. 1909 zijn vallen no 11 it i fc'.OO. van deze verloting LETDING door le COUPEUSE van een bekend IIAAft8111 MODE-A'fEHEB. Artistieke en smaakvolle coupe in alle stijlen, Nieuwste methode tot het leeren op aiaat- kitippen van Costumes, Lingeries, Meisjes- en Jon- gensconfectie. Ook gelegenheid voor Dames om bij zich aan huis een KS ÏP- en NAAIUUKSUS te volgen tegen billijke prijsverliooging. Boeren dochters en e. a. zeer billijkvakkennis onnoodig. In hun eigen belang gelieven de dames voor de be ginnende CURSUSSEN zich direct aan te melden. Prospectus gratis en franco. M DIAKENEN der NED. HEEV. GE- jMEENTE te ALKMAAR en II Eft ENTEN" van 1 et DIACONIEHUIS dier Gemeente, zijn voor nemens oj> DINSDAG 25 OCTOBER 1UIO, 's avonds 8 uur, do levering van het voor het jaar 1911 benoodigde WIT- voor de bedoelingen en het Diakoniehuis. De voorwaarden van aanbesteding liggen ter inzage vanaf 2.0 October in het Ljiakoniehuis, alwaar inschrij- vingshiljetten en monsters worden ingewacht oj> den dag der aanbesteding, des avonds 6 n u r. -zin z k.), her. rr. Tuin nabij M E T. m dit blad A'CKUTZ- SCMl'TZ MARKÉ IJ QGvandPlÜ Amsterdam, Heerengracht 465. Opgericht in 1861. Gestort kapitaal 1 400,000,— Reserve575,000,— Gestort na&rborgfoiulH 4,000.000,— Bedrag<leruitstaande hypothe caire leeningen op 303uni I010 f87,024,071,88* !)c Bank verstrekt GELD tegen hoogstens 4'/.j O/o met 1 0/0 provisie brengt geen schattingskosten in rekening, Wanneer eon leening tot stand komt. Inlichtingen te bekomen Dij haren agent Mr. K. A. COHEN STUART, Langestraat 74b, Alkmaar. VOORDAM C O, ALKMAAR. In het alhier ge- de volgende prijzen 8ste prijs Bonte vaars, 7372; 10de prijs, vale Os, no. 7385; 4 "sta prijs rijwiel, no. 10406; 69ste prijs, vet varken, no. 11269. Loten hand elJ. TERWEIJ C x., Koorstraat Alkmaar. Telefoon N 434. bevattende GIDS, - HOLL. REVUE, - NEDERLAND, ELSEVIER's MAANDSCHRIFT, - GAETENLAUBE- FLIEGENDE BLiiTTER, - UEBER LAND UND MEER EIGEN HAARD, - DE PRINS, - LONDEN NEWS, AMSTERDAM. Specialiteit in het vervaardigen van gevestigd te UITHUIZEN (Prov. Groningen.) Geplaatst kapitaal waarop gestort reserves uitstaande pandbrieven ruim 2.200.000. 1.195.750.— 952.754.78 16.000.000. De Bank geeft 41 2 pCt. pandbrieven uit, groot f lOOO.en f 500.met coupons per 1 Mei en 1 November, Te ALKMAAR ten kantore van de firma gelegen in de onmiddellijke nabijheid van garden berg, groot ongeveer 22 /2H.A. Te be vragen by IV. PARMENTIER te Hardenberg. als 1ste hypotheek aangeboden tegen lage renten, mits goede onderpanden, gunstige voorwaarden. Brieven fr. onder letter M 172, Bureau van dit Blad. tegen sterk concurreerende prijzen. Zaadmarkt 01-63-65, Fnidsen 46-48. Aanmelding onder fr. br. P 173, bur, dezer courant. op Donderdag 27 October 1910 bij opto d en op Donderdag 3 November 1910 bij afslag en combinatie n, felkens des avonds 6 nnr, in het café „Central", ten overstaan van den notaris L. T O P, 1. Een HUIS en ERF aan de Oudegracht, D no. 163, groot 1 are 50 centiaren, ingericht tot beneden en bovenwoning. Het benedenhuis is verhuurd aan den Heer M. METS voor f 2.10 per week, liet boven huis aan de Dames VAN DER VLUGT voor f 1.60 per week. 2. Een HUIS en ERF aldaar, D no. 161, groot 1 are 10 centiaren. Verhuurd aan den Heer P. A. J. MULDER voor f 3.50 per week. 3. Een HUIS en ERF aldaar, D no. 159, groot 1 are 5 centiaren. Verhuurd aan Mej. de Wed. R NIEROP voor f 3.50 per week. 4. Een HUIS en ERF aldaar. D no. 157, groot 1 are 40 centiaren. 5. Een HUIS en ERF aldaar, D no. 155, groot 1 are 10 centiaren. Verhuurd aan den Heer CHR. J. SMORENBERG voor f 3.25 per week. 6. Een IIUIS en ERF aldaar, D no. 153, groot 1 are 37 centiaren. Verhuurd aan den Heer A. J. F EGTHUIZEN voor f 3.25 per week. Een HUIS en ERF aldaar, D no. 151, groot 1 are 13 centiaren. Verhuurd aan den Heer J. MEER MAN voor f 3.25 per week. 8. Een HUIS en ERF aldaar, D no. 149, groot 1 are 13 centiaren. Verhuurd aan den Heer W. BOK voor f 3.25 per week 9. Een HUIS en ERF aldaar, D no. 147, groot 83 centiaren. Verhuurd aan den Heer H. J. BEK voor f 2.70 per week. Behoorende aan de Erven van den Heer D. NIE- ROP Sr. en te aanvaarden bij de betaling der koop penningen. Inlichtingen te bekomen ten kantore van voornoem den notaris te Bergen. op Donderdag 27 October 1910 bij opbod en op Donderdag 3 November 1910 bij afslagen com binatiën. telkens des avonds 6 nur in het café „CENTRAL" ten overstaan van den notaris I.. TOP van de navolgende perceelen te Alkmaar: 1. Een HEERENHUIS en ERF aan den Geester- singel, groot 96 centiaren met *3 gedeelte in eene steegvoorzien van gas- en waterleiding en be vattende 2 benedenkamers, 3 bovenkamers, 2 zolderkamertjes, keuken en kelder. Verhuurd aan den Heer A. OOSTHOEK tot 30 April 1911 voor f 300.— per jaar. 2. Een HEERENHUIS en ER1 aldaar, groot 83 centiaren met 1 3 gedeelte in eene steeg voorzien van gas- en waterleiding en bevattende 2 beneden kamers, 3 bovenkamers, 1 zolderkamertje, keuken en kelder. Verhuurd aan den Heer S. PLUIM- GRAAEF tot 30 April 1914 voor f 234.per jaar. 3. Een HEERENHUIS en ERF aldaar, groot 88 centiaren met gedeelte in eene steegvoorzien van gas- en waterleiding en bevattende 2 beneden kamers, 3 bovenkamers, 2 zolderkamertjes, keuken en kelder. Verhuurd aan den Heer J. BUIJS tot 30 April 1912 voor f 250.per jaar. 4. Een WINKEL met WOONHUIS, SCHUURTJE en ERF aldaar, genaamd Schoonzicht E no. 41 groot 1 are, 77 centiaren. Verhuurd aan den Heer J. BRUIN tot 27 Februari 1911 met 5 optiejaren voor f 260.per jaar. 5. Een HUIS en ERF met TUIN alda r E no. 40 groot 1 are 88 centiaren. Verhuurd aan Mejuffr' de Wed. F. VAN DER GOES voor f 3.50 per week 6. Vier HUIZEN en ERVEN aan de Boontjeslaan E no. 42 groot 64 centiaren. Verhuurd aan J. BOERSEN voor f 1.80 per week. E no. 43 groot 64 centiaren. Verhuurd aan E. MULDER voor f 1.80 per week. E 110. 44 groot 64 centiaren. Verhuurd aan H. CORNELISSEN voor f 1.80 per week. E 110. 45 groot 64 centiaren. Verhuurd aan D. BLOM voor f 1.80 per week, met het recht van uitgang over Sectie C 110. 1109. 7. Een HUIS en ERF aan de Stuartstraat, ingericht tot timmermanswerkplaats en bovenwoning E nos. 1 en la, groot 89 centiaren. Verhuurd aan den Heer I. BAKKER Dzn. tot 31 December 1910 niet 3 optiejaren voor f 195.per jaar. 8. Een HUIS en ERF aldaar, bevattende boven- en benedenwoning E nos. 3 en 3a, groot 83 centiaren. Het benedenhuis verhuurd aan den Heer J. JONGE JAN voor f2.per week het bovenhuis aan den Heer J. MICHELS voor f 2.25 per week. Behoorende aan de Erven van den Heer W. BOON en te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. Inlichtingen te bekomen ten kantore van voor noemden notaris te Bergen Diploma N. T. V. GEESTERSINGEL E 32. beveelt zich aan tot het geven van PIANO-ONDERWIJS.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 10