Hovis Bread Hovis Brood 1. t. Uit de hand te koop. Een nieuwgebouwd Hals mat flink Eif (a Gevraagd een Jongen Te Koop eefl pote partli Afbraak EFW°, AD VERTE N T I N. Kunsthandel en Lilstenfaiirlek van 26 OCTOBER as., iemand gevraagd. winkel of huishouding, Geldbelegging, KOEDIJK! j MeubelenStoelen en Spiegels Firma P. J C. NIEROP, ALKMAAR: Lar.gestraat en Fnidsei. z z gepl. in de huish., eane nette dienstbode, zoekt betrekking, (jevraagd een R.C. KOSTHUIS. GevraagdEen net MEISJE C 1 Cultuur Vorstenlanden Winstbew C. KOSTLR, CONCERT IN DE GROOTE KERK. „PAULUS." 3 3 2% 4 5 100% 97% 177% 113 156% 180 14 L 638 2951/, 3571/s 491/, 100 576 442 29% 237 73 379 424 224 315 440 2101/s 169 104 117% 168 270 771 116% 71% 24v/ie 27 79% 55% 160 6 18u/i« 66 10% 87% 97% 49% 88 88% 99 87% 94% IOO1/4 176% 114% 156 123 Mïvrouw HENDSUKA LOGEMAN F. H. G. VAN DER HOEVEN. E. II. M. VAN DER HOEVEN. BEGIN VOLGENDE WEEK. 96 155% 171 478 pOt. Russen on- 636% 295 854 49% 00 445 236 71% 379% 428 222 299 430 208% 165 105 119 Lage prijzen. Vlugge levering. TE KOOP 4 nieuw gebouwde HEERENHUIZEN voor f 18000 in alle stijlen, zoowel nieuw als antiek. ot assistentie in een winkel Ct fS* c? 4. 't NUT. Het departement Alkmaar van de Maatschappij tot Nut- van 't Algemeen opende gisteravond1 met den heer Dekking als voordrager op gelukkige wijze de reeks „bijeenkomsten met dames," welke in dit seizoen zal worden gehouden. De heer Dekking neemt een eigen, plaats in de voorste gelederen der nutssprekers hier te lande in, dank zij zijn artistieke veelzijdigheid. Niet alleen is hij een uitstekend voordrager, maar ook een man van fijnen smaak en litterairen aanleg, en deze kwaliteiten stellen hem in staat meer te geven dan een ander. Hij is een man van fijnen smaak het blijkt uit de keuze van Chantecler, het fantasiespel van den vermaarden Franschen dichter Rostand, uit de wijze waarop hij coupures heeft aangebracht. Hij heeft litte rairen aanleg getuige de vloeiende netrische verta ling, waarin naast het woord ook de geest tot zijn recht komt en waarin prachtige staaltjes van speelsch vernuft verlassen, waar Fransche woordspelingen ver- hollandscht moesten worden. Hij is een uitnemend voordrager gisteravond is hij met gespannen aan dacht gevolgd en na elk der bedrijven klonk het ap plaus der zeer talrijke aanwezigen hartelijker. De fier heid en het leed, de geestdrift en de fijngevoeligheid van de,n haan, het verleidelijke en de jalouzie van de fnzanthen, de verwatenheid van den pauw, de spot van den merel, de haat- van de uilen, de teederheid van den nachtegaal.... alles kwam uitstekend tot zijn recht; in het bijzonder mogen we nog noemen de parodie op den jour en de verbeelding van het komen van den sperwer. Ook na de pauze gaf de heer Dekking een paar mooie staaltjes van zijn voordrachtskunst. Zoowel het aangrijpende lied van Pol de Mont (De kurassiers) als het overbekende maar vermakelijke en geestige Salie- melk-avondje van Multatuli werden uitnemend weer gegeven. (leen wonder, dat de voorzitter, de heer J. A. Ver- kuyl, in zijn sluitingswoord dón wensch uitsprak, dat de heer Dekking nog vaker voor de leden van het Alk- maarsehe departement zal optreden! EEN ONDERSCHEIDING. Men seint ons uit 's Gravenhage: De Minister van Justitie heeft een commissie inge steld tot onderzoek, welke vereenvoudigingen kunnen worden gebracht in de administratie der parketten bij de Gerechtshoven, Rechtbanken en Kantonge rechten. In de commissie heeft onder anderen zitting Mr. H. G. Van Sonsbeeck, Officier van Justitie te Alkmaar. VOETBAL. Morgen, Zondag, zal Alcmaria Victrix I haar twee den thuiswedstrijd spelen tegen E. D. O. uit Haarlem. Naar wij hopen zal dit voor de voetballiefhebbers een interessante ontmoeting worden. Als Alcmaria speelt gelijk tegen Volharding en E. D. O. zijn ruw spel laat varen, gelooven wij aan een Alkmaarsche victorie. Er begint langzamerhand weer spanning te komen in de Westel. 2e kl. B. om een goede plaats. Ajax uit Amsterdam is Alcmaria 1 punt voor; onze stadgenoo- ten nemen de tweede plaats in. Over de andere wed strijden in de afd. B. daarom nog het volgende: Ajax uit Amsterdam gaat op bezoek bij U. V. V. en zal vermoedelijk met een overwinning terugkeeren. 't Zal echter wel spannen, want IT. V. V. is op eigen ter rein een kwaden tegenstander. R. A. P. krijgt bezoek van de Adelborsten. Wanneer de laatsten nog met dezelfde onvolledigheid te kampen hebben en R. A. P.'s linkervleugel weer present is, zal R. A. P. o. i. een gemakkelijke overwinning behalen. Victoria krijgt A. Weerbaar tegen zich en een gelijk spel lijkt ons hier niet onwaarschijnlijk. Volharding heeft rust. Holland I krijgt morgen Z. V. V. bij zich. Het is te hopen, dat Holland nu eens haar eerste overwinning' zal kunnen behalen. Wanneer zij flink aanpakt en voortdurend actief optreedt, is dat zeer wel mogelijk. medaille is aan genoemden heer verstrekt voor mede werking inzake statistiek over cacao, ingezonden dooi de Nederlandsche Regeering. GESLAAGD. Door den heer J. Tijssen alhier is aan de Universi teit te Leiden het theoretisch geneeskundig examen met goed gevolg afgelegd. GEHEEL-ONTHOUDING. Morgenavond zal in Diligentia een propaganda- nvond gehouden worden door de af deeling Alkmaar van den Algemeenen Nederlandschen Geheelonthou- „dersbond, waar door de geheel-onthouderstooneelclub „de Fleseh" zal worden opgevoerd, terwijl de Geheel- onthouders-zangvereeniging eenige liederen ten gehoo- re zal brengen. Na afloop zal een bal gehouden wor den. I)E RIJK6TUINBOUWSCHOOL. Naar wij vernemen heeft het permanente comité, benoemd om stappen te doen ten einde te geraken tot het oprichten van een Rijkstuinbouwwinterschool in Noord-IIolland benoorden het IJ, het adres aan Hare Majesteit de Koningin verzonden, daartoe gemachtigd door 44 tuinbouw-vereenigingen, samen 7717 leden tel lend. Laten we hopen, dat de regeering nu spoedig een goedgunstige beslissing neemt en besluit de school in Alkmaar te plaatsen, omdat hierdoor de belang hebbenden, de school en onze stad worden gediend. DE LICHAMELIJKE VERZORGING VAN HET ZEER JONGE KIND. Ook dit jaar heeft het departement Alkmaar der Maatschappij „Tot Nut van 't. Algemeen" besloten een cursus te houden voor moeders en aanstaande moeders over de lichamelijke verzorging van het zeer jonge kind. Evenals vorige jaren heeft de heer dr. J. H. Pameijer, arts alhier zich bereid verklaard, de leiding van den cursus op zich te nemen. Zij, die van de aangeboden gelegenheid om haar kennis over dit zeer belangrijke onderwerp te vermeer deren, gebruik willen maken, kunnen zich tot boven- genoemden arts eiken werkdag van 1 tot 2 uur wen den. De cursus begint 2 November, wordt 's Woensdags avonds om 8 uur in het spaarbankgelbouw gehouden en kan geheel gratis worden bijgewoond, mits men zich vóór den eersten November heeft aangemeld. EEN NIEUWE ZAAK. In het perceel Hekelstraat 3 is Donderdagavond door den heer G. Wezelman een zaak in natte, droge en gerookte vischwaren geopend, die er zindelijk uit ziet, terwijl een flinke ijskast een waarborg voor de frisehheid' der waar is. BURGERLIJKE STAND VAN ALKMAAR. Geboren: 20 Oct. Gerritje, d. v. Bernardus Jo hannes Smit en Elisabeth Geerding. 22 Oct. Dieu- wertje Maria, d. v. Jan Hoed en Dieuwertje Oost. Overleden: 21 Oct. Cornelis Koster, 53 'jaar. Heudrika Logeman, gehuwd1 met Frederik Hendrik Gerardus van der Hoeven, 68 jaar. TELEG RAF] SCH WEERBERICHT. Naar waarnemingen verricht in den morgen van 22 October. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Büt. OVERZICHT. (Geldig tot den avond van 23 October). In het gebied van de waarneming is de hoogste ba kende stand van den barometer 774.8 te Stockholm. De laagste stand van den barometer 755.3 te Nice. VERWACHTING. Zwakke tot matige oostelijke tot zuidoostelijken wind, nevelig tot bewolkt, droog weer, zelfde tempera tuur. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. De hooge druk in het noorden breidde zich zuid waarts uit, terwijl de depressie zich naar de Middel- landsche Zee terugtrok. In de Botnische Golf daalde de barometer. Ook ligt hedenochtend' een nieuw mini mum ten westen van Ierland. Voorloopig is voor ons land nog gedeeltelijk betrokken, koel najaarsweer te verwachten met oostelijken wind. Later zal de wind meer naar het zuidoosten draaien en' zal de toestand onzekerder worden. M. AMSTERDAMSOHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET Koers van Staats! 02n.ir.gen 21 Oct. 22 Oct. NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld pCt. 21/j 73% BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening 5 96% Brazilië Funding 5 103% Mexico binnen!5 49% Japan 4 93% Oostenrijk Jan. Juli 4 93% Rusland Hope 4 881/3 Oonsol 4 89 1906 5 99 1894 6e Em. 4 87% Iwang Dombr. 41/3 94% Financ. en Industr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank pOt. 4 Noordhollandsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc. aand. div. Barge en Moorman Westersuiker 108 biggen f 8.— k f 16.—, 0 kippen f 0.- a f 0 kipeieren f 6.k f 6.50 eendeieren f 5 f 1985 kop boter 725 k 775. Heden overleed, plotseling, tot onze diepe droef heid, onze innig beminde Echtgenoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer in den ouderdom van 54 jaar. Alkmaar, 21 October 1910. Mevr. de Wed. E. II. KOSTER— HüTTER. C. E. KLUITMAN—KOSTER W. K. KLUITMAN. Amsterdam, L. C. KOSTER. Marseille S" J- JKOSTER. G. KOSTER-SABOUR1 AN. Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet worden af gewacht. Teraarbestelling Maandag 24 October, 's middags 3 uur. Het Bestuur van „Nieuw Leven" verzoekt ons er de aandacht op te vestigen, dat de uitvoering Dinsdag avond klokke zeven zal aanvangen. Het kerkgebouw wordt om zes uur geopend, de toegang is uitsluitend door den hoofdingang- aap de Koorstraat en den in gang- aan de Langestraat. Vóór den aanvang worden alleen toegangsbewijzen verkrijgbaar gesteld aan de Kosterswoning, niet aan het kerkgebouw. Kunstlie vende leden hébben alleen recht van toegang op ver toon van hun bewijs van lidmaatschap. Na afloop van het concert vertrekt een extra-tram naar Puvmerend om IO-V2 uur. 22ste OUSHOORN-CONCERT. Op Woensdag 2 November zal in de Harmonie al hier het 22ste Oushoorn-concert gegeven worden met. medewerking van mevrouw A. ReballioSieuwe, so praan uit Rotterdam, die de Asclienbrödelpartij op toonkunst zoo schitterend' gezongen heeft en Hans Kindier, violoncellist uit Rotterdam, van wien de bin nen- cn buitenlandsche bladen eenstemmig verklaren, dat hij een buitengewoon talent is en zeer zeker onder de grootste violoncellisten van dezen tijd gere kend mag worden. Met den concertgevel- aan de piano zal hij o. a. een Grieg sonate spelen en een concert van Saent Saëns, benevens kleinere stukken; aria's en liederen, welke nog niet bekend zijn. Dezer dagen zal de lijst ter inteekening worden aangeboden. CONCERT IN DE HARMONIE. Den 27en October zal in de Harmonie des avonds 8 uur een concert gegeven worden door de dames Mien Halberstadt, Clara van IJzer en Betsy van Praag. Van de vele gunstige recensies die wij ter inzage ont vingen, willen wij enkele aanhalen. Over een concert in Tivoli te Utrecht wordt o. a. van meg. Halberstadt. gezegd, dat zij „stormachtig werd toegejuicht" terwijl' in een verslag van Toon kunst uit den Helder van haar getuigd wordt:. en in het later zeer hooggaande „Herr Oluf, friihmorgen bist du todt, dat met veel vuur door haar werd uitge bracht, kon men niet anders dan haar schoone glas heldere stem bewonderen en de toeiïuichingen waren dan ook wel verdiend. Ook de Vossische Zeituing schrijft enthousiast over haar stem en spel. Van mejuffrouw Van Praag zegt het „N. v. d. D." 0. a. Zij is een begaafde en muzikaal zeer goed ontwik kelde pianiste. Iemand die zoo goed de intensies van medespeler of zanger raadt, is werkelijk een artiste. Vooral de concert-studie in des gr. t. van Liszt ver schafte de pianiste gelegenheid om de schoone hoeda nigheden van haar spel te toonen. De toonvoortbren- ging mag zeer geroemd! worden, de technische afron- ding heeft, een achtenswaardig hoogtepunt en de voordracht bewijst, dat deze jongedame muzikaal ta lent bezit. EEN ONDERSCHEIDING. Onder de bekroningen der Wereldtentoonstelling te Brussel lezen wij, dat aan onzen stadgenoot, den heer J. C. Baan, cacaofabrikant alhier, een zilveren me daille is toegekend in de afdeeling „Handel". Deze GEVESTIGDE PERSONEN. J. II. Ilessing, koopman, Fabrieksweg 7, r.k. P. II. van Huit, zonder beroep, Geestersingel 14, d.g. A. van Leeuwen, schoenmaker, Ramen 8, h. 1. J. I. Otto, slaapsteehoudar, Luttik Oudorp 7 r.k. K. Scholder, •smid, le LanddW.str. 6, oud' r. O. Beemsterboer, dienst bode, Compagniestr. 2, r. k. A. J. de Graaff, kapper, Paijglop 10, r.k. C. Hulst, modiste, Paijglop 19, n.h. B Straus, winkelbediende, Kraanbuurt 8, n. i. A. Sijs, dienstbode, Omval 53 r.k. C. van Truijen, banketbak ker, Houttil 5, n.h. J. N. Vermande, Adj. Ingenieur H. IJ. S. M. Langestraat 26, n.h. Th. Voss, dienstbo de, Langestraat 22, r.k. E. L. C. Vossen,huishoudster, Oudegracht 114, r.k. VERTROKKEN PERSONEN. A. Schoen, banketbakker, Koningsweg 54, den Haag d. g. P. A. Zweedijk, zonder beroep, Oudegracht 277, den Haag, n.h. J. de Wit, zonder beroep, le Kanaal straat 11 Iloogeveen, n.h. A. Pool, bankwerker, Over- diestraat 321, Utrecht, n.h. P. Th. G. Bonouvrie, zon der beroep, Nieuwesloöt 55, Ned. Indië, n.h. J. M. Oostenveld-Hoekmeijer, zonder beroep, Oudegracht 132 Haarlem, n.h. A. Viëtor, houtdtaaier, Liefdelaan 29, Amsterdam, n.h. A. E. van Rijsens, student, Viersta- ten 1, Leiden, n.h. H. Oosterwold, stoelenmatter, Uit steeg 8, Schagen, geref. C. Sachs, timmerman, Stati onsweg 14, Amsterdam, r. k. J. H. A. Wieringa, cadet K. M. A. Kennemerpark 19, Breda, d.g. J. E. van Em merik, instrumentmaker, Kwakelpad 5, Utrecht, 11. h. A. Gerritsen, stucadoor, Noorderkade 65, Amsterdam, geen. A. Overdijk, zonder beroep, Tuinstraat 48, Scha gen, n.h. G. Bol, boerenknecht, Schermerweg 32, Z. en N. Schermer, n. h. E. Boelmans ter Spill, studente, Langestraat 79, Groningen, d.g. S. Boelmans ter Spill •zonder beroep, Langestraat 79, Amersfoort, n. h. J. Sehenke, kleermaker, Ramen 6a, Haarlem n. h. C. Denneman, arbeider, Fabrieksweg 13, Oudorp, r.k. G. J. Geerlings, arbeider, Fabrieksweg 6, Meppel. n.h. erkortingen: n.h. Nederl. Hervormd, r.k. - Roomsch Katholiek, d.g. Doopsgezind, l.d.h. Leger des Heils. geref. Gereformeerd, rem. Re- monstra ntsch. h.l. - Hersteld Luthersch. e.l. Evan gel. Luthersch. n.i. Nederlandsch Israëlitisch, w.h. Waalsch Hervormd, c. g. christelijk gerefor meerd, (v. g. vrije gemeente. AGENDA ZATERDAG: Alkm. Tooneel, vergadering 8i/2 uur precies, van Tvvisk, N. Sloot. .Kracht en Vlugheid," meisjes-afdesling II 3% U/2 uur; meisjes-af deeling I 67 uur; „Het Gulden Vlies." ZONDAG: Gemengde Zangvereeniging „Nieuw Leven," repeti tie, 7V2 uur, gebouw de Unie. MAANDAG. Danscursus Gebrs. Crefeld, 8 uur, Harmonie. Gemengde Zangvereeniging „Nieuw Leven." slot re petitie, Gr00te Kerk, 7V2 uur. A'dam Deli A'dam Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bisdjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asahaa tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecous. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Moeara Enim Sumatra Falembang Periak Petroleum-M'j. Zuid-Perlak KetaLoen Gew. Pref. B,edjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Steels Comm. Car Foundry Comm. Amerik Stoomv.-Mij. Marin Comm. Preferent Marinebonds Peru Comm. Preferent '1 it Spoorwegleeningen. Holl. IJ, Sp.-Mij. n Mij. tot expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert Bd pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert-. Aand. div. Erie Comm. Kansas City South. Com. pref. Mis K Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Rock Inland Comm. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert. v. Wabash Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND. Wiadikawkas 1885 pCt, 4 A' pCt 4% aand. div. LAATSTE BERICHTEN. Pr emi eleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam Gemeente-ered. BELCIE. Antwerpen 1887 HONGARIJE. Theiss OOSTENRIJK. Staa*sleeuing 1860 RUSLAND 1864 Koers van het geld. Prolongatie 4?/b Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. 5 Heden overleed, tot onze diepe droefheid, onze ge liefde Echtgenoote en Moeder, in den ouderdom van 68 jaar. Alkmaar, 21 October 1910. 77% 87 225 106% 1(7 85% 31 Vu 33% 663/8 361/u 43% 1(0 35% 120 27% 176% 19% 226% ,87 107i6/16 1021% 778 116% 70% 24% 26% 78 55% 160 5Vs 18% 66% 10% 87% De RECEPTIE, ter gelegenheid ran het 25-jarig ambtsfeest van Burgemeester BLOM op 1 zal die j dag gehouden worden te WARMEN" - HUIZENdes namiddags van 2—4 nnr, in de Raadzaal. Voor geringe kantoorwerkzaamheden, doch hoofd zakelijk om de uitvoering van bestellingen te regelen wordt voor den geheeien dag Firma GEELS Co., Brandstoffenhandel. Ju tl rouw biedt zich aan voor 1 bekend met publiek om te gaan. Liefst Alkmaar. In- of Extern. Brieven fr. onder letter Z 174, Bureau van dit Blad. 87 2143/4 104% 107% 34% &0% 33% 65% 353/8 43% 35 119% 26% 175 187/s 228% Brieven onder letter D 175, bureau van dit blad. Tebevr. bij Ju. DEKKER Gz, aldaar. Nette JUFFR., van buiten, P. G., bekw. zelfst. op te treden, flink kunnende naaien en koken. Brieven onder letter C 175, bureau van flit blad. Spoed. p o e d. MINNENIJD. ROTTERDAM, 22 October. In hun woning aan den Goudschen weg bracht gisteravond de matroos V. zijn jongeren broeder uit minnenijd drie messteken in de linkerzijde toe. De gewonde vluchtte in een apotheek, waar dr. Van Praag wegens den ernst van den toe stand overbrenging naar het ziekenhuis gelastte. De dader is gevlucht. UIT GRIEKENLAND. ATHENE, 21 Oct. In een verklaring aan de Ka mer zeid'e de minister-president Venizelos, dat de re geering zich ten doel stelt, de geheele constitutie te herzien, met uitzondering van die artikelen, die men als de grondslagen van den tegenwoordigen regee- ringsvorm moet beschouwen. „Ik ben niet van plan," aldiis Venizelos „aan uw vergadering een ontwerp der in te voeren hervormin gen voor te leggen. Het programma der regeering zal echter aan de bevolking bekend zijn, vóór de aanstaan de verkiezingen. De regeering zal beproeven de orde en tucht in het leger te bevestigen en zal waken voor de toepassing der wetten. Zij zal met kracht optreden tegen mogelijke rustverstoringen. De regeering zal medewerken om bestaande misverstanden weg te ne men, om aldus den vrede te bevestigen, die een onmis bare voorwaarde is voor den vooruitgang der volkeren van het oosten." URU'PEN TER DOOD VEROORDEEED. E LONDEN, 22 Oct. (V.D.) Dr. Crippen is schuldig bevonden en ter dood veroordeeld. veranderd. Tabakken op dezelfde prijzen. Oliewaarden in flauwe stemming, het slot daarentegen iets vaster. Koninklijke 42239, Slot 430. Geconsolideerde 293% 310, Slot 299. Culturen stil. Mijnen evenals Rubberwaarden zonder affaire. Amerika opende kalm, het verloop was levendig en het slot iets beter. M AR KT BERICHTE» ALKMAAR, 21 Oct. Kaas. Kleine volvette met rijksmerk f 34.—, kleine fabriekskaas f 33.50, kleine boerenkaas f 33.—, commissie f 38.middelbare f 36.50. Aangevoerd 356 stapels, wegende 172558 Kilogram, waaronder 312 KG. volvette kaas. Handel vlug. ALKMAAR, 22 Oct. Aangevoerd 10 paarden f 50 a 400, veulens f k 82 koeien en ossen f 50 a 340, 0vette kalveren f a 35 nuchtere kal veren f 8 k 26, ezels f 0 k 95 magere scha pen f 14 k 24, 0- vette id. f 0 k 0, 0-- lammeren f k vette varkens, per ned. pond a ct., 21 magere id. f 21 k 29, 246 biggen f 12 kl7 17 bokken en geiten f 8 a 12, 0 kleine bokjes a f 0.—, boter, per l/? ned. pond, hoogste prijs f 0.825, middelprijs f 0.77®, laagste prijs f 0.70 aangevoerd 4632 kop, kipeieren f 6.k 7.25, eendeneieren f 4.50. HOORN, 22 Oct. Tarwe f 6.50 k f 8.25, rogge a 0.— k 0.gerst f 4.25 a f 6.haver f 3.25 a f 4.witte erwten f k f groene dito f 15.k f 18.grauwe f 19.k f 22.vale f17.k f 21.bruine boonen f 18.k f 14.75 karweizaad f 12.25 k f 12.75, mosterdzaad f 23.— k k f 25.14 paarden f 110 k f 860. 18 koeien f 150 k f 290, 57 sohapen f 14.k 31.lammeren 0.k 0 kalveren f k f 0 var ens f 0.k f 0.zeugen f k f van het Café EDELHAUSER e/o 6000 puiiuen, 100,000 straatklinkers, waalsteen, rijnsteen, enz., een partij balken, denren, ramen, planken en BRANDHOUT. Spoezl. Alles moet weg. Spoed. Er biedt zich aan P.G., burgerpot kunnende koken. Br. fr. lett. R, j firma P. P. KOOL, Weesp. 'I immermanspatroon, oud 30 jaar, vrij van sterken drank, onverschillig van welken aard. Br. fr. lett. H 175, bureau van dit blad. Te bevragen* bureau van dit blad. Brieven onder letter E 175, bureau van dit blad. om in MODEZAAK behulpzaam te zijn en tevens genegen voorkomende bezigheden te verrichten. Brieven onder letter G 175, bureau van dit blad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2