De lichamelijke verzorging - van het zeer jonge kind Oratorium Paulus. Mej. M. SCHR1EKE, Haendeipark „PADUA", Amstel Villa. Winterpantolfels, Muilen en waterdicht Scboenwerk f 100.- GRATIS PREMIE Baren- WlnterhandschosiEn. Baren- en Kfndertrnlen. CROSSE BLACKWELL Ltd. Kleeding naar Maat. DEMI-SAISONS BATÉ COLBERTS (Bonkers) A f too gratis7 BORSTPLAAT 16 - 0'n8,ct- MOEDERS enjanstajnide MOEDERS -N.V, Land bouwhuis, te Amsterdam. J. J. VAN OER LINDEN, BOTERBANKET JACOBUS AL, Verdreiitaootd. Toond-Vereeniglog Jat Vrije Toonser. S. DORREGEE8T-KOSSEN. «F» 3BL KtfictmTïTg., Gemeente-Veldwachter. Gemeente-Yeldw achter Faillissement F. PURMER BOELHUIS J. A. NETTEN, Het Bestuur van hst Departement Alkmaar der Maatschappij tot Nut van 't algemeen. Boterbanket 70 ct. de 5 ons, Boterspeculaas 40 en Honigiaai, bij A. GOVERS, Banketbakker, Hypotheekbank voor Nederland A. GOEDE Dz Brui lofts- en Feestartikelen. J. A. NETTEN, Cachenez, - Handschoenen, Hretels, Sokken, - Ondergoederen. Wed. JAC. VAN BEEK, ¥@s*seiï@ Eieren wan Jenge Hippen ZONDAG 30 OCTOBER 1910 en, K. SCHGÖKE, Hirecteur. SYROO. STROO. Na afloop Baf. Een groote voorraad F. FElJEN's Schoenmagazijn, Payglop, Alkmaar, Teil. 205. wüPdi uitgereikt de Firma, Cachenez, Kragenschimerp, Ijsmutsen, jfs. etalage. GERARD WORM. In liet DAMES- en KXNDERHOEDENMAGAZIJN Houttil 28, Vulhaarden Vulkachels, Gas- en Petroleumkachels WILLEM VAN VUURE, Combinatie A. KREYMBORG Co., Alkmaar. HEEREN- en ItlNDERKLEEDING, MANTELS en STOFFEN. Eerste Klasse inrichting voor te HEILOO van landerijen, buizen en zaken. f 100 wordt gratis uitgereikt. Appel steeg 1 Telef. 147. Banketbakker. ZAADMARKT C 79. Herstelplaats en reparatie-inrichting j» achter de Waag. Verstrekt GELD op Eerste Hypotheek op billijke voorwaarden zonder vooruitbetaling van rente en geeft 4 Pandbrieven uit in stukken van f 1000, f 500 en f 100. Eennemerpark 24 Alkmaar. Magazijn „De Feestvieugde", HGIJTTIL, 19, En gros o En detail. Appehteeg 1, Talef. 147. Banketbakker. SchoAtenstriat 18 Heden ontvangen een lading puik beste Zeeuwsche blauwe en bonte Aard appelen, alsmede eene party Zeeuwsche Eigenheimerpoters, echte soort. Geregelde aanvoer van puike roede Aardappelen. SLOTREPETITIE in de GROOTE KERK, Maandag 24 October. Entrée f 0,50. Aanvang 7£ uur. Groote keus ontvangen in Daines- gekleede en flanellen Winterblouses. Costuumrokken, nieuwe genre, nette garneeriog en zeer billijk. Veel nieuws in BOORDENDASSEN RUCHES, SHAWLS, AUTOSLUIJERS enz. 100 stuks f 3.80, 50 stuks f 2. Na ontvangst postwissel franco thuis. Schouwburg „Harmonie". Schipper S. KOOIJMAN, StroohandelPurinerend. Sluiting der zaal 9 uur. Enkele kaarten 40 Ct. Hoer en Dame 70 Ct. vindt men in Inrichting voor maat en reparatie. HET ADRES VOOR per pot f 0.40 per pot f 0.45 ORANGE MARMELADE RASPBERRY (FRAMBOZEN) RASPBERRY en CURRANT (FRAMBOZEN en BESSEN) APRICOT (ABRIC6ZEN) i STRAWBERRY (AARDBEZIëN) CHERRY (KERSEN) per pot f 0.50 PICKLES CURRY POWDER CAYENNE PEPPER COFFEE-ESSENCE WORCESTERSHIRE SAUCE - CAPERS PARMESAANSCHE KAAS, ENZ. ALLES OWï1 XSTCS-ETrsr, vindt men steeds een ruime keuze in de nieuwste modellen zoowel in de fijne &ls in de gewone genres. Ondergeteekende beveelt zich aan voor de levering van in de nieuwste systemen tot de billijkste prijzen. Het plaatsen en insluiten van HAARDEN wordt spoedig en goed in orde gebracht. Behalve VULKACHELS enz vanaf de goedkoopste soorten, lever ik als eenig Ver tegenwoordiger de Haarden van JAN JAARSMA en Uiftsehe Ijzergieterij in stijl, waarvan steeds groote voorraad voorhanden is. MIENT 4-8. GROOTSTE MAGAZIJNEN VAN: De HERFST- en WIN TER-COL LECTIE voor Kleeding naar Maat is thans geheel compleet. 1 4,90, f 5,90, f 6,50, 1 6,90, t 7,50, 1 8 en hooger met stijging van ongeveer gulden tot f 32, 1 3,90, 14,50, f4,90, f5,90, 1 6,25 tot 1 15 ZWARTE MANTELS 9V,—ll3/4121/,—13l/2—14—15 tot f 40. GEKLEURDE MANTELS W een De BURGEMEESTER van ZUIDSCHAR- WOUDE roept SOLLICITANTEN op voor tegen een jaarwedde van f 4ÖO.met 1'iO.voor kleediug, I' 50.— als bode, met f 50.vergoeding voor gemis aan vrije woning. Gepensioneerde Rijksveldwachters van middelbaren leeftijd genieten de voorkeur. Stukken vóór 1 November a.s. aan den Burge meester. Bij beschikking van den EdelAchtbaren Heer Rech- ter-Commissaris, d.d. 19 OCTOBER 1910, is bepaald: dat de schuldvorderingen uiterlijk den 9 NOVEM BER a.s. ten kantore van den Curator moeten worden ingediend dat de verificatie-vergadering is bepaald op WOENSDAG den 30 NOVEMBER a.s. des voormid dags 11 uur in het Gerechtsgebouw te ALKMAAR. Alkmaar, 21 October 1910. Mr. A. M. DE LANGE. Kantoor Breedstraat A. 10. Curator. Het DAGELIJKSCH BESTUUR van den Polder GEESTMERAMBACHT (OOS- TERDIJK en MOLENGEERSEN) maakt aan belang hebbenden bekend, dat in zijne vergadering van den 19 October 1910 is uitgeloot No. 3, groot, flOOO.- (duizend gulden) der leening ten laste van den Polder, aangegaan den 1 Juli 1905, groot t' ÏIOOO.—, goedgekeurd bij besluit van Heeren Ge deputeerde Staten van Noord-Holland, dd. 26 October 1904, No. 17, waarvan de betaling zal plaats hebben den 1 Januari 1911, ten kantore van de firma DE LANGE DE MORAAZ, Breedstraat te Alkmaar of j bij den Penningmeester van den Polder, den Heer C. BRINKMAN, Burgemeester van en te Noordschar- woude. Het Bestuur van voornoemden Polder, De Voorz. I). DE GEUS Dz. De Secretaris M. KROON Cz. op DONDERDAG 3 NOVEMBER 1910, des morgens te 10 uren, in „DILIGENTIA", te ALKMAAR, van SIMON PLUIMGRAAFF. P. BROUWER Czn. (firma PLUIMGRAAFF Co.) KantoorHofplein 2 Alkmaar. Zie vooral de uitgebreide advertentie in dit Blad. Verzuim niet te antwoorden. ""ÏRS die geheel kosteloos willen volgen de verhandeling over moeten zich daartoe vóór 1 November 1910 aanmelden bij den Heer l)r. J. H. PAMEIJER, Arts te Alk maar, Oudegraclit, die gaarne eiken werkdag van 12 uur nadere inlichtingen geeft. De verhandeling wordt gehouden gedurende de maan den November en December 1910, des Woensdag avonds 8 uur, in het Spaarbankgebouw aan de Ge dempte Nieuwesloot. Zonder voorafgaande aanmelding wordt niemand toe gelaten. Na 1 November 1910 worden geene toehoor deressen meer aangenomen. ZEGT HET VOORT. Inlichtingen voor Hypotheken en Pandbrie ven bij den AGENT, den Heer Aanbevelend, als: een antiek mahonie Kabinet, mahonie Linnen- en Penantkasten, dito Ledikant, dito Stoelen, Ta fels, Waschtafels en Nachtkasten, dito Stoven, ijzeren Ledikant-en met en zonder matrassen en gordijnen, Spiegels en Schilderijen, Vloerkleeden en Karpetten en Vloerzeilen, Kachels en Fornuizen, Glas-, Aarde-, Koper-, Tin- en Blikwerk, enz. enz. Een en ander op 2 November van 123 te zieh. Vooraf VERKOOPING op het HOF van LAND BOUWWERKTUIGEN, AFBRAAK enz. Alleen BRUIKBARE KACHELS kunnen worden bijgevoegd. Deurw. KLEIN. De ondergeteekenden, SIMON PLUIM" GRAAFE en P. BROUWER Czn., bevelen zich beleefd aan aio Verkrijgbaar bij VRAAGT MONSTERS. Kaarten uitsluitend bij den Koster der Kerk verkrijgbaar. Payglop 14, NIEU W ER- AMSTEL. OPVOERING VAN Ora et Labora. voor AANBEVELEND, Mooi Haver- en Gerstestro#, togen 12 gulden de 1000 pond. Denkelijk volgende week te Alkmaar in lossing. De reis van Texel is niet te berekenen daarom kan er per briefkaart besteld worden en dadelijk leveren. SPEL VAN LIET LAND in drie bedrijven door Herm. Heijermans Jr. Zaal-Opening 7 nur. Aanvang 8 nar. Introductie's a 30 ct., verkrijgbaar bij J. B. HARMS, Verdronkenoord 20; VERHAGEN, Tuinstraat No. 65 en bij den Heer SCHOUTEN, Volkskoffiehuis „Voor waarts" en verder bij de leden. De prijzen zijn met inbegrip der stedelijke belasting. Deze premit wordt alleen uitgereikt ouder de inzenders, welke onderstaande vragen beant woorden tn blijken verbruikers te zijn van het Tandpastagefabriceerd door de firma die deze advertentie liet plaats n, Antwoord per Briefkaart duidelijk onderteekend, kan tot Donderdag a.s. ingezonden worden onder motto Tandpastaajh bureau van dit blad. Vragen: 40. Welk Tandpasta gebruikt gij2\ Welke firmanaam en merk komen op de doozen voor? l e verdeeling van bovengenoemde premie zal plaats vindenten overslaan van een juryals volgt n.l. in bedragen van f 40.—, f 25. f 10.—, f 5— en f 8 a f 2.50; de namen der juni- ieden worden later gepubliceerd P.S. Op verzoek van eenige eourantadininistraties herplaatst. IN ALLE PRIJZEN VOORHANDEN, HODTTIL, 64 ZIE n iGCjp.-w AANBEVELEND, (C OYPECTIE) 4 90— 5.40—5.90— 6.25— 6.90—7 50—8—9 10 tot f 28.-- .25

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3