Veevoeder- Werktuigen 1 Lijnkoekbrekers J. H. JACOBSE JDNGENS- JQNGEHEEREN- HEEREN- KOORN's Koffie is dagelijks versch gebrand. 6. KOOR! 4 Co., Stoomkoffletaitalj en Theehsndel. 6' 62- Mimosa Chocolade??? Een zeer fijne geheel nieuwe delicatesse. GEBRS. SICKESZ, JB.SOECKËR, Boterbanket. Boterspeculaas. Hoesten, Heeschheid, Keelpijn. J l PO Y G l IIV K Kill V u is li| J. LIND Hz., - Mient 1. Ontvangen de nieuwe artikelen voor het Winterseizoen M. MEIJER ZOON, wi-MiHiitolt <ytM |af tl MhiÉtiiiï Hoeden. - Petten® NICO VAN VUÜBE, VUL II AARDEN. DAMESHÖEDËNMAGAZIJN Firma H. LIND, Mient. gegarneerde Dames- en Kinderhoeden, 2SJ BOTER-SPEOTJLAAS Landbouwcrediet, Verkoudheidswatjes. APPELBOLLEN E STR00- en WORTELSNIJDERS. Graan- en Boonenbrekers, Veevoederkookpotten. Oorsschmachinesi Ros- en Wanmolens. Drinkt ONZE CACAO in bussen a f 150 per Kilo. NIEROP SLOTHOUBER, Langestraat 39, - Telefoon 169. NI: ROP en SLOTHOUBER fll P NICO VAN VUURE, Steeds voorradig een buitengewoon groote keuze in zoowel in de elegantste als meer gewone soorten. Prijzen billijk. Afwerking onberispelijk. io de Magazijnen van Werktuigen Gereedschappen van Landbouw-werkiuigen. öijk. Alkmaar*. Dijk* SPECIAAL ADRES VOOR EIGENGEMAAKTS KLEEDING. 1% cent per» tablet» uitsluitend eerste kwaliteit* Cacao eau ChecoBatefabpiBtantew» H»ti sterdam. Prima Berger Levertraan, Voorloopige Aankondiging. Het meest gesorteerd magazijn van alle soorten Men lette vooral op prijzen, kwaliteiten en enorme sorteering. IVlantels-Mantelcostuums-Blouses Costuumrokken-Pelterïjen Japonstoffen. HELDEH WASCHGOE3D Firma S. ICBOÜ, Sfeeweg, Jtlkmaar. Woltering Wackers, Mient 10, Wackers, Mient 10, Alkmaar. GASHAARDEN. Groote keuze KACHELS, Concertzaal taonie", Alkmaar. OC>:I^TOIïï3F^5.,X,, J. A. NETTEN, Japongarneering. WinierhandscSioenem Payglop. Payglop. J. DE LANGE Corn. Joh Zn., Kassier en Commissionair in Effecten. KantoorPastoorsteeg, Safe Deposit Inrichting NIEROP en SLOTHOUBER, J. A. 'NETTEN, c a O fiATUURVlOLLEN Ondergoederen Jansen &Tilanus V ks» Vraagt Prijscouranten. h/k. PAYGLOP, ALKMAAR IN COMBINATIE MET Nw. ENGELAND 33 KRUISSTRAAT, HAARLEM. JEKKERS. DEMI-S AISONS. DEMI- ULSTERS. PANTALONS. WINTERCOSTÜÜMS. GEMAAKT en nssar Maat. Drogisten, Langestraat 83. in de GOEDKOOPE DROGISTERIJ de ROERENPLAATS „OOSTWIJK", ge lagen aan hot Zeglis te ALKMAAR, met de daarbij bohoorende landerijen benevens zes stukken weiland, gelegen in de omgeving van de gemeente-reiniging, waarvan de ver huring zai geschieden zoowel afzonderlijk als in massa. ALKMAAR en SINT MAARTENSBRUG. Uitstoomen van Wollen Dekens, welke als nieuw worden afgeleverd. Opmaken van alle soorten Gordijnen tegen billijke prijzen. WOLTERING WACKERS, Mient 10, Alkmaar. WOLTERING WACKERS, Mient 10, Alkmaar. WOLTERING WACKERS, Mient 10, Alkmaar. 3NÏ IX3TJ XVS T3E! WOLTERING WACKERS, Mient 10, Alkmaar. WOLTERING WACKERS, Mient 10, Alkmaar. WOLTERING WACKERS, Mient 10, Alkmaar. JtfimiiiUiiïTIlUifÏÏiBl GROOTE SORTEERING BECKER BONGERS. FOR ENNE. lags prijzen Appel steeg 1 Telef. 147. Banketbakker Voorradig alle kleuren ZIJDEN, FLUWEEL, KANTSTOF, GALONS enz Vele Nouveauté s in Jabots. Ruches. Boorden, Dassen, Strikken, Ceintuurs, Linten en Gespen. DEPOSITO RENTE 3^2 °|0 stelt tegen een huurprijs van f 2.50 per maand ol f 12.— per jaar loketten beschikbaar in zijne tot berging van eff-'cten, kleinodiën, sieraden enz. Reglement verkrijgbaar ten zijnen kantore. Deze geven direct ve lichting DrogistenALKMAAR. Appelstoeg 1 Telef. 147- Banketbakker ra u 3 O O t»n :s» u M CU 41 bfl cö ei T3 u Ls 3 cö 13 41 Zijn verkrijgbaar bij prBEN?4H miHini THE BENTALC' OIL CAKE MILL MARK O.C.S MOUNTED ON SHORT LEGS FOR DELIVERING THROUGH FLOOR j ill'1'1 voor li a ii <1- en d r ij f k r a c li t. Groote voorraad. Lage prijzen Ohmstede N.Y. ALKMAARSCHE CONFECTIEHANDEL. DIRECTIE GROOTE VERSCHEIDENHEID. I mil 111 lllllllll IIIIIIIWIIIIMl—Ml I II onder controle van H.H. Doctoren. Verkrijgbaar in flacons, 4 maatjes inhoud a 40 ct. Voor de ledige flesch wordt 5 ct. terugbetaald bij —O VAX zijn alle middelen ter verzachting en gene zing verkrijgbaar. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR zijn voornemens op Donderdag, 17 No vember a.s., des nam. U/2 uur, ten stadhuize, bij openbare inschrijving, "voor den tijd van vijfjaren te verhuren: De landerijen zijn te aanvaarden met Kersttijd a.s., de boerderjj met 1 Mei d.a.v. Een en ander zooals op eene ter gemeente-secretarie aanwezige teekening is aangeduid. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Het nieuwste voor het a.s. seizoen in ruime sorteering ontvangen. Geheel volgens de hoogste eisclien ingericht. Onder minzame aanbeveling, Het vervoer der wasschen naar Hoorn, elke week des Woensdags, langs Stompetoren, Schermerhorn en Avenhorn. 's Middags om 3 uur uit Hoorn denzelfden weg terug. 7AADHARKT 78. JAN JAARSMA. E. M. JAARSMA. JONKER RUH. ZAADMABKT 78. Concert Directie .T. H. Wolff J. v. Dommelen, Amsterdam. Donderdag 37 Oct. 1910, te geven door de dames Clara v. IJzer(viool), Mien Halberstadt (zang), Betsy v. Praag (piano). Prijzen der plaatsen le rang f 1.00, 2e rang f 0.50, Galerij f 0.25, met 5 cent voor sted. belasting. Kaarten met plaatsbespreking vanaf heden aan het gebouw. 40, 50 en 60 cents per 5 ons. Ontvangen eene groote keuze ST OOBBHOILASDSCH HOOFDKANTOOR ALKMAAR, Voordam C 11. Agentschappen: HOORN, ENKHUIZEN, Kaasmarkt 16. Westerstraat 6. LEIDEN, 's-GBAVENHAGE, Kort Rapenburg, hoek Breestraat. Molenstraat 45. DELFT, BOTTERDAM, Koornmarkt 99. Leuvehaven 107. KapitaalTwee millioen Gulden, waarvan geplaatst en volgestort f 1.500.000. De VENNOOTSCHAP verleent Credicten, neemt gelden in déposito, belast zich met den aan- en verkoop van effecten en coupons, sluit belee ningen en prolongatiën en verricht verder alle werkzaamheden tot het kassiersvak behoorende. Staat op 30 September 1910. Loopende Credieten f 5.170.636.73l/2 Deposito's1.393.653.30 Reserve317.853.93 Jhr. Mr. P. VAN FOREEST, J. F. MOENS, V ice-President-Commissaris. Directeur. VERKRIJGBAAR bij dagelijks versch. Li CS 58 90 S-t i-t CU 4» S3 O DE VAN FRIEZENVEEN. LAAT 67. -- Steeds voorhanden: HEMDEN. BORSTROKKEN, FLANELLEN. PANTALONS, SOKKEN, KOUSEN, ROKKEN, TAILLES, KNIEWARMERS, GEZONDHEIDSGORDELS etc. Uitgebreide sorteering zwarte en gekleurde WOLLEJf KOU SEA en SOKKEJf.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4