niet zal doorgaan. De Huismanswoning Openbare Verkooping liNUiMT mmmrn asW I. S. STOKVIS MEI M ill*** Hid Lijnzaadkoeken MERK TC Winterpantoffels, f Drie akkers B0UWLAND_ Vraag en aanbod. R Scha Mé. Sa? w&. AD VERTEN TIEN. LAND- enDRAINEERB UIZEN i. VAM DER VEEM, J. VAN DER VEEN, J. van der Veen, Openbure Verkooping WEILAND en BOUWLAND, Zuidscfiapwoude. Een Huis en Erf, Gemeente Notaris STAMMES r-LAAT UW ZEEP SUNLIGHT ZIJN- De besliste zuiverheid, van Sunlight maakt ze voor fijne kant en fijn linnen d@ uitsluitend betrouw bare Zeep. Reinigingssto' w< flcetyleeugai ROTTERDAM. Zuivere murwe W.F.STOEL&ZOCm. Een huis met erf en grond te Zuidscharwoude, nabij de Burg gracht, kadaster sectie B nummer 1092, groot 750 centiaren. de aanéén gelegen BOERENPLAATS te Wie- ringerwaard aan den Westfrieschendijk, tien minnten gaans van de te stickten spoor weghalte van den aan te leggen spoorweg Scha*en--Wieringen bestaande uit HUIS, BOET en EHF, WEI-en BOUWLAND, samen groot 4.43.20 H.A. te HEILOO, Mr. A. P. H. DE LANGE, JÜHANN W. C. KROON, fe OUDKARSPE--, AFDEELING GAS EN WATEB. Fabrieksmerk gedeponeerd van Koog d. Zaav. I Zooeven ontvangen een uitgebreide k aze in de nieuwste Groote sorteering Dames en Heeren BAL- en GELEGENHEIDSCHOENEN. Zie de ét»lage! Zie de étalage! kalf de voorkeur geschonken. Nu echter doet zich de gewichtige vraag voor: Waarom gaat R. D. tegen woordig niet meer in een restaurant dineeeren? Hierop kan men geen ander antwoord! vinden dan ditOmdat hij door zijn ondervinding een afkeer heeft gekregen van het hotelleven en omdat hij niet meer tegen drinken kan. En ook hiervan is de ver klaring gemakkelijk te vinden. Waarschijnlijk is li. D. reiziger geweest in wijnen en spiritualiën. Hij heeft jaren van zijn leven reizende doorgebracht, heeft dagelijks in een hotel of koffiehuis gezeten, zooals zijn betrekking meebracht en menig glas wijn moeten drinken; nu hij op rijperen leeftijd gekomen is en van zijn spaarpenningen leven kan, zoekt hij rust in St. Germain. Rust en kalfskop. Ook dit lievelingsgerecht is kenmerkend voor den braven man. Het is moeilijk aan te nemen, dat een mensch zijn zinnen plotseling zet op het een of ander lievelingsge recht. Gewoonlijk spreken de herinneringen uit de jeugd een woordje mee of een toevallige omstandig heid; wat men eerst nu en dan heel lekker of prettig vond, wordt langzamerhand een lievelingsgewoonte. Hoe zou het in dit geval geloopen zijn? waardoor zou de keuze van den heer R. D. nu juist op een kalfskop gevallen zijn? Na er lang over nagedacht te hebben, gelukte het mij met de hulp van een medicus, mijn vriend, ook deze vraag te beantwoorden. De zaak is bepaald interessant. Ook uit een geschiedkundig oog punt. Dertig jaar geleden werd door den huisarts van den ouderen stempel geraspt hertshoorn voorgeschre ven tegen zekere darmongesteldheden, hetgeen omge zet wordt in een soort gelatine. De hedendaagsche wetenschap spot met deze methode, maar in afgelegen streken zijn er nog altijd' menschen, die het heilzaam beschouwen een lijmige brij te gebruiken wanneer zij iets aan de ingewanden mankeeren. Wat belet ons te denken, dat de heer R. D. op zijn dienstreizen door Engeland en Amerika zijn maag totaal bedorven heeft en dat een oude dokter, dien hij misschien ergens in Wiscounsin of Arkansas ontmoet heeft, hem heeft voorgeschreven geraspt hertshoorn daarvoor te gebrui ken. Hertshoorn is minder lekker dan kalfskop, maar het effect was volgens het oordeel van den heer R. D. vrijwel hetzelfde. Daarom wende hij zich aan, drie maal in de week kalfskop te eten en hij kan natuur lijk op zijn ouden dag dat niet meer laten. En daar hij in St. Germain geen ander middel weet om zijn wensch te bevredigen, neemt hij de toevlucht tot de advertentie in de courant, het laatste redmiddel voor allen die geen raad meer weten. Nu staat de persoon reeds vrij levendig voor onze oogen, niet waar? R. D. is een man tusschen de vijf tig en zestig jaren oud, gewend! met menschen om te gaan, maar door te veel met hen te verkeeren, mis schien wat verbitterd geworden. Hij lijdt sedert ja ren aan zijn ingewanden „door noodgedwongen zelf- beheersching" noemt een Deensch humorist deze kwaal. Wij kunnen ons den man dus voorstellen, vrij mager, met een knorrig gezicht, maar schitterende oogen. Hij is nog altijd vlug in zijn bewegingen; veel woorden gebruikt hij niet; hij zoekt slechts1 één mede eter voor zijn kalfskop, „één of meer", maar liever één. Zijn levenswijze is zeer geregeld. Hij heeft zoo veel vrijen tijd, dat hij zich driemaal in de week aan zijn lievelingsdiner wijden kan. Hij hoeft het aan nie mand te vragenaan geen vrouw, geen kind, geen hiushoudster. Waarschijnlijk is hij door overmaat van soliditeit een weinig gierig geworden, want hij bere kent zijn uitgaven zeer nauwkeurig en wil door ande ren de onkosten laten deelen voor zijn gezondheid en zijn liefhebberij. Laten wij er nog één kenteeken bijvoegen, dat uit hetgeen voorafgaat is af te leiden: op politiek gebied behoort de heer R. D. eerder tot de conservatieve dan tot de vooruitstrevende partij. Hij hecht aan de ouder- wet-sche gewoonten en zoekt tot woonplaats uit het stille stadje der Fransche koningen. Hoewel hij er over denkt eeni genootschap voor kalfskoppen te stich ten op coöperatieven grondslag, heeft hij geen socia listische neigingen. Hij is een echte „bourgois" met egoïstische begrippen, een man met goed toegeknoopte zakken, wien niemand lust heeft plezier te doen en die dus door de courant moet trachten aan kalfskopjien te komen. Dit portret, dat ik volgens alle regelen der kunst heb opgemaakt, wou ik aan den heer Gonan Doyle zenden, den letterkundigen vader van den meester, Sherlock Holmes. De letterkundige grootvader Edgar Allan Poë, die ons Ridder Dupin heeft geschonken, is reeds overleden; anders had ik hem de voorkeur gege ven, daar hij mij misschien eenige inlichting had' kun nen geven omtrent de medicinale werking van geraspt hertshoorn. Eerst wilde ik mijn beschouwingen echter aan een'laatste proef onderwerpen; ik ging even naar St. Germain en trachtte aan het bureau van de cou rant het adres te weten te komen van den vroegeren reiziger in wijnen, den heer R. D. Ik was van plan den man zelf te gaan opzoeken en hem te vergelijken met het portret, dat ik volgens de advertentie van hem opgemaakt had. Tot mijn verbazing was dït het adres, dat mij op gegeven werd: Rosalie Demony, weduwe van een restauratiehouder, Rue de Rergette 137. Tweede ver dieping. Madame Demony was een klein, dik, opgewekt vrouwtje met vier kinderen,. Haar man, die het vorige jaar overleden was, had haar o. a. een contract nage laten met een slachter uit de buurt, waarbij deze haar wekelijks drie kalfskoppen zou leveren. Op alle moge lijke wijzen had zij getraeht van die lekkernijen af te komen. Haar zoon, die reporter is van een Parijsch sensatieblad, had die mooie advertentie voor haar op gesteld, maar tot haar spijt had zij er geen enkelen brief op gekregen behalve den mijne! hetgeen een groote teleurstelling voor haar was. Want het con tract loopt nog tot December en kalfskoppen kan zij niet „luchten of zien". De regeering moest volgens haar oordeel niet veroorloven, dat men met zulke con tracten een weduwe lastig viel; Jaurès had groot ge lijk, dat hij het Briand1 eens inpeperen wil. Geraspt hertshoorn kent zij niet. Over haar maag en wat dies meer zij had zij goddank niet te klagen. Zou ik na deze teleurstelling mijn analyse toch aan Gonan Doyle zenden? Voor beschouwingen en gevolgtrekkingen ben ik uw man, daar sta ik voor in. De man met den kalfs kop alleen komt niet uit. Van 15 regels 25 Cents, bij vooruitbetaling. J. ^J' SIMONS Alkmaar. Steenhouwerij K o- ningsweg 76. Grafteekenen, Schoorsteen mantels enz. \Toor het repareeren van KACHELS en het maken van alle soorten KACHELPIJPEN beveelt zich ondergeteekende beleefd aan. Heeft tevens voorhanden een groote collectie gebruikte Kachels in alle soorten. Jb. VAN DER HOEK, Smederij, Achterstraat. jgen gehuwd persoon, van onbesproken gedrag, zag zich, zoo spoedig mogelijk geplaatst voor het in- easseeren van gelden, of andere bezigheid. Brieven onder left. B 175, bureau van dit blad. puik beste WINTERAARDAPPELEN tegen de minst mogelijke prijzen. Monsters worden gaarne aan huis bezorgd. Verkrijgbaar Doelenstraat 14, H. PASTOOR;. Vanaf heden dagelijks versche gekookte BIETEN. Ook voor wederverkoopers verkrijgbaar, Doelen straat 14, II. PASTOOR. eparatie-inrichting, nette soliede afwerking krijgt men als gij Uw reparatie brengt bij de Firma B. J. STADEGAARD ZOON, Laat 207, Goudsmid. 1/ NIP- en NAAICURSUS, dagelijks aangiften voor den Cursus voor 1 November. Juffrouw HOOG LAND, Varnebroek No. 18. Ven nette 2e BARBIERSBEDIENDE gevraagd bij P. VAN BERKUM, Boterstraat, Alkmaar. A angeboden een 2e-hands overbekleede CANAPÉ met effenbruine TRIJP voor f 18. MeubelwinkelFnidsen 113, Alkmaar. Voordrachten Tooneelstukjes, enz., vindt men in enorme keuze in KOENOT's feestartikelenmagazijn, Hekelstraat 8, nabij het Fnidsen. p KLEIJMEER, Liefdelaan 35, heeft wederom mooie mannen-VINKEN a 25 ct. per stuk verkrijgbaar. Nog een prachtig stel RIJSTVOGELTJES f 1. het "stel. JAe Kegelclub „Onze Club" heeft haar KEGELAVOND in plaats van op Zaterdagavond, op DONDER DAGSAVOND 8 uur gesteld. Zij, die lid wenschen te worden, vervoegen zich dien avond aan het gebouw „De Unie." Ven ruime sorteering gebruikte KACHELS, PIJPEN, enz., vindt men bij J. KUIJT, Oudegracht D 131. Tevens je adres voor nieuwe kachelpijpen. 271/jj. 27i/2. Dagelijks dik vet Schapenvleesch en Schapenvet. Varkensvleesch. Onmogelijke concurrentie. Gebroeders BISKANTER, Laat No. 33. Filiaal No. 35. 271/2. 271/2- T e koop 2 BAKWAGENS, waarvan een met losse 4 overdekkingen, 2 HANDWAGENS bij N. FELD Mr. Rijtuigmaker Bergen N.H. Ingezonden Mededeelingen. Nier vergil ten ontrooven den lijder zijn gezondheid, geluk, en l ven. De nieren zijn de belangrijkste organen van het lichaam, omdat zij het bloed filtreeren. Wanneer zij gezond zijn, dragen zij zorg voor de afscheiding van alle vloeibare onzuiverheden uit het lichaam. Zijn zij daarentegen ziek, dan is het geheele lichaam ziek, om dat het bloed de onzuiverheden op zijn weg door het lichaam mededraagt en ziekte in plaats van gezond heid en kracht met zich brengt. Duizeligheid, rugpijn, rheumatiek, schele hoofdpijn, waterzucht, ontsteking van de blaas, hevige lenden pijn bij het bukken, slapeloosheid, enz. worden veroor zaakt door de onzuiverheden in het bloed, die de nie ren eruit hadden dienen te verwijderen. Een goede gezondheid kan slechts verkregen, worden, wanneer de ze belangrijke organen gezond zijn. Het bloed moet frisch, rein en zuiver zijn. Foster's Rugpijn Nieren Pillen genezen de nieren en verwijderen de ziekte-verwekkende stoffen. Zij ge nezen de gevolgen van zwakke of zieke nieren, door dat zij de nieren genezen. Wij waarschuwen tegen namaak en maken koopers erop attent, dat op iedere doos de handteékening van James Foster dient voor te komen. Foster's Rugpijn Nieren Pillen zijn te Alkmaar verkrijgbaar bij de hee- ren Nierop Slothouber, Langestraat 83. Toezending eschiedt franco, na ontvangst van postwissel a 1.75 voor één, of 10,voor zes doozen. No. 201. J. COCHOLOUS te Praag. ,-,Tidskrift for Schack''. abcdefgh Mat in 2 zetten. Oplossing van No. 258 (G. W. Chandler) 1 T a2 h2 enz. (1 T d2 faalt op t d6 Goede oplossingen ontvingen wij van: P. J. Boom, I'. Böttger, O. Bramer, C. van Dort, G. Imhülsen, G. Nobel en C. van Stam, allen te Alkmaar; Mr. Ch. En schedé te Haarlem, J. Vijzelaar te 's-Gravenhage, P. Bakker, Jos. de Koning en H. Weenink te Amsterdam, G. H. B. Hogewind te Utrecht, A. Tates te Heiloo, J. Deuzeman te Frederiksoord, J. Reeser te Voorburg, S. te S., G. Eijth Jr. te Bunnik, II. Striok van Lin- schoten te Rijswijk en O. Boomsma te Kampen. Ad. 258. K h5, D a5, T a2 en c5, L f8, P dB en fl, PI f3. k d4, t b6 en c6, 1 c7 en g8, p a7 en f7, pi b4, d3, f4 en h6. Zooals wij reeds bij de publiceering opmerkten, be vielen ons de matstellingen na 1..p d'6 en 1..td6 buitengemeen. Inderdaad: in de eerste variant on derschept het zwarte paard de lijn van den witten Looper op f8, zoodat de dreigvariant (2 D al _ion mogelijk wordt. Tevens wordt van zwart de Looper lijn b8 f4 en de torenlijn c6 g6 onderschept, zoo dat de Looper f8 ongehinderd! op g7 mat kan geven. Dit is o. i. werkelijk bijzonder aardig bedacht, al schijnt het «enigszins jammer dat de eenige taak van le8 is 2Pe6 in deze variant te voorkomen. Hoogst eigenaardig is ook weder de toestand na 1td6. Nu maakt de zwarte toren weder 2 Dal onmogelijk, terwijl hij bovendien door het onderscheppen van de looperlijn b8f4 gelegenheid geeft tot 2Th4 -K Wij vinden deze beide matvoeringen bijzonder fijn bewerkt, en achten het waarschijnlijk, dat deze de hoofdoorzaken zijn geweest van de hooge plaats, die deze opgaven in den wedstrijd werd' toegekend. Toch is er iets in dit probleem, dat ons minder be valt, gelijk wij in onze rubriek van 1 dezer reeds op- jnei'kten. En dit is het schaak aan den witten koning in dén oorspronkelijken stand1, al is hét mat (2 Dc5) dan ook reeds gereed) na tc5~j-. Zulk een schaak aan den witten koning heeft dit tegen, dat het altijd één of meer witte stukken gedeeltelijk vastlegt. In No. 258 bijv. kan men na een oppervlakkig onderzoek reeds vaststellen, dat de sleutelzet niet met de D of den L 'kan geschieden, omdat er dan geen antwoord is op t c5 -K Dat de witte dame niet voor den sleutel- zet in aanmerking komt, is daarom zoo hinderlijk, om dat het de constructie zooveel gemakkelijker maakt, waar deze vorstin anders door hare groote beweeglijk heid een bron is voor allerlei nevenoplossingem. Bo vendien konden wij de noodzakelijkheid! van dit schaak niet doorgronden, doch wij nemen gaarne aan, dat dit aan ons ligt. De lezer begrijpe 011s niet verkeerd en meene niet dat wij deze opmerking ter neder schreven om aanmer kingen te maken. Wij zullen ons daar wel voor hoe den en leggen er dan ook den nadruk op, dat wij No. 258 in zijn soort een meesterstuk achten. Van vergelijking tusschen No. 258 en No. 261 is na tuurlijk geen sprake. Wij kozen dit laatste echter de ze maal omdat de quaestie, die wij daareven bespra ken, o. i. bij deze opgave veel minder op den voorgrond treedt. NOTAKI8 TE ALKMAAR. is voornemens op Dinsdag 25 October lölO, des avonds 6 uur, in de herberg van den Heer A. KIST te Zuidscharwoude, in bet openbaar te verkoopen Eigenaar de Heer J. M. J. ENGERINGH, timmer man te Zuidscharwoude. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van den Heer Mr. A. PRINS, Advocaat-Procureur te Alkmaar en ten kantore van genoemden Notaris, aaiPde Oude gracht 289 te Alkmaar. notaris te AI.KMAAR, is voornemens op Donderdagen 27 October 1910, bij opbod, en 3 November 1910, bij afslag, telkens des middags 12 uur, in de Landbouwsocieteit „Ceres" te SCHAGEN, in bet openbaar te verknopen De voor tuinbouw zeer geschikte plaats is in huur hij den heer SCHRIEKEN en eigendom van den heer D. Jz. KAAN, te Anna Paulowna. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van ge noemden notaris aan de Oudegracht 289 te Alkmaar. Breeder bij biljetten. Notaris te Alkmaar, bericht, dat de aangekondigde openbare verfeoo- ping van de boerenplaats in den Eilandspolder, gemeente Zuid- en Noord-Schermer en Graft, op 29 October en 5 November 1910 in het Café „de Tabakshandel" te Alkmaar op Woensdag 26 October 1910 bij opbod en op Woensdag 2 November 1910 bij afslag en com binatiën, telkens des morgens 10 uur, in de herberg „DE RUSTENDE JAGER" van Mej. de Wed. E. VAN DER HORST, ten overstaan van den Notaris van: met Schuur, Erf en diverse perceelen uitmuntend waaronder zeer geschikt voor BOUWTERREIN BOUWLAND en TUIN, staande en liggende aan en nabij den Rijksstraatweg, nabij het Die, aan de Ring- sloot van de Boekelermeer, aan den Tocht naar het Overdie en aan den Molenweg en Hollenweg, te zamen groot 23 hectaren 96 aren 80 centiaren. Te veilen in 31 perceelen. Breeder hij biljetten omschreven. De perceelen zijn thans nog in huur bij den heer N. Dekker en gedeeltelijk bij den heer J. de Wit, be lmoren aan Jonkvrouwe G. DE DIEU FONTEIN YERSCHUIR en zijn te aanvaardenhet land Kerst tijd 1910 en het huis, schuur en erf 1 Mei 1911. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voor noemden Notaris aan de Breedstraat A 10, te Alkmaar. notaris te Zuidscharwoude, zal op DINSDAG 8 NO VEMBER 1910, des avonds 5i/2 uur, in de herberg „de Roode Leeuw", aldaar, publteh verkoepen, ten verzoeke van den oud-notaris DUKER Een HE ER EN HITS met druivenkas en grooten TÏJIN, benevens OVERERF, aan den Straatweg en VAARWATER, aan den Langendijk te ZUID- SCHARWOUDE, Kadaster Sectie C,'nummers 1635, HUIS en TUIN, groot 26 aren 73 centiaren, 1656, TUIN, groot 3 aren 30 Centiaren, gelegen op 20 mi nuten afstand van het Spoorwegstation, van waar Schooltreinen dagelijks op Alkmaar rijden, terwijl in de gemeente Steenkoolgas is en Intercommunale Te lefoon en het perceel ook zeer geschikt is voor Zie- keninrichting, Fabriek of dergelijke, en ItOEl.II l IN houden op WOENSDAG 9 NOVÉMBER 1910, des voormiddags 9 uur, in gemeld heerenhuis, van HUISRAAD enzoovoorts. Nader bij hilletten omschreven. op DINSDAG 25 OCTOBER 1910,"des morgens 10 uur, in de herberg „het Huis te Brederode" van den heer Büekmann, ten overstaan van den Notaris Mr. A. P. II. DE LANGE, van: in den Kerkmeerpolder, gemeente Oudkarspel, kadas ter sectie C, No. 1077, groot 2 aren 84 centiaren. Eigendom van- en bewoond door den heer H SCHUIT. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voor noemden Notaris aan de Breedstraat A 10 te Alk- Maar. zal op DINSDAG 25 OCTOBER 1910, 's avonds 6 uur, in de herberg van den heer RUIJS te SINT PANCRAS, publiek verkoopen: aan den Bovenweg en den Achtweg te Sint Pancras, gemeente Koedijk, sectie C No. 425, groot 40 aren, 50 centiaren, No. 150, groot 28 aren, 30 centiaren, en No. 3 61, groot 31 aren, 80 centiaren,. Verhuurd aan de Wed. Jb. KONING tot Kersttijd a.s. en eigendom van de erfgenamen van den heer A. KLOMP. Breeeder bij biljetten en inlichtingen te bekomen ten kantore van genoemden Notaris te Helder. Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mijne stoomfabriek „de Wachter", om zich van de zuiverheid te overtuigen. Honttil B 17. Telefoonnunimcv 59.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 6