Eens geprobeerd en U gebruikt geen andere meer. VI. A. G RUN WA LD Zn., Stoom-koftiebranderij en Thee-Import, HELDER, HLinaclrup pel STnrnsniïi Is niet Ie verbeteren!! Wacht U voor namaak!! PRIJS: Molenaars zuiver Piling Gries, ld cent i i PETiT JKIIIJ 15 looi hoi. hul t« lal#. Heeren Kleedingmagazijn, Heeren en Jongeheeren Demisaisons, N.y. Landbouwwerktuigen, Gereedschappen en Zuivelbereiding. Voorradig nieuwe HERFST- en WINTERSTOFFEN GEBRs. SCHENKE - ALKMAAR. nïïm 3L#iacLc3L XXas.Bontwerker, iient 13, Ho'.landsche IJzeren Spoorweg fliitsclaiiplj iWESTZAAN (HOLLAND f Breed 28, Hoorn Dr. MANNING'S ƒ4 V per heel pak 28 cent. pe* half pak Si cent vaist vjsn.T^i.OTJ'^wjEïiNr, Verpachting van grasgewas en oy rhoeken Binnenkort verschijnt s Prijs gebonden 1,98. MERMs. COSTER ZOON V00R0AM C9, ALKMAAR, TEL. No. 3. Ulsters, Winterjassen, Jekkers, Regenjassen, Rijjassen, Capes, Pantalons, F* ntasïe-Vesten, Kinderjasjes, Jekkers, enz. Elegant, solide en billijkste prijzen. Ruime collectie Stalen en Stotfen voor Goederen naar Maat. PEEK CLOPPENBURG. Gemengde Zangvereeniging Nieuw Leven te Alkmaar. CONCERT op DINSDAG 25 OCTOBER I9IO, IN DE GROOTE KERK TE ALKMAAR. Materieel voor BLOEM BOLLES CULT CIIR, STOOMKETELS, STOOMMACHINES en MOTOREN te beziehtigen en voor directe aflevering gereed. foor Heerenklteding naai* ma at. gefft een smakelijk en krschtig ontbijt, gpeciaal aanbevolen voor kinderen, bor&tlijders Qe Maatschappij Noord-Holland. Hoofdkantoor en suikerzieken. Aanbevolen dcor H.H Doctoren. Fabrikanten, m LAAT 161. Ganc dur werkzaam hpden üe* OM... ünnMM Gestoomd wordt iederen werkdag. KARPETTEN, VLOERKLEEDEN, DEKENS, BEDDEN worden 1 a 2 maal per week gestoomd. GORDIJNEN alle dagen en opnieuw geappreteerd Stoomgoederen en zwart te verven rouwgoe ren dus desvei langd binnen '24 uren. De laatste uitgebreide verbeteringen maken de vlugste aflevering n»rgelijk, zooals slecbts de beste en modernst ingerichte (abrieken vermogen. Zwart wordt iederen werkdag geverfd. Alle kleuren blauw worden 's Maandags geverfd. rood 's Woensdags bruin en groen Donderdags en Vrijdags geverfd. andere kleuren en zijde Zaterdags en Dinsdags Aanbevelend, Uw dw. dnr., jw s*t_a rvr. DEPÓTS: Te Alkmaar, Gez. KAAN, Langestraat. Bergen, J. VRASDONK Dorpstr. Egmond aan Zee, G. FOOR. Heiloo, P. DE GROOT. Dirkshorn, P. WINK. St. Pancras, J. WAGENAAR Kz., in Manufacturen. Broek op Langendijk, J. BAK Cz., in Manufacturen. Zuid-Scharwoude, Firma C. W. BöTTGER. Warmenhuizen, A. SöTEMANN. 1 0 Jjé De grootste keuze in meest eigengemaakte Pelt erven, zoowei in de fijne als meer gewone soorten, is bij Reparatiën. Motzuivering, pgT Alle peLsartikelen, dezen winter bij mij gekocht, kunnen den volgen den Zomer gratis ter bewaring gebracht worden tegen mot en ander bederf HYPOTHEEK k 4 PROCtNT. door J F. TERNGOY P PÈL, MARI J. TERNOOY APÈL. Bestellingen worden aangenomen door de N.V BOEK- en HANDELSDRUKKERIJ, v.h. met eene uitgebreide keuze AANBEVELEND, Bovenstaande firma is de eenige in ALKMAAR SCHAGEN en OMSTREKEN, welke onze Heeren- en Kinder-Confectie en Maatgoederen in onze origineele qualiteiten Geteekend, O* en prijzen levert. UITVOERING VAN HET ORATORSUM van MENDELSSOHN BARTHOLDY. De Heer JAC. VAN KEMPEN, Tenor. ENJRÉE f f,- PER PERSOON. ZAADMARKT O 79. ALJLEÏ SOOR.TE3JM U11WALDS IDEAAL KOI I IE EN THEEËN. Bestrijding van Bloedarmoede, Bleekzucht, Malaria (Binnenkcort.-)JAlgenieene zwakte, voortdurende Hoofdpijn ea gebrek aan eetlust, Lj zijn alleen echt met den naam II. NANNING buiten op ds roode doos en never staai.d abrieksmerk, P R IJ S f 0,75. Dr- H. NANNINQ's Pharm. Chemische Fabriek, den Haag. Verkrijgbaar te Alkmaar bij de Firma J. SCHOUTEN Co., ANSINGH MESMAN, NIEROP t SLOTHOUBER. J. MEIJER, Apotheek Mient 9 en A. H. TËLJER, Apothekei. - prima hwalitaih'- Kindermeel] CL Coirlo, bij Tilburg, 28 Aug. 1910. Aan den WelEd. Heer P. Molenaar Co., Westzaan. Hiermede bericht ik U het'goede resultaat van Uw KINDERMEEL. Ons kindje was 3 maanden oud en groeide niets. Toen begonnen wij met KINDERMEEL en thans 7 maanden oud zijnde, weegt hat 23 pond on ziet er verbazend goed uit. Ik zal dan ook steeds elk mijner kennissen Uw KINDERMEEL re- commandeeren. G. J. KLEIN—PASTE, Ontvanger. VAN (4 ROOT It F, VANG voor iedere huisvrouw [zijn h 5 cents voor 2 porties, in korten tijd slechts met water te bereiden. In vele soorten en steeds versch verkrijgbaar bij HOOG TANDSMIT, Eaat, Alkmaar. Door aflossing van een groot bedrag komen er weer gelden vrij voor Eerste .Hypotheken* Uitsluitend lande rijen. Voor huizen 41/4 ii '41 2 °/o- Bijzonder gunstige voorwaarden. Br. lett. D 165, bureau van dit blad. op en langs de Spoor- en Tramwegen, gedu rende de vijfjaren 1Ö1L—1915. De voorwaarden van verpachting met de indeelingen Van de perceelen liggen ter lezing aan de Stations, Waar tevens inschrijvingsbiljetten kosteloos verkrijg baar zijn en, na invulling, in gesloten couvert kunnen worden afgegeven. De inschrijving is opengesteld tot 7 November 1910. DE RAAD VAN ADMINISTRATIE. in leven predikant te ALKMAAR, met VOORWOORD van EO SS O et- H-k tO <4 O Directeur de lieer II. LINDEBOOM. Soli«tcn Mejuffrouw JOH. VAN DE LINDE. Sopraan. De Heer GERARD ZALSMAN, Bas. Begeleiding Dubbel Strijkkwartet van het Haarlemsch Muziekkorps, dir. de Heer KRIENS. Concertvleugel te bespelen door den Heer W. L. DOORTMONT, toonkunstenaar, Amsterdam. Kaarten en Tekstboekjes verkrijgbaar bij den Heer A. NIESSEN, Ritsevoort in den Boekhandel van HERMS. COSTER ZOON, Voordain, W. NEDERKOORN, Schoutenstraat, N. A. C. BIJL, Laat, A. KLOOSTER, Hekelstraat, en op den dag der uitvoering bij den Koster der Groote Kerk. Kunstlievend lidmaatschap f l.SO, aangifte 1>0 den Heer A. NIESSEN, Ritsevoort. Vertrek der treinen Richting Helder 10.00, Richting Hoorn 9.55, Richting Uitgeest 9.50. AANVANG 7 DHR PRECIES. Aanbevelend, K. SCHOONE, Directeur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 8