¥i A JL A D. STADSNIEUW S. overwinnen, toen werd hij bij de annexatie van Bosnië voor een moeielijk probleem geplaatst, waarvan de oplossing geen andere kon zijn, dan dat hij na een reeks dreigementen jegens Oostenrijk tot een smadelij- ken terugtocht werd gedwongen. Bovendien leed het aanzien van het koningshuis door het onmenschelijke gedrag van kroonprins George, wien ten slotte zijn rechten op den troon moesten worde ontnomen. En nu kwam een ernstige, ziekte van den sympathieken kroonprins Alexander de toekomst van de Servische dynastie in gevaar brengen. Thans is het gevaar ge weken, voor den kroonprins zoowel als voor de dynas tie, maar het is deze week weer gebleken 4ioe weinig populair koning Peter zich in zijn land heeft gemaakt en hoe weinig geacht het huis Karageorgewitsj in Ser vië en daarbuiten is. Een nieuwe kwestie is deze week in Perzië gerezen. De Britsche regeering heeft Maandag, naar aanleiding van de onveiligheid1 op de wegen in ZuidLPerzië een krasse nota aan de Perzische regeering gezonden, waarin deze met ernst wordt aangemaand verbetering in den ongewenschten toestand te brengen. Slaagt men daarin in drie maanden niet, dan zal Engeland „tot zijn leedwezen" het zaakje zelf moeten opknappen. Het- zou een Perzische troepenafdeeling formeeren en deze onder het commando van TndiBritsche offi cieren stellen. Waren hiervoor niet de noodige solda ten te vinden, dan zou men er Britsche of Indische soldaten naar toezenden de kosten natuurlijk te be talen door Perzië in den vorm van opcenten op belas tingen. De nota verwekte niet alleen in Teheran maar ook in verschillende kabinetten een storm van veront waardiging. Wel zeide Engeland] uitdrukkelijk, dat „geenerlei vermindering van Perzië's zelfstandigheid werd beoogd," maar daaraan werd weinig geloof ge hecht: de bijzondere moraal der groote mogendheden immers heeft Engeland toegepast op Transvaal, Frankrijk op Marokko, Japan op Korea, Rusland op Finland en Mantsjoerije. Vandaar dan ook dat men niet veel vertrouwen stelt in. de zinsnede uit het En- gelsch-Russische verdrag van 31 Augustus 1907, die luidt: Het doel der beide mogendheden is door het sluiten van een verdrag de onafhankelijkheid van Perzië ^oor eeuwig (for ever) te verzekeren, en haar niet aan te tasten. Door het verdrag zal den beiden mogendheden elk voorwendsel voor een in terventie ontnomen worden; Perzië moet voor al tijd van de vrees voor een vreemde interventie wor den bevrijd en in staat gesteld1 worden, op eigen wijze zijn eigen zaken te regelen (to manage herown affairs in her own way). Thans na drie jaar houdt Rusland Noord-Perzië be zet en dreigt Engeland in Zuid-perzë een toestand te scheppen, welke op een bezetting veel gelijkt of het gemakkelijk kan worden. Er wordt reeds gesproken van een deeling van het rijk en wel zóó, dat Engeland het Zuiden en Rusland het Noorden zou krijgen. Zoo ver is het echter nog niet, maar men kan nooit weten wat er gebeurt. Het feit dat ook in' Rusland, ook in Engelsch-Indië onveilige wegen zijn, zal voor geen der beide rijken natuurlijk een motief zijn om het niet te doen. De begonnen week zal ons vermoedelijk het ant woord van Perzië op de onverwachte nota brengen. Het zal niet gemakkelijk valleen een bevredigend ant woord te geven zet maar eens een vuist als je geen hand hebt, beveilig maar eens de wegen als liet aan het daarvoor noodige geld ontbreekt. Over Portugal zweeg de geschiedenis van den dag haast alweer wij leven en vergeten snelDe ko ninklijke familie is verbannen, de ex-koning Vertoeft met zijn moeder op het kasteel Woodnorton van den hertog van Orleans. Meer werd'^er gesproken over de dwaze onderneming van' den luchtvaarder Wellman, die per bestuurbaren luchtballon van Amerika naar Europa trachtte te vliegen, maar nog juist bijtijds werd opgepikt, over den Hollander Wijnmalen, die met succes den tocht Parijs-Bruss^ heen en terug per luchtschip volbracht, maar tengevolge van een vormkwestie vermoedelijk niet in aanmerking zal ko men voor den uitgeloofden prijs van 100.000 francs, over den moordenaar Crippen, die te Londen ter dood veroordeeld werd, over de cyclonen op Cuba en Flori dahet ontbrak deze week niet aan stof tot. spre ken en schrijven! DE MIDDELBARE KOLONIALE LANDBOUW SCHOOL. Naar uit de begrooting van Landbouw blijkt, ligt het in het voornemen van den minister van Landbouw bovenbedoelde school te Deventer te vestigen. Te Haarlem, dat ook gegadigde is, spannen nu tal van personen uit de kringen van land- en tuinbouw, ook particulieren, zich in, het daarheen te leiden, dat de Tweede Kamer alsnog zal -besluiten de school te Haarlem te vestigen. DE STUIVERS-STUKKEN. Ten einde verwarring tusschen de stuivers en de kwartjes onmogelijk te maken, moet het voornemen bestaan den tegenwoordigen ronden nikkelen stuiver te vervangen door een vierkant stuiverstuk met afge rende hoeken, gelijk deze b.v. op Ceylon gebruikt wor den. VEREENVOUDIGING DER ADMINISTRATIEVE WERKZAAMHEDEN DER PARKETTEN. De minister van justitie, overwegende, dat het gewenscht is maatregelen te treffen, opdat het openbaar ministerie bij de gerechts hoven, de arrondissements-rechtbanken en de kanton gerechten minder dan thans het geval is door werk zaamheden van adininistratieven aardi en het uitoefe nen van toezicht op controle op de verrichtingen van andere ambtenaren wordt onttrokken aan zijn eigen lijken justitieelen werkkring, heeft goedgevonden: le. in te stellen eene commissie, die zal hebben te onderzoeken, welke vereenvoudiging kan worden ge bracht in de administratie der parketten bij de ge rechtshoven, de arrondissementsrechtbanken en de kantongerechten en in hoeverre het mogelijk is een eind te maken aan werkzaamheden, waarmede die par ketten buiten hunnen eigenlijken werkkring zijn be lust, al of niet met overdracht dier bemoeiingen op andpren; 2e. aan genoemde commissie op te dragen aan hem minister, in te dienen een verslag van het resultaat van haar onderzoek, onder overlegging van de door haar wenscbelijk geachte maatregelen, in den vorm van wetsontwerpen, besluiten of aanschrijvingen 3e. te bepalen, dat zoowel de genoemde commissie, als een of meer harer leden, in overleg met den voor zitter, afzonderlijk bevoegd zijn in het belang van dte haar opgedragen taak een plaatselijk onderzoek in te stellen op alle bedoelde parket-ten en inlichting en voorlichting te vragen van de hoofden dier parketten en de daarbij geplaatste ambtenaren; 4e. (e bepalen, dat de commissie hare vergaderingen in den regel te Amsterdam of te 's-Gravenhage zal hpuden 5e. te benoemen van die commissie: tot lid tevens voorzitter mr. J. C. baron Baud, pro cureur-generaal bij het gerechtshof te Amsterdam; tot leden: mr. A. D. W. de Vries, secretaris-generaal bij het departement van justitie en mr. H. G. van Sonsbeek, officier van justitie bij de arrondissements rechtbank te Alkmaar; Tot lid, tevens secretaris, mr. L. Th. Jorissen, amb tenaar van het openbaar ministerie bij de kantonge rechten te Amsterdam. OPENBARE LEESZALEN. Men meldt uit Hilversum aan Het Centr., dat gis teren aan den minister van binnenlandsche zaken het volgende adres is verzonden: Geven eerbiedig te kennen: W. Huijbers, J. Terp stra, W. de Haas en W. J. J. de Jong, als leden van de commissie tot voorbereiding van de oprichting van een openbare Roomsch Katholieke leeszaal en biblio theek, dat zij met leedwezen bemerkt hebben, dat op de be grooting van Binnenl. Zaken voor 1911 een post van 10.000 wordt uitgetrokken, om daaruit subsidies te kunnen geven aan openbare neutrale leeszalen; dat uit de toelichting duidelijk blijkt, dat deze sub sidie alleen en uitsluitend aan neutrale leeszalen zal worden gegeven; dat. zij, ook op grond van billijkheid, van meening zijn, dat de Staat in dezen geen partij mag kiezen, maar indien hij subsidie geeft aan openbare leeszalen, hij geen onderscheid zal mogen maken tusschen lees- zal van verschillende richtingen; dat zij daarom vertrouwen, dat Uwe Excellentie als nog de omschrijving van dezen post zoodanig zal wil len veranderen, dat duidelijk blijke, dat ook aan lees zalen van niet-neutralen richting subsidie zal kunnen worden uitgekeerd. DE ONTSLAG-AANVRAAG VAN VIOE-ADMI- RAAL VAN DEN BOSCH. Omtrent de aanleiding tot de ontslag-aanvrage van den vice-admiraal I. van der Bosch, stelling-comman dant in den Helder, deelt men aan de Avondp. het vol gende mede: i h- De vlootpredikant heeft aanmerking gemaakt op het lezen van een der boeken van1 het boekenfonds door de matrozen. Naar men zegt, was het een werk van I bérèse Hoven, dat Z.Eerw. ongeschikt vond voor het zieleheil der Nederlnndsche Jantjes. Met dit bezwaar is hij bij den admiraal gekomen, en deze 'heeft natuur lijk gezegd, dat het boek volgens zijn meening niets kwaads inhield en dus als lectuur voor den schepeling gehandhaafd blijft. Daarna heeft de vlootpredikant zich met zijn bezwa ren tot den minister gewend, waarvan het gevolg ge weest is een schrijven van Zijne Excellentie, waarbij den admiraal bevolen' werdi om te handelen volgens de wenschen van den vlootpredikant. Dit gaf den heer Van den Bosch aanleiding om zijn ontslag te vragen. Het Hbld. verneemt, dat in afwachting van de be schikking op de ontslag-aanvraag aan den admiraal verlof is verleend. GEMMGI) IV'IEUWS. MISDAAD OF GEEN MISDAAD? In een soort van slaapstee voor kolonialen in de Ko ningstraat te Utrecht was eergisternacht een persoon, die daar geregeld logeert, dronken thuisgekomen. De man had' zich te bed! begeven, doch is zoo althans luidt het verhaal van zijn medekostgangers uit de bedstede gevallen, waarbij hij zich aan het hoofd ver wondde en bewusteloos bleef liggen. Zijn vrienden brachten hem, zonder eenige tusschenkomst der poli tie in te roepen, naar de Rijksklinieken, waar de man werd opgenomen en denzelfden nacht overleed. Vanuit de klinieken is toen telefonisch aan de politie ver zocht eenige nadere mededeeling te willen doen om trent den man, wiens naam en woonplaats in de kli nieken onbekend waren. Zoodoende kwam de politie er achter, dat buiten haar medeweten een man met een hoofdwond naar de klinieken was vervoerd. Bij onderzoek Werd ook medegedeeld, dat- de geschie den is was voorgévallen, zooals we hierboven schreven, doch geheel daarmede in afwijking was de uitslag van het geneeskundig onderzoek in de klinieken, waarbij geconstateerd werd: aanvankelijk een wonde, die aan een schotwond denken deed, later een kogel, die zich vrij diep in het. hoofdl bevond. Het verhaal van het uit de bedstee-vallen scheen daardoor vrijwel on aannemelijk geworden, en hét lag dti>s voor de hand, dat een nader ouderzoek werd ingesteld naar de werke lijke oorzaak van de verwonding. Dit onderzoek is thans in vollen gang; hedenmorgen was nog niemand als vermoedelijke dader aangehouden. Uitgemaakt moet natuurlijk worden, of hier al dan niet een misdaad in het spel is. Het onderzoek wordt geleid door den commissaris van politie, den heer Wijnmalen. EEN STANDBEELD VOOR OZAAR PETER. Wij hebben onlangs medegedeeld dat binnen korten tijd te Zaandam het standbeeld van Czaar Peter zou worden onthuld. Dit monument is een' geschenk van den Czaar van Rusland. Wel wat zonderling was de mededeeling, die spoe dig op het eerste bericht volgde, dat het beeld, dat reeds te Amsterdam was geweest, weer naar Parijs was teruggezonden omdat het niet. voldeed. Den beeld houwer was opgedragen een ander te ontwerpen. Zijn we wel ingelicht, dan zit hieraan een echt Rus sisch stukje vast. De Czaar zou n.l. twee commissies benoemd hebben: één voor het voetstuk, één voor het beeld'; beiden commissies was een bedrag ter beschik king gesteld. Die voor het' voetstuk vatte haar taak ernstig op en zoo kwam zij voor den' dag met, een pië destal, dat geschikt was een monumentaal beeld te dragen. De tweede commissie schijnt niet zoo nauw gezet de beschikbare gelden geadministreerd' te heb ben en kwam met een zoo onbeduidend beeld voor den dag, dat dit een bespotting was voor het monumentale voetstuk. De Fransche beeldhouwer is nu bezig1 van de beide weinig harmonieerende deelen een behoorlijk geheel te maken. (Hbld.) EEN GOED PLAN. De Friesche Propaganda-Commissie zal trachten het gebruik van fruit in hotels, café's, ontspannings plaatsen, vergaderlokalen/enz. in Friesland' meer in gang te doen vinden, teneinde daardoor het gebruik van alcoholhoudende en tevens dat van' minderwaardi ge en schadelijke alcoholvrije dranken tegen te gaan. De commissie zal daartoe de geheelonthouders opwek ken, bij hun bezoek aan bovengenoemdë inrichtingen, meer dan tot nog toe het geval was, de vraag naar fruit te stellen, en meteen de houders dezer inrichting uitnoodigen, mede in hun eigen belang die vraag te stellen, en meteen de houders dezer inrichting uitnoo digen, mede in hun eigen belang die vraag tegemoet te komen. In aanmerking genomen de groote massa geheel onthouders in Friesland, heeft déze poging van "de 'F. P. C. wel kans van slagen. Er is inderdaad niets tegen, allerminst uit gezondheidsoogpunt, de gewoonte van het drinken te doen vervangen door die van het ge bruik van sinaasappelen, appelen, peren, kersen, bes sen, noten, enz. enz., al naar het seizoen Oplevert. Vele dezer vruchten voldoen aan den eisch van verfris- schende genotmiddelen en overtreffen de dranken ver re in voedzaamheid. (Herv.) UIT BERGEN. De uitslag van de gisteren alhier gehouden drave rijen is als volgt: Kranenburghprijs. Prijzendraverij 4e kl.: 1. Clara (W. Alkemade); 2; Hetha (Tj. Witteveen)3. Alchi mist (R. Monsieur). N. g.Achhede (J. J. de Boer); Atella (J. Ensing) Atletha (J. Witteveen). Toussaintprijs. le klasse prijzendraverij. 1. Dora (Pronk) 2. Lady Hesperus (Schuijl)3. Dead heat tusschen Florencia (Ockhorst) en Sierra Fils (J. J. de Boer). N. g.Fedora (M. Alkemade); Kapitein (J. En sing) Greviste (J. Koster Jr.) Kwarteltje (A. Witte veen)Borinus(M. Siderius). Hofdijkprijs, Prijzendraverij 3e klasse: 1. Marie W. (CL Bakker); 2. Agnes W. (O. Witte veen); 3. Adeline (Ten Hagen). N.g.Atlanta (Schönroek)Letta (Mees Alkemade); G usta (Th. Monsieur); Aura (J. Koster Jr.); Harold (R. Monsieur), Achhede (J. O. de Boer); Baron Al- runa (Bultman). Lauernesseprijs. Prijzendraverij 2e en 3e kl Drusbacka (Ockhorst). 1. Kwarteltje (A. Witteveen); 2. Dora (Pronk); 3. N.g.: Emma W. (J. Witteveen); Alexandra (J. En sing); Amandus W. (Schuyl). Alcmariaprijs. Handicap Heat-harddraverij le klas se: le heat: The Surrogate (Theo Monsieur); 2. Brummbar (Ten Hagen); 3. Varro (Snoeck). N.g.: Vent d'Ouest (Ockhorst); Foottit (J. Ensing); Baron Wallace (J. J. de Boer) Heliograaf (Schön roek) The Banker (Tj. Witteveen) Kozyr (CL Bak ker.). 2e heat: 1. The Surrogate. 2. Heliograaf. 3. Brumm bar. N.g.: Varro, Vent d'Ouest, Eoottit, Baron Wallace, The Banker en Kozyr. UIT LIMMEN. In den nacht van Zondag op Maandag is in de Ka tholieke kerk alhier ingebroken. Door het aanwezig zijn van een paar ladders, die door schilders waren ge bruikt, heeft men aan den achterkant der kerk een paar ramen ingedrukt en zich zoo toegang weten te verschaffen. Het koperen kruis wordt vermist, de offerbussen zijn opengebroken, doch deze schijnen zoo goed als niets te hebben bevat. Op het altaar is zeer veel ver nield. Uit alles blijkt, dat er veel moeite is gedaan om de brandkast open te breken, denkelijk is dit tengevolge van gebrek aan materiaal niet gelukt. Men heeft omtrent de daders niet het minste ver moeden. Een onderzoek naar hen is in vollen gang. UIT SCHAGEN. Zondagavond wilde de bijna 80-jarige wed. T. V. alhier te Haringhuizen in de nog niet geheel stil staande tram stappen met het noodlottig gevolg, dat ze onder de tweede wagon raakte. Een harer beenen werd geheel afgereden, het andere zeer zwaar ge kneusd. In zorgwekkenden toestand werd ze mët de tram naar onze gemeente vervoerd en naar haar wo ning gedragen. Dr. Melchior verleende de eerste ge neeskundige hulp. Het ongeluk geschiedde in tegen woordigheid van hare dochter, die met haar oude moeder medereisde. Zij is reeds aan de bekomen ver wondingen overleden. UIT EGMOND BINNEN. In de hedenmiddag gehouden raadsvergadering kwam in het verzoek van den heer P. Pranger om eervol ontslag uit zijn betrekking van secretaris der gemeent i en ambtenaar van den burgerlijken stand. Op voorstel van den voorzitter werd zonder discussie met alge- meene stemmen besloten, den heer Pranger niet-eervol te ontslaan met ingang van heden. EEN NATUURVRIEND. Gedurende eenige weken hield zich te lieerde in de bosschen van het landgoed' „Het Veen," èen onbekend persoon op, die, in den beginne weinig opgemerkt, doch later door onbekende oorzaak de schrik van de buurt bewoners werd. De zonderlingste verhalen deden van dezen vreem deling de ronde. De een wist van hem te vertellen, dat hij uit de gevangenis, de andere, dat 'hij uit een krankzinnigengesticht was ontvlucht en hij werd als een zeer gevaarlijk persoon beschouwd. De verhalen gingen zelfs zoover, dat de schoolkin deren bang voor den vreemdeling werden en niet meer naar school durfden. Ook meer bejaarden gevoelden zich des avonds op den weg een beetje huiverig. Na een paar dagen gezocht te hebben, mocht het aan de gemeentepolitie gelukken den onbekende in handen te krijgen, toen hij kalmpjes bij een landbou wer een kopje koffie zat te drinken, zich van geen kwaad bewust. Hij werd medegenomen naar het gemeentehuis. Men had te doen met een zekeren M. H. van Veldhoven, oud 57 jaar, geboreu te Rotterdam en waarvan niet bleek, dat hij eenig misdrijf te zijnen last had. De vreemdeling deelde mede, steeds den geheelen zomer onder den blooten hemel door te 'brengen, wat volgens zijne verklaring zeer goed ging, wanneer men in het bezit is van een oliejas, zooals hij er een bij zich had. In den afgeloopen zomer moet Van Veldhoven ook dikwijls hebben rondgezworven in de bosschen van het Loo te Apeldoorn, en werd hij tweemaal door de politie aldaar overgebracht naar Zutphen waar hij alsdan we gens landlooperij, een paar dagen hechtenis opliep. Veldhoven werd thans naar 't doorgangshuis „Het lloogeland," te Beekbergen, overgebracht, alwaar hij als zwerver werd opgenomen. DE BURGEMEESTER VAN BLARIKUM. Gisteren is aan den Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland, en aan den Minister van Binnenlandsche Zaken een door een aantal inwoners van Blaricum onderteekend adres verzonden, waarin het optreden van den heer Hosang, burgemeester dier gemeente in een zuiverder daglicht wordt gesteld en het verzoek is uitgesproken, den heer Hosang in zijn tegenwoordige functie te handhaven. KORTE BERICHTEN. Indertijd verloor een jong werkman door een on geluk het leven op een werk aan de Biltsche Grift. De aannemer zal thans gerechtelijk vervolgd worden De inspecteur van politie in den Haag heeft een deel terugevonden van een belangrijke partij cham- pagne, verleden jaar op „Duindigd" ontvreemd. Drie personenmijn aangehouden. De zeven-en-twintigjarige Chineesche koelie moordenaar van den heer H. M. O. Haitsma Muiier, assistent bij de Deli-Maatschappij, is veroordeeld tot den strop. Aangehouden is J. H., failliet bakker te Ak- marijp, verdacht van bedriegelijke bankbreuk. Hij was op reis naar Engeland met een flink bedrag. Zaterdagmorgen is tengevolge van bloedvergif tiging overleden een dienstbode te Zaltbommel, die zelt een brandwonde behandeld had. Bij Oud-Delfshaven werd Zaterdagmiddag een roeiboot, waarin een koopman met twee zoons, over varen door een sleepboot. Vader en één zoon verdron ken. Tegen den kapitein van de sleepboot is proces verbaal opgemaakt. Bij het schoonmaken van een revolver trof te Weesp een jonge man zijn aanstaande door een schot, dat onverwacht afging, in het onderlijf. Onder Mienen schoot bij een drijfjacht een der drijvers zich bij ongeluk in den buik. Zijn toestand is zorgelijk. Louis Bouwmeester, die met de „Prinz Eitel Frie - drich naar Holland komt, kan den 18en' November hier te lande verwacht worden. In den Haag is vannacht in een hofje een 86- jarig vrouwtje vermoord, f 140 en eenige sieraden worden vermist. Een man en vrouw, die naast haar wonen, zijn gearresteerd. Een Duitsche ballon, waarin 3 heeren, die in Berlijn opsteeg met Londen tot doel, stortte gisteren te Zandvoort in zee. Allen werden gered. UITVAART KOSTER. Hedenmiddag' had op de alg'emeene begraafplaats de uitvaart plaats van wijlen den heer C. Koster. Tal van fraaie kransen dekten de baaT, terwijl een groot aantal belangstellenden den overledene de laatste eer bewezen, onder wie we opmerkten den 'burgemeester der gemeente, dén directeur van gemeentewerken, de leden van den kerkeraad der Evangelisch Luthersche gemeente, de brandtneester en onder-brandmeesters van het brandweerkorps, het kader van de vrijwillige brandweercorpsen „Burgerplicht" en „Kracht en Vlug heid". Nadat de kist in de groeve was neergedaald, trad de heer V. S. Ohmstede naar voren, die ongeveer het vol gende sprak Het is omstreeks vijf maanden geleden dat wij hét- stoffelijk overschot van onzen beminden predikant' hier aan den schoot der aarde moesten toevertrouwen. Thans zijn wij genoopt door een droeven plicht te staan aan het graf van een onzer beste vrienden. De heer Koster toch is ongeveer twintig jaren lid van den kerkeraad en de diaconie geweest en heeft zich doen kennen als een man, die naastenliefde als een zijner hoogste plichten beschouwde. Hij kon zich niet vereenigen met den mensch, die zijn taak te licht op vatte, hij was iemand, die volvoerde wat hij op zich nam en veel heeft hij dan ook voor onze gemeente ge daan. Daarom bij onzen laatsten groet namens de Evangelisch Luthersche gemeente onzen hartelijkeu dank voor hetgeen gij gedaan hebt, onder de verzeke ring, dat uw werk bij ons lang in de aangenaamste herinnering zal voortleven. Waarde' vriend, rust in vrede Vervolgens voerde de heer F. H. Ringers als vice- president van het brandweerkorps het woord', die in den overledene den hooggeachten president-brand meester herdacht, die heeft geleefd voor Alkmaar's burgerij, in het bijzonder voor Alkmaar's brandweer. Als een der karaktertrekken van den overledene noemde spreker diens vasten wil, om te volbrengen wat hij eenmaal op zich had genomen. Wij zullen, zeide spreker, helaas1 zijn commandostem nimiïner meer kunnen hooren, maar steeds zal ons voor oogen staan het vele dat hij voor ons1 korps heeft ver richt. Wij hopen van harte, dat het bestuur dezer ge meente zal willen voortgaan op den weg, dien hij zich had voorgesteld. Wij gaan niet van hier zonder u een laatsten groet te brengen en u onfcen oprechten dank te betuigen. De heer Lutterot bracht een laatsten groet- namens „Kracht en Vlugheid", welks eere-commandant de overledene was, die, een kraehtigen eik gelijk, in één slag was geveld. Eén ding zij u verzekerd, zeide spreker, dat uw geest nog lang bij ons zal voortleven. Vriend' Koster, rust in vrede. Een broeder van den overledene bedankte voor de betoonde belangstelling. Diep bewogen verlieten de aanwezigen de begraaf plaats. VOETBAL. Alcmaria Victrix IE. D. O. 61. Dertweede thuiswedstrijd is geëindigd in een glans rijke overwinning, een overwinning, die gezien het betere spel onzer stadgenooten, beslist verdiend is. Om twee uur stelden de beide elftallen zich vrijwel volledig op. Wij merken alleen een invaller op in de Alkmaarsche voorhoede. Een Oostenwind stond over het veld en Alcmaria, dat den toss won, koos eerst het voordeel van den wind. E. D. O. trapte af. De Alkmaarsche voorhoede be machtigde den bal en weldra lag de bal in 't Haar- lemsche doel. Dit punt werd echter wegens buitenspel ongeldig verklaard. Alcmaria pakte duchtig aan en wist het spel op de helft van E. D. O. te houden. De Haarlemmers probeerden wel zich los te werken, doch dat gelukte niet. Eindelijk werd een pittige aanval met succes bekroond. Een keihard schot van den links buiten belandde via keepers handen in het doel van E. D. O. Alcmaria hield E. D. O. ingesloten. Menige mooie voorzet van den rechtsbuiten volgde, doch de Haarlemsehe verdediging wist zich dikwijls zeer goed te weren. Een tweetal prachtschoten van den Alkm. middenvoor hadden beter lot verdiend, doch werden zeer verdienstelijk gestopt. Eindelijk moest na een algemeen opbrengen de E. D. O. keeper visschen, toen een schot van den middenvoor hem te machtig was. Niet lang daarna weet de rechtsbuiten aan de score een derde puntje toe te voegen, de bal belandde weer via keepers handen in doel, terwijl voor half-time de linksbinnen van een prachtkans gebruik maakte en voor no. 4 zorgde. Spoedig daarna was het rust en was de stand 40 in 't voordeel van Alcmaria. Na de rust had E. D. O. haar opstelling een weinig gewijzigd en speelde zij een forscher spel. De wijziging bleek wel beter, want het spel ging nu werkelijk vrijwel gelijk op. De nieuwe doelverdediger verrichtte goed werk. Alcmaria wist toch hare leiding te vergrooten. De middenvoor deponeerde een fraaien voorzet van rechts onhoudbaar in 't doel. E. D. O. liet zich niet ontmoedigen en viel krachtig aan. Werkelijk had nu hun pogen succes. Een mooie aanval werd mét een fraai doelpunt beloond. In de nu volgende periode kreeg de Alkmaarsche keeper gelegenheid zijn talenten te toonen en hij deed dit bepaald uitstekend. Eenige

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2