W. NEDEIM SÈllmsH. Boterspeculaas. Borstplaat. - - - B UIT E N L A N D. 10 en 20 cent. BROOD A en 15 cent. W. G. E. VALK. ADVERTENTIE N. een Dag-Dienstbode, P G. A. BURGER, Banketbakker. EIHSER'WATlit I. PRINS Az„ Oudegracht 285b. HO VIS BROOD 5 en 10 cent. HOVIS GEMBER BROOD HOVIS ROZIJNEN Kunsthandel en Lijsf@nfabi*iek van op Woensdag 26 Oct. 1910. Waar1 m het? KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. Kinderen groeien flink op, wanneer ge hun regelmatig Quaker Oats geeft, zomer en winter. 's Avonds gegeten, veroorzaakt het een rustigen, gezonden slaap. Het versterkt zoowel lichaam als her senen. Bovendien lusten de kinderen het gaarne, omdat het zoo sma kelijk is. 03NT 100% 97s/* 176V* 1141/, 156 128 141 6361/, 295 354 49i/* 100 576 445 29»/g 73% 97% 49% 88 88% 99 87% 946/i« 100% 177% 114% 156 125.— 141 298 354 48% 99% 574 238 71% 880 220 285 422% 206% 163 104SA 119% EEN VOLKSUITVOERING VAN DEN PAULUS? Vanai heden ALLEEN bü Tel. 286. HOÜTTIL B 5. in den ouderdom van ruim 22 jaar. Lage prijzen. Vlugge levering. harde schoten werden kranig verwerkt. Kort voor tijd wist de linksbinnen uit een mooien voorzet van rechts de zesde goal te maken, zeer tot verwondering van den E. D. O. keeper. Weldra was het tijd en had Alcmaria met 61 de overwinning behaald. Over spel en spelers het volgende: Alcmaria .speelde uitstekend. Yerdediging en half- linie waren zeer goed. In 't bijzonder noemen wij de rechts-half. De voorhoede was keurig. De rechts- en linksbuiten uitstekend. De voorzetten van rechts prach tig De middenvoor speelde in grootschen vorm. Wat het spel van E. D. O. betreft, dat viel ons zeer mee, vooral wat ruwheid aangaat. liet spel was wel forsch en de spelers maakten wel gebruik van hun lichaamskracht, doch 't bleef binnen de perken. Wij hopen voor E. D. O. dat het zoo zal blijven. De scheids- rechter was zeer goed. Holland I speelde haar tweede thuiswedstrijd, doch kon het, ofschoon zij met half-time met 2—0 de lei ding had, niet tot een overwinning brengen. De tegen partij Z. Y. V. uit Zaandam, maakte na de rust 4 goals en Holland niet één, zoodat zij verloren met 4—2. 8 Over de andere wedstrijden in Westel. 2e kl. B. het volgende Onze voorspellingen in de Courant van Zaterdag avond zijn zeer goed uitgekomen. Ajax, dat volledig naar U. V. V. trok wist met 50 te winnen. Stand met rust 10. R. A. P. won met 52 van de Adelborsten. R. A. P. miste 3 voorhoedespelers en de Adelborsten speelden ook met invallers. Stand met de rust 31. Victoria A. W. eindigde niet in een gelijk spel volgens onze voorspelling, doch in een 32 over winning voor Victoria. Ajax blijft dus no. 1 met een punt voor en een doelgem. van 192. Alcmaria is 2 met een doelgem. van 124. GOED AFGELOOPEN. Hedenmorgen ongeveer kwart over negen viel in de Spoorstraat, nabij het station, de metselaar J. Veel, j door het breken van een stuk hout, een z.g.n. twee bij j drie die voor kortelingen dienst deed, van vier steigers j hoogte. De heer Veel werd bij den heer Schaaf binnenge dragen, waar dr. Wicherink de eerste hulpverleende. Het bleek dat de man er met een beenkneuzing afge komen was. i Een naast hem op den steiger staand metselaar had zich nog juist aan een kozijn kunnen vasthouden. GESLAAGD. De heer S. J. van der Meulen legde aan de Uni versiteit te Amsterdam het eerste candidaats-examen in de godgeleerdheid met goed gevolg af. Aan het Friedrichs Polytechnikum te Cöthen in Anhalt is geslaagd voor candidaat eleetrotechnisch ingenieur, de heer H. Bakker Sz., alhier. OVERGEPLAATST. De Heer J. Hazelhorst, ambtenaar aan het Rijks opvoedingsgesticht alhier is met ingang van 1 November overgeplaatst naar Leiden. Met ingang van den 15 Nov. zijn ook eenige be ambten van het gesticht alhier naar Leiden overge plaatst in verband met het aldaar te openen gesticht. EEN PAARD GESTOLEN. GisterenmorgenZondag miste de heer J. Schoen alhier uit zijn binnen de gemeente Oudorp liggend land een lOjarig zwart merriepaard. Niettegenstaande er direct door hem pogingen werden ingesteld om het dier terug te vinden, is het nog steeds zoek, zoodat men aan diefstal begint te denken. AGENDA: MAANDAG. Teekengenootschap „Kunst zij ons doel", teekenavond 7 uur, Nieuwe Doelen. Danscursus Gebrs. Crefeld, 8 uur, Harmonie. Gemengde Zangvereeniging „Nieuw Leven," slotre- petitie, Groote Kerk, 7% uur. Zangvereeiiigiag ,,D» Stem des V*lks," repetitie van 810 uur, café „Graanhandel" Zaadmarkt. Schaak- en Damclub V. V. V., Sohermerhorn, Waagplein. BURGERLIJKE STAND VAN ALKMAAR. GEBOREN 23 Oct. Margaretha Maria Alexandra, d. v. Dirk Gustaaf Weisenborn en Grietje Evers. LAATSTE BERICHTEN. VLIEGER DOODGEVALLEN. DOUAI, 22 Oct. Kapitein Madiot, een militaire aeroplane besturende, deed een doodelijken val heden in den namiddag in het aerodroom te Douai. DE KONING VAN SIAM GESTORVEN. BANGKOK, 23 Oct. De koning stierf aan bloed vergiftiging na eenige dagen ziek te zijn geweest. GEEN EVENREDIGE VERTEGENWOORDIGtNG. BERN, 23 Oct. Het Zwitsersche volk verwierp met 262,066 tegen 238,918 stemmen het voorstel, onder teekend door 142,000 burgers om in de grondwet van den Zwitserschen Bond de evenredige vertegenwoor diging bij de verkiezingen voor den Bondsraad op te nemen. PERZIë. De binnenlandsche wantoestanden en de moeielijkheden, welke men van Engeland ondervindt, schijnen de tegenstellingen onder de leidende persoon lijkheden te overbruggen en tot gemeenschappelijk handelen aan te sporen. Twee partijleiders hebben zich verzoend en het heet dat een nieuw kabinet van de beide partijen, welke tot dusverre vijandig tegen over elkaar stonden, weldra zal' worden gevormd. Het Perzische antwoord is aan Engeland verzon den. SIAM. De koning van dit rijk is blijkens de laatste berichten na een korte ongesteldheid overleden. Een gemakkelijk uit te spreken en te onthouden naam had hij niet, immers hij heette Paramindr Maha Tsjoela- longhorn. Den 20sten September 1853 werd' hij gebo ren, zijn opvoeding genoot hij van een Engelsche da me en den eersten October 1868 volgdte hij zijn vader op. Hij stond niet slecht aangeschreven, werkte hard, deed enkele dingen, welke de aandacht trokken. Zoo liet hij in de jaren 1893'94 een Siameesche uitgave van de Tipitaka, de kannonieke geschriften van het Zuidelijk Boeddhisme uitgeven, een werk van 39 dee- len, en opende in October 1905 de door de koninklijke familie in 1881 g-estichte Vajirajan-boekerij te Bang kok voor wetenschappelijk onderzoek. In 1904 werd de eerste volkstelling gehouden, welke zich over 12 van de 41 provincies uitstrekte en leerde dat er 3.308.032 inwoners waren geteld, waaruit men maar de eonclu sie trok dat er in het geheel 6.686.846 zielen zouden zijn, waaronder 14001500 vreemdelingen. Bij wijze van proef heeft de koning den algcmeenen dienst plicht ingevoerd ieder die geen gebreken heeft moet van 1.8—^,0 jaar dienen en blijft tot zijn 25ste jaar bij de reserve, de officieren komen uit de eerste families en krijgen hun opleiding op een cadettenschool, de on derofficieren komen van een onderofficiersschoolof uit den troepde bewapening is modernMauser- en Mannlicher geweren. De koning heeft er wat te zeg gen hij regeert absoluut, en wordt terzijde bestaan door een ministerraad, meestal uit zijn halfbroers en zoons samengesteld. De rustige politiek door zijn vader na jaren van woe lingen, onlusten, paleisrevoluties begonnen zette hij voort en hij trachtte daarbij niet zonder succes het volk tot hooger trap van beschaving en welvaart te bren gen. De traditioneele .vriendschap met Frankrijk leed, 'toen de republiek in 1890 op grond van zijn protecto raat over Anarn den middelloop der Akkong-rivier in bezit wilde nemen. Af en toe palmde Frankrijk een stuk van „het land der „vrijen" in, terwijl Engeland in 1909 voorrechten en een stukje grond kreeg. In 1902 zond hij den 'kroonprins Maha Wajirawoedli, die dén eersten Januari 1880 geboren werd naar Euro pa en hij toefde in den herfst' van 1907 zelf verscheiden weken in ons werelddeel. SERVlë. Het laatste bulletin over den toestand van den kroonprins luidt: „De toestand van den kroonprins is bevredigend. De patiënt gebruikt een voldoende hoeveelheid voedsel, de temperatuur be draagt 37.9." CHINA. De Kamer, bijeengekomen om een grond wet te ontwerpen besloot Zaterdag den troon voor te stellen zoo spoedig mogelijk een parlement bijeen te roepen. Gemengde mededeellngen. DOKTERSGRAPJES. Uit een pas verschenen Duitsch boekje met grapjes uit het gebied der geneeskunde: De hertog van Villière, van wien werd gezegd dat hij een hart van steen bezat, had eens last van niersteen. Toen de hulp van dr. Piron ingeroepen werd zei de deze: „Het hart, is hem zeker in den blaas gevallen." De bekende arts Marcus Herz zeide eens tot een pa tient, die zich zelf met behulp van medische boeken wilde genezen: „Pas toch op U mijnheer, II sterft nog eens-aan een drukfout!" EEN AMERIKAANSCH HUWELIJK. Een zeer rijk, mooi beschaafd en begaafd dollar prinsesje in de stad Danbury heeft haar moeder dezer dagen verrast met de min-aangename tijding, dat ze ■inds 30 Augustus met haar koetsier, een jongen Ier, getrouwd was. Het jonge paar vond dat het nu, in het laatst van October tijd werd een huwelijksreisje te maken, en vertrok per auto en zal vermoedelijk op een der farms van de rijke vrouw gaan wonen. CHOLERA. Een telegram uit St. Petersburg meldt, dat aldaar in de laatste 24 uur 37 personen aan cholera ge storven zijn. Onder de nieuw aangetasten bevinden zich 30 leden van het dienstpersoneel van een krank zinnigengesticht. AMERIKAANSCHE BAGAGE. De echtgenoote van den hnillionnair van der Bilt is uit Parijs teruggekeerd en had voor 17.980 dollars hoeden en toiletten medegenomen, daaronder zijn er een paar van haar dochters. De geheele bagage be staat uit 45 koffers en doozen en er moest 11.0Ö0 dol lars dollars invoerrechten voor betaald worden. Boven dien had de dame voor 200.000 dollars sieradiën bij zich, maar die waren in Noord Amerika gekocht en dus vrij van invoerrechten. Dr. CRIPPEN TER DOOD VEROORDEELD. De Londensche dokter Crippen is, gelijk in een deel onzer Zaterdagsche editie is vermeld, schuldig bevon den aan den moord, waarvan hij verdacht werd en tot den strop veroordeeld bet vonnis luidt „dat Crip pen aan den hals moet worden opgehangen, totdat hij dood is." Toen het „schuldig" over hem werd uitge sproken, bleef de beklaagde zeer kalm; hij antwoordde op een desbetreffende vraag: „Ik verzeker nog steeds mijn onschuld. Toen zette de president de zwarte ba ret op en sprak het doodvonnis uit en zeide o. a. „Over de afschuwelijke wreedheid van de misdaad wil ik niet spreken. Ik wil u alleen slechts verzekeren dat ge geenerlei hoop behoeft te koesteren, om U aan de gevolgen van uw daad te kunnen onttrekken. Ik raad U nadrukkelijk aan vrede met den Almachtige te ma ken." Wat er in de ziel van den beklaagde omging, of hij verbijsterd en automatisch handelde, verried geen trek in zijn gelaat. Alleen een lachje, dat zich om zijn mond plooide wijst op de juistheid dezer laatste veron derstelling. Toen Crippen in de gevangeniswagen snel door de voor de gevangenis opeengepakte menigte reed, klonk luid! gefluit en gejoel. Het proces tegen miss Le Nève, die van den moord te voren geweten heeft, begint morgen. EEN GEHEIMZINNIGE ZIEKTE. Te Holbrook bij Ipswich is een geheimzinnige ziekte uitgebroken, waaraan binnen enkele dagen een kind, zijn moeder en vader en een buurman overleden. Het kind overleed na een ziektebed van 3 dagen, 48 uur la ter de moeder, den dag van haar begrafenis werden haar man en een buurman aangetast, die eenige dagen later stierven. Het viel op, dat er in de omgeving zoo veel ratten en hazen waren gestorven en men zond een aantal dierlijken naar Londen, waar prof. Klein er al leen een bacil vond, die door zijn meening den dood had veroorzaakt. Dezelfde bacil hadi de dokter in Ips wich in het bloed der overleden menschen gevonden. Vermoed wordt, dat de ziekte op de een of andere wij ze van de ratten of hazen op het kind overgegaan is, dat de volwassenen heeft besmet. De overheid waar schuwt thans tegen het eten en het aanraken van ha zen en konijnen. niet wenschelijk, niet plichtmatig zijn, dat verheven genot de uitvoering' van een schoon oratorium in een sc-hoon gebouw ook te g-unnen aan minder bedeelden Een gulden voor Dinsdag of 50 cents voor Maandag is voor tallooze kleine menschen nog te veel. Kap. Njjeuw Léven niet besluiten, om de uitvoering van 1' u 1 u s nog' deze week, uiterlijk Vrijdag te herha len tegen verlaagde entree? Onder de minder bedeel den heeft men genoeg diepe vereerders der goddelijke muziek, die zoo iets op hoogeu prijs zouden stellen. Voor de vereeniging', die maanden lang heeft gerepe teerd. moet het ook aangenamer zijn. dat meerderen van haar werken kunnen pro'fiteeren. Is de risico mis schien een bezwaar? Waar is dan de gefortuneerde philantroop die aan Nieuw Leven een minimum-ont vangst garandeert? MELOMAAN. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Naar waarnemingen verricht in den morgen van 24 October. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlaudsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. (Geldig tot den avond van 25 October). In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand! van den barometer 773.0 te Stockholm. De laagste stand van den barometer 751.6 te Biar ritz. VERWACHTING. Meest matige oostelijke wind, nevelig tot licht be wolkt, droog weer, mogelijk nachtvorst, overdag zelfde temperatuur. Sedert Zaterdag is er weinig verandering in de luchtdrukverdeeling gekomen. De kern der depressie ligt nog over de Golf van Biscaye, terwijl de hooge druk in 't grootste deel van het vaste landJ inneemt met het centrum over Skandinavië. Op vele plaatsen, ook in ons land, heerschen daardoor oostelijke winden. Bij ons is onder invloed van den vrij krachtigen wind de temperatuur gedaald. Voor morgen is droog, frisch herfstweer te verwachten met gedeeltelijk bewolkte lucht. INGEZONDEN STEKKEN. Ingezonden Mededeellngen. 26 cent per heele kruik. Het beste middel tegen hoest, ver koudheid, maagzuur en influenza. SSHBMSHai In BOEKHOUDEN en aanverwante vakken ter opleiding voor praktijk en examens. AMSTERDAMSCHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWOREDIET Voordam, O 11, Alkmaar. pCt. 21/, 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4Vs pref. Hj. Staatsleningen NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Uonsol 1906 1894 6e Em. Iwang Dombr. F inane, en Industr. ondernemingen enz, Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordkollandsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij reee. aand. div, Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winatbew Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem A'dam Serdang Biudjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petroleum Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-! Zuid-Perlak Ketaboen Gew. Pref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Steels Comm. Car Foundry Comm. Amerik Stoomv.-Mij. Marin Comm. Preferent Marinebonds Peru Comm. Preferent Spoorwegleeningen. Holl. IJ. Sp.-Mij. Mij. tot expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert Bd. pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand, div. Erie Comm. Kansas City South. Com. ii pref. Mis K Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Bock Island Comm. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert. v. Wabash Comm. POLEN, Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1885 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam Gemeente-cred. BELGIË. Antwerpen 1887 HONGARIJE. Theiss OOSTENRIJK, Staatsleening 1860 RUSLAND 1864 Koers van 22 Oct. 24 Oct. pCt. 4% aanddiv. pCt, 87 3 10715/16 8 10215/ia 2% 96 155% 6 171 S 478 733/8 97 s/* 103% 49s/* 96 93V* 88 881/, 99 87s/* 94 6/u 236 71V* 379i/s 428 222 299 430 2 8% 165 105 119 168 270 778 116i/s 70% 241/, 26% 78s/m 551/8 160 57s 18% 66% 10% 87% 773/8 87 214% 1047/g 107% 34% SOS/g 33V* 66% 853/g 43% 1C0 85 119% 261/, 175 18Vs 228% 122% 707/s 2411/is 26% 793/4 56Vs 160 57s 18% 66% 10% 37 87 2148/4 105 1063/4 351/s 303/8 338/4 66% 35>/8 43% 983A 35 1193/s 263/4 175% 19 228% 96 De lezing van Dr. Lindeboom's stuk, schoone voor bereiding tot het kunstgenot dat ons deze week te wachten staat, deed bij mij de vraag rijzen: Zou het MARKTBERICHTEN. ALKMAAR24 Oct. 1910. Aangevoerd 16 Koeien en Ossen f 200 a 26560 vette Kalveren f 40 a HO.— p. pond f 0,90 a 1,—, 35 nucht. Kalveren f 8,— a 24,—, 950 Schapen f 20,— a 33,25, 0 lammeren f a f 270 vette Varkens f 0,57 a 0,59 per K.G., 6 magere id. f 18,— a f 24,—. NOORDSCHARWOUDE22 Oct. Gele nep f 3.10 a 3.50. grove uien f 1.70 a 1.80, roode kool f 5.50 a 6,—, 2e soort f 5.25 a 5.40, kleinere f 1.90 a 4.70, gele kool f 3.80 a 4.20, 2e soort f 3.50 a 3.75, klei nere f 2.a 3.10, witte f 4,a 4.70, 2e soort f3, '4 BOVENKARSPEL, 22 Oct. Heden werd besteed voor Aardappelen blauwe f 2.70 a 2.80, ronde f 0, Aanvoer zak, bloemkool le soort f 7.50 a 9. 2e f 3,a 4.50 .per 100, roode kool f 2.— a 3.50, gele kool f 2.25 a 3.witte f 1,50 a ,3Bieten f 6,— a 8.-, Uien f 1,— a f 1,20 per K.G. Koers van het geld. Prolongatie 4$* pOt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen on veranderd. Tabakken op dëzelfdte prijzen. Oliewaarden in flauwe stemming. Culturen zwak. Mijnen beter. Uubbonvaardeii zonder affaire. Amerika opende vast, het verloop was kalm en. het slot prijshoudend. 21 October overleed onze innig geliefde dochter CAROEINE DE LEEUW, in den nog jeugdigen leeftijd van 21 jaar, diep betreurd door ons allen. S. DE JONG. E. DE JONG-LELIE. Amsterdam. Heden overleed mijn innig geliefde zuster CAROEINE DE EEEUW, in den nog jeugdigen leeftijd van 21 jaar, diep betreurd door haar broeder I. DE LEEUW. Amsterdam, 21 Oct. Heden overleed, zacht en kalm, mijne lieve vrouw GEERTJE CATHARINA HOUTKOOPElt, C. WAGENAAR Kz. Broek op Langendijk, 23 October 1910. Verzoeke van persoonlijk rouwbeklag verschoond te blijven. Heden overleed, zacht en kalm, onze lieve dochter en zuster G. C. WAGENAAR—HOUTKOOPER in den ouderdom van ruim 22 jaar. Broek op Langendijk, 23 October 1910. J. J. HOUTKOOPER. Haarlem A. HOUTKOOPER-MOL. irldarlt,nl- P. LAMMERSCHAAG. Krommenia M. LAMMERSCHAAG-HOUTKOOPER.lvi0mmem® II. J. HOUTKOOPER. Broek op G. HOUTKOOPER—RIJNSBURGER. Langendijk. J. HOUTKOOPER, Alkmaar. Heden overleeed, zacht en kalm, onze lieve dochter en zuster G. C. WAGENAAR—HOUTKOOPER, in den ouderdom van ruim 22 jaar. K. WAGENAAR Gz. M. WAGEN AAR-BERKHOUT. RENS SLOT. I SLOT-WAGENAAR. TRIJNTJE WAGENAAR. Broek op Langendijk, 23 October 1910. Wegens teleurstelling vraagt Mevrouw JANSSEN, Voordam 10, voor het Burger-Weeshuis loon f 3.00 per week. WAAR vindt men een geurige on degelijke sigaar, Krijtwit van brand, 't zij licht, 't zij zwaar? WAAR vindt de looker precies wat 'm past, 'n Sigaartje zoo lekker, zoo droog en zoo vast? WAAR zijn de sigaren zoo goed en zoo echt, Dat ieder ze rookt, hetzij heer, hetzij kntecht? WAAR zijn ze zoo puik, en laag toch in prijs, Dat men rookt ze des zomers of 's winters op 't ijs WAAR is 't als men eenmaal 'n monstertje nam, Men zegt, 'k heb spijt, dat 'k niet eerder hier kwam En 't antwoord geef ik u heel blij en content, Dat 's bij KAAIJ, Kooltuin 13, in „De Concurrent" j Prijzenf 1.10, f 1.25, f 1.40, f 1.45, f 1.70, f 2, f2.250 enz. C. KAAIJ, Sigarenfabriek ..«le Con nrrent'%. Kooltuin 13. Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3