levert goed werk Alkmaarsch Warenhuis. Opening Din§dag;S50ctober. Amsterdamsche Söperfosfaatfabr-iek. 4 ve tte Koeien Voor geneesheeren. Bouwterrein Alkniaarsche Reisgids, C.YERHEUS, Uurwerkmaker Piano's en Orgels. W O E A S II A it. s. a x^o^iesiv. De Lange A de Moraaz, Contante betaling. U. J. M 4 Winterpantoffels. heumatiek P. 0U8ES, Bldderstraat, AlKmaar. 'nn':r Naar Zuid- en Oost-Afrika per „UNION CASTLE LIJN". KOOPMANS - De STOOM WASCH- es STRIJKINRICHTING - „De Eendracht", Ingang: Luxe artikelen L AIV GESTRA AT en huishoudelijke ACHTERSTRAAT. Goedkoope retours AlkmaarAmsterdam. Ie Kajuit ff 0.7Q Drie dsgen geldig. 2e Kajuit ff 45 SOMMELSDIJK. Trekt 2 November 1910. Dp- Glaser' Ehrlich 606 san ders Westerweg, N assay laan en gm onderst raai Hernis. Coster A Zoon. REPARATIE-INRICHTING. Voorlooplge Aankondiging. Loten a f I.-; II voor ff 10.- De trekkingslijst verschijnt reeds denzelfden dag. KoninkI Wakelipsche Maildienst via de Kaap- Maindelijksclie dienst via het Suez Kanaal. I)e Vries ft Co., Hoyman Schuurman'» Scheepsagentuur, sluiten verzekeringen tegen inbraak met en zonder diefstal. Lunchroorn-R e&taurant, Behalve de korting bjj hoeveel heden^ van vijf en tien hectoliter volgens prijscourant toegestaan, wordt door de ondergeteekenden bovendien voor contante beta ling op alle kolenprijzemi hunner prijscourant van 1 Oc tober 1910 (niet op cokes) 510 korting gegeven. Onder contant wordt uits uitend verstaan, betaling bij bestelling of afle vering. l)e c >kesprijzen worden geregeld naar die der Alkm. gasfabriek. Kantoor en Magazijn: koningsstraat. f2.50 coupon Stoomrelfabriekjpso" Wed. JAC. VAN BEEK, Gevraagd een flinke Jongen op WOENSDAG 2NOV. 1910, De BOTER van 55 ets. uit „DE BONTE KOE" is onverbeterlijk. Concertzaal .Harmonie", Alkmaar. der Firma de Wed. Jb. KES ZONEN, Bergerhout, Visscherslaan E 1, Alkmaar, In de ÉTALAGE in de ACHTERSTRAAT zal reeds een tentoongesteld werden. 3ET. «T JA. IST £3 3*3 -O- TELEFOON 417. -O- Van ALKMAAR 6 8 10 2.30 6 mir. Van AMSTERDAM 6.30 - 9.30 - 2.15 - 4 - 6 uur op gelia'te van 16 phospho zuur en 75 °/0 fijnmec), onder Openbare Controle der Ned. Rijfes- h ndbouwproefstations, zoolang de voorraad strekt verkrijgbaar k 12.15 per 100 K.G. netto contant, boord of spoorvrij, HOOFDPRIJS: PAARDEN, RUNDEREN, VARKENS enz. N.V. Bock- en Handelsdrukkerij HERMs. COSTER ZOON, Te bevragen bij A- G. DEN BOESTERD, Tou»eaintiir.9 Winterdienst 1910 -'11. Prijs f 0.03. - ACHTERSTRAAT B 21 de BOERENPLAATS „00STWIJK", ge legen aan het Zeglis te ALKMAAR, met de daarbij behoorende landerijen benevens zes stukke<t weiland, gelegen in de omgeving van de gemeente-reiniging, waarvan de ver huring zal geschieden zoowel afzonderlijk als in massa. SJO£B0 YPNUb OUDEGRACHT No 2!6. - mm PI AN UNO's en ORGELS, in «i Hoofdprijs s 4 beste Wette Koeien, verkrijgbaar bij de bekende depothouders en tegen toezending van postwissel met 5 cent verhooging (onverschillig welk aantal) bij P. F. RANSHUIJSEN, Secr.-Penn. Wij staan in voor de zuiverheid en ook voor de heerlijke smaak J onzer Gelriersche Rookworst. Vraagt daarom Rookworst met het loodje I„ANT0N HUNiNK DEVENTER.'- HOFLEVERANCIER. Maatschappij „Mercurius", Amsterdam EGMOND AAN ZEE. Erwtensoep. - Koipens. Aanbevelend G. 8 GROEHEWOUD. GOLDIN HANDSCHOENEN, Zooeven ontvangen een uitgebreide k aze in de nieuwste Groote sorteering Dames en Heeren BAL- en GELEOENHf IDSCHOENEN Zie de étalage! Zie de étalage! ITELEFOONNET ALKMAAR -HEILOO. Elkeen die lijdende is aan ontvangt gratis en franco ter beproeving een paar Wonder-Voetpleisters van f 2.50 en een prachtig nienw boek, in twee kleu ren gedrukt, rheumatiek behandelend. C-.' >„;>aJ£SêES!& 4 Boekweitenmeel, Ter DRUKKER IJ vande N v HERMs COSTER loon kan direct een worden geplaatst. Stijve en slappe Hoeden. - Kinder mutsen - Cachenez. - Zwarte dassen. - Fronts. - Boorden. - Parapluies. - Wandelstokken. Schoutenstrsat 18. twee ongemeubileerde Kamers of een dito Kamer en Alkoof met pension In d„HARMONIE" 's avond 8 uur. MEVROUW! Neemt vooral proef. TELEF. 174. Concert Directie J. H. Wolff J. v. Dommelen, Amsterdam. Donderdag 27 Oct. 1910, te geven door de dames Clara v. IJzer(viool), Mien Halberstadt (zang), Betsy v. Praag (piano). Prijzen der plaatsen le rang f 1.00, 2e rang f 0.50, Galerij f 0.25, met 5 cent voor sted. belasting. Kaarten met plaatsbespreking vanaf heden aan het gebouw. Aanvang 8 uur. tegen OOJfCl EREEBESDE PRIJZEN. voorts Goedgekeurd bij Kon. besluit 29 Jan. No. 6. 00 cent per lot. 11 tl t O.OO. •JBT~ 4 Nov. 1909 zijn van deze verloting alhier ge vallen de volgende prijzen 8ste prijs Bonte vaars, no. 737210de prijs, vale Os, no. 7385 45ste prijs rijwiel, no. 10406; 69ste prijs, vet varken, no. 11269. LotenhandelJ. TERWF.IJ Cz., Koorstraat Alkmaar. Telefoon N 434. Verschenen en verkrijgbaar in den Bock handel van de VOORD AM C 9. TELEF Mo. 3. Vertaling van Dr. MAX .TUDA. Prijs f O.OO. VERSCHENEN Spoorboekje waarin vermeld treinen, tranis en booten in Noord-Holland. Uitgave N. V. Boek- en Handelsdrukkerij voorheen Voordam C 9. Telefoon No. 3. Naast VROOM DREESMANN. -- EERSTE KLAS - - MAGAZIJN van Accurate regeling. Degelijke garantie. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR zijn voornemens op Donderdag, 17 No vember a.s., des nam. ll/2 uur, ten stadhuize, bij openbare Inschrijving, voor den tijd van vijfjaren te verburen: De landerijen zijn te aanvaarden met Kersttijd a.s de boerderjj met 1 Mei d.a.v. Een en ander zooals op eene ter gemeente-secretarie aanwezige teekening is aangeduid. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Gedipl. Pianostemmer. Voorhanden: nieuwe en gebruikte Rillijke prijzen. Solide lustrumenten. Stemmen. Repareeren. trekken de bekende (Goedgek. bij K. B. van 2 Juni 1910, No. 50). ter waarde van pl.m. 1200 gulden. AANTAE LOTEN 1300». Zoolang de voorraad nog strekt zijn de Nadere inlichtingen bij de Agenten AMSTERDAM. DAGELIJKS VEItSCHSaucijsenbroodjes amandelbroodjes, appelbollen, boterbanket en gebakjes. Alkmaar, 1 October 1910. N ienw Nieuw met water te wasschen. Castor, Peau de Snéde. Viyelia Handschoenen, Alleen verkrijgbaar bij krimpvrij. J. II. WILLERS, - Laat 131, - Alkmaar. m II out til II 17. Telefoonnumm 59. HUISHOUD AANSL. ■vanaf 28/^ ct. per dag d. i. f 10.per jaar, f 2,50 entrée. GEWONE AANSL vanaf Si/4 ct. per dag, d. i. f 30. per jaar vanaf f 5.— eutiée. Kantoor Telef &00. Nieuwe gewone aansluiting: 93 BOSMAN, Mevr. de Wed. D. Nassaulaan. Nieuwe huishond-aansluiting J. M. HENNING, Kennemerstraatweg. Naam Adres: - Slechts één gratis paar aan één adres. zoowel ais acute, on- Wanneer U aan rheumatiek lijdt, knip dan dezen gratis coupon, ter waarde van f 2.50, uit en zend dezen naar ons met Uw naam en adres duidelijk geschreven op de stippellijnen. U zult per keerende post, om te probeeren, gratis een paar van de beroemde Wonder- Voetpleisters (van f 2.50), de groote genezing voor rheu matiek, ontvangen. Zij genezen de ergste gevallen van elke rheumatieksoort, chronische zoowel als acute, on verschillig boe erg het geval is. Zij genezen gevallen van 30 en 40 jaren oud en nadat doctoren, baden en medicijnen zelfs gefaald heb ben te genezen. Zend ons beden den coupon. Wanneer de pleisters in Uw bezit zijn, probeer ze dan en indien U tevreden zijt met het re sultaat, dan kunt U ons de f 2.50 zenden. Indien U geen baat hebt gevonden, rekenen wij op Uw eere woord en de pleisters kosten U absoluut niets. Is het niet de moeite waard om ze op die conditie te pro beeren Ons vertrouwen is zoo sterk, dat wij zeker weten dat zij U zullen genezen. Knip daarom den coupon uit en zend hem nog beden aan de MAGIC FOOT DRAFT Co., Heerengracht 71, Amsterdam. Zend geen geld of postzegels, doch alleen den coupon ingevuld. Verzoeke tevens te melden of de aanvrage voor een man of vrouw is. NNVVliv le soort zuivere onder contróle van het station voor Maalderij en Bakkerij te Wageningen. Eeeuwarden. aankomend drukker Aanbevelend, MEN LOÖPE vanaf de LAAT de RIDDER STRAAT in naar het Goudmagazijn van F. ÖÜDES,' daar vindt men groote keuze Jnweelen voor oud. GOUDEN OORIJZERS, GOUDEN ARMBANDEN, KRUISEN en KETTINGEN, TROUW- en VERLO- VIMGSRINGEN. Door een OUDE DAME wordt tegen medio JANU ARI a.s. op een druk gedeelte der Stad of een der Singels ge zocht bij NETTE LIEDEN zonder kleine Kinderen. Brieven met prijsopgave onder letter K 175, bureau van dit blad. voor ioop- en winbelwerk. Schoenenmagazijn Payglop. rn-ConcGr Mevr. A. REHALLIO. Sopraan, Rotterdam. HANS KINDEER, Violoncel, J. HENRI OHSHOORN, Piano. Entrée f 1.— Galerij f 0.50. 5 ct. voor Sted. belasting. Kaarten en plaatsbespreken aan de zaal. Druk van Herms. Ooster Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4