DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Groote Veemarkt Groote Paardenmarkt No. 251. Honderd en twaalfde )aargang. Aanmelding van lotelingen voor inlijving bij een bereden korps. 25 OCTOBER, BINNENLAND. 1910. DINSDAG te Alkmaar» op Maandag 7 November as. te Alkmaar» op Woensdag 9 November a.s. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. VERORDENING, REGELENDE HET BE HEER VAN HET GEMEENTE-SLACHTHUIS EN DEN RANG, HET GETAL, DE BEZOLDI GING EN DE WIJZE VAN BENOEMING VAN HET DAARAAN VERBONDEN PERSO NEEL. ALKMAARSC RANT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat in bet ge meenteblad van Alkmaar No. 342 is opgenomen bet besluit van den Raad dier gemeente van 5 OCTOBER 3.1., waarbij is vastgesteld eene Welke verordening, beden afgekondigd, gedurende drie maanden voor een ieder ter gemeente-secretarie ter lezing is nedergelegd' en aldaar tegen betaling van O.I2V2 in afdruk is verkrijgbaar gesteld. Alkmaar, 24 October 1910. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de in deze gemeente voor de militie ingeschreven lotelingen, die, ingeval van inlijving ter volledige oefening, voor in lijving bij een bereden korps in aanmerking wenschen te komen, worden uitgenoodigdl zich vóór 30 NOVEM BER a.s. bij hem aan te melden of te doen opgeven Het navolgende wordt daarbij verder te hunner ken nis gebracht: dat voor indeeling bij een der bereden korpsen in de eerste plaats in aanmerking komen de lotelingen, die zich daartoe hébben aangemeld of doen opgeven en bij een daartoe vóór de indeeling in te stellen genees kundig onderzoek voor inlijving bij die korpsen ge schikt zijn bevonden; dat bet doen aanmelden of het doen opgeven kan geschieden zoowel door de lotelingen van de lichting van bet loopend jaar, die nog moeten worden ingelijfd, als door de lotelingen van de lichting van het volgend jaar; dat wordt vereischt: voor de bereden-artillerie een lichaamslengte van tenminste 1.62 M.voor de cava lerie van ten minste 1.65 M., met een lichaamsgewicht van ten hoogste 75 K.G. dat de lotelingen, bestemd] voor indeeling bij het be reden korps, met uitzondering van de weinigen hun ner, voor wie de eerste-oefening in Maart aanvangt, eerst in het laatst van September voor eerste-oefening in werkelijken dienst worden gesteld en dat in ver band daarmede de lotelingen der lichting van het loopend jaar, die allen in Maart a.s. moeten worden ingelijfd, als regel met verlof zullen worden gezonden tot omstreeks einde September d. a. v.; dat, in vergelijking met de miliciens der onbereden korpsen, de ingelijfden bij de bereden korpsen de na vermelde voordeelen genieten: lo. eene hoogere soldij van 5 cents per dag; 2o. bij verleende vergunning om na den 'eersten dienst krachtens art. 112 der Militiewet 1901 onder de wapenen te blijven of te komen, zonder zich als vrijwilliger te verbinden, een premie van vijftien gul den 15,voor elke drie maanden aldus onder de wapenen doorgebracht, gedurende welk verblijf onder de wapenen de soldij bovendien met 7 cents per dag wordt verhoogd; 3o. minder herhalingsoefeningen; 4o. geen landweerdienst dat het aanmelden of doen opgeven kan geschieden mondeling of schriftelijk bij verzoekschrift dat niet op gezegeld papier behoeft te zijn gesteld, waarbij door den loteling opgave behoort te worden gedaan van: -a. naam en voornamen; b. lotingsnummer; c. beroep d. de gemeente waar hij woont, met aanduiding van onderdeel der gemeente, wijk, straat of gracht en huisnummer e. wapen, korps of korpsen, waarbij hij bij voorkeur wenscht te worden ingedeeld en c. q. gewensehte gar nizoensplaats (bet verdient aanbeveling meer dan één korps op te geven) f. of bij zich ook voor den dienst bij de zeemilitie heeft aangemeld of doen opgeven; dat hij tevens zal kunnen opgeven of hij zou wen schen de eerste-oefening aan te vangen in Maart hetgeen slechts bij uitzondering' zal kunnen worden toegestaan dan wel in September van het volgend jaar, met welken wensch zooveel mogelijk rekening zal worden gehouden; doch dat hij, die zich voor een be reden korps heeft opgegeven en na geschikt-bevinding daarvoor is aangewezen, zich niet zal kunnen terug trekken indien hij mocht worden bestemd voor in- dienststelling op een ander tijdstip dan waarvoor hij zich heeft opgegeven; dat vóór 25 Januari van het volgend jaar een ge neeskundig onderzoek zal worden ingesteld naar de geschiktheid voor inlijving bij een bereden korps; dat aan den loteling die voor het ondergaan van zoodanig onderzoek in aanmerking komt, dag, uur en plaats van het onderzoek door den Provinciale-Adju dant nader zullen worden bekend! gemaakt; dat het onderzoek in eene garnizoensplaats zal wor den gehouden, en dat de loteling, die binnen het Rijk buiten eene» garnizoensplaats woont, tot het onder gaan van het onderzoek en voor de terugreis naar de woonplaats kosteloos zal worden vervoerd voor zoover er reisgelegenheid per spoor, tram of stoomboot be staat en de afstand tusschen de gemeente van inwo ning en de gemeente waar het onderzoek zal worden gehouden meer dan 5 K.M. (een klein uur gaans) be draagt; dat de loteling, die voor het onderzoek de gemeente van inwoning moet verlaten onmiddellijk na afloop van het onderzoek een gulden ontvangt nis vergoeding voor verblijfkosten; dat in den loop van Februari van het volgend jaar aan den loteling, die zich voor den dienst bij een be reden korps heeft opgegeven, door den Minister van Oorlog zal worden bekend gemaakt of hij al dan niet daarbij zal worden ingelijfd en, in het bevestigend ge val, bij welk korps en tegen wanneer zijne inlijving zal plaats vinden. De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. ALKMAAR, 25 October. De overleden Koning van Siam, wiens dood wij gisteren vermeldden, was merkwaardig man genoeg, om wat meer bijzonderheden van te vertellen, dan wij gisteren uitteraard konden geven. Hij was teen der rijkste vorsten en een, die het langst aan de regeering zijn geweest 42 jaar. Ook had hij vermoedelijk den grootsten harem en het talrijkste kroost 500 kinde ren hield hij er op na. Het is een oud' gebruik der Sia meesche aristokratie om haar mooiste dochters den Koning te schenken. Worden ze aangenomen, dan ver dwijnen de bekoorlijke wezentjes voor altijd in het pa leis. Alleen de Koning mag haar vertrekken betreden, anders geen man, zelfs de bediening geschiedt door vrouwen, dus niet, als in vele andere harems, door eunuchen, 's Konings eerste vrouw was, naar 's lands gebruik, zijn eigen zuster; zij vond een noodlottigen dood. Tsjoelalongkorn moet een klein, gracieus manneke geweest zijn, lichtolijfkleurig van tint, pikzwart haar, kleine, smalle, sierlijk gevormde handjes en voetjes. Llij was een man met Oostersch temperament en wis selende stemming, onberekenbaar in zijn plotselinge invallen, naïef in zijn blijdschap over alles wat nieuw en vreemd was. Wantrouwend en argwanend, als de meeste Oostersche despoten, was hij des ondanks sym pathiek in den omgang, wekte vertrouwen, kreeg door zijn zin voor humor de menschen spoedig op zijn hand. Zijn aanwezigheid in de groote steden van Europa werd steeds als een gebeurtenis van belang beschouwt. Hij gaf het goud met volle handen uit, interesseerde zich voor alles, wat de techniek en de industrie aan nieuws brachten, bezocht schouwburgen en concerten, deed inkoppen voor reusachtige bedragen. Vooral voor juweelen had hij een groot zwak. Zijn verzameling kostbare edelgesteenten en edele metalen moet de fraaiste zijn welke er bestaat en steeds was hij er op uit haar aan te vullen en uit te breiden. Zijn konings mantel is een onovertrefbaar voortbrengsel van Oos tersche kunst en pracht. Zijn kasteel wordt geschilderd aan een sprookjes-slot. Het is een krachtig gebouw in renais-sance-stijl en meer dan 30 vertrekken zijn op Europeesche wijze ingericht, de groote salon is uitge voord in kostbaar Spaansch mahonihout en alleen in de audiëntie-zaal worden Siameesche versieringen aangetroffen. Om het paleis is een gewijd touw ge- spannen, dat de kwade geesten verre houdt van het verblijf des heerschers. Zonnestralen flikkeren op de ruiten van een voornamelijk uit kristal opgetrokken, schitterend-mooi zomerhuis, dat in de warme zomer maanden in het water kan worden neergelaten. Dik wijls- bezocht de koning dit zeldzame verblijf, met en kele zijner lievelingsvrouwen ging hij het drijvende paleis binnen, waarboven dan spoedig de golven zacht- kens speelden In het paleis werd naast den traditioneelen witten olifant een fraaie automobiel gevonden, in zijn werk kamer ratelde de telefoonbei- en een Indisch stenograaf stenografeerde de bevelen, die de Koning' in vloeiend Engelsch dicteerde. Hij had dus een open; oog voor alles wat modern was. Maar daarom vond hij niet alles goed, omdat het nieuw was. In een proclamatie aan zijn volk ver klaarde hij eens: „Laten wij toch niet uitsluitend bewonderen wat buitenlandsch is en het Siameesche minachten. In ieder land evenals in ieder mensch, is goed en kwaad dooreengemengd en wij moeten trachten het góede, waar wij het ook vinden, ons eigen te maken, maar te vens het goede, dat in ons is, te ontwikkelen." Men ziet het de koning was een filozoof. Zijn le venswijsheid had hij slechts door bittere ervaring ge kregen. Niet altijd is hij de goede, voortvarende be stuurder geweest. In 1893, toen1 de Fransche schepen zijn hoofdstad met een bombardement bedreigden is er een keerpunt in zijn regeering' gekomen. Van toen af aan werd de monarch, die den Oosterschen titel droeg van „de koning, die de zon gelijkt, als zij in het zenith staat," een bevorderaar van Westersche hervor mingen. Van ons Nederlanders viel er voor hem ook te lee- ren en te profiteerenJava bezocht hij om er het re- geeringsstelsel te leeren kennen en aan Nederlandsche ingenieurs droeg hij de belangrijke waterwerken op. DE KAMERVERKIEZING IN ROTTERDAM. Bij de gisteren gehouden stemming, ter verkiezing van een lid van de Tweede Kamer, in district- V. te Rotterdam zijn 4733 geldige stemmen uitgebracht, d. i. nog ruim 500 stemmen minder, dan bij de periodieke verkiezing van 1909, toen er in het district reeds niet druk is gestemd. Aangezien het aantal kiezers sinds verleden jaar met een kleine 300 is vermeerderd het is van 7577 tot 7831 gestegen had' de opkomst veel beter kunnen zijn. Behaald hebben: Mr. van Deventer, de vrijzinnig-de mocratische eandidaat 439 stemmen; de heer de Jongh, de eandidaat der vrijzinnigen 1541; de heer ter Laan, de sociaal-democratische eandidaat 724; en de eandidaat der verbonden rechter partijen, de heer Vegtel 2029. Aangezien de volstrekte meerderheid 2367 bedroeg, moet er dus herstemming plaats hebben tusschen de heeren de Jongh en Vegtel. ALGEMEEN KIESRECHT. Het hoofdbestuur vau den Vrijzinnig-Democrati- schen Bond heeft, na de beslissing der S. D. A. P., dat haar adresbeweging voor het algemeen kiesrecht een uitsluitend sociaal-democratisch karakter zou dragen, besloten aan de algemeene vergadering van November a.s. voor te stellen, een zelfstandige adresbeweging ter hand te nemen. ITet Alg. Ned. Werkl. Verbond had tot hetzelfde plan reeds vroeger het besluit genomen. Het ligt in de bedoeling, ook met andere voorstanders van algemeen kiesrecht ten deze samen' te wérken. DE BAKKERSRADEN. Wij vernemen, dat de minister van Landbouw, Nij verheid en Handel de intrekking van het wetsontwerp tot instelling der bakkersraden overweegt in verband met een denkbeeld, om bij de voorgenomen wijziging der arbeidswet (nieuwe arbeidsregeling) een instituut in te voeren, waarin het beginsel, thans vastgelegd in de voorgestelde ontwerp-wet tot invoering der bak kersraden, meer algemeen voor alle bedrijven zal wor- den toegepast. (Tel.) G£M£K«U NIEUWS. BONDSLEDEN EN CLANDESTIENE LEER- LINGKWEEKERIJ. In den loop van 1900 liet de firma Vischraper en Pareira in de hun achter de perceelen Blasiusstraat 97 en 99 een diamantslijperij tg e bouwen met plaats voor een twaalftal molens, schrijft het II bid. Het fa briekje werd gebouwd met toestemming van den eige naar van huis en erf, onder beding dat slechts door perceel No. 99, hetwelk de firma in huur had, toegang zou worden verschaft tot het fabriekje. Eenige jaren later werd het fabriekje overgedaan aan den heer S. de Jong, Swammerdamstraat 14, die tot voor twee jaren aldaar zijn bedrijf heeft uitgeoe fend. Beide eigenaren hebben in de fabriek nimmer andere diamantbewerkers dan bondsleden laten wer ken. In Mei 1910 eindigde het contract met den heer De Jóng. De eigenaar van huis en erf had echter geen bezwaar dat de heer De Jong zou trachten de fabriek over te doen, mits het beding werd gemaakt dat de toegang zou worden verleend door perceel 99 en slechts zou worden verleend aan den eigenaar en diens personeel voorzoover dat personeel lid is van den Alg. Ned. Diamantbewerkers Bond. Het fabriekje werd verkocht aan de heeren Hom mers en Van der Waal die nu twee weken geleden de molens weder in dienst steldten. Bij de wisseling van eigenaar was met den huurder van perceel No. 99 een contract gemaakt, waarin werd bepaald, dat aan de eigenaars, en diegenen van hun personeel, die lid wa ren van den A. N. D. B. toegang werd verleend Toen evenwel het personeel'-verscheen bleek der om wonenden meest diamantbewerkers en leden van den A. N. D. B., dat het personeel bestond uit niet-bonds- leden. De huurder van perceel no. 99 werd opmerkzaam gemaakt op het beding in zijn contract, evenzoo werd huiseigenaar gewaarschuwd, terwijl sinds j.l. Vrij dag een lid van den A. N. D. B. met goedvinden van den huiseigenaar de huur van perceel no. 99 van den toentnaligen bewoner overnam. De nieuwe bewoner vond in de gang van het perceel een kast, waarin meters voor gas en electrische kracht waren geplaatst. Hij meende de kast te moeten ge bruiken en sloot ze af met een paar sloten van respec tabele hechtheid. De eigenaars der fabriek waren daardoor van licht en drijfkracht verstoken. Tot hecfen toe is steeds den eigenaars volledig ge legenheid gegeven zich naar de fabriek te begeven, echter de gangkast werd' voor hen niet ontsloten. Zaterdagmiddag begaf de heer Hommes zich met een tweetal rechercheurs naar perceel No. 44 en nog voor de bewoner gelegenheid had! aldus werd ons medegedeeld de deur te openen, werd het portier raampje stuk g-eslag'en. De huurder deed van dit voor val aangifte bij de politie. Toen de heer Hommers en de rechercheurs tot de ervaring kwamen, dat hun den toegang niet werd geweigerd, vertrokken zij weder. Gisterochtend' halfzeven vervoegde de heer Hommes zich opnieuw bij den huurder. Thans werd de heer Hommes vergezeld door zijn mede-eigenaar, de heer Van' der Waal, de heeren Cosman en diens zoon en een drietal mannen. Op grond van de huurovereen komst weigerde de huurder aan laatstgenoemde man nen den toegang, terwijl hij db eigenaars der fabriek verzocht, wel te constateeren, dat hun de toegang vrije lijk werd verleend. Het gevolg' van dat alles is, dat de molens niet draaien en de heeren Hommers rechtskundigen bij stand hebben gezocht. Vooral in diamantbewerkers kringen, wordt de ontknooping dezer verwikkelingen met belangstelling tegemoet gekomen. DE FANTASIE VAN WEENSOHE BLADEN. Onze Weensche V. D. correspondent schrijft ons: Hoe onjuist in Oostenrijk sommige persorganen om trent H. M. onze Koningin en H. K. H. Prinses Juli ana worden ingelicht, blijkt wel uit een gelijkluidend bericht, hetwelk dezer dagen in het Preesburger Tag- blatt en het Neues Wiener Journal verscheen. Om der curiositeitswille geven wij onderstaand heLbewus- te berichtje vertaald' weer: Toen Koningin Wilhelmina voor eenige dagen in Amsterdam in gezelschap van Haar Dochtertje in- koopen deed, beijverden zich de verkoopstere de kleine Prinses wat al te vrijpostige eerbewijzen te bewijzen. Toen Koningin Wilhelmina zag, dat eene verkoopster het handje van het kind, welke Zij spelend had uitge strekt, kussen wilde, zeide de Koningin': „Als gij de hand van het kind uit liefde wilt kussen, zij het U toegestaan. Als gij het echter uit eerzucht doet, ver zoek ik U het te laten. Wij willen het Kind! niet door te vroege eerbetuigingen bederven. Het moet eerst langzamerhand ondervinden, dat het eene Vorstin is en het zal Hare plichten eerder leeren kennen als de luister." INBRAAK. In den nacht van Zaterdag op Zondag, omstreeks halftwee, werd de vrouw van den loopknecht P. de M., in de Schoutenstraat te Rotterdam, wakker door on raad in haar woning. In de kamer, die grenst aan de alcoof, waarin zij sliep, zag zij liöht branden en een man, die bezig was de klok van den wand te lichten. Op het gerucht, dat de vrouw maakte, nam de inbre ker de vlucht, hij wierp de deur achter zich met een slag in het slot en ontkwam. Uit een broek, die op een stoel voor de alcoof lag, had hij een portemonnaie met 18 gestolen. Met een valschen sleutel moet hij zich tot de woning toegang hebben verschaft. MOORD. In verband met den moord in Den Haag op de 86- jarige weduwe G., zijn nog aangehouden een 21-jarige ktllner, wonende in de Naaldwijkschestraat. in Den Haag, en zijn bijzit, die eenmaal' per week bij de ver moorde als werkvrouw huiselijke diensten verrichtte. Beiden zijn echter, na eenigen tijd in bewaring te zijn gehouden, weer op vrije voeten gesteld. Vermoed wordt, dat niet de gearresteerde buren den moord zouden hebben bedreven, maar dat een derde, naar wien thans gezocht wordt, de dader is, en het zich thans in arrest bevindende echtpaar medeplich tigen zou zijn. DE DIENSTWEIGERAAR KONING. De bekende Haarlemache dienstweigeraar (Koning) werd Zondagmorgen door een onderofficier en twee soldaten uit Utrecht, waar hij zijn straf onderging, naar Leiden getransporteerd, waar hij met den trein van 10.38 aankwam. Daar werd hij door eenige vrien den en geestverwanten aan het station opgewacht en tot aan de artilleriekazerne gevolgd, waar hij binnen ging. Spoedig daarop kwam hij weer buiten en ging met zijn moeder en eenige vrienden de stad in. Hem is gelast in het garnizoen te Leiden aan zijn militaire verplichtingen te voldoen. Naar wij vernemen is hij stellig voornemens weder te weigeren militairen dienst t» doen. (H b I d.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1