STADSNIEUWS. BUITENLAND. MELKOORLOG. MARKTAANVOER EN VERZENDING. EEN STRANDING. Op de Zandbank „De Hinder" voor de Nieuwe Wa terweg bij Hoek van Holland, is gisteren een stoom schip gestrand. Van Hoek van Holland uit zijn sleep- booten vertrokken tot het verleenen van assistentie. VIEZE TOESTANDEN. Er bestaat in het welvarendst en dichtst bevolkte gedeelte der gemeente Bloemendaal een allervieste toestand, die dringend eischt ingrijpen van hooger hand. Voorbij de Voorbuurt ligt de zoogenaamde ha ven, ook wel het haventje van Rouwens genoemd, waarin naar men ons mededeelt van uit verschillende pereeelen aan den Bloemendaalschen straatweg alle mogelijke vuil wordt geloosd. Is zulks, zoo dikwijls het water in dien poel niet met kroos' bedekt is, een on- oogelijk gezicht, gevaarlijk wordt dit wanneer zoo- nh in den laatsten tijd geregeld geschiedde in de van dien poel uitloopende sloot andijvie wordt gewas- schen. Wanneer men zich indenkt wat er zoo al voor vuile en besmettelijke stoffen kunnen te voorschijn komen uit bewoonde pereeelen, rilt men bij de gedachte aan het mogelijke lot der andijvie-et'ers. Tot overmaat van viesheid wascht de man, die te Beverwijk woont en den tuin' van den heer Douwens als kweekerij heeft gehuurd, de gewonnen andijvie vlak bij het in de sloot uitloopende privaat, in ge bruik bij de werklieden van de firma Van der Werff en Có. Op zijn verkeerde handeling gewezen, ant woordde de man, dat hij het gevaar niet inzag, daar de andijvie niet anders dan gekookt wordt genuttigd. Smakelijk eten(„BI. Wkbl.") ONDER DEN TREIN. Te Berkel bij Tilburg is Zondagochtend op den spoorweg het lijk van een onbekend man gevonden met verpletterd hoofd. Hoogstwaarschijnlijk met den laat sten trein AmsterdamBreda is de man Zaterdag avond overreden. Afgaande op merken in zijn onder- kleeding, is de man vermoedelijk verpleegde in een ge sticht geweest. In de binnenkast van het horloge staat de naam Van de Zanden. De identiteit is echter nog niet vastgesteld kunnen worden. 2000 GESTOLEN. Rechercheurs te Rotterdam hebben' gisternacht aan gehouden B. J. van V., O. D. en de gebroeders C. en G. J., die verdacht worden van een te Zwijndrecht ge pleegde inbraak, waarbij 2000 gestolen werd. Zij zijn naar Dordrecht overgebracht en aldaar ter beschikking van den officier van justitie gesteld, die hun aanhou ding had verzocht. SLECHTE WORST. Te Tilburg zijn de huisgenooten in vijf gezinnen na het eten van rookworst vrij ernstig ongesteld gewor den. De lijders kregen hevige buikkramp gepaard met braken. De dokter constateerde vergiftiging. Men deelde onzen correspondent mede dat de worst uit Nieuwendam was aangevoerd. De toestand der lijders, waarbij eenige kinderen, is thans bevredigend. Door de politie in beslag genomen worst zal aan een schei kundig onderzoek worden onderworpen. Als gevolg van' de protestvergadering tegen de ver- hoog-ing van den melkprijs, heeft de melkslijtersveree- niging te Enkhuizen in een gecombineerde vergadering met het comité uit de burgerij, Zondagavond besloten toe te geven in den eisch om de melk weer tegen den ouden prijs, 8 cent per liter, te verkoopen. Eigenaar dig mag het heeten dat, nu in die protestverg-adering ook tegen den hoogen prijs der petroleum werd ge ageerd, thans ook de petroleum met 2 cent per liter is verlaagd. OPRECHTE TROUW. Een Nijmeegsche vrouw, sedert een vijftal weken in ondertrouw met een glazenwasscher, te Tiel werk zaam, bracht haar kindje van drie maanden Zaterdag avond in het kosthuis van den trouwelooze, die echter dit pand van buitenechtelijke trouw weigerde, waarbij men het kindje liet vallen en bloedend' verwondde. Ook de jonge vrouw werd een dracht slagen toege diend. Toen de vrouwen uit de buurt te hoop liepen om het beleedigde lid harer sekse te wreken, koos de vader met het kind de vlucht n^iar Nijmegen. Aan de afslagmarkt te Broek op Langendijk werd de vorige week aangevoerd 145 zak aardappelen, 18.200 hos wortelen, 110.300 bloemkoolen, 326.300 roode koo ien, 98.700 gele kooien, 129.000 witte kooien, 039 balen wortelen, 87 balen nep, 1346 balen uien, 47.400 bieten en 1500 rammenassen, terwijl van de laadplaats wer den verzonden 128 waggonladingen groenten. DE PAPENDRECHTSCHE STRAFZAAK. Tegen Garsthagen zijn door het O. M. geen andere getuigen gedagvaard dan twee der door mr. Wiarda benoemde deskundigen en wel prof. Jelgersma en dr. Van Erp Taalman Kip. POGING TOT MOORD OP ZIJN ZOONS. Zondag is te Zundert (N.-B.) gearresteerd en naar het huis van bewaring te Breda overgebracht J. Mees ters, wonende onder Rijsbergen, als verdacht van po ging tot moord op twee zijner zoons. R. K. LEESZALEN. De commissie tot voorbereiding van de oprichting van een r.-k. leeszaal te Rotterdam heeft een adres tot den minister van binnenlandsche zaken gericht van ongeveer denzelfden inhoud als het in ons blad mede gedeelde Ililversumsche adres. UIT HEERHUGOWAARD. Mej. M. Lust heeft, tegen 1 Jan. a.s. ontslag aange vraagd uit hare betrekking van onderwijzeres aan school no. 2 alhier. UIT OTERLEEK. Gistermorgen heeft de visscher J. Ykel in een dei- fuiken een fraaien otter opgehaald, die zich blijkbaar aan de visch te goed gedaan had en de fuik niet heeft kunnen ontkomen. Het dier weegt tien pond. Een voordeelige vangst dus voor IJkel, die meteen van een roover uit zijn viscliwater in den Oterleekerpolder ver lost is UIT BERGEN. Te Amsterdam slaagden voor het examen vrije- en orde-oefeningen der gymnastiek de dames: Th. M. Bertels, J. C. S. Bomers en J. D. Heilig, alhier. UIT BROEK OP LANGENDIJK. Op de halfjaarlijksche vergadering van de vereeni ging „Steunt elkander" gehouden in 't lokaal van den heer de Waard, werd het 12%-jarig bestaan herdacht. De opkomst was dientengevolge iets grooter dan ge woonlijk. Aanwezig waren 60 leden, ook burgemeester Slot vereerde de vergadering met zijn tegenwoordig heid. Precies 71/4 uur opende de voorzitter de verga dering, waarbij hij het 12%-jarig bestaan in herinne ring bracht en den wensch uitte dat men eene genoeg lijke avond' mocht doorbrengen. Na lezing en goed keuring der notulen, kwam de penningmeester met, de rekening en verantwoording, waaruit bleek dat op 't oogenblik in kas was 1346.48, waarvan J 1300 ge plaatst was op de Raiffeissenbank. Bij de bespreking „uitkeering" werd goedgevonden om het bedrag van 5.50 weer te brengen op 6. Bij rondvraag vroeg en verkreeg de burgemeester het woord. In korte trekken vertelde spreker hoe eens te Broek op Langendijk een g-roote brand heeft gewoed, in het jaarl793, waarbij 41 huizen met het raadhuis in vlammen opgingen. Hier ter secretarie liggen nog quitantiën, bewijzen van bij- dragen in geld of goederen van alle zijden des lands ontvangen. Toen miste men „de verzekering." Lang zamerhand verschenen meer verzekeringen, ja alles verzekert men tegenwoordig en zoo ook uwe vereeni- ging heeft behoefte gevoeld, met elkaar onderling tegen ziekte, steun te verzekeren. Spreker had met genoegen vernomen het saldo der kas, en hoopte dat dit nog hooger mocht worden, hetgeen alleen kan als men geen zieken heeft, en dit is zeker heerlijk. Dat de vereeniging steeds mag- bloeien, zoo eindigde de heer Slot, is mijn hartewensch, en daartoe stel ik een dronk in op haar welzijn. (Applaus). De voorzitter dankte den geachten spreker voor zijn hartelijke woorden. Hierna herdacht de secretaris, de heer W. van der Molen, de oprichting der vereeniging en eindigde met te zeggen dat vanaf de oprichting steeds nog 2 leden in 't bestuur zetelden n.l. de voorzitter, de heer J. Dekker en de penningmeester, de heer D. Kansen. Hij bracht daartoe een „Vivat" aan deze oudstrijders. De voorzitter dankte ook dezen spreker, en voegde er aan toe, dat na het beleggen der eerste vergadering 30 leden toetraden, welk cijfer thans geklommen is tot 255 met 100 donateurs. Nog-maals werd! het woord gevoerd door burgemees ter Slot, die den leden verzekerde, dat hij hun kon fe- liciteeren met zoo'n bestuur. Uierna werden door eenige heeren nog enkele voor drachten ten beste gegeven, waarna de voorzitter er aan herinnerde dat het reeds half elf was geworden en de vergadering sloot met den wensch, dat allen elkan der mochten weerzien indien de vereeniging haar zil veren jubilé kon vieren. UIT EGMOND-BINNEN. Gistermiddag 2 uur vergaderde de Raad dezer ge meente. Daar volgens het reglement van orde, de secretaris bij diens afwezigheid, door den voorzitter of een der raadsleden vervangen wordt, nam de voor zitter met goedvinden van den Raad voor deze zitting de functie waar. Na lezing der notulen deelde de voorzitter mede, dat was ingekomen: een proces-verbaal van kasopneming van den ge meente-ontvanger op 5 October, waaruit bleek dat in kas was en moest zijn 1120.055; een schrijven van Gedeputeerde Staten berichtende, „dat de beslissing over het innen der gelden, genomen in de vorige, vergadering, was aangehouden; een idem, meldende dat het suppletoir kohier vau den hoofdelijken omslag door Gedeputeerden was goedgekeurd. Na deze mededeelingen kwam aan de orde punt één der agenda, n.l. het ontslag van den heer P. Pranger als secretaris en ambtenaar van den burgerlijken stand dezer gemeente. Dit ontslag was door den heer Pranger eervol ge vraagd met ingang van een door den raad1 te bepalen tijd. De voorzitter zeide niet te gelooven dat aan den heer Pranger eervol ontslag gegeven mocht worden en stelde voor den functionnaris met ingang van heden niet-eervol te ontslaan. Zonder discussie werd daartoe besloten. Het jaarlijksche besluit om den veldwachter v. Lin- gen een graticifatie van 10 toe te staan, werdl weder om genomen, terwijl voor v. Lingen voor gehouden po litie-toezicht bovendien 10 werd uitgetrokken. Het suppletoir kohier van de hondenbelasting werd vastgesteld op 1. Besloten werd1 de suppletoire begrooting ter goed keuring naar Gedeputeerde Staten te zenden, daar er een bedrag van 133.78 op de post krankzinnigen-ver- pleging terug' was gekomen omdat de verpleging van den betrokken burger thans door het rijk geschiedt. B. en W. wilden nu met dit bedrag het aanleggen van den legger der wegen en de nummering der hui zen bekostigen. De gelden voor de subsidie aan „De Lammoraal" en de advertentiekosten voor het onderwijs, dachten B. en W. te kunnen bestrijden uit het overgebleven be drag van kwade posten. Een en ander diende nog op de dienst van 1910 te worden gebracht. Het voorstel om voor het a. s. jaar wederom een leening- aan te vragen van 4000 werd goedgekeurd. De burgemeester zeide te hoopen dat een geringer bedrag' voldoende zou zijn. Van den heer H. Levering was bericht ingekomen dat hij de 15 hem in de vorige raadsvergadering voor het hooisteken toegekend weigerde, daar hij het bedrag' te weinig vond. De voorzitter sprak hierover zijn bevreemding uit, daar men met de wetenschap, dat voor het geheele hooisteken 25 wordt uitgetrokken, moeielijk kan veronderstellen,-dat er voor tijdelijke waarneming meer gegeven zou worden en was dan ook van meening, dat men bij het besluit van de vorige vergadering moest blijven. Den heer Noord meende dat ook hier gold „de paar den die de haver verdienen krijgen het niet." Levering toch had het werk gedaan en een ander had er naar gekeken. De voorzitter sprak zijn bevreemding uit over het feit dat in de vorige vergadering niemand der heeren het bedrag te weinig genoemd! had. Den heer Noord z'eide toen niet te hebben geweten dat Levering het hooisteken 18 dagen had waargeno men. Den heer W. Apeldoorn stelde hierna voor het be drag op 18 te bepalen. Met zes stemmen vóór en ééq stem tegen werd daartoe besloten. Ten opzichte van de tijdelijke waarneming van het secretarisschap stelde de voorzitter voor, zich tot het bestaande bureau voor plaatsing te wenden, daar er uit personen in de gemeente geen voordracht kon wor den gedaan. De heer de Wit stelde den voorzitter de vraag of deze het. niet wilde waarnemen. De voorzitter wees er op dat hiervoor ook de ko ninklijke goedkeuring noodig was en vond met het oog daarop het voorgestelde wenschelijker. Besloten werd na inlichtingen van het bedoelde bu reau een voordracht voor een tijdelijke secretaris op te maken, en daarna den raad wederom bijeen te roe pen. Hierna ging de raad, daar de rondvraag niet ge houden werd, ter behandeling van eenige reclames te gen den Hoofdelijken Omslag over in geheime verga dering. UIT DE RIJP. In de laatste gemeenteraadsvergadering werd, nia lezing der notulen, de gemeente-begrooting in behan deling genomen. Op voorstel van B. en W. werd be sloten het salaris van den gemeente-opzichter van 150 tot 200 te verhoogen. De heer Van Vloodorp deed het voorstel het mini mum loon van gemeente-werklieden van 12% op 15 cent per uur te brengen, welk voorstel met algemeene stemmen werd aangenomen, evenals dat van B. en W. tot verhooging van het salaris van den asch- en vuil nisophaler van 6 tot 7. Door den heer ILoedema- ker werd voorgesteld de 25 subsidie aan de Am bachtsschool te schrappen, welk voorstel met 5 tegen 2 stemmen, die van de heeren Van Vloodorp en Rot, werd aangenomen. Daarna werd de begrooting vast gesteld op een bedrag- van 18863.60%. Tot afgevaar- digde voor de vergadering van de Mij. t. B. v. N. in de Rijp werd benoemd de heer Roe-lofs; tot commissaris werd herbenoemd de heer J. W. van Raven. Goedge keurd werd het besluit tot verkoop van het pakhuis „De Toevlucht," henevens het aanbieden aan het rijk van een stuk grond voor de te stichten Tuinbouwwin- terschool. Benoemd werd het personeel van het her- halingsonderwijs. Toegestaan werd een subsidie van 25 aan de Tuin- bouwvereeniging. Verworpen werd een voorstel van den voorzitter tot verhooging der subsidie aan de Feestcommissie van 31 Augustus, Aangenomen dat van den voorzitter tot toekenning van 25 aan het Fanfarecorps, één en an der na heftige discussie. Aangenomen werdi mede een voorstel van den heer Van Vloodorp, behelzende der Mij. t, B. v. N. te verzoeken het aantal brandingsuren van de straatlantaarns zonder prijsverhooging van 59.000 op 70.000 te brengen, en een voorstel van den heer Blokdijk om verlaging van den lichtgasprijs van 10 op 8 ct. per M3. te verzoeken. Voorts werd nog op voorstel van den heer Verwer besloten een begrooting- der vermoedelijke herstellings kosten van het Raadhuis te laten,opmaken door den gem. opzichter, dus eventueele restauratie te laten vervallen. In de gisteren avond gehouden vergadering van de Tuinbouwvereeniging werd tot bestuurslid1 gekozen de heer J. Maarse. Besloten werd voor den tuinbouw- wintercursus ook subsidie aan de gemeente Graft te vragen. Voorts zal het bestuur zich per request tot dên Minister van Landbouw wenden, met het verzoek de Tuinbouwschool boven het IJ in de gemeente de Bijp te willen stichten. Aan de leden zal een gedrukte lijst van de in de bibliotheek voorkomende boeken wor- d< n ter hand gesteld. HOLLANDS NOORDERKWARTIER. De vergadering der „Vereeniging tot ontwikkeling vim den Landbouw in Hollands Noorderkwartier," zal gehouden worden op Woensdag 16 November 1910, des voormiddags 10% ure, in het Koffiehuis „de Doele" te Purmerend. Naast de huishoudelijke bezigheden (o. a. het voor stel om de volgende vergadering te Winkel te doen houden) zullen worden behandeld het rapport omtretit het bevorderen van goed melken door meisjes. Rappor teur de heer Dr. L. T. C. Sclieij. Mededeelingen omtrent: a. onderwijs aan boerendochters, door den neer C. Nobel. b. de cursussen in landbouwboekhouding, door den heer G. Nobel. c. d'e vakschool voor kaasmakers, door den heer J. Best Nz. d. de inrichting tot reiniging van afvalwater bij Zuivelfabrieken döor den heer J. Winkel. Bespreking van de belangen waarvan men de behar tiging voor het volgende jaar aanbeveelt: a. Het bevorderen van goed melken. In te leiden door den heer Dr. L. T. O. Scheij. b. Het bevorderen van goed ploegen. In te leiden door den heer K. A. Kaan. e. Het houden van eene beproeving van ploegen. In te leiden voor den voorzitter. d. Het verzamelen van gegevens omtrent de erfe lijkheid ten opzichte van hoeveelheid en gehalte van melk bij rundvee, ter bevordering van het oordeelkun dig fokken. In te leiden door den heer R. Visser Lz. e. Het bevorderen van het houden van excursiën. In te leiden door den heer J. Best Nz. f. Zijn ook maatregelen te nemen tot verbetering- van den verkoop van wol. In te leiden door den heer Jl>. Zuurbier. Voorstel van den heer V. Kaij Jr., om door een des kundige een rapport te laten samenstellen, waarin de maalkracht der polders, (geen windmolens) benoorden het Noordzee-Kanaal, speciaal ook de kleinere, in bij zonderheden worden omschreven. In te leiden door den heer V. Kaij Jr. J. POSTMUS. De Standaard maakt melding van het overlijden van zijn letterkundigen medewerker, den heer J. Post mus, schoolopziener in het arrondissement Amsterdam III, iemand, die veel geschreven en gesproken heeft en als spreker in Calvinistische kringen, ook te Alk maar, gunstig stond aangeschreven. VLOOTVOOGD EN VLOOTPREDIKANT. De N. Ot. meldt, dat het meeningsverschil over de lectuur in het provoosthuis de druppel moet zijn ge weest, die voor admiraal Van den Bosch den emmer deed overloopen. Reeds moeten tevoren strubbelin gen zijn voorgekomen, waarbij de minister den predi kant tegenover den admiraal in het gelijk gesteld heeft. SCHENDING AUTEURSRECHT Door ae firma J. B. Wolters te Groningen is tegen de firma P. Noordhoff aldaar bij de justitie een aan klacht ingediend ter zake nadruk van den door eerst genoemde firma uitgegeven P. R. Bos' Schoolatlas. In verband daarmee zijn bij een steendrukker te Gronin gen door dé justitie drie lithographische steenen in beslag genomen. KORTE BERICHTEN. In het Weiwerdermaar, bij Farmsum (Grom), is Zaterdagavond de gehuwde Berend B„ verdronken. Zondagnamiddag is een zevenjarig knaapje uit het arbeidersgezin B., aan de Koolstraat te Leiden, aan de Oudevest te water geraakt en verdronken. Te Delft is Zaterdagavond een schippersknecht van den vrachtdienst DelftAmsterdam v. v doordien zijn schuit tegen een paal aanvoer, overboord geslagen en verdronken. De man zorgde voor een oude moeder. Zaterdag is in de Boonervliet, onder de gemeente Maasland, opgehaald het lijk van J. B., concierge van den Volksbond, te Vlaardingen. -Te Amsterdam is Zaterdagavond een 13-jarige knaap, die op de Prins Hendrikkade op een motor wagen onder den bijwagen geraakt, met het gevolg, dat hem een been werd afgereden. Bij het afschutten door de middensluis te Ter Neuzen is Zondagavond een kapitein met het rechter been bekneld geraakt in een staaldraad, waarmee ge stopt werd. Het been werd hem boven den enkel afgeknepen. LAATSTE BERICHTEN. HET LIJK VAN THEODORA KRAAK GEVON- DEN. ARNHEM, 25 October. Onder Oosterbeek is uit den Rijn opgehaald een kinderlijk. Alleen aan kousen en schoenen is herkend dat dit is van Theodora Kraak. Nader bericht men ons dat het lijkje, dat reeds in verregaanden staat van ontbinding- verkeerde en ten deele ontkleed was, door een schipper bij de spoor brug werd gevonden. Het is heden door de ouders herkend. EEN COMPLOT ONTDEKT IN URUGUAY. MGN1 E\ IDEO, 24 October. Alhier is een revolu- tionnair complot ontdekt. De voornaamste aanleggers zjjn gearresteerd; de regeering nam maatregelen om de rust te verzekeren. DE TOESTAND IN GRIEKENLAND. ATHENE, 24 October. De Nationale Vergadering nam met 208 tegen 31 stemmen en 27 qnthoudingen een motie van vertrouwen in het kafeinet-Venizelos. aan. De minister-president verklaarde, dat de regeering den toestand! nog eens zal overwegen. Mr. Z. VAN DEN BERGH. AMS 1 ERDAM, 25 Oct. Naar het Volk mededeelt zal mr. Z. van den Bergh Directeur worden eener Ro- meinsche Petrdleum-maatschappij en zich te Budapest gaan vestigen. EEN SPOORWEGONGELUK. AKEN 25 Oc. (V.D.). Omtrent het ongeluk van de train te 's-Hertogenraat meldt men ons dat de ontspo ring een gevolg schijnt van het niet werken van de rem bij een bocht. Van de 25 inzittenden waren 20 ge wond, waaronder verscheidene, zooook de bestuurder ernstig. DE KEIZERLIJKE TREIN. LUIK 25 Oct. (V.D.) De Keizerlijke trein bereikte Luik zonder eenige stoornis. Bij Warme was de weg versperd, waarschijnlijk in verband met het incident te 's-Hertogenraath. GEVAARLIJKE INDIVIDUEN. BRUSSEL, 25 Oct. (V. D.) De politie alhier heeft drie gevaarlijke individuen aangehouden, die bij on derzoek bleken een hoeveelheid gevaarlijke chemische stoffen in hun valies te hebben. HET FEESTJE VAN DE SCHAAK- EN DAMCLUB V. V. V. Het was gisteravond in het café „de Tabakshandel" op het Waagplein een gezellige avond, toen de Schaak- en Damclub V. V. V. haar 5-jarig bestaan aldaar her dacht. Bij de opening van de bijeenkomst, wees de heer G. Nobel op den flinken vooruitgang der club, bij de oprichting telde ze 10, nu 29 leden, maar spr. vestigde er tevens de aandacht op dat de kracht der club niet alleen bestaat in het groote aantal leden, maar boven al in het feit, dat die leden getrouwe leden zijn. Na tot een geregelde opkomst in het nu begonnen seizoen te hebben aangespoord en de aanwezigen een gezelli- gen avond te hebben toegewenscht, verklaarde hij den feestavond voor geopend. Direct daarna werd begonnen met den onderlingen wedstrijd, waarin voor schaken door 12, voor dammen door 4 personen werd deelge.nomen, terwijl de overige aanwezige leden zich 'verpoosden door naar de wed strijdpartijen te kijken of onderling een partijtje te spelen. In de kleine pauze tusschen de verschillende par tijen werd er eens een hartelijk woordje gesproken en een hartig beetje genomen. Er heerschte ook nu weer als altijd een zeer aangename verstandhouding onder de leden van V.V.V., welk het verblijf in het clublocaal voor iedereen steeds zoo gezellig maakt. De wensch, dat V. V. V. mag groeien en bloeien schriftelijk geuit door het oudlid, den Heer P. van 't Veen, en mondeling door den Voorzitter, werd door een dronk bekrachtigd. De uitslag van den wedstrijd is voor schaken le groep Palzgraf 3, G. Nobelj 1, G. v. Nieuw- kuijk 1, F. Böttger 1. 2e groep v. d. Molen 2'/f, Hartog 2, Imhulzen 1, Krijt i/2. 3e groepStam 2, de Jong 2, van Haren 1, ten Kl.ij 1. Voor dammen: de Heer 2, Kreiger 2, Bos 1, Ger- ling 1. Bij gelijk aantal punten werden de prijzen, bestaan de in geld, onderling verdeeld. BADHUIS „WITTE KRUIS" In de week van 17 tot 22 October zijn in het bad huis van het „Witte Kruis" genomen: 69 kuipbaden, 91 regenbaden le klas en 145 regenbaden 2e klas, te zamen 305 baden. ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK TE ALKMAAR. UITSPRAKEN van den 25 October 1910. Mannes O., Noord-Scharwoude, mishandeling, 14 dagen gevangenisstraf. Leonardus N., Schoorl, verduistering, valschheid in geschrifte en gebruikmaking daarvan, voor het eerste ten laste gelegde 12 maanden gevangenisstraf, voor het overige vrijspraak. Steven O., Uitgeest, landlooperij, 3 dagen hechtenis en opzending- naar een rijks werkinrichting voor den tijd van 2 jaar en 6 maanden. Johannes Z., Rustenburg, melkvervalsehing, 3 we ken gevangenisstraf. Dirk Sch., Zijpe, wederspannigheid, eenig lichame lijk letsel ten gevolge hebbende, 2 weken gevangenis straf. Johannes K. en Pieter St., Schagcn, huisvrede breuk en wederspannigheid, 10 boete, snbs. 10 dagen hechtenis. Jacob van T„ Uitgeest, beleediging, 25 boete, subs. 25 dagen hechtenis. Klaas L., Ursem, beleediging, 1 week gevangenis straf. Klaas D., Alkmaar, beleediging en wederspannig heid, 3 weken gevangenisstraf. Adam en Johannes de V., de Rijp, mishandeling, 2 weken gevangenisstraf, en toewijzinz van 7 schade vergoeding aan den mishandelde. AGENDA DINSDAG Teekengenootschap „Kunst zij ons doel", teekenavond 7 uur, Nieuwe Doelen. „Kraoht en Vlugheid," jongens-afdeeling I 7%8% uur; heeren-afdeeling 83/49s/4 uur; „Het, Gulden Vlies." Arbeiders Dam- en Schaakclub, 8 uur. „Voor waarts" Oudegracht. Gemengde Zangvereeniging „Nieuw Leven," uitvoe ring, Groote kerk, 7 uur. Ontwikkelingsclub, lezing- mevrouw Drucker, 8 uur, Voorwaarts. WOENSDAG: Ontwikkelingsclub, lezing den heer Luitjes, 8 uur, Voorwaarts. Alkm. Tooneel, rep. 81/2 uur, Van Twisk, Nieuwesloot. Dansclub „Alcmaria," 810 uur, Kleine zaal Har monie. ENGELAND. De Engelschen moeten altijd een groot man hebben, in wien de menigte zich zelf vindt afgespiegeld en die weet in welke richting zij wil. De laatste, zegt Herman Bahr in een aardig- opstelletje, was Chamberlain. Sinds die oud en ziek is. stond zijn stoel leeg. Balfour naderde hem, maar met te zachte schreden, had' geen aanleg voor de reclame. En intus-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2