ë- BROOD 5 en 10 et. GEMBER8R0ÖÖ10 en 28 Gt. BUJiliOIMet Ondergoederen. F.W.J.DRÖGE, Boterspeculaas Zondag 30 October in „Diligentia," FLINKE JONGEN gevraagd voor winkel- en pakhuiswerk. Alkmaarsch Warenhuis. Heden Avond OPJEAITG. GROOTE TOTALE UITVERKOOP in FENIJN's Beddenmagazijn,Hok6l8traat'A"""— normaal Onderkleedïng De kwaliteit zegt het! Heden ontvangen bij H. G. SCHOEN, A 1) V ÉR TE S TI E N. Eenïge voor W. G. E. VALK, Tel* 286. ROLPENS per ROOKWORST HOOFDKAAS BLOEDWORST K G. f 1.20 100 1.00 000 m M' ft- 9" 9* Rokken, Kousen, Sokken, I Sporttruien, Breigarens enz. loe ECHTE Prof. Dr. G. JAEGER P. OROOT te Heiloo. Sigapensansfekerü f "%w. Gr., ei. vaijK:. Kant^rbedieEiiie,. eene vrouwelijke BEDIENDE zingt „De Stem des Volks" en het Kwartet PRINS eene flinke DIENSTBODE P,S. Prachtige groote nieuwe bruine boonen, 15 Ct. p. kop FI3FÏL. Ifc/LA. C. Ingang: Luxe artikelen LANGESTRAAT en huishoudelijke ACHTERSTRAAT. JAMBE TST, Gmsiero Kapok Bedden en Matrassen, Staaldraadmafrassen, IJzeren, Engelsche, Geschilderde en Massieve Ledikanten, Slaapkamermeubelen, Wollen, Gewatteerde en Molton Dekens, Spreien, Tafelkleedjes, enz., TELEGRAFISCH WEERBERICHT. is wollen, katoenen,] gebreide, tricot, en wi te gemaakte voor HEEREN, DAMES es KINDEBEN, |en de TRICOT STOFFEN aan het stnk.| Ie kwaii eit Speculaas 40 ct j Brokken 35 p.Sons. Piima Honingtaai, taai h 22 Tevens verkrijgbaar Strooimoppen Verkrijgbaar bij PEDROLI, alkmaar Langestraat A 9. LEEUWARDEN o/d Kelders C 214. biedt zich aan ter aeshtentie in de huishouding, Prima Speculaas 20 ct. <le 5 ons Taai Taai 16 ct. de 5 ons Cacao per ous 10 ct. 5 cents reepen Chocolade 4 ct. Geurige waterhoudende Thee per ons 11 cent Koffieboonen 40 cent de 5 ons. Bloem 37V2 cent de 5 pond. met al 321/2 cent de 5 pond. Zakje Gruttemeel, best, 24 cent Rozijnen z. p. 15 cent per pond. Luttik-Oadorp, hosk St. Annastraat. m In de ÉTALAGE is de ACHTERSTRAAT zal reeds een tentoongesteld worden. schen is Lloyd George, gauw gaan zitten. De right ho norable David Lloyd George, sinds 1908 Chancellor oi the Exchequer, minister van financien zat er op eens. En nu zit hij er zoo goed alsof de stoel er voor hem neergezet is. Hij mag minister af morden Engelands groot man blijft hij, omdat in hem zich het eerst ge openbaard heeft het Engeland van den arbeid, dat thans het Engeland van de grondrente wil begraven. Een financier, zooals Europa er nog maar een heef Luzzatti. verstandig geestig, cynisch als het moet iemand die kan zwijgen tot het oogenblik, waarop het woord invloed heeft, maar die er dan ook al de woede, de bitterheid en wraakzucht van het lange zwijgen m legt, iemand die geen vrees meer voor de machtigen kent, omdat hij weet, dat ze niet meer de sterken zijn. Wat hij zegt ook onlangs in zijn redevoering in de City tempte, waar de minister van financiën op verzoek van den predikant het woord voerde hebben anderen meer dan 25 jaar voor hem gezegd, in alle landen, professoren, humanisten, agitatoren. Maar ze hebben het tot dusverre steeds zoo lang gezegd tot ze minister werden. Hier zegt het een, die reeds minis ter is, een, die bewezen heeft, dat hij zijn woord wil houden, hier zegt het Engelands groote man, de hoog ste zedelijke macht van Europa's rijkste land. DUITSCHLAND. De Tsaar en zijn familie hebben Eriedberg verlaten in den Russischen hoftrein, geleid door conducteurs, die in het zwart gekleed waren. Van Darmstadt ging het per auto naar het slot V olfs- garten, een partieulier bezit van den groothertog van Hessen. Ten derde male is de Tsaar thans hier, hij heeft er in 1899 en in 1903 gewoond. PORTUGAL. Er is een dekreet afgekondigd, waar door het godsdienst-onderricht in de scholen geheel opgeheven wordt. SÏAM. Den niéuwen koning, die in Engeland opgevoed, wordt het plan toegeschreven met een Ja- pansehe prinses een huwelijk ie willen aangaan. Zulk een huwelijk zou voor de Europeesche mogendheden, die bij Azië belang hebben, natuurlijk niet onverschil lig wezen. TURKIJE. Er wordt nog- altijd op den Balkan ge vochten. Montenegrijnen vielen dezer dagen Turksche grensplaatsen aan; zes Turksche soldaten werden ge dood, vele inwoners gewond. In een tweede gevecht werden 2 Turken gedood, velen gewond. Gemengde mededeeltngen. VAX EEX MINISTER, DIE XAAR DE MIEREN GING. Een Engelsch blad vertelt het volgende vermakelijke verhaal. Een Engelsch minister dan. wachtte in een klein plaatsje op den trein. Zonder, er bij te denkeu, ging hij buiten het station op een mierenhoop zitten, en eerst toen hij in zijn eerste klasse compartiment had plaats genomen, ontdekte hij, dat hij vol mieren zat. De minister die alleen in de coupé was trok zijn jas uit en klopte die buiten het portierraam uit, maar toen bemerkte hij, dat ook zijn broek door tal van mie ren was bedekt. De broek volgde toen de jas de mi nister was immers alleen -en ook dit kleedingstuk zou buiten het raam worden uitgeklopt. Ongelukki gerwijze echter passeerde juist een sneltrein, waaraan het onmisbare kleedingstuk bleef hakenzoo bleef de staatsman broekloos in zijn coupé. Bij èen volgend station wist de minister in klein tenue de aandacht te trekken van den chef, maar deze had geen reserve broek in voorraad. Hij seinde echter aan het Londen- sche eindstation en hier werd de ongelukkige reiziger opgewacht door een portier, die hem een dienstbroek aanbood welke dankbaar en met een zucht van ver lichting werd aanvaard. En zoo in de bombazijnen pantalon begaf het Engelsche kabinetslid zich naar huis. DE PAITS LIJDT AAN JICHT. De Paus werd gister onderzocht door prof. Mar cheafaoa, die bij Z. H. jicht constateerde. OVERSTROOMING. Ten gevolge van de buitengewoon hevige regens zijn de gemeenten aan den Vesuvius onder water ge zet en zijn de verbindingen verbroken. Door modderstroomen zijn de straten op del Greco ernstig beschadigd, de straat „20 September" naar Torre del Greco is bijna geheel en al vernield. Vijf dooden zijn onder het puin vandaan gehaald. Voorts hebben verschillende gemeenten in de pro vincie Salerna ernstig geleden door de overstroomin gen. Te Napels is door aardverschuivingen en overstroo ming eenigc schade aangericht. De prefect van Napels heeft aan minister Luzzatti getelefoneerd, dat een koopvaardijschip, komende van Ischia, het bericht heeft medegebracht, dat te Casa miccola en te Isehia groote schade is aangericht door stormen, maar dat geen persoonlijke ongelukken zijn voorgekomen. Er is hulp gezonden. De „Tribuna" deelt mede, dat Casamiciola bijna ge heel en al verwoest is. BURGERLIJKE STAND VAN ALKMAAR. GETROUWD 25 Oct. Gijsbertus Johannes Willebrordus Goes Henrica Cornelia Uitjens. Naar waarnemingen verricht in den morgan van 25 October. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. (Geldig tot den avond van 26 October). In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 774.2 te Stockholm. De laagste stand van den barometer 754.1 te Valen- tia. VERWACHTING. Zwakke tot matige zuidoostelijke tot oostelijken wind, nevelig tot licht bewolkt, droog weer, mogelijk nachtvorst, zelfde temperatuur. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. Sedert gisteren is er geen belangrijke verandering in de ligging van hoog en laag gekomen. De depressie in het zuidwesten nam iets aan diepte af. Bij ons en in Duitschland komt koel, droog en ten deele. nevelig weer voor. Hier te lande zijn de luchtdrukverschillen geringer geworden en nam daardoor de windkracht af. Voor morgen is geen verandering in de weersge steldheid te verwachten. In onze omgeving ligt de temperatuur beneden normaal. M. AMSTERDAMSOHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET Voordam, C 11, Alkmaar. Koers van 24 Oct. 2-5 Oct. K u 5 4 4 4 4 5 4 4Vs UITSLAG verkooping bij opbod, gehouden op Donderdag 20 Oc tober 1910, in het koffiehuis van den Heer Nottel- man te Eenigenburg, ten overstaan van den notaris P. JLaurmante Schoorldam, van onroerende goe deren, in de gemeente St. Maarten, behoorende tot de nalatenschap van mej. de Wed. P. Jonker: huismanswoning, erf en bouwland, H.A. —.98.80. C. de Geus, Warmenhuizen, f 3157.- boet, erf, en bouwland, H.A. .40.80. A. Nottelman, Eenigenburg, 1377.50 rentenierswoning, erf en bouwl., H.A. —.84.50. J. Jonker, Eenigenburg. v 2542. bouwland, H.A. .55.10. A. Meijlis, Eenigenburg, 977.- bouwland, H.A. .59.60. C. Zomerdijk, Zijpe, 1381.- weiland, H.A. 1.27. G. Schoorl, Eenigenburg, 3568.— weiland, H.A. .72.40. W. Filmer Cz., Eenigenburg, 1691.— bouwland,- H.A. .72.20. A. Borst Az., Eenigenburg, 1250.50 bouwland, H.A. —.66.90. Jb. Smit, Noord-Scharwoude, 1681.50 bouwland, H.A. .03.50. J. Kos, Eenigenburg, 37.50 wei- en bouwland, H.A. 1 43.70. G. Jonker, St. Maarten. 3166.50 wei- en bouwland, H.A. 1.23.20 E. Paarlberg, Krabbendam, 3800.50 bouwland, H.A. .86.40. R. Biersteker, Krabbendam, 1483.— bouwland, H.A. .30.50. K. Biersteker, Krabbendam, 494. bouwland. H.A. —.15.60. D. Ruiter, Oudorp, t 299. weiland, H.A. 1.91.60. J. Paarlberg, Krabbendam, v 3921. te zamen op f 30827. Staats: ecningen NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld pCt. 2Vs BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening Brazilië Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Consol 1906 1894 6e Em. Iwang Dombr. Financ. en Industr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank pOt. 4 Noordhollandsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij re«c. aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem pref. A'dam Serdang Biadjey Deli Batavia Deli-Maatschappij Langkat tabak A Medan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Qecons. Holl. Petrol. Cert. A Jon. Mij. t. expl. v. Petrole :o Vloeara Enim Sumatra Palembang Per lak Petroleum-Mij. Zuid-Perlak Ketahoen Gew. Pref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Steels Comm. Car Foundry Comm. Amerik Stoomv.-Mij. Marin Comm. Preferent Marinebonds pCt 41/» Peru Comm. aand. div. Preferent Spoorwegleeningen. tloil. IJ. Sp.-Mij. Mij. tot expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert Bd pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. Kansas City South. Com. ïi .j pref. Mis K Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Rock Island Comm. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert. v. Wabash Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1886 pCt. 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam 3 Gemeente-cred. 8 BELGIË. Antwerpen 1887 2Vj HONGARIJE. Theiss 4 >OSTENRIJK. Staatsleeuing 1860 5 RUSLAND 1864 6 731/s 97V* 1031/, 491/s 98V, 931/4 88 881/4 99 87Vs 946/16 1001/4 975/4 1771/s 114i/s 156 125.— 141 6361/, 298 354 481/4 99V4 574 445 296/8 238 7H/S 880 428 220 285 4221/, 2061/, 163 1045/4 1191/, 168 270 778 1221/, 707/8 2411/ie 261/, 795/4 561/g 160 57/8 186/g 661/s 106/8 87 778/8 87 2145/4 105 K6S/4 351/s 308/8 838/4 661/1 35»/8 436/g 98S/4 85 1198/g 268/4 175«/4 19 2281/, 87 10716/is 10216/m 96 155i/i 171 478 736/8 496/8 931/4 88 881/, 99 878/g 100-1/] 8 116V* 1561/, 127.50 291 355 491/4 998/4 4443/g 238 721/4 381 4301/, 2161/, 293 432 6Vi 165 u 1081^ 181/, 121 697/g 243/4 261/, 78 551/4 6 181/, 66 IO1/4 366/g 781/s 881/, 214 1041A IO6S/4 341/a 301/s 333/g 661/4 851/s verhandeld: slaboonen f 0.70 a 1.snijboonen f 0. a f 0.— per 1000, bloemkool f 4.a 8. per 100, Peren f 1.50 a f 2.70, appelen f 1 70 a 2.80 p. mand, Spruitjes 35 a 60 ct. HOORN, 24 Oct. Groote muizen f 0.a 0. blauwe f 1.10 a 1.30, slaboonen f 4.a 5, peulenf 0, snij boonen f 0.a 0.peren f 1.50 a 2.80, appelen f 1.90 a f 2,60. uien f 0.a 0. NOORDSCHARWOUDE24 Oct. Gele nep f 3.10 a 3.50. grove uien f 1.70 a 1.90, roode kool f 5.50 a 6,—, 2e soort f 4.50 a 5.25, kleinere f 1.90 a 4.10, gele kool f 4.— a 4.25, 2e soort f 3.75 a 3.90, klei nere f 1.20 a 3.25, witte f 3,50 a 3.90, 2e soort f 1,40. BOVENKARSPEL, 24 Oct. Heden werd besteed voor: Aardappelen blauwe f 2.70 a 2.80, ronde f0, Aanvoer zak, bloemkool le soort f 9.a 11. 2e f 4,50 a 5.per 100, roode kool f 1.50 a 3.50, gele kool f 2.50 a 3.50, witte f 2,a ,3Bieten f 6,— a 8.—, Uien f 1,— a f 1,20 per K.G. -+^3 Den 6den November hopen onze geliefde g+- Ouders, Behuwd- en Grootouders K. ACKERHAN !S- C. M. PUKKEL, g hunne 40-jarige Echtvereeniging te her- ge denken. Hunne dankbare Kinderen. Alkmaar, 25 October 1910. 341/4 1181/8 26% 1731/, 183/4 226 «/4 1011% 951/4 19 99 91 19 91 <lc?' Minzaam aanbevelend, BITSEVOORT 15, TELEFOON 377. Afslag, combinatiën en eindtoewijzing op Vrijdag 28 October 1910 in bovengemeld koffiehuis. Vanaf herten dagelijks verseh verkrijgimar AANBEVELEND, vornt als lncifersdoosje. WEIGERT JïOOIT! Electricien Langestraat 10 ALKMAAR. 10-50-60 cent per 5 ons. Aanbevelend, Een JONGEN van 16 jaar, eenigszins bekend met Fransch, Duitsch en Engelsch, zag zich gaarne ge plaatst op handelskantoor. Br. onder lett. M 175 aan 't bureau van dit blad. Op een FABRIEKSKANTOOR hier ter stede kan DIRECT geplaatst worden voor lichte administratieve werkzaamheden. Brieven bureau dezer courant onder letter L 175. Wegens ZIEKTE der tegenwoordige GEVRAAGD. G. v. d. POL, Hoogstraat, hoek Nieuwesloot. NET BURGERMEISJE, P.G., goed bekend met naaien en koken, ook genegen in een winkel behulpzaam te zijn en v. g. g. v. Brieven onder letter O 175, bureau van dit blad. lij 1. Bil. Koers van het geld. Prolongatie pCt. Medcde-eli ngen. Staatsfondsen kalm. Russen on veranderd. Tabakken op dezelfde prijzen. Oliewaarden openden flauw, het verloop was levendig en het slot zeer vast. Culturen onveranderd. Mijnen iets beter. Rubberwaarden kalm. Amerika opende flauw, het verloop was opgewekt en het slot prijshoudend. MARKTBERICHTE!!. BROEK OP LANGEDIJK24 Oct. Heden werd besteed voor Aardappelen gladb. f 0.a 0.ronde f 1.70 a f 0.—, muizen ,f 0.— a 0.kleine f 0.a 0.wortelen f 0.65 a 2.40, bloemkool le soort f 0. a 0.—, 2e soort f 1.90 a 2,10, Roodekool f 2.80 a 6.80, gele kool f 2.20 a 5.30 witte kool f 2.50 a f 5.80, zilveruien f 0.a 0,—, uien f 1.70 a 2.—, slaboonen f 0.Nep (kleine uien) f 3.40 a 3.60. Bieten f 6. a 8.50, R. Bloemkool f 3.60 a 7.20. Rammenas f 0. PURMEREND, 25 Oct. Aangevoerd 778 runderen, waaronder 472 vette 68 a 80 ct. per kilo en 306 melke- en geldekoeien f 150 a 270, prijsh. prijsli. stug, 11 stieren f a 0—, 101 vette kalveren f 0.80 a 1. per kilo, mtg, 211 nuchtere f 14.— a 30.—, vlug, paarden f a 02852 schapen f 23.a 33.—, 600 overhouders f 15.— a 19.—, prijshoudend mtg., 315 vette varkens 52 a 56 ct. per kilo, mtg., 39 magere id. f 15.— a 30.—, stug, 326 biggen f 8.— 13.stug, 1250 manden appelen f 2.a 4.—, 1100 manden peren f 2.a 4 per liiand, 272 ganzen f 2 50. Kleine fabriekskaas f 34.kleine boerenkaas f 34.50, middelbare f 36.commissie f aangev. 137 stapels, 1357 kilo boter f 1.50 a 1.60, kipeieren f 6.a 7.eendeieren f 0. Afslagvereeniging BEEMSTER, PURMEREND en OMSTREKEN, 24 Öct. Op de afslagmarkt werd O (uitsluitend A Contaut) van alle voorradige goederen, waarvan sommige door het hliihcIiwater wat geleden hebben, tegen ZEER LAGE PRIJZEA, zooals: gs?r° ZIE DE PRIJZEN IN DE ETALAGE. It

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3