Bouwterrein Alkmaarsche Reisgids, C. VERHEUS, Uurwerkmaker, Uit de hand te koop. Een nieuwgebouwd Hols iet flink Erl te Pi K°JNIN<ïlN De Heidemolen. P. OUOES. Ridderstraat, Alkmaar. Ruys' Tandpoeder Ruys' Mondtinctuur Firma B. Sanders E.zn., bijkantoor alkmaar Hl. KEOERKOBRI SÉtóüitat. Fijnste Deensche Roomboter Ho'laadsclie IJm Spoorweg Maatschappij. aan den Westerweg, Nassaulaan en Egmonderstraat Voorloopige Aankondiging. Goedkoope retours AlkmaarAmsterdam. Ie Kajuit f 0-70 Drie dagen geldig. 2e Kajuit f O 45 Henns. Coster Zoon. REPARATIE-INRICHTING. De BOTER van 55 ets. uit „DE BONTE KOE" is onverbeterlijk. PREMIE-UITGAVE HANDIGIOM IN HUIS TE HEBBEN. Natuupge neeiwijze» FEUILLETON GOLDIN HANDSCHOENEN, cA \V>° KASSIER en COMMISSIONNAIB in EFFECTEN. OUDEGRACHT 245, INTERC. TEL. 439. Kunsthandel en Lijstenfabriek van L. GILLES, firma Donnée, Verpachting van grasgewas en ov rhoeken D. A. WISSELINK te Alkmaar, C. van Stam, Fijne, geurige L. GILLES, Firma DONNÉE. Te bevragen bij A. G. DEN BOESTERD.Tousegdntutr.Q de BOERENPLAATS „OOSTWIJK", ge lagen aan het Zeglis te ALKMAAR, met de daarbij behoorende landerijen benevens zes stukke i weiland, geleden ia de omgeving van de gemeente-reiniging, waarvan de ver huring zal geschieden zoowel afzonderlijk als in massa. Van ALKMAAR 6 8 - 10 2.30 6 uur. Van AMSTERDAM 6.30 9.30 2.15 4- 6 uur Winterdieost 1910—*11. Prijs f 0.03. - ACHTERSTRAAT B 2! - Naast VROOM DREESMANN. - EERSTE KLAS - Neemt vooral proel. TELEF. 174. HET N1LUU15ÏI NUMMER NAM ZIJINT ZONDER WEJEIROA. IS UILDER OM AAN ONS BUREEL VERKRIJGBAAR Ter DRUKKERIJ vandc NV HERMs COSTER loon kan direct een worden gephatst. lO 75 cent per flacon. OVERAL VERKRIJGBAAR. m Belast zich met den aan- en verkoop van effecten op de Amsterdamsche en Buitenlandsche Beursen, ook uitvoering van orders na officiëelen Beurstijd. - Verleent credieten op zeer billijke voorwaarden onder - verband van Hypotheek, Borgstelling ot andere zekerheid. Neemt gelden h Deposito en geeft en neemt gelden op Prolongatie. Verzilvert Coupons, Koopt en verkoopt Vreemd Bankpapier en Chèques. Incasseert en Disconteert Wissels op Binnen- en Buitenland. Lage prijzen. Vlugge levering. 7772 cent per 7» K.G bij de 2 72 of 5 K.G. lager, verkrijgbaar „BOTERHUIS", J. HOOPT GRAAFLAND. J. A. VAN ERPERS ROYAARDS. Boter Kroontjes, Speculaas, Amster- damsch SpeculaasBoter banket en Borstplaat. DAGELIJKS VEESCH bij Banketbakker, Alkmaar. Telef. nr. 58. Aanlegger» van Electrische rljtuigverlichtitrg lichtverbruik voor 2 lantaarns - 4 ets. ptr uur Aanbevelend, GEBR. GUNDER Bnstenburg. 1 BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR zijn voornemens op Donderdag, 17 No vember a.s., des nam. U/2 uur, ten stadhuize, bij openbare inschrijving, voor den tijd van vijfjaren te verbaren: De landerijen zijn te aanvaarden met Kersttijd a.s., de boerderij met 1 Mei d.a.v. Een en ander zooals op eene ter gemeente-secretarie aanwezige teekening is aangeduid. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. VERSCHEN EN* Spoorboekje waarin vermeld treinen, trams en booten in Noord-Holland. Uitgave N. V. Boek- en Handelsdrukkerij voorheen Voordam C 9. Telefoon N*o. 3. Accurate regeling. Degelijke garantie. onze x Een'doos van BEECHAM'S PILLEN is een handig ding om in huis te hebben en als een dosis gebruikt wordt, zoodra bet cnoodig as, zahveel ziekte voorkomen worden. Elke storing door onge steldheid van de verteringsorganen <komt spoedig in orde door heUtijdig gebruik van BEECHAM'S PtUEN Dit ongeëvenaard geneesmiddel zal meer helpen om een sterke gezondheid te kweeken en te onderhouden dan eenig ander geneesmiddel. Voor een slappe lever, traag werkende nieren, misselijke hoofdpijn, gebrek aan eetlust, indigestie, verstopping, moet ge BEECHAM'S PILLEN* nemenzij Alom verkrijgbaar hij Apothekers en Drogisten in doozen van f 0.75 (56 pillen) en van f 1.75 (168 pillen), Bij zes doozen tegelijk f 4.25 en f 10.en bij den Vertegenwoordiger van Th. Beecham; Overtoom 341, Amsterdam. Telefoon 4318. Theebloemen van TONKIN gezet als Thee, (zeer lijn) geneest in 3 maanden GRAVEEL; ook zenuw en Dysenterielijders vinden hierbij hooge baat. Aanbevolen door de PHARMACEU- TISCHE UNIVERSITEIT te PARIJS. Prijzen zijn per kilo f 7.25, U2 kilo f 3.75, l/4 kilo f2. Rembours fr. huis, M. SCHEPPINK, Wees- perz. 145 lh., Agent v. N.-Holland, Amsterdam. Te bevr. bij Ja. DEKKER Gas., aldaar. Roman naar bet Duitsch van OSWALD BEEGENER. 24) „Ik ben bijvoorbeeld vreeselijk vergeetachtig," zei ze met merkwaardigen ernst en zij keerde zich daarbij ge heel tot Hagenloh alleen. „Dan ben ik verder zeer eigenzinnig, ook stijfkoppig en kwaadaardig op z'n tijd. Ik heb veel van die nijdige buien. En zooiets voert altijd tot verdriet. Tenminste dat beweert tante Eveline en die kan bet weten." „Zoo, zoo werkelijk?" zei Hagenloh en deed daar bij zijn best om zijn lachen te verbergen en even ern stig te zijn als zij. „Nu trillen uw neusvleugels weer," zei ze. „Ge lacht in stilte om mij, ge drijft eigenlijk den spot met mij. Maar ik moet zeggen dat is ook wel eens goed ge moet mij maar voor niet veel bijzonders houden, want mijn gebreken zijn zoo héél vele. Ik ben heele- maal niet zoo goed als gij soms schijnt te meenen. Dat moest ge nu toch zoo langzamerhand toch weten. En als ge 'bet nog niet weet dan zal ik het u spoedig be wijzen Plotseling klonk er iets zeer opgewondens in baar stem het was of er plots een neiging in haar ont waakte, die zij met groote moeite wist te onderdruk ken. Voor een oogenblik wendde zij baar oogen af. Hij keek baar getroffen aan en vergat eerst hee.le- maal dat bij baar wat moest antwoorden. „Gij kunt mij veel dingen bewijzen," zei hij eindelijk op ernstigen toon. „Gij kunt mij bijv. bewijzen dat de moesten van ons zeer zelfzuchtige duivels zijn, spits boeven als men ze nauwkeurig bestudeert. Maar dat gij tot die schare van düivels behoort, dat kunt ge mij evenmin bewijzen als dat een helder blauwe hemel de zwarte bel is," aankomend drukker MEN* LOOPE vanaf de LAAT de RIDDER' STRAAT in naar het Goudmagazijn van P. O 17 DES, - daar vindt men groote keuze Juweelei» voor oud. GOUDEN OORIJZERS, GOUDEN ARMBANDEN, KRUISEN en KETTINGEN, TROUW- en VERLO- VINGSRINGEN. Xienw! N'ieiiw! met water te wasschen. Castor. Peau de Snéde. Vijella Handschoenen, Alleen verkrijgbaar bij krimpvrij. J- II. U ITEERS, - Eaat 131, - Alkmaar. 10 cent per doosje. „Het behoeft nog geen hel te zijn," zei ze, terwijl baar mondhoeken trilden, „ik behoef niet tot de aller slechtste te behooren de een is wat minder slecht dan de asder. „Waarom wilt ge mij bet vertrouwen in uw goed heid ontnemen," zei hij, wat uit zijn humeur. Zij begreep plotseling dat ze noodeloos over deze duistere dingen sprak en trachtte alweer te lachen. „Ik zou u de zonderlingste dingen van mijzelf ver tellen kunnen," zei ze, er vonkte in haar oogen een ironische lust om kwaad' van haar zelf te spreken. „Dan noodzaakt ge mij er toe dat ik u tegen u zelf moet gaan verdedigen." „Dat zal u niet zoo gemakkelijk vallen," zei ze op beslisten toon. „Ik ben er van overtuigd, dat ieder kwaad woord dat gij van u zelf zegt, door mij weerlegt zal worden, zoodat het van uw goedheid getuigt." „Gij zïjt een optimist", vervolgde zij nog steeds in denzelfden uitdagenden toon. „Maar ik weet heel goed, dat ik eigenlijk nergens voor deug." Hij luisterde' aandachtig naar haar, alsof zij een sprookje uit de „Duizend en één nacht" vertelde; zijn hart klopte steeds warmer voor haar. „Een van de meest sprekende voorbeelden is bij voorbeeld tante Eveline's zeventigste verjaardag", vervolgde zij. „Vader stuurde mij naar L. met de op dracht alles voor het kleine feestje in orde te bren gen. Ilij schreef verscheiden uitnoodigingskaarten voor personen van wie hij hoopte dat ze ons feestje zouden komen meevieren. Toen ik uit JL terug kwam, prees vader mij zeer, daar ik geen enkele van mijn boodschappen had vergeten en al het benoodigde had meegebracht. Hij dacht dat ik natuurlijk de kaarten, in L. had gepost Toen het echter de dag van de ver jaring was. kwamen er, vreemd! geval, geen gasten. Er kwam niet één van de velen die vader had uitge- noodigd. Toen ik daarop bij eenig onderzoek de uit noodigingskaarten nog in den zak van mijn mantel vond en dus bleek dat ik vergeten had ze te posten, werdi vader zeer boos en tante zeer treurig en ik sloop weg als een hond die een pak slaag heeft gekreegen. Maar het feest viel in 't water en wij hebben niet veel plezier gehad, terwijl vader en tante er zich toch zoo- voel van hadden voorgesteld." Hagenloh trachtte een zoo strak mogelijk gezicht te zetten, zooals bij den verhaaltoon paste, maar hij kon een ondeugend lachje niet onderdrukken, toen hij zei „Maar gij vergeet ondertussehen van uw compote te eten." Toen moest ook zij lachen en een oogenblik trad weer meer licht in den nevel die zij bezig was om zich heen te spinnen. „Gij wilt mij afleiden van het onderwerp", zei ze, „maar dat zal niet gelukken. Hoe vaak komt het niet voor dat ik vergeten ben aan welke deur of spijker ik mijn bos sleutels heb laten hangen. Hoeveel tijd er dan verloren gaat met zoeken daarnaar, daarvan kunt ge u geen voorstelling maken. In de ergernis over niijn eigen domheid en nalatigheid, word ik nijdig en geef de schuld aan de keukenmeid of het kamermeis je. Daar heb ik dan ook weer geen vrede mee, loop van de eene kamer in de andere, trap op, trap af, en ondertussehen blijft mijn werk liggen. Dan voel ik eindelijk in mijn zak en vind daar de sleutels terug, die ik meende dat ergens aan een der deuren hingen. „Toen mijn vader eens op een morgen voor dag en dauw naar de graanmarkt wilde rijden en zijn dikke jas noodig had, kon ik den sleutel van de kast waarin de jas was opgeborgen, niet vinden. Mijn vader werd boos en reed toen zonder jas uit het -was een koude, stormachtige morgen. De rit duurde vele uren en hij vatte daarbij koude. Eenige weken moest hij zijn ka mer houden, en dat alles voor mij. Het was in den tijd dat mijn zwager Wiesenreiter nog 1 eefde. Nu hadden Walpurg en hij met vader en mij een af spraak gemaakt voor een gemeenschappelijk reisje naar Berlijn. Dat moest nu echter uitgesteld worden. In plaats van op reis te gaan, vroegen de Wiesenrei- ters toen verschillende menschen bij zich op bezoek. In dien nacht haar stem stókte werd mijn zwa ger in het bosch doodgeschoten." Zeer bleek werd ze bij die laatste woorden. Haar R A ANT GRACHT 13. op en langs de Spoor- en Tramwegen, gedu rende de vijfjaren 1911—1915. De voorwaarden van verpachting met de indeelingen van de perceelen liggen ter lezing aan de Stations, waar tevens inschrijvingsbiljetten kosteloos verkrijg baar zijn en, na invulling, in gesloten couvert kunnen worden afgegeven. De inschrijving is opengesteld tot 7 November 1910. DE RAAD VAN ADMINISTRATIE. I.ange Houtstraat 38. Damrak 93. De DIRECTIE bericht dat de EOIJI'ONS der Pand brieven, vervallende 1 November 1910, van dien datum af betaalbaar zijn bij den Heer alwaar tevens 4 pCt. PANDBRIEVEN verkrijg baar zijn tot den koers van 99 p('t. in stukken van f ÏOOO.—f 500.f ÏOO.— en f SO.— De Directie i 50 cent per l/2 K.G. (roomboter gelijk). Op verzoek van tal mijner Cliëntéle heb ik aan het perceel Afd. Raangracbt een afdeeling voor WINKEL, ingericht. Orders vanaf i/2 K.G. en hooger worden aan huis bezorgd. Potjes worden in bruikleen gegeven. Bij de 21/2 of 5 K.G. 5 cent per i/2 K.G. lager. Per schipper of vrachtrijder franco thuis. Aanbevelend, Oudste en bekende adres. Opgericht 1S70. lippen stijf op elkaar klemmend, staarde zij op den zilveren lepel, waarmee haar vingers mechanisch speelden. Getroffen en vol belangstelling had hij naar haar geluisterd en eerst wist hij niets te zeggen op deze vreeselijke zelf-aanklacht. Het goede antwoord kon hij niet dadelijk vinden. „Ge brengt daar verband tusschen verschillende dingen, die toch alle maar toevalligerwijs op elkander volgden", zei hij eindelijk zeer ernstig. „Als ge op die wijze door redeneert dan kunt ge bijvoorbeeld! even goed het hoofd van het bestuur van het boschwezen, die uw zwager hier aanstelde, de schuld van dien moord geven. Hij werd immers gedood, terwijl hij zijn ambt uitoefende. Je zoudt alles om je heen wel de schuld kunnen geven van wat je overkwam je ouders vooral en je zoudt steeds kunnen treuren over ze-zelf omdat men het ten slotte toch zelf is, die een eersten stap in een bepaalde richting doet. Neen, zoo kan men niet redeneeren. En Werkelijk, gij kwelt u nutteloos als gij, omdat ge dien sleutel verlegd hadt, meent de oorzaak geweest te zijn van den dood van uw zwager. Gij zoekt daar een verbandi tusschen dat heelemaal niet bestond. Het toeval is iets daar wij niets tegen kunnen doen en niemand is daar verant- wpordelijk voor." Hij zweeg even en vervolgde toen met warmte: „Maar ik denk dat gij ook aan deze schuld, aan de ze verantwoordelijkheid, eigenlijk niet gelooft, zegt dat nu maar. Gij wilt u leelijker maken dan zijt maar, geloof mij, het leelijke heeft geen vat het mooie." Zij keek nu zoo bedroefd, dat hij bedenkelijk hoofd schudde. „Waarom wilt ge mij niet gelooven?" zei ze. ben toch werkelijk nog veel slechter." Een gevoel van liefde greep hem aan, een verlangen om haar te troosten, haar weg te rukken uit de doornstruiken, waarin zij verward) was en haar weer te brengen in het vrije open veld. Weer trachtte hij met scherts haar sombere gedachten te verdrijven. (W«rdt vervolgd). Gij go op het „Ik Druk van Herms. Coster Zn., Alkmaar,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4