■M) STADSNIEUWS BUITENLAND. Li Ds. A. J. regeling betreffende den arbeidsdhur in het; ontwerp- Bakkerswet te brengen. Deze motie kwam dadelijk in behandeling, doch de stemming er over zal pas gehou den worden, nadat de minister de replieken heeft be antwoord. Na repliek van den heer Van der Molen (A.-R.) werd de beraadslaging verdaagd tot heden 11 uur. DE BAKKERSWET. Het bestuur van het bakkers-comité verzoekt de j T e 1. het volgende mede tg deelen Volgens het kort verslag der vergadering van de Tweede Kamer op Woensdag, heeft de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel1 de volgende woor den gesproken ,,Do heeren De Beaufort en Goeman Borgesius hechten bovendien groote beteekenis aan de stukken van het comité ten aanzien vanl Italië. Die stukken bevatten echter geen rapport, doch een pleidooi, na mens ondernemers door een rechtsgeleerde geleverd. De belanghebbende geeft dei gegevens, en de advocaat pleit. Ilet is geen zaakkundig betoog, niet altijd juist, gelijk het in de rechtzaal ook gaat; de cliënt be moeit er zich niet mede, wanneer zijn advocaat er eens langs gaat, hij heeft hem opgedragen, zijn zaak te winnen." De bestuursleden van het bakkers-comité protestee ren ten sterkste tejjen deze moening; zij verklaren bij dezen uitdrukkelijk, cl'at de door den minister gegeven voorstelling geheel bezijden de waarheid is, en dat zij aan den secretaris van het comité, mr. Blaupot ten Ca- te, nimmer eenige zelfstandige behartiging van hun n e belangen hebben opgedragen. Integendeel, alle door het comité uitgegeven beséheidën zijn uitingen van het bakkers-comité, zoodat de bestuursleden van dat comité zich ten volle daarvoor verantwoordelijk stellen.. Gemengd nieuws, Dr. 0. F. HAJE. Dr. C. F. Ilaje, te Rotterdam, die inderdaad reden had om zich te beklagen over hetgeen een vorige maal ten zijnen aanzien in denl gemeenteraad' en dan nog wel in geheime vergadering, was beweerd, heeft thans evenveel oorzaak om zich tevreden te betoonen over het dagelijksch bestuur dier gemeente, alsmede over den gemeenteraad. De wethouder van onderwijs, de heer Rombach, nam in de gisteren gehouden raads vergadering de gelegenheid te haat om den heer Haje volledig te zuiveren van d'e blaam, die op hem is ko men rusten. Hij deelde n.l. mede, dat het college van curatoren over het gymnasium, gevraagd! om een nieuwe aanbe veling, verzocht had, om een nieuwe oproeping sollicitanten te doen, waardoor het nog wel eenigen tijd zou duren alvorens de bezetting der bestaande vacature opnieuw aan de orde kon worden gesteld, maar zoolang de heer Haje uitteraard' móet wachten op de opheffing van de op hem gelegde blaam. Van daar dat spreker, nu er omtrent het comité-generaal g'een1 geheimhouding was1 opgelegd, en deze d'u.s niet behoefde te worden opgeheven, geen bezwaren had, om vast te stellen, dat reeds in die besloten zitting door hem zoowel als door mr. W. A. Mees geuite be weringen waren weersproken, op grond van den pu- blicis-tischen arbeid van den heer Haje, alsmede in verband met de aanbevelingen van den inspecteur der Gymnasia, dr. Vinkensteyn en van mr. Joh. Enschedé te Haarlem, in wiens dienst dr. Haje tot dusver is geweest. De heer Rombach weersprak dan ook, dat de gehouden stemming uitsluitend zou beheerscht zijn door de Vrees voor anarchistische gevoelens van den heer Haje, maar wel degelijk ook door den weusch van sommige raadsleden om op de wijze als gemeld een nieuwe voordracht uit te lokken. Sedert heeft het dagelijksch bestuur echter blijkbaar niet stil gezeten. 'Althans de heer Rombach legde over een schrijven van d'r. G. W. Janssen te Naarden, een missive van den directeur der H. B. S. te Haarlem, een brief van dr. Beyssens, directeur van de Katholieke St. Rad!- boud-stichting te Utrecht, aan den reetor van het gynasium te Rotterdam, in al welke schrifturen de anarchistische gevoelens van d'r. Haje wordén ont kend!, terwijl de heer Mees, die als; curator van het gymnasium een persoonlijk onderzoek te Haarlem heeft ingesteld, in- die opvatting volkomen is beves tigd. Naar sprekers inzien bleek uit dit alles voldoende, dat hetgeen omtrent den' heer Haje was gezegd, vol komen uit die lucht was gegrepen. De hqer Stulemeyer, die de vorige maal de beschul diging had1 geuit, vond in het gesprokene aanleiding iom het door hem op grond' van mededeelingen be weerde volledig te herroepen, en er zijn leedwezen «ver te betuigen, dat hij aldus den heer Haje had' be nadeeld. Dat hij het in geheime vergadering deed, vond zijn' oorzaak hierin, dat hij hsm die weresch voor zat om de reputatie van den heer Haje naar buiten niet te schaden. Spreker gaf zijn voornemen te ken- iuen om voor het. gebeurde schriftelijk zijn veront schuldiging den heer Haje aam te bieden, een meds deeling die met applaus werd begroet. En daarmede was het incident gesloten. DE BURGEMEESTER VAN BLARICUM. De gearresteerde burgemeester van Blaricum, de heer A. A. H. Hosang, is ingevolge een beschikking van de rechtbank, hedenmiddag uit de voorloopige hechtenis ontslagen. De tegen hem, op grond van beweerde valschheid in geschrifte, aanhangig gemaakte rechtszaak zal echter voortgang hehben. De heer Hosang is voornemens, voor den 'tijdl welken het onderzoek in beslag zal nemen, verlof aan te vra gen als burgemeester en zal zich dien tijd 'buiten de gemeente Blaricum ophouden. (N. v. d. D.) EEN ZONDERLING. Te Dinxperlo kwam Dinsdag uit de bosschen vluch ten een woest uitziend) jonginensch, van naar schat ting 17 jaar, die om wat eten vroeg bij den landbou wer Konings. Toen hij niet gauw genoeg werd! gehol pen, trok hij broek en kousen uit en vluchtte bloots hoofds weer het bosch iu. Te oordéelen na.ar houding en uiterlijk is het do sedert Juni vermiste student Ernst Josephson uit Barmen, wiens vader onder op gave van signalement een belooning van 1000 Mark •uitloofde voor zijn aanhouding. De politie spoort hem °T- (Arnh. Ct.) OP AVONTUUR UIT. Sedert het laatst van de vorige week hebben een tweetal knapen, beiden wonende te Schoten, hun ou- derlijka woning verlaten en zijn sedert dien nog niet teruggekeerd. De een, zekere P., oud 19 jaar, heeft vermoedelijk den ander, een knaap van slechts 15 jaar, overgehaald om samen hun geluk in den vreem de te beproeven. De laatste heeft bij zijn vertrek medegenomen. °P aTor|tuur beluste tweetal bevindt zich thans, blijkens ontvangen bericht, te Versailles. Nog steeds gaan de fabrikanten voort eenige malen per dag toegang te erlangen ook voor hun personeel, doch steeds met het zelfde, meermalen reeds medege deelde gevolg. De G. E. W. schijnt nog steeds geen beslissing te hebben genomen hoe met den meter te handelen en heeft dientengevolge nog geen gevolg ge geven aan het verlangen van den huurder om den meter te verwijderen. Intusschen heeft het geval nog steeds de algemeene belangstelling der buurtbewoners, voor het overgroote deel diamentbewerkers. De kwestie wordt nu meer en meer op civiel-rechter- lijk terrein gedrongen. Wel is gisteren door mr. Al fred Levy bij de justitie de aanklacht tegen den heer Kamper ingediend wegens valschheid in geschrifte, maar tevens zal door dien advocaat worden verzocht, die klacht niet te behandelen alvorens de civiel-recliter- lijke behandeling is afgeloopen. UIT HEER-HUGOWAARD. Bij de alhier door „De Tijdgeest" uitgeschreven keuring van fokrunderen met afstammelingen werden 12 koeien met kalveren ingezonden. Voor kuikalveren werden de prijzen toegekend aan de heerenC. de Boer, P. Blauw en D. de Boer, terwijl nog eervolle vermeldingen werden toegekend aan de heeren C. Koelemeij en P. Blauw. Voor stierkalveren werd een prijs toegekend aan den heer Jc. Met. UIT BROEK OP LANGENDIJK. Donderdagavond «peelde de heer D. Bruin Gz. van St. Pancras voor de leden diet sociëteit „Vrienden kring" een-e simultaan partij. 13 heeren dammers traden in het strijdperk, waarvan er 9 sneuvelden. De heer Bruin verloor aan de heeren Reier Slot en C. Wagenaar, Zuid-Scharwoude, en maakte remise met J. Dirkmaat Jz. en A. Dekker. De voorzitter bracht zijn dank aan den heer Bruin en merkte op, gezien den uitslag van *t vorige jaar, dat de Broeker dammers er nog niet veel op waren vooruitgegaan. Hij hoopte dan ook wanneer dé heer Bruin zich nog eenis beschikbaar steldé, de ledén door oefening het tot beter resultaat zoiuden brengen. OP HET ZESTAL. Op het zestal voor Oost-burg (Z. Vlaanderen) komen o. a. voor ds. H. Bax op Wieringen en ds. A. Groene velt te Noord-Zijpe. 16 jaar. Zondagmiddag van 1 tot 51/2 uur, vergade ring van de Christelijke Knapenvereeniging „Timo- theus", voor knapen van 12 tot 16 jaar. Herv. Gem. te Oudorp, 10 uur, Dr. Lindeboom. Herv. Gein. te Bergen, 10 uur, Ds. Cannegieter. Maandag 31 October 's avonds 7 uur Ds. Cannegieter. Herdenking der Kerkhervorming. Gem. te Stompetoren, 91 /2 uur, <3 eenige waarden BONDSLEDEN EN CLANDESTIENE LEERLING- KWEEKERIJ. In de quaestie tusschen de heeren Hommes en van de Waal en den huurder van het perceel Blasiusstraat JNo. 99 te Amsterdam, is weinig verandering gekomen. UIT HOORN. Gister is alhier overleden de heer J. van Dissel, in leven Stadsmuziekonderwijzer, organist, directeur van het Stedelijk Muziekkorps en der Gemengde Zangvereeniging „Sappho.' Onze muziekwereld ver liest in hem een hoogst bekwaam musicus. UIT DE BEEMSTER. Bij Koninklijk Besluit is benoemd tot heemraad van het waterschap de Beemster da heer F. Olij te Beem- ster. UIT BERGEN. Te Amsterdam slaagden voor het examen vrije- orde-oefeningen gymnastiek de dames A. Schilder, G. J. Spoel en M. M. J. Seveke, alhier. en H. UIT OUDE-NIEDORP. De boerenplaats van den heer S. Ligthart te Haren karspel, in deu Slootgaardpolder en in het Waarland, bestaande uit huis met boeten en erf en wei- en bouw land, samen groot 17.84.10 H.A., gister in het café van den heer P. Bruin te Zijdewind door notaris C. L. van den Bergh te Sehagen geveild, sloot thans in opbod op 28999.30. Op Donderdag 3 November a.s. zal de afslag worden gehouden. UIT WARMENHUIZEN. Het feest van Burgemeester Blom. (Vervolg). Toen Woensdagmddag de compacte mensehenmassa zich naar huis begaf om den inwendigen mensch te versterken, maakten we een wandeling door het dorp, dat nu voor een enkel uurtje tot rust gekomen een) allerprettigste» indruk maakte. Het geleek wel kermis, alle mogelijke kermisverma kelijkheden toonden ons naast de enkele mooi geëta leerde winkels waarin dikwijls het poftret van den burgemeester prijkte, dat er feest zou gevierd worden zooals in deze Gemeente in onheugelijke jaren niet had plaats gehad. Tegen 2 uur begaven zeer velen zich naar de ver schillende terreinen waar da volksfeesten zouden plaats hehben. Terwijl dank zij de goedi getroffen regeling door de verschillende commissies deze vermakelijkheden, waarvoor zich veel deelnemers en deelneemsters had den aangemeld, een geregeld! en zeer vermakelijk ver loop hadden, begaven velen zich naar de receptie die door den jubilaris ten st.adhuiza werdj gehouden. Deze receptie werd' voorafgegaan door een paar nummers zang van het R. K. Zangkoor. Corporatiën van ver schillenden aard en vele particulieren maakten van de- ge gelegenheid gebruik om hunne beste wenschen dén jubilaris en zijne familie aan te bieden. Om ongeveer 6 uur werden door den jubilaris een 70-tal personen vereenigd aan een diner, waar onge twijfeld menig hartelijk woord' zal1 zijn gesproken voor burgemeester Blom en voor zijne gemeente, getuigen de van de hoogachting die men) den jubilaris toe draagt, de goede verstandhouding, die er in de ge meente jegens hem en) zijn bestuur bestaat. Daar buiten vierde men feest op verschillende wij ze en niet het minst vermaakte men zich met dansen. Om 9 uur werd er een groot schitterend) vuurwerk door de burgerij den burgemeester aangeboden. En het behoeft niet gezegd, dit viel ten zeerste in den smaak der nog steeds talrijke mensehenmenigte, dank zij het gunstige weer en de pikdénkere lucht. Van naar huis gaan was nog geen sprake, lang bleef men nog bijeen. Ook te Krabbendam vierde men feest en niet wei nig; er was een gezellige drukte in de café's en langs de straat en hoewel niet in de onmiddellijke nabijheid vani den man van den dag, werd) er, dikwijls een harte lijk gejuich en gejubel voor hem aangeheven. Te Schoorldam had) 'het Burgerntit! zijn leden en ve le genoo-digden met de damesi in het café van) den heer de Leeuw, vereenigd), waar vroolijke voordrachten en tooneelstukjes elkaar afwisselden en dén talrijk aan wezigen een genotvollen avond! verschaften, terwijl een gezellig bal de bezoekers- nog lang bijeen hield. De tweede dag Van het feest werd! in hoofdzaak -be steed! aan het onthaal der schoolkinderen, terwijl volks- vermakelijkheden en concerten in den avond' van dien dag nog vele menschen bijeen trok, die zich tot laat in den avond al'lergenoegelijkst vermaakten. Het feest van burgemeester Blom was hiermede ge vierd op een wijze die zeker nog lang bij hem en de ingezetenen van Warmenhuizen in aangename herin nering zal blijven. het de- 't Alge spreker UIT DE RIJP. Donderdagavond trad hier als spreker voor parlement de Rijp van de „Mij. tot Nnt. van meen" de heer Henri Dekking op. Na opening door deni voorzitter, ving de zijn lezing aan met het beroemde drama van Edmond Rostand Cyrano de Bergerac." Op een inderdaad éénige manier, rijk aan stemwendingen ere gelaatsuit drukking, schetste spr. ons dit heerlijk schoons werk. Vooral de uitbeelding van Cyrano was hoven alle lof verheven, getuigde van groot talent. Na de pauze droeg spr. achtereenvolgens voor: kurassiers van Canrobert", een episode uit Fransch-Duitschen oorlog en „In het cachot," uit het. Duitsch vertaald! humoristisch verhaal. dit laatste stuk kon men hartelijk lachen en men deed het ook. Het was dan ook onmogelijk ernstig te blij ven bij het zoo uitstekend) nagebootste dialect van den rector. De aanwezigen toonden door hun luid applaus van harte in te stemmen met de woorden,1 van den voorzit ter, die den spreker dankte voor het ten gehoore ge brachte en hem een hartelijk „tot weersziens" toe riep. Het winterseizoen van het „Nut" is op uitstekende manier ingezet. „De den een Bij is op VOORLOOPIGE VERSLAGEN OVER DE S TA AT SBEGRO O TING. Blijkens het voorloopig verslag i,s er bij het afdee lingsverzoek opgemerkt, dat de Roomsch-Katholieke staatspartij een overheerschendén invloed op den gang van zaken uitoefent. Iu dit verhand werd! het teeke nend genoemd, dat bij de jongste dienstregeling der spoorwagen een aantal treinen op Zondag vervielen maar d'e Zondagsdienst in de provinciën Noord-Bra bant en Limburg vrijwel' onveranderd! bleef. Dat in dé coalitie dé wettelijke regeling van de Zondagsrust, en van de vaccine geheel op deu achter grond geraken, meenden deze leden ook te moeten toeschrijven aan den overwegenden! invloed dezer groep. Voorts is opgemerkt dat de bevoorrechting bij be noemingen van hen, wier godsdienstige richting met die van deu betrokken Minister overeenstemt, naar men meende, aanleiding geeft tot huichelarij en tot sch ij nbekeeringen. Dat de Roomsch-Katholieke staatspartij als de machtigste fractie der coalitie een zeer grooten j vloed op den gang van zaken uitoefent, werd! niet ontkend. Men hield zich intusschen overtuigd, dat bij de regeling vau dén spoorwegdienst vau een streven °m de katholieken te believen geen sprake is geweest. Waar gebleken is, dat de Roomsch-Katholieke Staatspartij in beginsel bezwaar heeft tegen subsidi- eering van neutrale leeszalen, had, naar men meende, het voorstel tot het verleenen van zoodanig subsidie achterwege moeten blijven. Hiertegen werd van meer dan één zijde aangevoerd, dat dp die wijze de beslissing over dé voorstellen der Regeering aan de Kamer onttrokken zou worden «en overgaan naar vergaderingen vau politieke fracties. Men zou komen tot een partijregeering. De bewering, dat hij het doen van benoemingen door het Ministerie meer o-p kerkelijke richting der candidaten dan op bekwaamheid! en geschiktheid ge let wordt, werd' van de zijde der politieke medestanders ■van het Kabinet weersproken. Naar hunne meening worden o-ver de benoemingen weinig klachten verno men. Vele leden konden zich met het beleid van het Mi nisterie in d'e militaire aangelegenheden niet veree nigen. Verscheidene leden achtten totstandkoming van een jneuwe Zondagswet urgent. Door sommigen werd! aangedrongen, op oplossing •van de vaccinequaestie. Vele leden spraken een ongunstig oordeel uit over de financieele politiek van den minister van financiën. Verscheidene leden meenden, dat ire heffing eener belasting op de goederen in de doode hand! een' goed midklel tot versterking der inkomsten is te vinden. Vele. leden kwamen tot de slotsom, dat verminde ring Tan de ingediende begrootingen volstrekt nood zakelijk is. Sommige leden drongen opnieuw aan op het ver schaffen van kosteloos vervoer over d'e spoorwegen aan leden der Kamer. Met genoegen zag men de toenadering van Neder land en België, d'aarom miste men ongaarne eenige melding in de troonrede omtrent het bezoek van den Koning en de Koningin der Belgen. KORTE BERICHTEN. Het vliegcomi'té te Heerenveen heeft besloten het monument ter nagedachtenis van wijlen den avia- •,teur Clement vare Maasdijk in Heerenveen) op te rich ten en niet op het terrein der ijs'club Thialf. Ter vervulling van ééne vacature in den gemeen tel aad van -Sittard, ontstaan) door ontslagname van den heer J. Verheggen, hebben zich Dinsdag officieel dertien candidaten laten stellen! De 20-jarige dochter van den slager Offermans te Amstelrade zakte gisteren in een privaatput en was ma een oogenblik een lijk. AANBESTEDING. Bij da heden door het Gemeentebestuur van Alk maar gehoudien aanbesteding vau het maken van drie overdekte speelplaatsen bij eenige openbare scholen, werden 16 biljetten ingeleverd, n.l. van: F. Fdé Munk 5310, H. Punt 5255, N. Land man J 5183, Jb. Bruin 5000, J. N. Zandvoort 4995 M. Schenk W. Veltkamp 4986, O. P. Asjes 4954, Tip 4950, J. Dorregeest 4948, C. M. van La tum 4938, B. A. Blom 4925, C. Bol' 4919, J. Tromp te Castricum 4844, J. Kobten 4697, C. L. Beijneveld 4670, R. Holman 4550. Alle overige inschrijvers wonen te Alkmaar. Gegund aan den laagsten inschrijver R. Holman voor 4550. PREDIKBEURTEN. 30 October 1910. Groote Kerk, Voormiddag 10 uur, Ds. Kloosterman. Avond 6 uur, Ds. Kloosterman, Heidelb. Cat. Zond. 32. Kapel, 10 uur,. Ds. Vinke. Woensdagavond 7'/2 uur, Ds. Vinke. Evangelische Unie. Zon dagavond 7 uur, Dr. Lindeboom, pred. te Oudorp herdenking van de Kerkhervormingg. Evang.-Luth. Kerk, 10l/2 uur, Ds. J. L. F. de Meijere, evang. luth. pred. te Haarlem. Doopsgez. Kerk, 10 uur, geen dienst. Rem.-Geref. Kerk, 10'/2 uur, Ds. de Regt, doop. Maandag 31 October 7 uur Nederl. Protestantenbond. Prof. Dr. H. A. van Bakel, uit Amsterdam. Her denking der Hervorming. Gereform. Kerk. Voormiddag 10 uur, Ds. Wechge- laer, bediening van het H. Avondmaal. Avond 6 uur, Ds Wechgelaer, Bediening en Dankzegging H. Avondmaal. Hersteld Apostolische Gemeente, Schoolstraat, voormiddag 10 uur en namiddag 4 uur, godsdienst oefening. Chr. Ger. Gem. Gebouw „Rehoboth", Koningsweg, 10 uur en avond 6 uur, godsdienstoefening. Godsdienstoefening van de Heiligen der laatste dagen kleine zaal Harmonie, 5 uur. Consistorie Geref. Kerk, Oudegracht D 83, Maan dagavond 81/2 uur, vergadering van de Jongelings- vereeniging „Paulus". Gebouw Waakt en Bidt, Laat. Zaterdagavond van 81/, tot 10 uur, vergadering van de Christelijke Jonge- lingsvereeniging „Zacheus", voor jongelingen boven Herv. Werner. H-, Gieru. te Oterleek, 91 /2 uur, Ds. van Meurs, herdenking Kerkhervorming en collecte Gustaaf Adolf vereeniging. Herv. Gem. te Egmondbinnen, 91/., uur Ds H W. Bosch. Herv. Gem. te de Rijp, 10 uur, geen dienst. Doopsgez. Gem., 10 uur, Ds. Fopma. Herv. Gem. te Schermerhorn, 91 /2 uur, Ds. Kater, te De Rijp. Geref. Kerk, preeklezen. „DE STEM DES VOLKS." Bovengenoemde zangvereeniging (directeur de heer H. A. Wester) zal Zondagavond een uitvoering geven in het lokaal „Diligentia" met medewerking van het kwartet Prins uit Zaandam, dat o. m. eenige liederen zal zingen, waarmede het den len en 2en prijs ver wierf. Onder het 20-tal nummers, die het' programma vermeldt, komen eenige zeer bekende voor, waarmede de vereeniging veel succes kan hebben. CONCERT IN DE HARMONIE. Wegens ziekte van een der CQUcertgeefsters, mejuf frouw Mien Ilalbenstad't, is gisteravond het- concert in de „Harmonie" niet doorgegaan. De heer dé Lange ontving het bericht van hare on gesteldheid te laat om het in de courant mede te dee len, vandaar dat verschillende personen gisteravond een vergeefschen gang naar de Harmonie hebben ge maakt en teleurgesteld' huiswaarts mo©9ten keeren. AGENDA: VRIJDAG: „Kracht en Vlugheid," dames-afdeeling 7'/481/1 uur; heeren-afdeeling 83/4—93/4 uur; „Het Gulden Vlie3." ENGELAND. Het bestuur van de vakvereeniging van de ketelmakers heeft im eeni vergadering te New castle besloten opnieuw een referendum onder de sta kers uit te schrijven en hun aan te raden de verkregen voorwaarden aan te nemen, oondiat zij toch geen meer dere tegemoetkomingen van dé werkgevers zullen ver krijgen. FRANKRIJK. De dag van gisteren is heel wat kalmer i.n de Kamer verloopen dan die van Woensdag, in hoofdzaak was minister Millerand aan het woord, die vrijwel herhaalde, wat de heer Briand' gezegd' had. De minister-president werd! nog evere uit zijn tent ge lokt. In antwoord op het verwijt van den heer Bouveri, dat hij vroeger van algemeene staking heeft gespro ken, verklaarde de heer Briand, dat hij toen socialis tisch advocaat was. Hij is zich bewust steeds zijn and, de republiek en de arbeiders te hebben gediend. Vandaag kan het belangrijk worden. De' Liberté wil weten dat de heer Jaurès heden den minister-presi- dent een verklaring zou vragen over de eenheid va.n het kabinet en dat dan minister ViViani' zou verkla ren dat hij niet aan de tegenwoordige politiek van het kabinet kon deelnemen en zijn ontslag zou- aanvragen. De Gaulois voorziet een nieuwe radicale partijgroe- peering, tegen minister Briand! gericht, met aan 't hoofd' dé heeren Clemenceau en Viviani en met zuiver a.nti-clericale politiek. Andere bladen beweren weer dat minister Viviani in den ministerraad van morgen zijn aftreden zal aan kondigen. OOSTENRIJK. Dp commissie uit da Oostenrijk- sehe délegatie heeft ,een motie der socialisten verwor pen, waarin deze d'e regeering verzoeken met Italië onderhandelingen aan te knoopen over beperking van de bewapening ter zee, omdat da ontwapening alleen mogelijk is met. een overeenkomst tusschen alle staten tot grondslag. PORTUGAL. Uit Lissabon wordt aan de Morning Leader gemeld, dat de regeering in bijna alle departe menten verduisteringen ontdekt, die reeds thans meer dan zes millioen gulden bedragen. Al deze verduiste ringen moeten tijdens de regeering van den laatsten koning zijn voorgekomen. DENEMARKEN. Da minister van buitenlandsche zaken heeft verklaard, dat d'e onlangs verspreide be richten volgens welke Engeland pogingen gedaan heeft om het Deensch-West-Indische eiland St. Tho mas te koopen, uit de lucht gegrepen zijn. een Gemengde mededeel ingen. LEUKE HERINNERINGEN. De Engelsche admiraal Victor Montagu, die den krimoorlog heeft meegemaakt, een zeeman van het ouwerwetsche type heeft dezer dagen zijn „herinnerin gen" uitgegeven. Hij vertelt o. m. dat hij ter gelegen heid van den wedstrijd te CoWes eens een uitnoodiging had gekregen om bij koningin Victoria te komen eten, terwijl onmiddellijk daarop de Duitsehe keizer hem verzocht aan boord van de „Hoheuzoll-ern" den maal tijd te gebruiken. Ten eindé raad! vroeg de admiraal aan den prins van Wales, wat hij moest doen. „Beide aannemen," adviseerde deze. In; hofcostuum met lan ge zijden kousen vertrok de adiniraal naar Osborpe. De koningin liet hem na den maaltijd gaan. Het kwam er nu op aan, gauw een plek ta vinden, waar hij een gala admiraals-uniform kon aantrekken. Hij besloot dit in een huurkoets te doen. Het ging maar de koetsier moest in den zwaren regen op een) gegeven oogenblik den kap van het rijtuig aanmakenHij vertelde Keizer Wilhelm zijn avontuur, die antwoord de: ,Nu ik ben nog nooit uitgenoodigd op één dag met twee souvereineni te dineeren. Wenschte u nog een maaltijd?" Bij een andere gelegenheid te Kiel was de adiniraal juist in het bad, toen iemand naar beneden riep, dat de Keizer er aan kwam. En dadelijk daarop riepdekei- de Keizer er aan kwam. En dadelijk dlaarop riep de geven." „Ik ben naakt Majesteit." „Hindert niet, komt. IT boven." Gelukkig, aldus de admiraal, was mijn badhanddoek van groot kaliber. „U ziet er in dit kostuum als de oude Nero uit," zeide Z. M. toen hij mij zijne instruc ties gaf." DE PEST. In een nederzetting in Mantsjoerija is onder Chi- neezeni longenpest uitgebroken. Eergisteren waren er 9 gevallen met. doodelijken afloop. Gisteren waren er 17 nieuwe en 4 dóodëlijke gevallen. GOED AFGELOOPEN. De vermiste ballon America II, welke den 17den October in den Bennett-wedstrijd te St. Louis was opgestegen en vermist werd, is terecht. Twee dagen later is hij ten noorden van Quebec geland en de beide

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2