kan wedijveren met de beste AMERIKAANSCHE. staat onder controle van Dr. van Hamel Roos en Harmens te Amsterdam. I)e Lange de Moraaz, Winterpantoffels Firma B. Sanders E.zn., bijkantoor alkmaar Alkmaarsch Warenhuis. 0. VERHEUS, Uurwerkmaker, Mollenvellen. I. KRAMMER. In hulden, vellen en wol, Uit de hand te koop. Een nieuwgebouwd Hols me! Hink Erf te ouwterrein IV. NEDERKOORN kUmlml Inrichting voor Heilgymnastiek en Massage. Kweekerij „Duinbosch" Tuinaanleg, Boomgaard- en Wegbeplanting. Fijnste Deensche Roomboter Deventer Machinefabriek KONINGIN m C. VAN SLUIS, ran A. J. PEECK te Schooil bij Alkmaar. m sport Ned Ind. Escompto-Maatschappij op Zondag 30 October en Woensdag 2 November a.s KASSIER en COMMiSSIONNAIR in EFFECTED. OUDEGRACHT 245, INTERC. TEL, 439. Bsiomkwsekeirijj d© Rijp* overgenomen van de Tuinbouwinrichting Gebr. ADMIRAAL. L. GILLES, firma Donnée, Yoorheeo J. L. NERING BöGEL 4 Co., Filiaal W. J. SCHEPPER, j Stoommachines en Stoomketels voor elk bedrijf Fijne, geurige L. GILLES, Pirma DONNÉE. PREMIE-UITGAVE Noord-Zuidhollandsche Tramwegmaatschappij. Lijn HaarlemAlkmaar. Goedkcopa en geriefelijke reisgelegenheid van ALKMAAR naar: Ingang: Luxe artikelen LAN GESTRA AT en huishoudelijkeACHTERSTRAAT. J ANB]SN, Grassiet-. Goedkoope retours AlkmaarAmsterdam. le Kajuit f 0 70 Drie dagen geldig. 2e Kajuit f O 45 GOLDIN HANDSCHOENEN, REPARATIE-INRICHTING. De BOTER van 55 ets. uit „DE BONTE KOE" is onverbeterlijk. aan den Westerweg, Nassaulaan en Egmonderstraat. Kunsthandel en Lijsfenfabiuek van Spoorstraat E 43, Alkmaar Ruime keuze in Vruchtboomen. Correspondenten der Zooeven ontvangen een nitgetreide aze In de nieuw-te öroote sorteering Dames en Heeren BAL- cn GELEGENHSIDSCHOENEN. Zie de étalage! Zie de étalage! ;e\*cV*e 5Aet«lM AAN VAKTC3kE33>TX>E ±sU UUR.. Belast zicli met den aan- en verkoop van effecten op de Amsterdamsche en Buitenlandsche Beursen, ook uitvoering van orders na offlciëelen Beurstijd. - Verleent credieten op zeer billijke voorwaarden onder - verband van Hypotheek, Borgstelling of andere zekerheid. Neemt gelden Deposito en geeft en neemt gelden op Prolongatie. Verzilvert Coupons, Koopt en verkoopt Vreemd Bankpapier en Gkèques. Incasseert en Disconteert Wissels op Binnen- en Buitenland. 777, cent per 7, K.G bij de 27, of 5 K.G. bger, verkrijgbaar „B0TERHUI8", ZUIL GAS- en GASMOTOREN. GIETWERKEN op elk gebied. Oudste en bekende adres. Opgericht 1870. HET NlLUUm HUMMER VA» GiCZÉLSCHAPSBILJETTEN togen »/4 van den gewonen tariefprija kunnen 24 uren van 'e voren worden aangevraagd ten kantore der directie te Veisen Minimum prijs f 5, In de ET LAGE in de ACHTERSTRAAT is teeds een tentoongesteld. TELEFOON -XXV Van ALKMAAR 6-8 10 2.30 6 uur. Van AMSTERDAM 6.30 - 9 30 - 2.15 - 4 - 6 uur Nieuw! Kieuw! IS WEDEROM AAN ONS BUREEL VERKRIJGBAARS ACHTERSTRAAT B 21 - Naast VROOM DREESMANN. - - - EERSTE KLAS een rate regeling. Degelijke garantie. MEVROUW! Neemt vooral proef. TELEF. 174. Generaal v. d. Heidenstraat 64, ROTTERDAM. Te bevr. bij Ju. DEKKER Gr., aldaar. Te bevragen bij A. G. DEN BOESTERD,Toussaintetr.Q. Lage prijzen.Vlugge levering. Leeraar (M.O Gymnastiek. Vraagt Prijscourant. BONO MAÏZENA koopen en verkoopen wissels op Indië, maken telegra fisch gelden derwaarts over. Houüil B 17. Tclefooiiimsiiiu 59. sU. eW«d' KWh! BA AVO K4< BIT 13. OEESTEBSIX6EL 34 e, ALKMAAR, beveelt zich aan voor de levering en [plaatsing van Bepaaldelijk ook voor H.H. IJzerliandelaren, Smeden, Bouwondernemers enz. Speciale africcliug voor drijfwerk. Gedraaide en Gepolijste DRIJFASSEN, ver- Ischillende systemen 'van KOPPELBUSSEN, zelf'smeerende LAGERS. HANGERS, MUUR- I CONSOLES, enz. RIEM- en SNAARSCHIJVEN in alle grootten. Men vrage prijs. Begrootingen worden op aanvraag kosteloos verstrekt 11-1 KeÈAter 50 cent per l/2 K.G. (roomboter gelijk). Op verzoek van tal mijner Cliëatéle heb ik aan het perceel Afd. Baangracht een afdeeling vow WIKKEL ingericht. Orders vanaf l/2K.G. en hooger worden aan huis bezorgd. Potjes worden in bruikleen gegeven. Bij de 2of 5 K.G. 5 cent per "ïj2 K.G. lager. Per schipper of vrachtrijder franco thuis/ Aanbevelend, on ze HEILOO LIMMEN CASTRICUM NOORDDORP BEVERWIJK VELSEN SANTPOORT SC DTEN HAARLEM le kl. 0.15 0.225 2e kl. 0.10 0.15 0.20 0.225 0.25 0.275 0.35 0.375 0.40 3 O -e> M le kl. 0.225 0.35 0.40 0.675 0.60 0.65 0.85 n 0.925 0.95 2e kl. 0.15 0.225 met water te wasschen. Castor. Peau de Suèdc. Viyelia Ilaiidsclioeneu, Alleen verkrijgbaar bij krinipvrij. J. H. Wil.LEK8, - Laat 131, - Alkmaar. ■WMfiim<i?aMr.iiifinrii - i imn ui i m mwiiiiii uimmuiii i i ii 10 cent per stuk vierkant (gedroogd) in elke hoeveel heid betaalt Telefoon In tere. 4957. Zend uw mollevellen als postpakket en u ontvangt na aankomst direct uw gelden per post. Billijke conditiën. Op advies van H.H. Medici Aanbevelend, Gediplomeerd door het genootschap voor Heil gymnastiek en Massage in Nederland. STEEDS VOORRADIG: JONG LOOPHOUT, alsEschEschdoorn, Els, Haagbeuk, Hazelaar, Aca cia's Vlier, enz. Prachtig PLASTSOEI, alles gekweekt op zandgrond, flink ontwikkeld wortelgestel CONIFEREN en SIERHEESTERS, LAANBOO- MEN (Iepen Linden e. a.) UITSLAG VEILING, Lij opbod' gehouden op Woensdag den 26 October 1910, les morgens 10 uur, in het Koffiehuis „de Rustende [Jager," te Beiloo, door den te Alkmaar gevestigden notaris Mr. A. P. H. de Lange, van de volgende iper- ceelen, gelegen te HEILOO: 1. Huis, schuur en erf, aan het DPmineeslaantje, groot ongeveer 13 A. 10 cA. Str.' de heer S. Gaus te Alkmaar, 3040. 2. Bouwterrein, daarnaiast, groot ongeveer 4 A. 15 cA. Str. de heer D. Dirkmaat te Heerhugowaard 300.—. 3. Bouwterrein, daarnaast groot ongeveer 4 A. 10 cA. Str. de heer W. Boldewijn te, Alkmaar, 305. 4. Bouwterrein, daarnaast, groot ongeveer 4 A. 10 cA. Str. de heer 0. Kemp te Heiloo, 305. 5. Bouwterrein, daarnaast, groot ongeveer 4 A. 10 cA. Str. de heer C. Kemp te Heiloo, 310.—. 6. Bouwterrein, daarnaast, groot ongeveer 4 A. 10 cA. Str. de heer G. de Graaf te Heiloo, 310.—. 7. Bouwterrein, daarnaast, groot ongeveer 4 A. 50 cA. Str. de heer Jb. Lindl te Alkmaar, 360.—. Weiland, gelegen daarachter, groot ongeveer '2000 TT A Str' <le heel' J' Boeder Jbz" te Andijk, 9. Weiland, genaamd) do „Joriskroft," groot onge veer 4.95.40 H.A. Str. de heer J. Boeder Jbz., te An dijk, 10551.25. 10. Weiland, genaamd: „de Joriskroft," groot on geveer 3.51.10 H.A. Str. de heer J. Boeder Jbz. te An dijk, 7097.50. 11. Weiland, bij de St. Wi 11 ibrordusput(kermister rein), groot ongeveer 11 A. 25 cA. Str. de heer L. Bouman te Heiloo, 600. 12. Weiland, daarnaast, groot ongeveer 18 A. 10 cA. Str. d.e heer II. B. D. Stöve te Alkmaar, 845.—. 13. Weiland, daarnaast, groot, ongeveer 18 A. 25 cA. Str. de heer B. Strooker te Alkmaar, 850.—. 14. Weiland, daarnaast, groot ongeveer 19 A. 30 cA. Str. de heer 0. Kemp te Heiloo, 1070.—. 15. Weiland, daarnaast, groot ongeveer 16 A. 40 cA. Str. de heer G. F. Res te Castricum, 665.—. 16. Weiland, daarnaast, groot ongeveer 16 A. 95 cA. Str. de heer G. F. Res, te Castricum, 615.—. 17. Weiland, daarnaast, groot ongeveer 16 A. 75 cA. Str. de heer S. Gaus te Alkmaar, 605. 18. Weiland, daarnaast, groot ongeveer 19 A. Str. de heer D. Dirkmaat te Heerhugowaard1, 640. 1-'. Bouwland, aan den Uollenweg, groot ongeveer 10 A. 75 cA. Str. del heer Jb. v. d'. Kommer te Heiloo, 210.—. 20. Bouwland, daarnaast, groot ongeveer 8 A. 50 cA. Str. de heer Jb. v. d. Kommer te Heiloo, 225. 21. Bouwland, daarnaast, groot ongeveer 9 A. 75 cA. Str. de heer Jb. v. d. Kommer te Heiloo, 235. 22. Bouwland aan den Hollenweg, groot ongeveer 12 A. 20 cA. Str. de heer Jb. v. d. Molen Sr. te Heiloo 190.—. 23. Bouwland, daarnaast, groot ongeveer 9 A. 80 cA. Str. de heer H. B. D. Stöve te Alkmaar, 200.—. 24. Bouwland, daarnaast, groot ongeveer 12 A. 70 cA. Str. de heer C. Kieft te Limmen, 265.—. 25. Bouwland, daarnaast, groot ongeveer 13 A. 60 cA. Str. de heer P. de'Groot te Heiloo, 270. 26. Bouwland, daarnaast, groot ongeveer 14 A. 90 cA. Str. de heer jb. v. d. Molen Sr. te Heiloo, 315, 27. Weiland, nabij de Tocht van 't Overdie, groot 2.87.40 H.A. Str. de heer Jb. Sengers te Heiloo 2555.—. 28. Weiland, aan de Ringsloot van de Boekeler- meer, groot 2.98.20 H.A. Str. de heer S. Bregman te Alkmaar, 3500.—. 29. Weiland, nabij het Die, groot 5.28.70 H.A. Str. de heer B. Strooker te Alkmaar, 6406.25. 30. Weiland, aan den Rijksstraatweg, groot onge veer 48 A. Str. de heer C. Kieft te Limmen, 1000. 31. Weiland, daarnaast, groot ongeveer 47 A. 40 cA. Str. de heer B. Strooker te Alkmaar 880. Totaal 46720.—. De afslag en combinatiën blijven bepaald op Woens dag den 2 November 1910, des- morgens 10 uur, in ge meld Koffiehuis. Stoomdr. Herms. Coster Zoon, Alkmaar,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4