Uil PP IJ Alkmaarsch Warenhuis. Üooktq'd WOL WOL. 1. KDE1HN SÉilHllii. y. ii li ouwterrein C. VERHEUS, Uurwerkmaker, -: Leesgezelschap, :- Ou de 14 dagen wordt een roman veistrekt. Winterpantoffels. SINTELS en"MEST te koop. De Zwaarlijvigheid en here Behandeling. Firma R. Sanders Ezn.. bi)kantoor alkmaar M enA. VANDAALHOFF zijn eenige plaatsen vacant. Waarschuwing. ADVERTENTIE N. onderlinge Verz^kerings-Maatsehappij te LYON, vraa*gt voor ALKMAAR en OMdEVING voor haar zeer speciale verzekerings-brjinche. Zich te vervoegen te A1 k m a a r bij den Heer K. OLIJ, Verdronkenoord 33. KASSIER en COMMISSIOJiNAIR in EFFECTEN. OUDEGRACHT 245, - - - - INTERC. TEL. 439. Ingang: Luxe artikelen LANGESTRAAT en huishoudelgkeACHTERSTRAAT. J ANSE Grossier. Goedkoope retours AlkmaarAmsterdam. Ie Kajuit f 0.70 Drie dagen geldig. 2e Kajuit f 0 45 VEEL ÜKEUWS LAAT 1XS. S&URssihamdei en Lijsi@nfafbi*iek van BOEKHANDEL De BOTER van 55 ets. uit „DE BONTE KOE" is onverbeterlijk. aan den Westerweg, Kassaulaan m f gm on d erstraat. REPARATIE-INRICHTING. GOLDIN HANDSCHOENEN, Te bevragen aan het Gemeenteslachthuis. Ingezonden mededeelingen. TerDRUKKERIJ van de NV. HERMs COSTER Zoon kan direct een worden geplaatst. Belast zich met den aan- en verkoop van effecten op de Amsterdamsche en Buitenlandsche Beursen, ook uitvoering van orders na officiëelen Beurstijd. - Verleent credieten op zeer billijke voorwaarden onder - verband van Hypotheek, Borgstelling ot andere zekerheid. Neemt gelden h Deposito en geeft en neemt gelden op Prolongatie. Verzilvert Coupons, Koopt en verkoopt Vreemd Bankpapier en Chèques. Incasseert en Disconteert Wissels op Binnen- en Buitenland. In de ETALAGE in de ACHTERSTRAAT is reeds een tentoongesteld. TELESPOOTST 417 Van ALKMAAR 6 - 8 - 10 2.30 6 uur. Van AMSTERDAM 6.30 9 30 - 2.15 4 6 uur in CEINTUURS, BOORDEN, STUKJES, GESPEN, FIETSLU1ERS en HANDSCHOENEN. AdresKoningsstraat No. 14, Alkmaar. Lage prijzen. Vlugge levering. MEVROUW! Neemt vooral proef. TELEF. 174. Te bedragen bij 4. O, OEN BOESTRRP, Toussaintsfr.0. - ACHTERSTRAAT B 21 - Naast VROOM DREESMANN. - - EERSTE KLAS A een rate regeling. Degelijke garantie, Nlenw! Nieuw! met water te wasschen. Castor. Pean de Snede. Viyella. Handschoenen, Alleen verkrijgbaar bij krimpvrij. J. H. WILLERS, - Laat 131, - Alkmaar. k f 2.— per kwartaal, bevattende GIDS, - HOLL. REVUE, - NEDERLAND, ELSEVIER's MAANDSCHRIFT, - GARTENLAUBE, ELIEGENDE BLaTTER, - UEBER LAND UND MEER EIGEN HAARD, - DE PRINS, - LONDEN NEWS, Ilouttil R 17. Telefoonnnmm:' 59. Zioeven ontvangen een uitgeb~eide L nze in de nieuwste Groote sorteering Dames en Heeren BAL- en GELEGENHEIDSCHOENEN. Zie de ét»l8ge! Zie de étalage! voorop langzaam de lijn op. Een heel klein eindje had ik de stoomkraan open gezet, maar toch kregen we gauw een aanzienlijke snelheid, want zoo'n snel treinmachine heeft haar groote raderen niet te ver geefs. Toen we, niets vermoedend, verder reden, en, ik moet het erkennen, ons op het linker spoor bevonden, daar de zijtak aan dien kant afboog, zagen we plotse ling in de verte een rookwolkje van een locomotief omhoog kringelen. Eerst dacht ik daar niets bijzon ders bij. Het was, dacht ik, een trein, die ons tege moet. reed, hetgeen een machinist immers honderd maal op een dag kan gebeuren. Plotseling was het of er een bliksemstraal door mijn lichaam ging het drong tot me door dat we op het verkeerde spoor wa ren, op de lijn, waarop de trein met groote snelheid ons tegemoet kwam. Toen de eerste schrik voorbij was, kreeg ik mijn rust en mijn bezinning terug. Ik vi rbaas me er thans nog over, dat ik toen zoo kalm en koelbloedig was. Reeds zag ik den trein om den hoek komen. Ik gaf met de stoomfluit luide noodsignalen, hetzelfde deed mijn collega van den anderen trein, die dus het gevaar eveneens had begrepen. Ik had dadelijk den noodrem in werking gebracht, de handle op „terug" gezet en de stoomkraan geopend, zoodat onze locomotief met haar waggon met ontplofbare stoffen dadelijk langzamer ging rijden. Maar dit wns niet voldoende. Mijn stoker was, om zich te redden, reeds van de lo comotief gesprongen; hij kon ook niets beters doen. Dadelijk daarop weerklonk een vreeselijk gekraak, ik zal het nooit vergeten wij waren op elkaar inge- loopen. Ik bemerkte met ontzetting, dat de waggon n et ontplofbare stoffen op mijn tender drong. Intus- si-hen ging tengevolge van het terugzetten van den I ndle mijn locomotief reeds lang-zaam achteruit, wat evenwel pas later tot mij doordrong. Ik dacht toen. (lat. het ergste geleden was e-n was van plan op mijn locomotief te blijven, toen plotseling een nieuwe he vige knal weerklonk. Daar schoot mij de gedachte door het hoofd, dat de waggon was geladen met stoffen, die ontploffen zou den. Van dit oogenblik af kon ik aan niets anders denken dan aan mijn vrouw en mijn kindje. Hu kwam het er voor mij slechts op aan me zelf te redden. De locomotief en den waggon beschouwde ik nis reddeloos verloren, ik meende nu maar alleen te moeten letten op het gunstige oogenblik van mijn redding. Ik zag mijn vrouw en mijn kindje voor me, zag, hoe ze me angstig de armen toestaken en toen ik weer tot bewustzijn kwam, lag ik naast de rails, met een afgereden been. De menschen van den trein, die op ons was geloopen, verpleegden mij. Naast ons stond de locomotief van dien trein, alsof er niets ge in urd was. Van mijn eigen locomotief en den ge vaarlijken waggon was echter niets te bespeuren. Zij schenen van de aarde te zijn verdwenen. Later eerst vernam ik, hoe dit mogelijk was. De waggon was niet, zooals ik stellig meende, in de lucht gevlogen; er was geen ontploffing geweest, de knal was op andere wijze ontstaan. Mijn locomotief met haar handle op „ach teruit" en haar geopende stoscikraan was er met ver snelde beweging van doorgegaan, had ten slotte een snelheid van misschien wel 100 kilometer per uur ge kregen. Zij vloog over de lijn, terwijl de gevaarlijke waggon met zijn voorraderen in den tender stond en met de achterraderen meereed. Toen men op ons sta tion dezen zonderlingen trein had zien komen, be greep men onmiddellijk wat er gebeurd was. De man met de roode pet was het angstig te moede, maar hij had nog genoeg tegenwoordigheid van geest om een spoedtelegram aan de volgende stations te zenden, op dat daar de noodige maatregelen zouden kunnen wor den genomen. Het was een gunstig toeval, dat er zich op het eerste einde van den lijn geen trein be vond, want dan zou het ongeluk niet te overzien zijn geweest. Voorbij het eerste station ging de machine nog met volle kracht, toen echter blies ze langzaam den adem uit. Het tweede station had juist een trein laten vertrekken. Zij moest dus, om onheil te voor komen, de 888 met zijn zonderlinge nasleep opvangen, er: zette daarom den wissel op een dood spoor, aan welks eind een stootblok stond. Op dit stootblok bots te de locomotief en aldus kwam zij half verpletterd, tot stilstand. De locomotief werd, hoe slecht zij er ook uitzag, weer in orde gebracht. Zij doet heden nog dienst. Met mij was het evenwel gedaan. Mijn been was afge reden en mijn machinistenloopbaan was geëindigd. Ik werd gepensionneerd. Toen ik eenigszins hersteld was, kwam het ergste ven de zaak. de behandeling voor de rechtbank. De station-elïef kreeg eenige jaren gevangenisstraf, ik werd vrijgesproken, maar met zonder dat in het openbaar gezegd was, dat ik mij laf had gedragen. Of dat werkelijk het geval was, laat ik ter beoordee ling over aan ieder, wien ik deze geschiedenis vertel." Het is volstrekt niet noodig de zwaarlijvigheid te beschrijven, want niemand zal ontkennen dat het eene eiekte is. In lichte gevallen bedekt men haar met ver- sclioonende uitdrukkingen; zoo zegt men b.v. van eene vrouw, dat zij „sterk" is, „goed in haar vleesch zit", of Wel dat zij „eene overvloedige gratie bezit", „eene weelderige schoonheid", maar wanneer de zwaarlij vigheid buitengewoon wordt, wordt zij eene gedroch telijkheid. De patiënt wordt kortademig, lijdt aan het hart, de nieren, de lever, storingen der spijsvertering pn wordt zichzelf tot een last. Het grootste ongeluk is nog, dat onder de ontelbare inwendige of uitwen dige opgehemelde geneesmiddelen men niet weet welk te kiezen, om deze aandoening krachtdadig te bestrij den. Het is echter geheel anders met de „MARMO- I.A TABLETTEN", waarvan de volstrekte onschade lijkheid! gelijk staat met de natuurlijke, physiologische en snelle werking. Terwijl da d'iktei verdwijnt, verbe tert. de algemeene toestand. Deze merkwaardige wijze van. werking, die overigens geein leefregel, noch lichaamsoefening, noch onthouding van wat ook ver- eischt, maakt van dit ganesmiddel de, ideale behande ling tegen de zwaar,lijvigheid. Verkrijgbaar in alle Apotheken. Prijs 1.75 per fla con met gebruiksaanwijzing. Agent: Nierop en Slothouber te Alkmaar en franco zending tegen inzending van postwissel of postzegels aan IIENRI SANDERS, Apotheker, Rokin 8, Am sterdam. KUNNEN KOFFIEVERBRUIKERS DEN PRIJS, DIEN ZIJ VOOR GEBRANDE KOFFIE BESTEDEN, CONTROLEEREN. De lange periode van rust voor het. artikel koffie is gevolgd door een levendagen handel met sterk stij gende prijzen. Eerst stegen de prijzen langzaam, maar gestadig door, daarna ging de rijzing in sneller tempo, zoodat er in groote 2 maanden eene stijging heeft plaats ge vonden, zooals in jaren niet is gekend. De vaste houding van de koffiemarkt moet aan ver schillende omstandigheden worden toegeschreven, waaronder het- vooruitzicht op kleine oogsten een groote rol speelt. Als noodzakelijk gevolg hebben de groote koffie- bi'anders hunne prijzen van gebrande koffie succes sievelijk verhoogd en het koffiedrinkend! publiek moet dus wel een hoogeren prijs betalen, wil het dezelfde kwaliteit drinken als voorheen. Eigenaardig Ls hoe het pubiek zich eerst tegen een prijsverhooging ver zet door zich met- mindere kwaliteit tevreden te stel len. De echte koffiedrinkers zien echter in, dat zij onverstandig doen, en betalen liever wat meer. Maar het geval is dikwijls ook heel anders. De winkelier, die zijne klanten vreest te verliezen, tracht ze tot de oude prijzen te leveren en vervalt daardoor in steeds mindere kwaliteit. De huismoeder, welke van stijging der koffieprijzen nog niet hoorde, loopt er onwetend in, maar het duurt niet lang of zij begrijpt, en dan keert zij terug naar de betere kwali teiten; in plaats van zijne klanten te behouden heeft dan zulk een winkelier juist door zijn angstvallige houding zijne klanten van zich vervreemd. „Goedkoop duurkoop" is hier eerst recht van pas, want hoe beter de kwaliteit der koffie, hoe voordeeli- ger in het gebruik, terwijl juist mindere kwaliteiten slecht afschenken en alleen slappe koffie geven, die het publiek ten slotte laat staan. Koffie wordt echter door Van Nelle verpakt in den handel gebracht. Op de pakjes staat het merk en dat merk juist geeft de kwaliteit aan, die nooit verandert. Bij stijgende markten wordt de prijs ver hoogd, bij dalende markten verlaagd en het publiek heeft daardoor den waarborg, dat het voor den beste den prijs de juiste kwaliteit ontvangt. Deze pakjes- koffie is alom bij de winkeliers verkrijgbaar en prijs kaarten, met de verschillende merken en prijzen er op, hangen in hunnen winkel, waardoor elke vergissing uitgesloten is. UITSLAG VEILING, bij afslag en combinatie gehouden te Alkmaar in het café „Central" den 22 October 1910 ten overstaan van den notaris L, Top te Bergen va:n: de Huismanswoning gènaamd „Bergzicht," met schuur, tuin, erf en weiland) in dei Bergermeer, ge meente Bergen, samen groot 17 H.A. 29 A. 40 cA. Gekocht door den heer J. Bak voor 33343.75. UITSLAG VEILING, hij opbod gehouden door notaris L. Top te Bergen in het café Central te Alkmaar, dato! 27 October 1910 van de navolgende onroerende goederen1 gelegen te Alkmaar en behoorende aan de Erven van wijlen den heer W. Boon: 1. Een heerenhuis en erf aan den Geestersingel met V, ged. in eene steeg; groot 96 cA. Str. de heer S. Pluimgraaf! 3505. 2. Een heerenhuis en erf aldaar met 1/3 ged. in eene steeg; groot 83 cA. Str. de heer S. Pluimgraaff 3015. 3. Een hoerenhuis eni erf aldaar met 1/3 ged. in eene steeg; groot 88 cA. Str. de heer A. Schermer 3120. 4. Een winkel met woonhuis, schuurtje en erf al daar genaamd „Schoonzicht", wijk E no. 41 groot 1 are 77 cA. Str. de heer J. Hazes 2660. 5. Een huis en erf met tuin aldaar, wijk E no. 40, groot 1 A. 88 cA. Str. de heer J. Hazes 2060. 6. Een huis en erf aan de Boontjeslaan, wijk no. 42, groot 64 cA. Str. de heer A. Schermer, 825. 7. Een huis en erf aldaar, wijk E no. 43 groot 64 cA. Str. de heer S. P. Kapteijn, 815. 8. Een huis en erf aldaar, wijk E no. 44, groot 64 cA. Str. de heer P. Nijman, 825. 9. Een, huis en erf aldaar, wijk E no. 45, groot 64 'A. Str. de heer H. Gödd'eke, 830. 10. Een huis en erf aan do Stuartstraat, ingericht tot timmermanswerkplaats' en bovenwoning, wijk E nos. 1 en la, groot 89 cA. Str. da heer P. Straat 2165. 11. Een huis en erf aldaar bevattende boven- en be nedenwoning, wijk E nos. 3 en 3a, groot 83 cA. Str. de heer W. J. Boersen, 2175. Tezamen 21995. De afslag, combinaties en eindtoewijzing zullen plaats hebben op Donderdag 3 November 1910 's avonds 6 uur in het café „Central" te Alkmaar. UITSLAG VEILING, bij opbod gehouden door notaris L. Top te Bergen in hejt café „Central" te Alkmaar dato' 27 October 1910 van de navolgende peroeelen gelegen te, AlkmaaT en behoorende. aan de Erven van wijlen den heer D. Nierop Sr. 1. Een huis en erf aan de Oudegracht, wijk D no. 163, groot 1 A. 50 cA., ingericht tot henedien- en bo venwoning. Str. de heer W. E. de Jong, 2015. 2. Een huis en, erf aldaar, wijk D no. 161 groot 1 A. 10 cA. Str. de heer W. F. de Jong, 2010. 3. Een huis en erf aldaar, wijk D no. 159, groot 1 A. 5 cA. Str. de heer W. F. de Jong, 2020. 4. Een huis en erf aldaar, wijk D no. 157, groot 1 A. 40 cA. Str. de heer R. Luyting, 2100. 5. Een. huis en erf aldaar, wijk D no. 155, groot 1 A. 10 cA. Str. de heer R. Luyting, 2100. 6. Een huis en erf aldaar, wijk D no. 153, groot 1 A. 37 cA. Str. de heer J. M. Visser, 2135. 7. Een huis en erf aldaar, wijk D no. 151, groot 1 A. 13 cA- Str. de heer J. de Jager, 2095. 8. Een huis en erf aldaar, wijk D no. 149, groot 1 A. 13 cA. Str. de heer R. Luyting, 2100. 9. Een huis en erf aldaar, wyk D no. 147, groot 83 cA. Str. de heer W. F. de Jong, 1720. Tezamen 18295. De afslag, combinatie en eindtoewijzing zullen plaats hebben op Donderdag 3 November 1910 's avonds 6 uur in het café „Central" te Alkmaar. De ingezetenen der gemeente ALKMAAR worden herinnerd aan art. 14 der Verordening houdende be palingen omtrent het verdeelen der gemeente in wijken en het opmaken van volledige staten der bevolking en harer huizing (Gemeenteblad No. 90 van 1898) luidende VAN ELKE VERHUIZING BINNEN DE GE MEENTE WORDT BINNEN ACHT DAGEN KENNIS GEGEVEN TER SECRETARIE VAN DE GEMEENTE; BIJ VERHUIZING VAN EEN GEZIN, DOOR HET HOOFD VAN IIET GEZIN; BIJ VERHUIZING VAN AFZONDERLIJK LE VENDE PERSONEN, DOOR HENZELVEN BIJ VERHUIZING VAN INWONENDE DIENST EN WERKBODEN, DOOR HENZELVEN; BIJ VERHUIZING VAN PERSONEN NAAR IN STELLINGEN, GESTICHTEN, INRICHTINGEN VAN WELKEN AARD OOK, IN WELKE PER SONEN ONDER EENIG BESTUUR SAMENWONEN, DOOR DE BESTUURDERS DIER INSTELLINGEN, GESTICHTEN OF INRICHTINGEN. Verzuim van de bovenstaande kennisgeving wordt gestraft. aankomend drukker ia Di fea Het BESTUUR der Spijskokerij St. Wiliibror- dns, bericht, dat hare zal aanvangen op 11 Dec. n.s., waarvoor de kaarten met BONS, den weldoeners zullen worden aangeboden Zij beveelt hare instelling ten zeerste in de mildda digheid der afnemers aan. A. v. n. BURG, Secr. Alkmaar, 27 Oct. 1910. MOL, uitsluitend voor het breien van MANTELS en MUTSEN met patronen in alle maten. voor elk aannemelijk bod een beste FIETS en een BAKKERS- of VENTERSKAR, beide beslist zonder gebreken, moet weg I VOOBDAm c 9, ALKMAAR. In het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 10