Bekendmaking. flardappelen. Groenten en Fruiten, TE KOOP gevraagd nilB 211- De Tennisbaan Voorloopig bericht 4, TRUIEN, E IJSMUTSEN. E Hoenderpark „PADUA". Amstel Villa, Gevraagd voor een KEER een STADSN I W8, twee ft drie hectaren LAND, ADVERTENTIE N. bij de Zandersloot is TE HOUR. Heereri-Rijwiel geopend van 's morgens 7 tot avonds 10 uuruitgenomen ZATERDAGS. Firma DE WIJS BROERS. J. J. VAN DER LINDEN, HOUTTIL 19. Openbare Verkooping te Alkmaar, g ffe^sciia Eieren wan iasifie Hippen GERARD WORM, is. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. De ondergeleekende maakt door deze bekend, dat bij zijne ZAAK in opgericht in 1839, door den Heer Jb. VAN T WISK. beeft overgedaan aan zijn zoon BERNARD J. AL Jbz. Dankzeggende voor tiet meer dan 30 jaar ge noten vertrouwen, beveelt hij zijn opvolger ten zeerste bij u aan. Hoogachtemd Verdronkedoord. j. n. al. Naar aanleiding van bovenstaande heeft de ondergeteekende de eer U mede te deelen, dat bij de Zaak in AARDAPPELEN, GROENTEN en FRUITEN van zijn vader heeft overgenomen. Hopende hetzelfde vertrouwen waardig te mogen wordenhetwelk zijn vader meer dan 30 jaren zoo ruimschoots heeft mogen ondervinden. Onder beleefde aanbeveling, Hoogachtend BERNARD J. AL Jbz. Verdronkenoord C 96, Alkmaar. Brieven otder ietter V 175. Bureau van dit Blad, HU P IN DE HUISHOUDING. Vanaf I NOVEMBER tot I APRIL is de WINKEL Magazijn ,,de Feestvreugde. GUIFÏ IjAlVDES Op nader te bepalen datum zuilen in liet openbaar wor den verkocht 12 perceelen TUIN GROND, gelegen aan de Zandersloot te Alkmaar, samen groot 2,79,30 H A. Mr. A. P. H. DE LANGE, Notaris. 1. H«t CAFÉ, genaamd Spoor?,icht", tevens Woonhuis met Toin en Timmermanswerk plaats, aan den Bergerweg No. 10. groot 1 are 46 c.A. 2. Het WOONHUIS met afzonderlijke Boven woning. Tuin en Schuur, zeer geschikt voor werkplaats of Stalling, san den Ber gerweg Nos. 12 en 12a grool 1 are 46 c.A. tdJ £33 4# 4/ DE ïdATUURVflOLLEN Ondergoederen Jansen &TILANUS Zijn verkrijgbaar bij HEMDEN, BORSTROKKEN, FLANELLEN. PANTALONS, SOKKEN, KOUSEN, ROKKEN, 100 stuks f 3.80, 50 stuks f 2. Na ontvangst postwissel franco thuis. NIEU WER-AMSTEL. DE NIEUWSTE UIT DE RIJP. La de gisteren gehouden vennooten-vergadering van de Mij. tot Bev. van Nijverheid ia tot commissaris herkozen- de heer J. W. van Raven (met algemeene sti mmen.) Zondag. Evang-. Luth. gem. geen dienst. Ned. lerv. gom. s avonds T uur Ds. Kater. Hervormings- herdenking met medewerking der gemengde zangver- rvniging „Crescendo." 31 Oct. Evang. Luth. gern. Ds. Ie Roij, Ned. Herv. predikant te Pui-merend. Hervormingsberdenking. VAN TEXEL. Als een.e bijzonderheid uit de dierenwereld verdient hel volgende zeker vermelding: Lij den heer P. Bruin te Den Burg loope-n eene kot t n i-eno; zeug met een 8-tal biggen, op hetzelfde stuk Lml. Nu doet zich het eigenaardig^ verschijnsel voor ftui de koe blijkbaar de moederlijke zorgen met de vk-ug wenscht te deelen. Vier vani debiggen n.l. wor- t;n door de koe gezoogd. Deze gaat. daarbij in eene li -u-ding st.a,an, dat de biggen de uier kunpen bereiken t :i zoo goed leegzuigen, dat de eigenaar de koe niet kan melken. De biggen zijni thans ongeveer 13 weken oud. UIT GRAFT. 30 Oct. Ned. Herv. gem. geen dienst. 31 Oct-, idem 's avonds 7 uur hervormingsherden- ki-ng (Ds. van Tricht). UIT BERGEN. Te Amsterdam slaagden gisteren voor het examen vnje- en orde-oefeningen der gymnastiek de dames J. VI. van Staveren, .T. O. Waterings en G. Teuwisse, al hier. GESLAAGD. 1 e Leeuwarden slaagde onze vroegere plaatsge- noote mej. B. Weber voor het examen van verpleeg ster. De heer G. Wolzak Hz. legdei met gunstig gevolg- liet 3de gedeelte van het notarieel Staatsexamen af. BENOEMD. Bij Kon. besluit, is voor den tijd van één jaar tot amanuensis bij het Rijksarchief te Utrecht benoemd mejuffrouw M. I. van Soest, doctoranda in de Neder klinischs lettoren, alhier. ADRES VER LENIG ING VOOR VOLKSHUIS VESTING. B. en W. deelen den, raad mede dat zij nog niet een advies hebben kunnen geven op het adres van de Ver een i ging ter verbetering van volkshuisvesting „Alk maar inzake het stichten van gopdkoope woningen, in verband met de omstandigheid dat de onderhande lingen van het bestuur der genoemde Vereeniiging om trent het a.ankoopen- van grond, nog niet tot. een go,ed einde zijn gebracht. GEEN HENGEL WE DS TRI JD. De door de vischelub „de Vriendschap" te Amster dam uitgeschreven en tot 30 dezer uitgestelde Inter nationale Hengelwedstrijd alhier is wegens onvoldoen de deelname afgesteld. BOUWVAKARBEIDERS. De Landelijke Federatie) van bouwvakarbeiders zal morgenochtend! vergaderen om 11 uur, in de „Voor waarts", alhier. De heer Rijk, secretaris der Grond- werkersvereeniging te Amsterdam, zal dan spreken over: „Waarom en hoe vereenigkl?" De toegang is vrij. VOETBAL. Omtrent de morgen te spelen wedstrijden vermel den wij het volgende. Alcmaria Victrix I trekt naar den Helder om dien .strijd aain te binden met. de Adelborsten. Holland houd't hier mo-rgen medaillewedstrijden, vier vereenigingen nemen deel. Uit Alkmaar Hol land 1 en Alcm. Victrix II. Uit den Helder 11. B. S. en H. F. C. 't Is morgen dus wel op voetbalgebied Alki.naar tegen deu Ilelider. Den eersten wedstrijd speelt Holland' tegen II. B.S. (Helder), daarna treedt Alcmaria Victrix 11 in 't veld om te kampen tegen II. F. O. (Helder). Vervolgens zal tussehen de beide verliezers et-;n wedstrijd plaats hebben, térwijl de beide winnaars daarna tegen elkander zui'Iieni spelen. Als prijzen zijn beschikbaar gesteld: 1ste prijs een .zilv. kruis, uitgeloofd door de A. V. V. Holland1, 2de prijs een zilveren medaille uitgeloofd door den heen- A. van Dijk, 3de prijs een bro-nzen medaille door den heer W. Walen. SAFE-LOKETTEN. Bij de aanzienlijke verbouwing, welke het gebouw van „Landbouwcrediet" aan den Voordam heeft on dergaan en waarbij zorg gedragen is, Idat de verschil lende lokalen zoo doelmatig en hygiënisch mogelijk zijn ingericht, is er door de firma Lips Van Dordtrecht eten kluis vërvaardigd, waarvan met gerustheid kan worden getuigd, dat zij :aaU de laatste en hoogste eisehen voldoet, wat de stevigheid der constructie en Ue veiligheid der sluiting betreft. Dq kluis is gemaakt van gewapend beton werd vroeger veelvuldig steen en ijzer afzonderlijk gebruikt, thans i's ,ar één materiaal, van buitengewone hecht heid, dat een enorm gewicht, kan doorstaan, indien, bij brand er iets op mocht vallen en, dat grooten weer stand biedt bij boringen etc. Zij is, voorts zoo ge plaatst, dat ze aan alle zijden door kantoorlokalen wordt omringd, zij staat midden in het perceel, en de wanden kunnen dus in geen geval van uit een aan grenzend perceel door adspi'rant-inbrekers worden „bewerkt" wij bedoelen hiermede niets ten nadeele van de buren van Landbouwcrediet te zeggen, maar wijzen er alleen maar -op, Omdat er in de rubriek Ge mengde berichten1 zoo (dikwijls over dergelijke feiten wordt gesproken. Ook van uit den grond kan het in- bi ekersgevaar nioeielijk opkomen die laag gewapend beton reikt beneden tot iaan d;e wateroppervlakte. Wanden en zoldering zijn 35 centimeter dik. In de kluis, welke 6.20 m-eter lang, 4.30 meter breed en 3.40 meter hoog is zijn een 65-t.al loketten aange bracht, n.l. 40 van gewone, 20 van dubbele en 5 va,n zee,r buitengewone grootte. Is wat daarin geborgen wordt, veilig bewaard? Men oordeele na wat we over den bouw schreven, over .de sluiting. De kluis is op zich zelf een brandkast een gacomplisee-rd cijferslot moet worden losgemaakt en deze moderqp Sesam luis tert. slechts naar eén van de drie honder duizendcijfer combinatie,s welke er mogelijk zijn. Is dezie kluisdeur geopend, dan stuit men op een gesloten traliedeur en eerst als ook die toegang heeft verleend, bevindt men zich bij ,de loketten. Het schijnt ons een heksentoer voor onbevoegden een loket te willen openen. Daar- voor zijix in gewone omstandig'heden immers noodig pen sleutel, dien dei beambte bezit en een, dien de huur der heeft. Met een der sleutels kau men niets aanvan gen beiden mopten, worden gebruikt, hetzij om het I ket te openen, hetzij om het te sluiten. En de con structie van het slot is dusdanig, dat het een onbegon nen werk lijkt het te willen vernielen omdat dit in stilte moet gebeuren, daar een microfoon ,elk geluid s nachts onmiddellijk versterkt, naar de slaapkamer van den concierge zal brengen. Het lijkt ons dan ook toe, dat heeren inbrekers een zéér sleöhte kans hebben bij de kluia van Landbouw crediet waarom Ihet dam tenslotte degenen, die lo ketten huren te do,en is. En, zelfs piet pen huurders- sleutel komen ze niet heel ver, omdat v,oor toelating tot de kluis, behalve (Ja sleiutel, eeni schriftelijke vol macht van den huurder noodzakelijk is. Kan men re delijkerwijs meer waarborgen verlangen'? Als wij zoo zeker waren, van een mililioen als w,e zijn ten opzichte van de veiligheid' vaini hetgeen in do La ndbouwcrcdietkluis wordt geborgen) we zouden reeds lang een loket hebben gehuurd. Nu zullen1 ande ren ons wel voor zijn,! BIOSCOOP-VOORSTELLING. Maandag, 31 October zullen in het gebouw „Waakt en Bidt-' alhier twee bioscoop-voorstellingen' gegeven worden door de Koninklijke Nederlandfeche Kinemato- grafïsche en projectie-inrichting van' Amsterdam, di recteur de heer W. J. Hamers. Dat deze bioscoop-inrichting gunstig bekend staat, blijkt uit de vele recensies van verschillentde couran ten, waarin de voorstelling steeds geprezen wordt en waarini meer dan eens wordt gezegd, dat de voorstel ling' „prachtig", de beelden „zeer scherp, helder en rustig" waretn, terwijl hetgeen vertoond werd, door oud en jong mocht worden gezien. Bovendien lezen wij in de persbeoondeelingen, dat de verklaring, welke dp heer Hamers gaf, bevattelijk was en een en ander nog aanschouwelijker en begrij pelijker deed zijn. BURGERLIJKE STAND VAN ALKMAAR GEBOREN: I 28 Oct. Johannes Gerardus, z. v. Johannes Gerardus van der Wissel en Neeltje Termaat. Marktberichten VERGUNNING. Bij Koninklijk besluit va!m 8 October 1910 No. 5223, afdeel'ing volksgezondheid en armwazen is aan burge meester e;n wethouders toestemming verleend om de .vergunning van den kleinhandel in sterken drank, thans staande ten name van A. II. Lobacli, weduwe van C. Briefjes KoetJsveld, ovct te schrijven ten name yan haar zoon O. F. Briefjes Koetsveld', die het be drijf zal uitoefenen in de localiteiten van het perceel jlouttil B No. 42 aldaar. Dp hper J. P. Wagenaar al hier heeft mej. Briefjes Koetsveld! bij het aanvragen van dit besluit van advies gediend. POSTBODEN ALS MEDENEMERS VAN AANGEBODEN TELEGRAMMEN. Ie beginnen met 1 November a.s. zijn de postboden verplicht alle telegrammen, die het publiek hun ter aanbieding aan leen telegraaf- of hulptelegraafkan toor overhandigt, mede te nemen, indien 't namelijk telegrammen zijn voor plaatsen, die niet buiten Euro pa liggen. De postboden moeteh echter niet op die telegrammen behoeven ter wachten en gepast geld' ont vangen; bovendien moet hun weg leiden langs zulk een kantoor, dat geopend) is. Tevens zijn de postboden verplicht 'alles, wat het geheim van de telegrammen betreft, in acht te ne men; den afzender(ster) van een telegram het tijd stip mede te deelen, waarop de aanbieding aan het betrokken kantoor vermoedelijk zal geschieden en hem (haar) te waarschuwen, dat, hij (zij) bij te lage berekening van dC seinkosten tot bijbetaling verplicht ALKMAAR, 28 Oct. Kaas. Kleine volvette met rijksmerk f kleine fabriekskaas f 34.50, kleine boerenkaas f 33.50, commissie f 36.—, middelbare f 37.—. Aangevoerd 827 stapels, wegende 161584 Kilogram, waaronder KG. volvette kaas. Handel vlug. ALKMAAR, 29 Oct. Aangevoerd 13 paarden f 70 it 400, veulens f a 94 koeien en ossen f 50 it 340, 0 vette kalveren f it 46 nuchtere kal veren f 8 k 2b, ezels f 0 k 32 magere scha pen t 14 k 24, 0vette id. f 0 k 0, 0lammeren f k vette varkens, per ned. pond k et., 44 magere id. f 20 k 34, 239 biggen f 12 kl7 6 bokken en geiten f 3 a 10, 0 kleine bokjes a f 0.—, boter, per l/2 ned. pond, hoogste prijs f 0.825, middelprijs f 0.775, ]aagste prijs f 0.70 aangevoerd 4236 kop, kipeieren f 7.— a 7.50, eendeneieren f 4.50. HOORN, 29 Oct. Tarwe f 6.50 k f 8.25, rogge a a gerst f 4.50 a f 6.— haver f 3.— k f 3.90, witte erwten f a f groene dito f 15.k f 19.—, grauwe f 19.— a f 22.vale f17.k f 21.bruine boonen f 12.50 k f 14.25 karweizaad f 12.— a f 12.50, mosterdzaad f 23.— k k f 24.50, 10 paarden f 120 k f 800, 13 koeien f 150 a f 260, 39 schapen f 16.a 27.--, lammeren 0.— a 0 kalveren f a f 0 var kens f 0.k f 0.zeugen L' k f 189 biggen f 8.— k f 16.50, 0 kippen f 0.— k f kipeieren f 6.50 k f 7.— eendeieren f af—, 1918 kop boter 70 k 75. AMSTERDAMSOHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. Koers van Staatsl osjxingen 28 Oct. 29 Oct NEDERLAND. Ned. Werkel. Scheld pCt. 2%, BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening 5 Brazilifi Funding 5 Mexico binnenl. 5 Japan 4 Oostenrijk Jan. Juli 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1906 5 1894 6e Em. 4 I wang Dombr. 4%, Financ. en Industr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank pOt. 4 Noordbollaudsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc. aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew Wsstersulker A'dam Deli A'dam Langkat. Idem pref. A'dam Serdang Bindjey Deli Batavia Deli-Maatackappij Langkat tabak A Medau N. Asahau tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Geoons. IIoll. Petrol. Cert, 4 Sou Mij. t. expl. v. Petroie ar Moeara Eidro Sumatra Falembans Perlak Petroleum-Mij Zuid-Perlak j( Ketahoen Gew. Pref. Redjang Lsbosg Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Steels Comm. Car Foundry Comm. Amerik. Stoomv.-Mij. Marin Comm. Preferent Marinebonds pCt 41/, Peru Comm. aand. div. Preferent n Spoorwegleeningen. Roll. U. Sp.-Mij. Mij. tof. expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Ateh. Top. Cert. v. Convert Bd pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. Kansas City South. Com. prof. Mis K Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Rock Island Comm. Southern Pacifio Southern Railway Union Pacific cert. v. Wabash Comm. POLEN, Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 78% 97% 103% 49% 98% 98% 88 88% 99 87% 94% 1P0 97% 177% 115 152% 122.50 444% 682 296 3581/, 49% 100 574 439 29% 239 72 379 435 219 292 430% 210%, 166 106%, 128 166 273 780 123 70% 24 27% 79% 553/, 160 5% 18 65% 10%» 87 79 88% 214 104% 1063/» 84% 30% 33% 66 35% 423/» 983/» 34% 119% 26% 174 19 214 87 783 49% 93%» 88 88%, 97 87% 943/g 177 151 119 632 298 359% 100%» 440%, 436 220 286%, 426 2 0 162%, 1' 5 .25% 169 280 783 122 69% :23%, '27% 79% 55 5% 18 653/8 10% 37 79 TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Naar waarnemingen verricht in den morgen van 29 October. ..Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. (Geldig tot den avond van' 30 October), in het gebied van de waarneming is de hoogste be kende standi van den, barometer 768.5 te Riga. Dei 'Laagste stand van den barometer 753.0 te Oo- runa. VERWACHTING. Zwakken tot matigen, zuidelijken wind, 'betrokken of zwaarbewolkt, waarschijnlijk regen, zelfde tempera tuur. Het laag heeft zich sedert gisteren oostwaarts uit gebreid, waardoor op vele plaatsen de luchtdruk af nam. De hooge luchtdruk werd' daardoor naar Rusland teruggedrongen. Bij ons is» de wind naar het zuiden gedraaid en komt vrij zacht regenachtig weer voor. De luchtdrukverschillen zijn) h. t. 1. klein, daardoor komen zwakke winden voor. Meestal zwaar bewolkt weer met vrij zachte temperatuur en) kans op een en kel regenbuitje kunnen w.e voor Zondag verwachten. M. geschikt voor Bloembollenteelt. Br. fr. left. A 176. bureau van dit blad. 104% 83%, »0%8 32 653/» 35 42% 97%, 34% 118,» 26% 173% 18% 212 Hiermede betuigen wij onzen hartelijken dank aan allen, die blijken van belangstelling gaven bij onze 12'/.-jarige Eehtvereeniging. F. v. MEURS. A. v. MEURS— SEVENHUIJZEN. Koedijk, 29 October 1910. Bij vonnis der Arrondissements-Reehtbank te Alk maar, cl.d. 27 October 1910, is verklaard in staat van faillissement HERMANUS DE VRIES JO- IIANNESZOON, schilder, wonende te Alkmaar, met benoeming van den EdelAchtbaren Heer Mr. A. M. LEDEBOER, lid dier Rechtbank tot Rechter-Commis- saris en van den ondergeteekende tot curator. De Curator, Mr. A. PRINS. Alkmaar, 28 October 1910. Te bevragen bij AWALLA A UT, aldaar. E. B. Z. A. zoo spoedig mogelijk een net MEISJE als Liefst KL. GEZ. Er zal meer gelet worden op goede behandeling, dan op hoog loon. Br. fr. lett. B 176, bureau van dit blad. Nog slechts 2 maal bereden, voor een zéér billijke prijs over te nemen. Adre» LAAT 120. Mevrouw DEKNATEL, Emmastr. 1, v r a a g t voor 1 Nov. of later eene v. g. g. v. u VOOSllMANUKX een praelilsorteering en vele andere versierimgHarlikeleii. 27b27%. DAGELIJKS dik vet Schapenvleesch en Scha penvet, Varkensvleesch. Onmogelijke concurrentie. Bebroed. BISKANTER. Laat no! 33, filiaal no. 35. 27%. 2(7%. Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam 3 107%, 107% Gemeente-cred. 8 1011% BELGIË. Antwerpen 1887 2% 96s/16 963/-,. HONGARIJE. Theiss 4 155% OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 5 171 RTT8LAND 1864 R 466 Koers van liet geld. Prolongatie 51/» pOt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen on veranderd. Tabakken op dezelfde prijzen. Oliewaarden flauw, het slot daarentegen, iets- vaster. Culturen 'lui er. Mijnen iets beter. Rubberwaarden verlaten. Amee rika opendp flauw, het verloop was kalm en het slot stil. op DINSDAG 22 NOVEMBER 1910 bij opbod en op DINSDAG 29 NOVEMBER 1910 bij afslag en combi natie, telkens des avonds 6 uur, in het Koffiehuis van Mej. de wed. J. VAN TELLINGEN, aan de Nieuwe- sloot, ten overstaan van den Notaris Mr. A. P. H. DE LANGE, van Bewoond door den eigenaar. Het benedenhuis is verhuurd aan Mevrouw REIZI GER, voor f 18.42 per maand en het bovenhuis aan den Heer P. BIJVOET voor f 16.25 per maand. Eigendom van den Heer J. GROEN Az. Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen, op 10 Januari 1911. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van voor noemden Notaris aan de Breedstraat A 10 te Alkmaar. <53 Ui VAN FRIEZENVEEN. LAAT 67. Steeds voorhanden TAILLES, KNIEWARMERS, GEZONDHEIUSGORDELS etc. Uitgebreide sorteering zwarte en gekleurde WOLLEJf HOlïSEJf en SOKKEN. HOITTIL.ALKMAAR. AANBEVELEND.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2