Berger Medicinale Levertraan Id de Centraal Apotheek eo Drogisterij Betonwerk* Hollandsche Brood-en Beschüitbakkery KOORN's Koffie is dagelijks versch gebrand. Alkmaarsche Sloom Wasch- en Strijkinrichting. Appelbollen Boterbanket Wilt U Mta hoi? Hovis brood! Winterhandschoenen. Mej. M. SCHRIEKË^~ N.V. de Tijdgeest. G. VAN OS, IJiüiiiipip-Sislsdi. Overhemden, - Boorden, - Manchetten, Japonnen, Blouses, enz „ALKMAARSCHE CONFECT1EHANDEL", B Heeren DEMISAISONS. Bemi-TTlsters. JEKKERS. CAPES, waterdicht. Winterjassen, W interpantaions. KIN DER JASJES, kort en lang, in groote verscheidenheid. Laat 131 J. JBËh Wlllere, Alkmaar mm wm Koorstraat 43, Alkmaar. De echte blanke MIENT, ALKMAAR. Hollandsche Brood- en Beschuitbakkerij Voorloopige aankondiging. Hotel „DE RONKAM'' (Central) Overheerlijk gemakkelijk. mmiïiim Verkrijgbaar bij :r-£ smmm Directeur A. W. OP DEN WiNKEl Strijkv» asscheu van minstens f0.25 worden aan huis gehaald en gebracht, duur der behandeling hoogstens v|jf dagen. TELEFOON 445, Din, J. H* JACOBSE, X-tlk.JkJ'S? X12? .iLXjsK'.MAATI, J. A. NETTEN, J. A. NETTEN, Eerste Alkmaarsche Lunchroom. Houttil B 62. L. F. Frsnse-Meijer. Alkmaarsche Huishoud- en Industrieschool, Eerste hulp bij ongelukken, Loten en Polissen zijn op heden weer verkrijgbaar ge steld bij den HOOFDAGENT VieeschhoiiwerflSpekslagerij. Vanaf heden geregeld voorhanden: Rolpens, fijne Rookworst, en Hoofdkaas. Payglop 14. Wintefhagidschoewegi Van heden af verkrjjgbaar Rolpens Hoofdkaas. Rookworst, C BROMMER, MANTEL- en STOFFÊNMAGAZIJN zwarte en gekleurde Japonsfoffen, vertrouwbaar Bontwerk en Velveteens, Vulhaarden Vulkachels, Gas- en Petroleumkachels WILLEM VAN VUURE, void oot aan dB eisclien van zuiverheid, en smaak. e tl (A.FRANKENHOUT. Stompetoreu, (K VERWEEl. Opgericht 1842. Huigbrouwer straat No. 14. ALKMAAR Hiermede heb ik de eer aan mijne geachte cliëntèlen te berichten, dat ik met ingang van h-den mijne zaak heb overgedaan aan mijn zoon GIJSB. J. W. GOES, die ik, onder dankzegging voor de steeds zoo ruimschoots genoten gunst, als mijn opvolger beleefd aanbeveel. Hoogachtend JOH. GOES. Mij reflecteerende aan bovenstaande, heb ik de eer het geachte publiek van Alkmaar mede te deelendat ik van af heden de zoo gunstig bekende op denzelfden voet zal voortzetten en hoop door het leveren van steeds eerste kwaliteit en nette bedieningde gunstwelke mijn vader zoovele jaren heeft mogen genieten, waardig te blijven. Beleefd aanbevelend, GIJSB. J. W. GOES, Huigbrouwerstraat No. 14, Alkmaar. TELEFOON 292, Doggenaar's Bloemenmagazijn. Orchideên, Begonia's (Gloire de Lorraine), Cijclame, Clivia, Palmen, Araucaria, enz. enz. en £rWTEN5D^ 23cfs de Heeren W. ZAADNOORDIJK. J. BORSJES. J. SIEZEN. J. N. GROEN. W. C. DE BRUIJN. J. WALEAST. J. BIERMAN. Th. SCHOUTEN. DE WIJS BROERS. G. TIMMER. J. KEPPEL Coöperatieve Winkel. Th. SCHELLINGER. L. ELZAS. J. KNAAP. J. BRUIJN. Opgericht 1808. Fnidsen 61-62. Na het gebruik. gebruik Het maakt Bet bloed jong. Voert bet sneller door de aderen. Maakt de wangen rond en geeft daaraan een kleur, terwijl bet bovendien een vale gelaatskleur verandert in een frissche, jeugdige teint gooit opgewekton moed en frisscbe levenskracht. Het ver- drijft onaangename humeuren en zwaarmoedigheid, luste Wilt een briefkaart wagen Zoo ja, schrijft dan dadelijk en vraagt gratis monster aan MAX DULTZ, Berlin S. O. 33 PosTfacb 612. Speciale inrichting voor: Appelsteeg 1. Telef. 147. Banketbakker. Appelsteeg 1, Telef. 147. Banketbakker. Eene groote sorteering Grootste keuze Dames- en Kinder handschoenen. Glacé-, zeemleer-, castor-, imitatie zeemleerimit. peau de suède wollen-, gebreide-, zijden, gevoerde en tricot Handschoenen. RECLAME-HANDSCHOEN 40 ets. Witte en gekl. SCHNIESTERN WOL voor Mantels, Baretten en Mutsen met patroon. Berichten de ontvangst van eene groote collectie leeren Ceintuurs elastic Gespen DassenStrikken Shawls, Kragenschöner, Jabots, Ru ches enz. Tevens in voorraad, alle soorten HOUTTIL, Telef. 50. TELEFOON 3XTO. 247 Steeds voorradig de laatst uitkomende Nouveauté's in DAMES- en KINDERMANTELS, MANTELCOSTUMES COSTUUMROKKEN, BLOUSEN, GEKLEEDE COSTUMES, JUPONS, HANDSCHOENEN, KOUSEN enz. Speciaal adres voor Ondergeteekerule beveelt zich aan voor de leveling van in de nieuwste systemen tot de billijk&te prijzen. Het plaatsen en insluiten van HAARDEN wordt spoedig en goed in orde gebrarht. Behalve VULKACHELS enz. vanaf d« goedkoopste soortenlever ik als eenig Ver tegenwoordiger de Haarden van JAN JAAKSMA en Ulftsche Ijzergieterij in stijl, waarvan steeds groote voorraad voorhanden is. MIENT 4-8. Bij ondergeteekenden zijn te bekomen BETOS' BUIZENT, om door dammen te leggen, volgens model van het waterschap DE SCHERMEER. Tevens alle andere Betonwerken tegen lagen prijs. ONDER AANBEVELING, Speciaal adres voor FIJNE BLOEMWERKEN. In de maand Jannari 1911, tijd en plaats nader te vermelden, zal in het openbaar worden verkocht de te Hoorn van ouds bekend staande bloeiende zaak met CAFÉ-RESTAURANT (waarin gewaarborgde ver gunning), UITSPANNING en STALHOUDERIJ, alles zeer gunstig gelegen aan de Nieuwe Veemarkt, tram en tegenover het station der H. S. M., uitstekend aan geschreven bij H.H. handelsreizigers, binnen- en bui- tenlandsche kooplieden, alsook in het buitenland als familiehotel. Voorts twee groote in de nabijheid ge legen STALLEN waarin plaatsing voor Rijtuigen, 120 paarden en berging voor hooi. Te zamen ter grootte van 0 aren 10 centiaren. Het gebouw bevat 19 Logeerkamers, Conversatie- en Eetzaal, Woon- en Dienstbodenkamers, Keuken, Kelders en is voorzien van vele gerieflijkheden. Op de gezamenlijke perceelen kan f 20.000 als le hypo theek gevestigd blijven. Inmiddels uit de band te koop. Te bevragen bij den Notaris F. L. BOOIJ te Hoorn. i," GRL'TT ERIJ HET WITTE PAARD A is een uitnemend voedingsmiddel in gecondenseerden vorm om de energie te vermeerderen. De meeste spijzen vragen te veel van de vertering, waardoor verklaard wordt dat zooveel menschen aan storing der spijsvertering lijden. Kola-Dultz daarentegen is een voortreffelijk voedingsmiddel, dat niet alleen weinig van de spijsvertering vergt, maar deze tegelijkertijd gemakkelijk bevordert en regelt. Door bet gebruik van Ko.la-Duitz verkrijgt men eveneens eene gunstige uitwerking der gebruikte spijzen en worden de organen in staat gesteld tot opname van het voorbanden zijnde eiwit en pbospbaat. Uwe bezwaren zullen verminderen, wanneer U Kola-Duit?, gebruikt. Een verhoogde toevoer van het bloed voedt en sterkt bijzonder hersenen en zenuwen. Alle organen worden op deze wijze krachtig en bieden meer en beteren tegenstand aan iedere ziekte. loosheid en zwakte, zoomede de tallooze droomen en schimbeelden, die zich bij tragen bloedsomloop, slechte spijsvertering, overspannen der zenuwen kunnen voordoen. Wij noemen onder meerslabeloosheid, hoofdpijn, spoedig vermoeid zijn, oorsuizing, beven, matheid, bloedsaandrang, etc. etc. Ik ben bereid U als overtuigend bewijs eene voldoende hoeveelheid Kola-Dultz gebOöl gratis te zenden. Duizenden menschen. die op deze wijze Kola-Dultz hebben leeren kennen, zouden bet voor geen goud ter wereld willen missen. Ik zou met de steeds vrijwillig inkomende tevredenheidsbe tuigingen dagenlang de kolommen dezer courant kunnen vullen. Briefkaarten naar Duitsehland kosten 5 ent. en brieven 121/2 ent. H n dagelijks verscl». 16 cent per on*. Telefoon 380. Payglop 14, LEERLINGEN die deel wenschen te nemen aan de Cursus kunnen zich tot 7 November aangeven. Lesgeld f ÏO, Inlichtingen geeft de Directrice M. W. ARBEITER. J. TERWEIJ, in de Vleeselilionwerij en Varkeuwslsigerij,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3