AMSTERDAM. Nleuwendijk 227 b|d. Dam. lie nieuwste en beste WICHERT BUISMAN, RLÜ I 8AFE-LOKETTET Boterspeculaas P. OUBES, Ridderstraat. Alkmaar. If. Ide Bakker Dz., Kleeding naar Maat. DEM1-SA1S0NS RATINÉ COLBERTS (Bonkers) vertegenwoordigers. NICO VAN VUURE. S. DORREGEEST-KOSSEN. DENIHAAG. ROTTERDAM. SNEEK. Alle Dames, die onze Magazijnen bezoeken staan verbaasd Alle Dames, die ook andere Magazijnen bezochten constateeren Alle Dames, die in onze Magazijnen Dames- en VOORDAM XX, Lage prijken* Oreete vMrraaif, In de Magazijnen voor Werktuigen eo Gereedschappen van Landbouwwerktuigen. Dijk* Alkmaar* Dijk, J, A. NETTEN, Kerkplein 4, Alkmaar. 1. BAKKER Dz. /Xndergeteekende bericht dat zij eene ruime keuze in de nieuwste modellen voorhanden heeft. Aanbevelend, Tuinstraat 21. G. B AKKER-UITENBOSCH. Combinatie A. KREYMBORG Co., Alkmaar. Int- Com Telef-185. HEEREN- en KINDERKLEEDING, MANTELS en STOFFEN. Eerste Klasse inrichting voor Een der grootste Maatschappgen voor verrekening tegen Ongelukken en Wettelijke Musisprake® lijk head vraagt \oor Hoorn, Alkmaar en Omstreken, actieve, goed ingevoerde Hooge provisie, eventueel vaste toelage en krachtige steun verzekerd. Br. 0. Y. 7105 Opr. Haarl. Courant. Zaadmarkt 50 Alkmaar. Dames- en Kinderhoedenmagazijn, Houttil. A Woltering Wackers, Mient 10, Alkmaar. ■58» Woltering Wackers, Mient 10, A kmaar. over den grootjn goederenvoorraad. steeds, dat onze voorraad en sorteering alle anderen verreweg overtreft. Kinder-Confectie koopen weten, dat onze goederen solide, elegant, goed passend, en in verhouding tot de prijzen, ongeëvenaard goedkoop zijn. De groote en steeds stijgende omzetcijfers onzer firma bewijzen, dat wij de belangen onzer geachte cliëntèle in het oog hebben. Men kan dus nergens beter koopen dan bij hoek Oudegracht en Ridderstrast. DAGELIJKS VERSCH FIJN GEKRUIDE SPECULAAS GEVULDE SPECULAAS. ruime sorteering Chocolade en fijne Bonbons. TE3IJEïF'00]!Nf 5306» J. DE WIT Dz. P. J. BOOM. L. M. J. PALEARI, P. DE LANGE P.Bz. bericht de opening met 1 November a.s. van hare volgens de laatste en hoogste eischen nieuwgebouwde van gewapend beton, waarin geplaatst een aantal geleverd door de N.V. „Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken" te Dordrecht. De huur der loketten bedraagt f 12.per jaar, f 5.per kwartaal en f 2.50 per maand. Zij zyn 12 c.M. hoog, 30 c.M. breed en 45 c.M. diep. Voor grootore loketten speciale voorwaarden. Tevens bestaat gelegenheid tot het geven van fondsen in OPEN BEWARING HIP Vraagt Prijscouranten. beveelt zich beleefd aan bij H.H. Notarissen, Bankinstellingen, alsmede particulieren, voor taxatie van vaste goederen. GROOTSTE MAGAZIJNEN VAN; De HERFST- en WINTER-COL- LECTIE^ voor Kleeding naar Maat is thans geheel compleet. f 4,90, f 5,90, 1 6,50, f 6,90, f 7,50, 1 8,— en hooger met stijging van ongeveer één gulden tot f 32, ZWARTE MANTELS 9>/s—1174—127i—13V2—14—:15 tot f 40.— GEKLEURDE MANTELS KERKKACHELS VULKACHELS GASKACHELS VULHAARDEN GASHAARDEN LUXEHAARDEN Nogmaals mank ik de Dames attent op onze uitgebreide collectie zoowel in de fijne als in de goedkoope genres. WOLTERING WACKERS, Mient 10, Alkmaar. WOLTERING WACKEltS, Mient 10, Alkmaar. WOLTERING WACKERS, Mient 10, Alkmaar. WOLTERING WACKERS, Mient 10, Alkmaar. WOLTERING WACKERS, Mient 10, Alkmaar. WOLTERING WACKERS, Mient 10, Alkmaar. Bieten- en Stroosnijders. BANKETBAKKER en KOK, APPELBOLLEN. BOTERBANKET. COMMISSIEtot SPIJS- UIIDEELING te Alkmaar bericht, dat do sell rij vin gsbi Ij et t en aan de ingezetenen dezer ge meente zullen worden ingezonden. -iij herinnert er aan dat des winters aan zeer vele gezinnen driemaal per week een voedzaam warm middagmaal wordt verschaft en doet ook thans weer eea beroep op uw weldadigheid om ook dezen winter weer in de behoeften van velen te kunnen voorzien. Alkmaar. October- 1910. M. PREIJERVoorzitter. C. J. REIZIGER, Secretaris. W. H. J. HELLING, Secretaris. NoordMlandsch Landbouwcrediet, Kookpotten. Krielprakkers. OHHSTEDB 40, 50 en 60 ets. per 5 ons. Appel steeg 1 Telef. [47. Banketbakker. MEM" LOOPE vanaf de LAAT de U8I>I>ï:!£- STRAAT in naar het Goudmagazijn van P. OÜDES, daar vindt men groote keuze Juweelen voor oud. GOUDEN OORIJZERS, GOUDEN ARMBANDEN, KRUISEN en KETTINGEN, TROUW- en VERLO VINGSRINGEN. AANBEVELEND, a Dames- en Kinderhoeden (CONFECTIE) f3,90, f4,50, f4,90, f5,90, f 6,25 tot f 15,— 4.90—5.40—5.90—6.25—6.90—7.50—8—9.25 10 tot f 28.— é~'i ïl> 4 a A a rn *a jv k> rai "VA "VA V "i&x ri hl B O O 1 E h O U 1 E E It 1 N O. en EMU AANBEVELEND,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4