13, Laat 123 Lijnzaadk oeken, MERK (TC) Algemeene Maatschap pij van Levensverzekering en Lijfrente Firma A. en B. SCHMEINk, Borstplaat c Een VELO-WASCHMACH1NE DAMES H OEDENM AG AZIJ N Firma H. LIND, Mient. gegarneerde Dames- en Kinderhoeden, Bieten- en Stroosnijders, Koeken- en Graan brekers, Meelmolens, Alle soorten PLOEGEN en EGGEN. GEBRs. SCHENKE - ALKMAAR. Vraagt BROMMER's Gesmolten Koevet Niervet. R S, STOKVIS t ZONEN Ltd. ■OEF. ei) Soyaboonenkoeken merk W. L C nderlinge Hypotheekbank te Amsterdam. N.Y. Laat 96, tak Boterstraat, Tel. 424. Prachtige, Reinigingssto* m ftcetyleeogas EOTTERDfllït. Steads voorhanden zuivere murwe |MFj| KÏS if 1 £gky WESSANEN LAAK, LÏJNZAADKOEKEN, Spuiwtraal 250, Telefoon inf. 200, Amsterdam, Magazijn van Ziekenverplegmgsartikelen. DRA!Stt!A-vAN-VaiKE!iBURG'S--1 mLEVERTRAA) J. A. NETTEN, O KFWABBCKElNr ZAADMARKT C 72, ALKMAAR. Hypotheekbank voor Nederland A. GOEDE Dz., Kennemerpark 24,Alkmaar. Steeds voorradig een buitengewoon groote keuze in zoowel in de elegantste als ineer gewone soorten. Prijzen billijk Afwerking onberispelijk. im9 Heereit kleed ing sraaat* maat- - Nationale Hypotheekbank, WiNTERCURSUS is 3E5C -W. VBT, Wilhelmisi^ Botsmboter 30 G&nt per half K*G* Filiaal „WiLHELMINA", J, VAN DER VEEN, Ztsidschapwotide. Wadr een EIEREN bijy a 412 c?>ta per «tuk. HYPO I HEEK 4 PROCfNT. Vraagt Prijscourant. AFDFJFLING GAS EN WATER. Fabrieksmerk gedepoaeerd vata Koog a. d. Zasr. &A1 m A m i WORMERVEE R, Koninklijke Fabrieken. te A MSTBBDA3I ÖJiiurak 74. 1 25 17 08 24 65 29 59 19 68 21 75 25 46 30 19 56 27 26 82 61 23 28 13 26 46 32 16 35 22 95 80 67 86 47 04 83 4» 42 1 40 27 42 85 05 41 88 35 84 44 14 59 1)0 45 82 99 40 20 46198 46 66 61 58 94 42 Breukbanden, Elastieken Kousen, Buikgordels, Kunstledematen en Orthopedische Apparaten DAMESCORSETTEN, uitsluitend op maat. Uitgebreide sorteering ZIEKENWAGENS, ZIEKENSTOELEN, RUSTBEDDEN, KAMERCLOSETS, BEDTAFELTJES, enz jgsjg- vraag prijscourant. LEEUWARDEN Appel steeg 1. Telef. 147. Banketbakker. voor Nederland. Geen ergernis over hst wegraken, geen onaange name geen reuk. morsboel, geen slijtage, geen roesten- De huismoeders die «e gebruiken, bevelen ze u gaarne aan. Wordt met xwee jaar degelijke schriftelijke garantie verkocht. "Wordt op aanvrage, hetzij per briefkaart of mondeling, gaarne op proef gezonden, zonder verplichting tot koopen. Eens geprobeerd, is men kooper. Voor iedereen a contant ea op afbetaling verkrijgbaar. lederen Vrijdag en Zaterdag van li 1 uur met de VELO-W ASCHMACHINE in het filiaal Verstrekt GELD op Eerste Hypotheek op billijke voorwaarden zonder vooruitbetaling van rente en geeft 4 o/0 Pandbrieven uit in stukken van f 1000, f 500 en f 100. A.ijïs.Twa: Ft AADMARKLT O 79, GROOTB VOORRAAD GRONDIG en BILLIJK ONDERWIJS op: Viool, Mandoline, Fluit, Clarinet, enz. Nieuwe BES'iE?., nieuwe FRAMBOZEN en prima INM AAK-BRANDEWIJN, bij Wed. A. ZUURBIER—DE WIT. Bj. W S. SCHILLING!, „Noorderbank" te Alkmaar. onder leiding van een Engelschman. November tot Maart Het eenige speciaal adres voor alle soorten MABKTJAS^EN, YEFKOOPFRSKTELEN, STOFJASSEN voor kantour, fabrieken ma- giz i KAPPERSIASSEN, BANKETBAH- K1RSBUIZEN, Sl.AGERSJANSEN, K!'UI- DEN IËGSJ ASSEN, MACHINISTPAKKEN, KETELPAKKEN, MANCHESTEKJ ASSEN, SCHILDEKSHEMDEN, ZETTEHSKTELEN, SPORT H E M D EN, 1) 1! 1LLEN BROEK EN FIF.TSBROEREV en alle soorten soliedo GEMAAKTE WERKMANSGOEDEREN, Langestraat, Alkmaar, tegenover de flrni? A. J. ELZAS ZOON. HHp" Vraagt uitsiuifend JOHANN VV. C, KROON, Werkoopl men/ Door aflossing van een groot bedrag komen er weer gelden vrij voor Eerste Hypotheken Uitsluitend lande rijen. Voor huizen 41/4 i\ 4i/2°/o- Bijzonder gunstige voorwaarden. Br. lett. D 165, bureau van dit blad. Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot mijne stoomfabriek „de Wachter", om zich van de zuiverheid te overtuigen. WAND- en VLOERTEGELS Uitgebreids sorteirir g Firir a W. F. ST. 3EL ZOON - ALKMAAR. - Opgericht 1765. Voedert uw VEE met de zuivere murwe merk „Ster" en W. L. uitmuntende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. EERE-DIPLOMA Parijs 1900. NEGEN GOUDEN MEDAILLES. DE ALKMAARSCHE - 8TOOM-STEENHOUWERIJ- Fn-m*. W. F. STOEL ZOON levert Mie soorten HARDSTEEN. ZANDSTEEN en MARMERWERK. Goedgek. bij Koninklijk Besl. van 1 Nov. 1880, No. 28. DIRECTEUREN E. W. Scott» J. F. L. Blankenberg en Mr. J. van Schevichaven. Hoofdinspecteur voor Nederland: P. A. ADAM A VAN SCHELTEMA, Weteringschans No. 117, Am»terdam. Inspecteur voor Noord-Holland: P. L. THIERENS, Johan van Vlietstraat No. 83, Haarlem. JAARPREMIE per 1000. verzekerd kapitaal. Ouder dom. Betaalbaar na het overlijden met premie betaling gedurende: Betaalbaar direct na overlijden of op den leeftijd van: het geheele leven. 20 jaren. i& jaren. 65 jaren. 00 jaren. 55 jaren. O j Agent voor Alkmaar en Omstreken de heer H. J. HAASBROEK, Luttik Oudorp 61. Specialiteit in het vervaardigen van Te Alkmaar uitsluitend verkrijgbaar bij A. H. TELJER, Apotheker. 16 en 18 ets. per ons. Gevestigd te Arnhem. Opgericht in 1896. 58 onmisbaar in een huifgesin waar men prijs stelt cp een hagel witte wasch, zonder te moeten boenen of fclsekpoeder te gebruiken. Za werkt zóó gemakkelijk dat een zwakke vrouw, seïfs een kind. zittende do wasch kan doen. Men waaeht er het fijnste zoowel aia het grofste goed mede, vitrages zoowel &1» wollen dekens. Geen wi»cfc wordt zindelijker tn onschadelijker voor de gezondheid behandeld, dan wanneer men hem wsscht met een Velo Wapclimachine. Inlichtingen voor Hypotheken en Pandbrie ven bij den AGENT, den Heer Aanbevelend, K. SCHOON®, Direeteur. door H. A. MAAS, Dir. Sted. Orkest en Muziekschool, Spoorstraat 5 8. -"-Avr'cgjïys; EX Diploma N. T. V. - GEESTERSINGEL E 32. beveelt zich aan tot het geven van PIANO-ONDERWIJS. Amsterdam, Heerengracht 465. Opgericht in 1861. Gestort kapitaal t 400,000, Reserve575,060, Gestort waarborgfonds 4,000,000, Bedrag «Ier uitstaande hypothe caire leeningen opSOJuni 1910 f37,624,071,635 De Bank verstrekt GELD tegen hoogstens 41 /2 O/o met 1 0/„ provisiebrengt geen schattingskosten in rekening, wanneer een leening tot stand komt. Inlichtingen te hekomen bij haren agent Mr. K. A. COHEN STUART, Langestraat 74b, Alkmaar. De DIRECTIE bericht, dat de COUPONS der :U/2 pCt. en 4 pCt. PANDBRIEVEN met uitkeering ver vallende 1 November 1910, vanaf dien dag betaalbaar zijn, o.a. hij de Arnhem, 17 October 1910. DE DIRECTIE. Conversatie Correspondentie etc. Prijs voor geheele cursus f 12. Aanmelding onder fr. br. P 173, bur. dezer courant. (voorzien van het Rijkscontrölemerk), Men lette nauwkeurig op het adres TERDIJK hebbenden 19 October (duizend Het DAGELIJKSCH BESTUUR van den Polder GEESTMERAMBACHT (00S- en MOLENGEERSEN) maakt aan belang- bekend, dat in zijne vergadering van den 1910 is uitgeloot No. 3, groot f ÏOOO.— gulden) der leening ten laste van den Polder, aangegaan den 1 Juli 1905, groot f ÏIOOO.goedgekeurd bij besluit van Heeren Ge deputeerde Staten van Noord-Holland, dd. 26 October 1904, No. 17, waarvan de betaling zal plaats hebben den 1 Januari 1911, ten kantore van de firma DE LANGE DE MORAAZ, Breedstraat te Alkmaar of bij den Penningmeester van den Polder, den Heer C. BRINKMAN, Burgemeester van en te Noordschar- woude. Het Bestuur van voornoemden Polder, De Voorz. D. DE GEUS Dz. De Secretaris M. KROON Cz. notaris te ALKMAAR, is voornemens op Donderdagen 27 October 1910, bij opbod, en 3 November 1910, bij afslag, telkens des middags 12 uur, in de Landbouwsocieteit Ceres" te SCHA GEN, in het openbaar te verkoopeu do aasééngelegen BOERENPLAATS te Wie- ringerwaard aan den Westfrieschendijfe, tien minuten gaans van de te slichten spoor weghalte van den aan te leggen spoorweg Scharen—Wieringen bestaande uit HUIS, BOET en Ei!F, WEI-en BOUWLAND, samea groot 4.43.20 II.A. De voor tuinbouw zeer geschikte plaats is in huur bij den heer SCHRIEKEN en eigendom van den heer D. Jz. KAAN, te Anna Paulowna. Inlichtingen worden verstrekt ten kantore van ge noemden notaris aan de Oudegracht 289 te Alkmaar. Breeder bij biljetten. notaris te Zuidscharwoude, zal op DINSDAG 8 NO VEMBER 1910, des avonds 5'uur, in de herberg „de Roode Leeuw", aldaar, pnbliek verkoopeu, ten verzoeke van den oud-notaris l)UK 9.11 Een HEERENHUIS met druivenkas en grooten TUIN, benevens OVERERF, aan den Straatwegen VAARWATER, aan den Langendijk te ZUID SCHARWOUDE, Kadaster Sectie C, nummers 1635, HUIS en TUIN, groot 26 aren 73 centiaren, 1656, TUIN, groot 3 aren 30 Centiaren, gelegen op 20 mi nuten afstand van het Spoorwegstation, van waar Schooltreinen dagelijks op Alkmaar rijden, terwijl in de gemeente Steenkoolgas is en Intercommunale Te lefoon en het perceel ook zeer geschikt is voor Zie- keninrichting, Fabriek of dergelijke, en BOEIHCIS houden op WOENSDAG 9 NOVEMBER 1910, des voormiddags 9 uur, in gemeld heerenhuis, van HUISRAAD enzoovooi'ts. Nader bij billetten omschreven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 7