Alleen Grunwald's Ideaalkoffie voldoet aan ALLE eischen, door fijnproevers en zuinige huismoeders gesteld. Drinkt daarom alleen GRUNWALD's IDEAALKOFFIE. Stoomkofliebranderij en Thee-Import. M. A. GRUNWALD ZOON, - HELDER. £»o3a Ai 1 Axa.^»XiEoliei.xxdsoüb.e Ba,verl>l of»m Nederlandsche Grondbriefbank. 4'|ü pCts. Obligatiën (Grondbrieven) Veevoeder- Werktuigen. Lijnkoekbrekers 4 vette Koelen Wie zeker wil zijn mm Is niet Ie verbeteren!! Wacht IJ voor namaak!! Overal verk.rIj ^baar Molenaars zuiver Poiiiï Gries, li cent p. Kil. Landbouwcrediet, rm mm m wp m JL ML mm M sS Ki ±m «F. iülnd. JÖCas., Bontwerker, Mient 1-3. ra ui-1 iiiiipfi! u Ann „FORS" Licht- en Zuiggas-, en Benzinemotoren, Stoommachines en Ketels. GÉBRs. KUIPER, Koningsweg 19-21-23. VENSTER- en SPIEGELGLAS en alle andere soorten glas. Rttys' Tandpoeder Ruys' Mondtinctuur Lijsten, Spiegels, Mmnten, ens. STRQO- en WORTELSMIJDERS. Breed 28, Hoorn. Gang der werkzaamheden Breed 28, Hoorn. Amsterdam, Hoeren gracht 495. Graan- en Boon en brekers, Veevoederkookpotten. Horschmachines, Ros- en Wanmolens. in de Mafazijnn vin Werktuigen 5 Gereedschappen van Landbouw-werktulgen. Dijk. Alkmaar» Dijk* SOMMELSDIJK. de echte te ontvangen lette er op, dat elk blokje voorzien is van den naam ,,üi£»CïGI,s en het fabrieksmerk „Kruis- ster". 1 Slechte Schrijvers^ tn 15 lessen goed loopend schrift Portorico teas en Maryland tabak 9 per heel pak 2$ cent. per half pak ii cent. Haarichuwing loleurollen, Kronen, Taatsen en Metalen Potten voor molens. Repareert Fabrieken, Poldergemalen, enz, Groote voorraad. Concurreerende prijzen. Directe levering. Firma A. F. KEKREBIJN, Gestoomd wordt iederen werkdag. KARPETTEN, VLOERKLEEDEN, DEKENS, BEDDEN worden 1 a 2 maal per week gestoomd. GriBDIJNEN alle dagen en opnieuw geappreteerd Stoomgoederen en zwart te verven rouwgoe ren dus desverlangd binnen 2 uren. De laatste uitgebreide verbeteringen maken de vlugste aflevering i gelijk, zooals slechts de beste en modernst ingerichte fabrieken vermogen. Zwart wordt iederen werkdag geverfd. Alle kleuren blauw worden 's Maandags geverfd. rood 's Woensdags n bruin en groen Donderdags en Vrijdags geverfd. andere kleuren en zijde Zaterdags en Dinsdags Aanbevelend, Uw dw. dnr., DEPÓTS: Te Alkmaar, Gez. KAAN, Langestraat. ij Bergen, J. VRASDONK Dorpstr. Eg mond aan Zee, G. FOOR. Heiloo, P. DE GROOT. Dirkshorn, P. WINK. St. Pancras, J. WAGENAAR Kz., in Manufacturen. Broek op Langendijk, J. BAK Cz., in Manufacturen. Zuid-Scharwoude, Firma C. W. BöTTGER. B Warmenhuizen, A. SöTEMANN. X3N7 A X-, *7. ge-li een smakelijk en krachtig t nt bijt. npeciaal aanbevolen voor kinderen, borstaders Dg Maatschappij Noord-Holland Hoofdkantoor en suikerzieken. Aanbevolen door B.B Doctoren. Fabrik aten, LA iï 161 O ader contröïe van liet Pharmaceutic!)-Laboratorium M. J. SCHOUTEN OE^E, Apotheker Scheikundige, Koorstraa t 47. tegen den koers van IOOV4 pGt L. P. DE STOPPELAAR, 7,. H. A. J. BAANDERS, Dtrecteuren rs Vraagt Prijscouranten. HOOFDPRIJS: PAARDEN, RUNDEREN, VARKENS enz. Trekt 2 November 1910. S. BAKKER De., Leer aar 3 n het schoonschrijven, GEDEMPTE NIEUWESLOOT No. B 24a is filet te overtreffen. Zie di prijscourant in elk pakje. Ut es den naam Ol den kott. DEPOSITO RENTE 3x|a ®|0 A an leggers v*n Electrische rijtuigverlichting lichtverbruik voor 2 lantaarns - 4 ets. ptr nar Aanbevelend, GEBR. GUNDER Rustenburg. iLFLTm.E:X.£IN V^IX^I-SFXOXJXVJESI^r De grootste keuze in meest, eigen gemaakte Pelterijen, zoowel in de fijne al« meer gewone soorten, is bij Reparation. Mot zuivering. 3RP" Aiie pelsartikelen, dezen winter bij mij gekocht, kunnen den volgen- den Zomer gratis ter bewaring gebracht worden tegen mot en ander bed er 1 vervaardigt s HANDBLi TÏSS Marmerglas TOor reclameplaten en«. TUINDERSGLAS (één-ruiters). De BANK geeft uit groot f 1000.f 500.— en f 100. - met coupons pet- 2 Januari en 1 Juli, gecertificeerd door de Centrale Trust Compagnie, VEBKBIJGBAAB bij de firma's DE LANGE k DE MORAAZ te Alkmaar. FRANS MIDDELHOFF te Purmereud CAKEW THE BENTALL' ÖÏL CAKE MILL MARK O.C3 MOUNTED ON SHORT LEGS FOR DELIVERING THROUGH FLOOR voor hand- e 11 dry fkracli 1. Or ooi e voorraad. I.age prijzen Ohmstede voorts Goedgekeurd bij Kon. besluit 29 Jan. No. 6. 60 cent per lot. 11 h i 6.00. ,s""~ 4 Nov. 1909 zijn van deze verloting alhier ge- Vallen de volgende prijzen 8ste prijs Bonte vaars, no. 7372; 10de prijs, vale Os, no. 7385; 45ste prijs rijwiel, no. 10406; 69ste prijs, vet varken, 110. 11269. LotenhandelJ. TKRWEI.I z., Koorsti-aat - Alkmaar, Telefoon Nr. 434. 1A6SI BOUILLON-BLOKJES AMSTERDAM. ALOM VERKRIJGBAAR. Prima Kwaliteit'- Kindermeel Semarang, 3 Sept. 1910. Mijnheer, Hierbij betuig ik gaarne dat ik met UOl/KNAlll'S MEEI. begonnen bon, toen mijn kindje's maag en ingewanden door een zeereis van 4 weken totaal in de war waren, dat ze door 't gebruik van bovengenoemd Meel weer geheel in orde kwam en ik het nu nog ge bruik met uitstekende resultaten. Ik kan dit Meel zéér aanbevelen. Hoogachtend, R. VERSTEEG—KELLER. SOORDHOLLASDSCH HOOFBKAATOOR ALKMAAR, Voordam C 11. Agentschappen: ROORJi, i:\KIIIIZE.Y, Kaasmarkt 16. Westerstraat 6. EEIDEBf, V(f KA V E.Y IIA CAE, Kort Rapenburg, hoek Breestraat. Molenstraat 45. DELFT, ROTTERDAM, Koornmarkt 99. Leuvehaven 107. KapitaalTwee niillioeii Gulden, waarvan geplaatst en volgestort f 1.500.000. De YENNOOTSCHAP verleent Credieten, neemt gelden In déposito, belast zich met den aan- en verkoop van effecten en coupons, sluit l>elee« ningen en prolongation en verricht verder alle werkzaamheden tot het kassiersvak behoorende. Staat op 30 September 1910. Loopende Credieten f 5.170.630.721/2 Deposito's1.393.652.20 Reserve217.853.92 ■Jhr. Mr. P. VAN POREEST, J. F. MOENS, Vice-President-Commissaris. Directeur. Daar de verpakking onzer KlYAMMJPPEES DE VRIJ, veelveeldig wordt nagebootst om Kinapraeparaten van andere herkomst aan den man te brengen, wijzen wij er op, dat roods doozen, zonder den naam Nanning, doch alleen voorzien van het woord „Kinadruppels", YIET uit onze fabriek afkomstig zijn. Men eische daarom steeds Dr. Y«inning's Kinadruppels! Alom verkrijgbaar a f 0.75. EEN FLINK ItEllUAR van PARTICULIERE INSTELLING ter plaatsing voor Eerste Hypotheek tegen billijke voorwaarden en renten op Landerijen en solide Huizen. Inlichtingen bij C. DOORN Jr., Breedstraat, hoek Diggelaarsteeg, Alkmaar. taste- ut Sii tegen sterk concurreerende prijzen. Zaadmarkt 61-63-65, Fnldsen 46-48

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 8