STADSNIEUWS. BUITENLAND. UIT E'GMOND AAN ZEE. Vergadering yan den Raad' van Dinsdagavond 7 uur. Ingekomen stukken: a. een besluit van Ged. St. goedkeurende de in de vorige vergadering genomen financieele besluiten; b. Prov. blad waarbij tot zetter van 's Rijks belas ting is herbenoemd de heer G. v. d. Schinkel en be noemd de heer H. Conijn ter vervanging van den heer R Gouda die bedankt had. e. mededeeling dat de tol voor 5 jaar is verpacht tegen 2158 per jaar. Een en ander wordt voor kennisgeving aangenomen. Op een aanvrage van het Burgerlijk Armbestuur om een' tijdelijk voorschot van 8Q0 uit de Gemeen tekas wordt; daar de Raad van meening is, dat de Gemeente die zelf hiervoor moet leenen, rentebetaling overneemt van een zelfstandig lichaam, dat een vaste subsidie geniet, waarvan aan Ged. Staten mededee- ling moet geschieden, zoodoende eene verkapte subsi die-verhooging plaats heeft. Afwijzend beschikt. De woningverordening is nogmaals teruggekomen van Ged. St., die aan alle bezwaren tegen de verorde ning zijn tegemoet gekomen, met uitzondering van de bedstede-deuren, die moeten doorloopen van den vloer tot zoldering. De heer Zwaan vindt het wenschelijk de vorige be sluiten te handhaven, daar de verdeeling van de ka mer met zulke hooge deuren geen verfraaiing zal zijn, terwijl bij een kamer met balklagen de deuren niet ge opend kunnen worde.n. De voorzitter stelt voor toe te geven, daar Ged. St. reeds zooveel tegemoet zijn gekomen. Aldus wordt besloten. Tegen stemden de heeren Zwaan, Conijn en de Groot. Als onderwijzeres belast met het geven van herha- lingsonderwije wordt aangewezen mejuffrouw H. de Boer. Als hoofd der bewaarschool wordt wederom voor één jaar benoemd tot 31 December 1911 mejuffrouw Th. Verhoeven. Nadat post voor post besproken is, wordt de be grooting 1911 vastgesteld1 in uitgaaf en ontvangst op 48657.31. Hieronder valt op te merken dat: in uit gaaf a. de jaarwedde van den gemeente-opzichter ver hoogd wordt tot 225. terwijl KI. Wijker wederom voor één jaar wordt aangesteld; b. de Gezondheids-Commissie 84.83 meer eischt; c. de subsidie aan de Alkmaarsche Ambachts school is gebracht van 25 op 20, en die van de Alkmaarsche Huishoudschool van 20 op 10. In ontvangst: a. voor onderwijs subsidie wordt gevraagd 6300; b. voor gemeentehuishouding van provincie en rijk ieder 800 subsidie wordt gevraagd1; c. een geldleening zal worden aangegaan van 1800, tot dekking van bouw arrestantenlokaal, met bergplaats, welke geplaatst wordt onder een dak met, or. in t verlengde aan de westzijde van de bewaar school Kosten vallende op uitbreidingsplan Verplaatsing lijkenhuisje, waarvoor reeds' 230 van grondverkoop is aangewezen. De begrootingen van de armbesturen worden goed gekeurd. Op de begroeting van 't Burgerlijk Armbe stuur komt voor 2700 subsidie van de gemeente en sluit in ontvang en uitgaaf met 3271.30. Bij de rondvraag wees de heer van Hall op den slechten toestand van den tolboom, de heer Zwaan op de slechte bestrating van de Schinkelstraat, de beer de Graaf op den ingereden weg naar de gasfa briek. De voorzitter zal aan al deze opmerkingen aan dacht schenken en overwegen wat te doen, er dient evenwel rekening met de financiën gehouden te wor den. De heer de Groot vraagt of de door den heer Pranger teruggegeven tolgelden, niet in plaats van aan tolgaarders aan de gemeente terug betaald had den dienen te worden. i't De voorzitter meent dat Job de Vrij bij de inschrij ving niet wist dat hij nog procenten moest betalen, ergo heeft de gemeente hier geen schade geleden. Wat de inschrijving van Ruigewaard! betreft, hier omtrent is hem niets bekend. Hij spreekt echter de v cnsehelijkheid uit over dit onderwerp nog niet te de- ba tteeren. De heer Middelkamp wil de pomp bij de Bewaar school opruimen. De voorzitter zal dit in de verga dering van B. en W. behandelen. Daarna werd de vergadering gesloten. UIT OUDORP. Onze predikant dr. J. Lindeboom ontving toezeg ging van beroep naar de Ned. Herv. Gem. te Berkhout en naar die te Stom pet-oren. UIT OOST-GRAFTDIJK. In de plaats van wijlen den heer K. van der Meer is tot. kerkvoogd van de Ned. Herv. gemeente alhier be noemd de hoer S. van Lith. OUDE NTEDORP. 't Is omstreeks een half jaar geleden dat het uur werk, in den toren alhier, zijn dienst weigerde. Sinds dien hebben we het zonder tijd moeten red den, Wat voor de inwoners een groote last was. Doch heden zijn wij weer in het genot gesteld van een plaat selijken tijd. Een prachtig nieuw uurwerk, dat er in alle doelen even fijn uitziet, geleverd door den heer Spruit te Alkmaar, is gearriveerd. Als dat uurwerk zoo goed gaat als het er uit ziet, kunnen we tevreden zijn. Was er voorheen enkel een uurwijzer, nu is er ook een minuutwijzer aangebracht. Moest het oude uurwerk eiken dag worden opgewonden, thans kan dit om de 2 dagen geschieden. UIT WINKEL. Gistermorgen overleed na een langdurig lijden de heer S. Vonk, onderwijzer aan de openbare lagere school te Winkel (dorp), welke betrekking door hem werd vervuld sedert 21 Mei 1883 dus ruim 27 jaar. Naast zijn onderwijzersambt bekleedde de heer Vonk nog enkele andere betrekkingen bij waterschap en kerkbestuur. Hoewel tengevolge van zijn ziekte reeds bijna een jaar aan zijn werk onttrokken, zal zijn heengaan èn door collega's en door leerlingen met weemoed verno men zijn. aangezien hij zoowel door zijn arbeid als zijn verhouding tot ben, onverdeeld werd hooggeacht. UIT NOORDSOHARWOUDE. (Vervolg.) Ingekomen was verdereen adres van de Lange- dijker winkeliersvereeniging, houdende bericht, dat de cursus in boekhouden door geringe deelname niet kon doorgaan, waardoor van de door den raad toege stane subsidie geen gebruik behoefde te worden ge maakt. Voor kennisgeving aangenomen. Een request van den veldwachter v. d. Berg hou dende verzoek hem vrije woning te verleenen. De wethouder de Geus deelt mede, dat B. en W. in commissie van meening waren, dat v. d. Berg een verhooging toekwam. Op voorstel van hem, was ge meend hem in plaats van vrij wonen f 50 salaris- verliooging te geven. Dit was wel hetzelfde daar zijn woninghuur f 1.per week bedroeg, maar bij was toch van meening, dat dit wensclielijker was. Om de begrooting sluitende te maken hadden B. en W. zich echter genoodzaakt gezien, de verhooging van de begrooting af te voeren, zij hoopten zoo mogelijk, hem het volgende jaar een gratificatie te kunnen geven. De heer v. d. Vlug meende dat het niet aanging ten einde om de begrooting sluitende te maken, een ambtenaar zijn loon te onthouden, liij kon niet over de begrooting oordeelen, maar wilde dan nog liever den hoofdelijken omslag verhoogen. Na langdurige discusie, waarin de voorzitter mede deelde, dat B. en W. zich genoodzaakt hadden gezien, om den hoofdelijken omslag voor 1911 met f 850 te verhoogen, waardoor men aan het maximum van het door de kroon toegestane bedrag zijnde f 2700 was gekomen en men dus om een hooger bedrag te kunnen heffen, de koninklijke goedkeuring moest aanvragen, stelde de heer v. d. Vlug voor het salaris van den veldwachter met ingang van 1912 met f 50 te verhoo gen, welk voorstel met algemeene stemmen werd aan genomen. Een schrijven van het bestuur van den bond voor gemeente ambtenaren, houdende verzeek de salarissen der gemeente ambtenaren te verhoogen. Voor kennisgeving aangenomen. Hierna werd de gemeente begrooting aangeboden en vastgesteld, in ontvangst en uitgaaf op een bedrag van f 14095.345. De post onvoorziene uitgaven bedroeg f 64.78. Op verschillende posten waren bezuinigingen aange bracht o.a. op brandspuiten probeeren, het onderhou den van het raadhuis enz. Voor de nieuw te bouwen school, welke door den heer Sleuter voor de som van f 8775 is aangenomen, besloot men tegen een rentestaat van 41/2 bij de firma de Lange en de Moraaz een leening van f 11000 aan te gaan, onder bepaling dat dit bedrag iets min der zou worden, wanneer Gedeputeerden goedkeurden dat de van den heer Slotemaker voor het bouwen dei- school voor een bedrag van f 11000 gekochten grond, werd betaald met een ontvangst van f 3500 van' een door de gemeente verkocht terrein. De aangekochte hij de school niet benoodigde grond, zal verhuurd worden. Van de op 1 October 1903 gesloten leening van f 6750 lootte no. 12 uit, terwijl van de op 1 Mei 1904 gesloten leening groot f 4250, no. 17 uitlootte. Nog deelde de voorzitter mede, dat het zeer waar schijnlijk is, dat de hoofdelijke omslag een volgend jaar teruggebracht kan worden. Mocht een der leden naar aanleiding van een op de begrooting voorkomende post, iets hebben te vragen dan verklaarde de voorzitter zich op werkdagen gaarne bereid, de gewenschte inlichtingen te geven. De wethouder Geus kwam het wenschelijk voor, om nu reeds te besluiten aan het kerkbestuur aan te vra gen den weg naar de school langs de kerk te mogen aanleggen. Mocht deze weg later gewenscht worden geacht, dan kon men er over beschikken. Met het oog op het late uur, werd basloten dit in een volgende vergadering te bespreken. De heer Opperdoes deelde als lid der commissie tot het nazien der rekeningen, mede dat deze volkomen in orde waren bevonden. Hiermee ging men ter behandeling van reclames tegen den hoofdelijken omslag in geheime vergadering, waarna ook het suppletoir kohier van den hoofdelijken omslag werd vastgesteld tot een bedrag van f 23.985. NOODWEER. Dinsdagmiddag- woedde boven Eindhoven en omge ving een onweder. Dit herhaalde zich in den avond, doch thans korter en heviger. Tijdens1 een geweldigen slag, omstreeks 10% uur, werd een zekere mej. Van der Mortel op Strijp, terwijl zij aan tafel zat, door den bliksem getroffen en gedood1. Dinsdagmiddag en -avond ontlastten zich boven Walcheren korte onweersbuien, gepaard! met hevige regen- en hagelvlagen. Des middags sloeg te Westka- pelle de bliksem in een onbewoond huis, zonder brand te veroorzaken. - Dinsdagavond is te Overveen bij Haarlem de bliksem geslagen in een bollenschuur der firma N. F. Roozen en Co. aan de Houtvaart. Aan het dak is be langrijke schade toegebracht, maar er ontstond geen brand. Langs de telefoon sloeg de bliksem over in het woonhuis, waar een gedeelte van het plafond naar beneden viel en eenige ruiten werden verbrijzeld. GASONTPLOFFING. Zekere E., wonende aan den IJweg, nabij Halfweg, hacü bij zijn woning een gasketel doen plaatsen, om het aldaar in den grond) gevonden brongas voor ver lichting- enz. te exploiteeren. Daar de werkzaamheden nog niet geheel vo-ltooid waren en de gasketel niet geheel goecï naar deni zin van E. stond, althans dat er iets aan haperde, beging hij de onvoorzichtigheid met een brandende Jraars er b;j te komen, waardoor het reeds geproduceerd© gas, dat zich in den ketel bevond, ontplofte. Een zestien jarige jongen, v. O. genaamd', die er zich ook hij be vond, werd' in zijn gelaat getroffen, waardoor dat ernstig verbrandde. Zijn oogen zijn gelukkig daarbij gespaard gebleven. Ook aan zijni handen kreeg hij aanmerkelijke brandwonden. Geneeskundige hulp moest dadelijk worden ingeroepen. Als door een wonder heeft E., die zich er ook bij bevond, geen letsel1 bekomen. GEZEGEND AANTAL. Te Boertange (Gr.) heeft een varken 21 biggen geworpen, waarvan 19 levend. REUZEN OP DE HEIDE. Aan het Tijdschrift der Ned. Heidemaatschappij doet de boschwachter Bruyns de volgende mededee- lingen over een beuk en een eik, beide staande op de Puissche heide, gem. Zundert in Noord-Brabant: De beuk heeft ter hoogte van 1.60 M. van den 'stam een omtrek van 4.40 M.hoogte van den stam zonder takken 6 M., totale hoogte 30 M.doorsnede van de kroon 25 M. Deze beuk staat, vrij bij een huis. De eik is ter hoogte van 1.60 M. van den stam 3.65 M. in omtrek; de stam tot aan de takken is 9 M. hoog; totale hoogte 25 M.doorsnede van de kroon 34 M. Deze boom staat vrij op een erf'. Beide reuzen zijn gezond. ZIEKE HAZEN. Als een bijzonderheid zij gemeld, dat er in den Haarlemmermeer en in de IJpolders veel doode hazen worden gevonden, terwijl andere in zoodanig ziekelij- ken toestand verkeeren, dat zij gemakkelijk te vangen zijn;- tegen het gebruik dezer dieren dient te worden gewaarschuwd, daar nog niet bekend is, door welke oorzaak de dieren in dien toestand gekomen zijn. O. H. CT. EEN NIEUWE VLIEGMACHINE. Te Ommelariderwijk (Gr.) is dé stucadoor Reinders sedert eenigen tijd bezig- met het maken van een vliegmachine, die nu in zooverre gereed is, dat de mo tor kan worden aangebracht. De heer Reinders hoopt binnenkort vliegproeven te nemen. Dagelijks komen velen de vliegmachine zien. OVERPLAATSING. Binnenkort is de overplaatsing te verwachten van den heer W. Piepers, stationschef alhier tot stations chef te Baam. DE 11de DIACONALE CONFERENTIE. Gistermorgen werd in de consistorie der Groote kerk alhier de 11de Diaconale Conferentie gehouden der kerkeraden der Ned. Herv. Gemeenten in de clas sis Alkmaar. Bij de opening der vergadering heette de voorzitter Ds. Eilerts de Haan te Heiloo den aanwezigen wel kom en wees op het nut der conferentie, die meer licht zal verspreiden en nieuw leven doen verwek ken in de Diaconale Armenzorg. Verder wees spr. op de conferentie te Utrecht ge houden, op de nieuw opgerichte vereeniging van diaconiën der Ned. Herv. Gemeenten in Nederland en op het nieuwe ontwerp armenwet van minister Heemskerk, waarin de weg wordt gebaand1 voor Dia conale armenzorg en waarin deze een plaats wordt aangewezen in de algemeene armenzorg. Na voorloopig een woord van dank te hebben be tuigd aan de heeren Ds. Adriani en Ds. C. J. A. Bosch voor de door hen te bespreken onderwerpen, verklaarde hij de vergadering voor geopend. Voor dat de notulen door den secretaris, den heer Ds. C. J. A. Bosch, werden voorgelezen' en door de vergadering goedgekeurd, werd gewezen op de photo's van „Ons Huis te Warmenhuizen," tot welke oprich ting Ds. Adriani te Warmenhuizen en diens kerkeraad het initatief nam, op het groote nut 'dat dit huis be oogt, terwijl de hoop werd uitgesproken, dat dit schoo- ne voorbeeld spoedig nagevolgd zal worden. Bij het uitbrengen van het verslag der gezinsver pleging werd een woord1 van dank en hulde gebracht aan den aftredenden voorzitter, Ds. Werner voor al hetgeen hij voor de vereeniging van gezinsverpleging heeft gedaan. (Applausi). In dit verslag wordt een woordi van lof gewijd aan de zusters, die haar dikwijls zoo moeilijke taak steeds met zooveel toewijding hebben verricht. Het aantal bezoeken in 1909 bedroeg 18320, in 1908 14021. Het maximum der salarissen van de zusters werd gesteld op 800. Het getal zusters bleef onveranderd. Het aantal kringen werd' uitgebreid door splitsing, welke splitsing- zeer gunstig, ook finantieel voor de vereeniging, blijkt te zijn. Dank wordt gebracht aan de propaganda-commis- sie en betreurd wordt-dat te Warmenhuizen e. a. nog geen zuster kon geplaatst worden. In Westterschclling en Wieringen worden pogingen aangewend een zuster te verkrijgen. Medegedeeld werd dat om verschillende redenen de zusters is toegestaan huisbezoeken af te leggen bij lijders aan de tuberculose. De ontvangsten bedroegen pl. m. 7300, de uitga ven pl. m. 7650. Ds. Adriani zeide dat het niet plaatsen van een zuster te Warmenhuizen niet te wijten is aan tegen stand van welken aard ook, doch plaatselijke omstan digheden de oorzaak daarvan zijn. Ds. Witkop van Westterschelling zeide dat er alle reden zijn om te vermoeden dat daar spoedig een zus ter zal worden aangesteld. Dr. Tinholt van St. Maarten gaf inlichtingen om trent de resultaten van de pogingen aangewend om daar eèn zuster te plaatsen, waaruit bleek dat er voor loopig geen sprake van zal zijn daarin te slagen. Het verslag werd daarna aangenomen. Aan het verslag der Diacoale, Armenzorg ontleenen wij dat van de 54 vragenlijsten 42 min of meer onvol ledig ingevuld terug zijn ontvangen. De gegevens zijn uit deze 42 lijsten genomen, dus hebben geen betrek king op de geheele classis. In 42 gemeenten werd aan bedeeling in geld be steed 37421.23, in 36 gemeenten aan giften in natu- ralia 13047.20. Genoemdi werden de middelen, welke werden aan gewend om den nood) te lenigen, waaruit bleek dat dikwijls rentelooze voorschotten werden verstrekt die zeer zelden terug werden ontvangen. De Diaconale kas meldde in ontvangsten 133 en uitgaven 11.76, saldo 124, dat verminderd zal wor den met ongeveer 70 voor verschillende nog te be talen rekeningen. Deze beide verslagen werde.n goedgekeurd. De heer Ds. Adriani van Warmenhuizen besprak daarna het ontwerp-armenwet en de diakonieën der Ned. Herv. Kerk. Bij den aanvang van dit referaat besprak spreker de oude armenwet en noemde deze geheel verjaard en de praktijk had omtrent haar ook voldoende ge leerd geen rekening te kunnen houden met de eischen die men aan een goed georganiseerde armenzorg kan stellen. Toegejuicht werd daarom het ontwerp der nieuwe armenwet, waarbij Minister Heemskerk volkomen had bewezen een staatsman te zijn, die in de oplos sing van het moeielijke vraagstuk het algemeen be lang tracht te dienen dóór een band' van samenwer king te leggen tusschen de verschillende categorieën der instellingen van weldadigheid en die voor goed een einde wilde maken aan de vraag, aan wie dezer instellingen de voorrang toekomt. Hoe men over de instellingen ook denken moge, een feit is 't dat men ze: de kerkelijke, de gemeente lijke en de particuliere armenzorg niet kan missen. In goede trouw en met goed vertrouwen moet ieder er het zijne toe bijdragen om het gebouw der armen zorg zoo goed en stevig mogelijk te maken. Dit hoofddenkbeeld in het nieuwe ontwerp moet men toe juichen, te meer daar het de plicht i® van ieder Bur gerlijk Armbestuur zooveel mogelijk te zorgen voor de herwinning van de zelfstandigheid van den be hoeftige. Het werk der diaconieën mag niet verslappen. Het zou een beleediging voor de mannen der kerk zijn, dat de Christelijke Liefde niet meer in toepassing mag worden gebracht. De dubbele bedeeling die vol gens de oude wet wel verboden was toch veel in toe passing werd gebracht, is nu geoorloofd en deze om standigheid werd door spreker een goede eigenschap van het ontwerp genoemd. (Wordt vervolgd.) HOYTEMA's KALENDER. Evenals vorig jaar biedt de firma Ferwerda en Tieman onder bepaalde voorwaarden weder den Hoy- tema-kalender aan, waarop geen reclame voorkomt en welke bij den boekhandelaar verkrijgbaar is voor 10. Het is een zéér bijzondere aanbieding, gratis zulk een kostbaren en kostelijken kalender beschik baar te stellen. Hoewel wij voor ons de motieven van den kalender voor 1910 mooier vonden dan die van 1911 (muisjes en kikkers en een enkel vogeltje) er kennen we gaarne, dat het twaalftal bladen eveneens een waar kunstwerk, een lust voor dé oogen vormen. Aan de firma, die op zulk een artistieke wijze het „goeden wijn behoeft geen krans" toepast, en daar door het kunstwerk ongeschonden laat, een woord van lof voor deze prachtige reclame! „DE VEREENIGDE ZANGERS." Woensdag a.s. zal het mannenkoor „De Vereenigde Zangers", directeur de heer Willem Hespe, een con cert geven met medewerking van Mej. Mien Halber- stadt, Sopraanden heer H. E. van Brummelen, bari ton en den heer WH. Slinger, plano. Het programma vermeldt een aantal bijzonder aardige en mooie liede ren, waaronder een tweetal waarmede de Vereeniging op het Nationaal concours te Bussum den tweeden prijs en den eerste eereprijs behaalde. AGENDA: DONDERDAG. Kegelelub „Omc« Club", tegelavond 8 uur, „de Unie" Danscursus Th. Groen Jr., „Harmonie", 8 uur. Gemengde Zangvereeniging „Nieuw Leven", repetitie 8 uur, gebouw „de Unie". EAATSTE BERICHTE]*. DE SLOTERDIJK. AMSTERDAM, 3 November. Van de Sloterdijk van de Holland-Amerika-lijn is sedert 30 October geen bericht ontvangen. Knnst jen wetenschap. OUSHOORN CONCERT. Hans Kindler, een nog zeer jong maar reeds bekend violoncellist^ uit Rotterdam, verleende gisteravond op het 22ste Oushoornconcert zijn hoog gewaardeerde medewerking. Dat dit jongmensch een speler van buitengewone beteekenisj is bewees hij al spoedig in de Sonate van Grieg, die voor openingsstuk diende. In het „Allegro Agitato" bemerkte men reeds zijn meesterschap over liet* instrument, en liet „Andante Tranquillo", gevolgd door de geestige finale „Allegro Molto", werd door liem vertolkt op eene wijze, waarin men voelde hoe buitengewoon muzikaal hij is. En al vond deze sonate niet bijster veel bijval, de jeugdige solist had daaraan geen schuld, 't lag hem alleen daarin dat men zulk een werk van Grieg maar niet zoo ineens kan volgen en in zich opnemen. Met zijn tweede hoofdnummer, een concert van Saint Saëns men ziet dat hij liet zich niet gemakkelijk liad gemaakt toonde hij zich virtuoos. Wat een kracht moet hij in de vingers hebben om bijv. die vlugge passages met zoo'n kernachtige toon te doen hooren, en wat kwam alles er verbazend duidelijk uit. De zuiverheid blijft altoos boven bedenking, ook in dubbel- grepen, flageottonen en trillers. En waar de techniek op den achtergrond kwam en de cantilene naar voren trad, daar toonde hij ook een warm, gevoelig tempe rament te bezitten dat hij in die melodieën deed uit zingen. Zijn derde voordracht bestond uit drie kleine num mers air van Pergolese, waarin men kon waarnemen de groote bekoorlijkheid die er van zijn pianissimo- spel uitging, een „menuet" van Valensin en een „Mon- gaarsche rhapsodie" van Popper, alles onverbeterlijk voorgedragen. In Hans Kindler heeft Nederland een kunstenaar van groote beteekenis meer gekregen. De zeer moeilijke begeleidingstaak had de heer Ous- hoorn op zich genomen. Er komt heel wat voor kijken om dergelijke werken, met een korten tijd voor repe- teeren tot een goed einde te brengen. Het wordt dan een zeer inspannonden taak, en daarom aan den heer Oushoorn een woord van hulde voor de wijze waarop hij die taak volbracht. Als tweede solist trad op mejuffrouw Mary Blüggel, concertzangeres te Leiden, die zich in een aria van Pergolese, en in liederen van Schubert, Bhrams, Zweers en Loots liet hooren. Het orgaan dezer zangeres is wel groot, maar trof niet door klankgehalte, daarbij stonden de tonen niet altijd, waardoor de zuiverheid nog al eens in verdrukking kwam. De uitspraak, in 't bizonder de Hollandsche liederen was echter zeer duidelijk. Met die liederen, vooral met „Koppig" van Loots, had zij het meeste succes. In aanmerking ne mende, dat er in den laatsten tijd hier op muziekaal gebied nog al veel voorvalt, was de zaal goed bezet. A. K. DUITSCIILAND. Verschenen is te Londen een boek „Cecil Rhodes" door Sir Lewes Mitchell. Daarin wordt medegedeeld, dat de heer Rhodes in 1899 te Berlijn door den keizer werd ontvangen, die hem vroeg' wat hij van het befaamde telegram van Ivriiger dacht. „Majesteit, zei hij ronduit, het telegram was de grootste fout, welke u in uw leven hebt begaan, maar u hebt mij er een grooten dienst mee bewezen. Ziet U, ik was een deugniet en u wildé me tuchtigen. Dezelfde bedoeling hadden ook mijn landgenooten, maar toen ze merkten, dat de Duitsche keizer zich in de zaak mengde, zeiden ze: „halt, dat is onze zaak!" Het gevolg was dat uwe Majesteit zich bij het Engel- sche volk zeer onbemind' maakte en dat mij niets ge beurde." De keizer toonde zich in het geheel niet gekwest over deze oprechtheid. -- In Gibraltar liet men door de hand van den vroegeren sultan van Marokko Abdoel Azis xstralen gaan; teen de man de beenderen zag, vond hij dit zoo griezelig, dat hij gauw weg ging. Buiten keek hij nog eens naar zijn hand) om te zien of alles wel in orde was! De gevangenissen vond hij pracht-instellingen als ze in Marokko zoo waren en de kost was er even goed, da*n liep er geen ïnensch meer op straat zeide hij. SPANJE. De geruchten over een revolutie zijn niet bevestigd, wel kwamen er van verscheiden kan ten tegenspraak. Ook heette het, dat het tegelijkertijd te Barcelona en te San Sebastian tot bloedige botsin gen was gekomen, voorts dat de revolutionnaire bewe ging veld won. Een officieuze mededeeling verklaar de evenwel, dat de rust nergens! gestoord werd. Vol gens de Lok. Anz. is alleen juist, dat de aanhangers van Ferrer in Madrid en in' andere steden woelingen blijven veroorzaken. Dinsdag nog werden er vier per sonen te Madrid gearresteerd, die trachtten uit de brandkast van een anibtsgebouw documenten te ont vreemden, welke betrekking hadden1 op het Eerrer-pro- ces. Aan den anderen kant wordt van een zeer duide lijk merkbare ontstemming' in het bezettingscorps van Melilla gesproken, vooral onder de getrouwde officie ren, omdat zij niet de kosten van vervoer etc. wil be talen. De positie van minister Canalejas heet voor loopig ongeschokt. De koning heeft den minister-pre sident in den laatsten tijd herhaaldelijk bewijzen van zijn persoonlijk vertrouwen gegeven. De revolution naire organisaties zijn aan de regeering wel bekend en deze worden zoo scherp mogelijk bewaakt. Het Tageblatt meldt, dat in Madrid! wegens anti militaristische redevoeringen vier personen werden gearresteerd, waaronder professor Ovejero, die be schuldigd werden soldaten te hebben aangespoord tot ongehoorzaamheid voor het geval dat een nieuwe Ma- rokko-veldtocht mocht worden vernomen, waarover nog steeds gesproken wordt. De bevolking moet onte vreden zijn over de Marokko-politiek der regeering. Het schijnt, dat het niet heel vlot met den eisch tot betaling van een schadeloosstelling van 130 millioen francs voor den eersten tocht gaat, vandaar dat door de militaire partij op een tweeden tocht wordt aange drongen. Als iets, zegt de Daily Mail, geschikt is, de monar-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2