a* HOEST en VERKOUDHEID P. 0Ü0ES, Ridderstraat Alkmaar. T,Z Firma B. Sanders Ezn. Bijkantoor Alkmaar Oudegracht 245. Verleent credieten aan landbouwers op zeer billijke voorwaarden. Br de Nederlanden m 1845 Langestraat, hoek Houttil. g'A 5* ^"^Long Hersteller. Terstond te huur gevraagd een staande klok met speelwerk. STAt S- en VIlLATUINënT Algemeene Consignatie-Bank MATTHES OSTWALT. l)e BOTER van 55 ets. uit „DE BOKTE KOE" is onverbeterlijk. Ook ZEPPELINS voorradig. H. JANSEN. J. VAN OEN BERG, ~7;~ HHH Extra aanbieding voer f 12»- OWBRIDGE's LONGHERSTELLER Tel 286. W. O, E* VALK. een net pepsoan, Goedkoop CARBID. Het meest moderne, best bekende en succesvolste geneesmiddel ter wereld tegen BRAND - -1 VERZEKERING INBRAAK r' "xxxqoq.oo\ is o. a. verkrijgbaar te ALKMAAR bij: NIEROP SLOTHOUBER, ANSINGH MESMAN, J. SCHOUTEN; te SCHADEN bij: D. WIT; te HOORN bij: P. YELTMANte TEXEL bijT. BUIJS; te ZAANDAM bij: Apoth. BAKKER, v. LEEUWEN te DEN HELDER bijDE BIE—BIERSTEKER. 7 /2 en 15 CENT, Een boven- of benedenwoning, 25000 kilo prima CALCIUM CAR BID wordt wegens plaatsgebrek tegen fabrieksprijs aangeboden. TE KOOP GEVRAAGD f.ra I i q u i d a t i e. Ingevolge het besluit der algemeeae vergadering van aa -deel houders, den 6en Juni 1910 gehonden, tot ontbinding der bovengenoemde raamloozc vennootschap, en de vereffening harer zaken, be richten de oudergfteekenden, dat de aandeelen dagelijks van 10 tot 12 nnr te hnnnen kantore tegen betaling van F 175.— per stnk kunnen worden ingeleverd. AMSTERDAM, 2 November 1910. MEVROUW I GOLDIN HANDSCHOENEN Neemt vooral proef. TELEF. 174. ALKMAARSCH WARENHUIS, Langestraat en Achterstraat. Ontsuikerde Vruchten in flacons, diverse Meelsoorten, diverse Brood soorten, Cacaopoeder, Chocolade, tabletten, diverse soorten Feschuit, Likeuren, diverse artikelen voor So?p, en bussen Groenten. LANGESTRAAT 18. chie te bedreigen, dan zou het een tweede Marokkaan sche oorlog zijn. PORTUGAL. De regeering arresteert. Feixeira de Souaa, Malheiro Remao, een, ander li'd van het ka binet-Franco zijn in hechtenis genomen, maar tegen borgstelling weer vrijgelaten. De ministerraad heeft een wetsontwerp nopens het instellen van arbeidsbeurzen ter bestrijding van werk loosheid aangenomen. De minister van Justitie heeft gisteren de inventa risatie van het Necessiedadespaleis bijgewoond. ZWITSERLAND. De heer ITenri Dunant is nu werkelijk dood. De overledene heeft zijn nalatenschap voor menschlievende doeleinden bestemd. In zijn tes tament zijn verscheiden kleine legaten opgenomen terwijl de rest van zijn vermogen moet woi'den ver deeld tusschen menschlievende instellingen in Noor wegen en in Geneve. KORTE BERICHTEN. -In de kolenmijnen van Zuid! Wales breidt de staking zich uit. 30.000 hebben het werk neergelegd, 10.000 hebben het opgezegd. Onlusten hebben er plaats en er waren telegraaf- en telefoonlijnen door gesneden. Uit tal van plaatsen komen stormberichten. Te Parijs zijn groote verwoestingen aangericht, in het Kanaal kwamen een aantal schepen om, de kapiteins van passagiersbooten berichtten, dat ze sinds lang niet met zulk noodweer gevaren hadden. De „bekende beambte voor bijzondere opdrach ten" van het politie-departement, Ratsjkowski is ii den trein aan een beroerte overleden. Hij was een politie-spion van naam, vooral onder minister Plehwe. De laatste jaren leefde.hij stil op zijn landgoed. BURGERLIJKE STAND VAN ALKMAAR. Getrouwd: 3 Nov. Jan van Drunen wedr. van Wilhelmina Metscher en Gerbrig Schraa. Geboren: 3 Nov. Nicolaas Theodorus, z. v. Ja cobus Pater en Maria Conijn. Overleden: 2 Nov. Jacobus Groot 1 jaar. Anna Cornelia Jonker, gehuwd met Theodorus Jose- phus Amersbeek, 59 jaar. AMSTERDAMSOHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOtJWCREDIET. Voordam, C 11, Alkmaar. pCt. 2i/, 5 5 5 4 4 4 4 5 4 41/, pref. Staats! ©eningen NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening BraziliS Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Consol 1906 1894 0o Em. Iwang Dombr. F inane, en Industr. ondernemingen enz, Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollandsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij re»c. aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew Westersuiker A'dam Deli A'dam Langkat Idem A'dam Serdang Biadjey Deli Batavia Deli-Maatbchappij Langkat tabak A Medan N. Asahau tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon. Mij. t. expl. v. Petrole i Moeara Enim Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij Zuid-Perlak Ketalioen Gew. Pref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Steels Comm. Car Foundry Comm. Amerik. Stoomv.-Mjj. Marin Comm. Preferent Marinebonds Peru Comm. Preferent Spoorwegleenlngen. Holl. IJ. Sp.-Mij. Mij. tot expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg n AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert Bd pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. Kansas City South. Com. 'i pref. Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Rock Island Comm. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert. v. Wabash Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt. 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam 3 Gemeente-cred. 8 BELGIË. Antwerpen 1887 21A HONGARIJE. Theiss 4 OOSTENRIJK. Staatsleeuing 1860 5 RUSLAND 1864 5 Koers van 2 Nov. 8 Nov. 73%l 737/j, pCt 4X£ aand. div. 97% 1087/8 49% 93s/5 93 Vie 88V, 88V, 99 87V, 947/u 1 0i/8 ,97 V, 177 113 160i/s 121 139% 632 310 368 49'/, 101 574 441 27 244 701/, 377 445 214 2911/, 435 212 1641/, 103 1181/, 164 284 777 120 71 160 5'/, J77/8 65 V» 87 Vs 79 881/, 219V, 104s/8 837/„ 30'/u 35 43 97iA 34 1187/» 26/8 174 181/s 218 87 107i/| IOIB/b 968/m 1551a 171 466 1087/g 49% 931/8 881/, 89 99 87V, 177 112 154% 112 150 639 306 861 49»/, 101V» 440 26 701/, 375 442 214 2941/s 437 2IOVs 165 1021/, 169 280 780 124 72 27V, 79Vi6 55% 5% 17V, 64V, Id/, 87Vs 1051/16 8OV16 33 66 V* 345/ie 42 98% 33 b/m 118% 26% 174% 18% 214 Koers van het geld. Prolongatie 45/8 pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen on- Q tabakken iets lager. Oliewaarden op de- zelfde prijzen. Culturen flauw. Mijnen evenals' Rub berwaarden zonder affaire. Amerika opende op vori ge koersen, het verloop was stil en het slot vast. INGEZONDEN MEDEDEELINGEM. HOfLEVtRANCltll. <4 w v tr Oxbridge Onmisbaar voor Sprekers, Zangers en alle, die aan Zwakheid der keel lijden. waarschuwiNO: Eisch beslist „owbridt*'' en neem geen andere. Het lede beste, goedkoopste en veiligste weg ter genezing. Vervaardigd door W. T. OWBRIDGE, Ltd., Fbrikanten, The Laboratory, HULL. Gevestigd 1874. Verkrijgbaar regen 67K cenr» bi) •He Apothekers en Drogisten of bij den Agent W P HUISMAK, Javastraat 82, Amsterdam. J HAAC fwocotó beta* OtoKM M6NN* RMEBVMPOWC» i.eaaooaoo I TUINBOUW- en HANDELSVEREENIGING „ALGEMEEN BELANG" ALKMAAR. ALKMAAR, 2 Nov. Heden werd besteed voor Aardappelen f 1.60 a f 2.— per 35 K.G. (l/2 H.L.), appelen f 1.00 a 2.50 per l/2 H.L., Roodekool (le soort) f 4.50 a 3.Witte kool f 3.per 100, gelekool f 4. per 100, Groene kool f 3.per 100, Wortelen f 0.25 a 0.35 per 10 bos, Slaboonen 0 aOets perl/2K.G., Snijboonen f 0.a f 0 per 1000 spinazie 9ct. per mandje, Kropsla 20 a ets. per 25, Komkommers 0 a 0 ets. per stuk, postelein 9 a 0 ets. per mandje. Andijvie f 0.20 a f 0.30 per 25 struiken, prei 4 ct. per bos, selderie 4 ct. per bos. Bloemkool le soort f 11.50 a 13.0, 2e soort f 4.a 6.per 100 stuks, Rabarber 0 ct. per bos, Uien f 2.40 per 50 Kilo, Koolrapen f 3.—, Radijs a et., bieten f 1.50. Brusselsche Spruitjes f 0.50 a 70 per l/4 mandje. Stoof peren f 0 per 1.2 H.L. Boerenkool 2ct. p- struik. Shorseneeren f 0.per bos. BROEK OP LANGEDIJK2 Nov. Heden werd besteed voor Aardappelen gladb. f 0.a 0.ronde f 0.a f 0.muizen ,f 0.a 0.kleine f 0.a 0.wortelen f 0.85 a 0.bloemkool le soort f 0. a 0.2e soort f 2.30 a 2,40, Roodekool f 3.a 7.25, gele kool f 2.a 4.60 witte kool f 2.50 a f 5.30, zilveruien f 0.a 0,uien f 1.55 a 1.95, slaboonen f 0.Nep (kleine uien) f 0.a 0.Bieten f 0.— a 0.R. Bloemkool f 5.50 a 9.—. Rammenas f 0. 1 wagon witte kool, 10.000 Kg., f 66. Afslagvereeniging BEEHSTER, PURMEREND en OMSTREKEN, 2 Nov. Op de afslagmarkt werd verhandeld: slaboonen f 0.70 a 1.—, snijboonen f 0. a f 0.per 1000, bloemkool f 4.— a 10. per 100, Peren f 2.a f 3.50, appelen f 1 80 a 3.p. mand, Spruitjes 35 a 70 ct. Bieten 45 a 60 ct. HOORN, 2 Nov. Groote muizen f 0.a 0. blauwe f 1.20 a 1.30, slaboonen f 0.a 0, peulen f 0, snij boonen f 0.a 0.peren f 1.40 a 2.10, appelen f 1.60 f 2,uien f 0.a 0. NOORDSCHARWOUDE2 Nov. Gele nep f3.- a 3.30. grove uien f 1.60 a 1.90, roode kool f 5-60 a 2e soort f 5.— a 5.50, kleinere f 2.a 4.70, gele kool f 3.75 a 4.10, 2e soort f 2.25 a 3.50, klei nere 1.30 a f 4.witte f 3,a 4.2e soort f 1,70. HOORN 3 Nov. Kleine kaas f 84,commissie f 36.—, middelbare f 34.50, fabriekskaas-f 33.—Aan gevoerd 147 stapels, wegende 46262 K.G. Ylug. BOVENKARSPEL, 2 Nov. Heden werd besteed voor: Aardappelen blauwe f 2.50 a 2.70, ronde f0, Aanvoer zak, bloemkool le soort f 6.50 a 8.50, 2e f 3,a 4.50 per 100,- roode kool f 2.25 a 3. gel. kool f 2.50 a 3.50, witte f 1,75 a 2,50, Bieten f 6,— a 8.—, Uien f 1,40 a f 1,50 per K.G. SCHAGEN, 3 Nov. Aangevoerd 0 paarden f 0 a 0, 0 stieren en ossen f - 0 af 0, 0 stieren 0 a 670 magere geldekoeien f 140 a 275, 90 vette id. f 180 a 365, 30 kalfkoeien f 170 a 245. 210 vaarzen f 100 a 170, 0 pinken f ,'240 gras kalveren f 40 a 80. 25 nucht id. f 7 a 26, ram men f a magere schapen f a 180 vette id f 24.— a 33.—, 190 overh. f 18 a 21,50 0 lammeren f -af 0,0 bokken en geiten f 0 a 0 magere varkens f a 16 vette id. 52 a 58 ct. per kilo, 90 biggen f 12 a 17, 25 konijnen f 0.40 a 1.10. 50 kippen f 0.50 a 1.50, 70 eenden f 0.60 a 0.75 0 ganzen f 0.— a 0.—, 0 zwanen f 0.— a 0.—, 500 kg. boter f 1.45 a f 1.55, 200 kg. kaas f 0.40 a 0.50, 500 kipeieren f 6.50 a 7.50, 0«endeieren f 4.25. j Heden overleed in het St. Elisabethgesticht, na een j smartelijk, doch geduldig lijden, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten der Stervenden, mijn geliefde Echt- genoote, ANNA CORNELIA JONKER in den ouderdom van bijna 60 jaren. Alkmaar, 2 Nov. 1910. Namens de Familie, Uit aller naam, Th. J. AMERSBEEK, Varnebroek No, 21. Verzoeke van persoonlijk rouwbeklag verschoond te blijven. Heden overleed in het St. Elisabeth-gesticht, na een smartelijk, doch geduldig lijden, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten der Stervenden, mijn eenige geliefde zuster, ANNA CORNELIA JONKER, Echtgenoote van Theodorus Josephus Amersbeek, in den ouderdom van bijna 60 jaren. Alkmaar, 2 November 1910. GEERTRUIDA JONKER, Wed. B. J. STADEGAARD, Laat 209. Verzoeke van persoonlijk rouwbeklag verschoond te blijven. De ondergeteekende betuigt hiermede zijn hartelijken dank aan de ingezetenen der Gemeente Warmenhuizen voor het prachtige geschenk hem vereerd en voor de vele en treffende bewijzen van belangstelling, hem bij de viering van zijn zilveren ambtsjubileum op 26 October j.l. betoond. In het hijzonder aan de H.H. leden van den Ge meenteraad en de IIH. leden der feestcommissie, welke Heeren onder voorzitterschap van den Heer P. Tromp, Gemeente-Secretaris, de feestelijkheden zoo uitmuntend hebben geleid. Warmenhuizen, K. BLOM, 3 November 1910. Burgemeester. HO VISROZIJNEN AANBEVELEND, Er biedt zicli aan hetzij op een kantoor ot als reiziger of iets dergelijks. Hoog salaris geen vereischte. Brieven onder letter H 176, bureau van dit blad. prijs f 3.tot f 3.huisgezin zonder Kinderen. Adres: MOLENBUURT B 31. Aanvragen te richten aan het bureau dezer courant onder letter O 176. Brieven letter K 176, aan het bureau van dit blad. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Naar waarnemingen verricht in den morgen van 3 November. Medegedeeld door bet Koninklijk Nederlandsek Meteorologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. (Geldig tot den avond van 4 November). In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand' van den barometer 759.7 te Horta. De laagste stand van den barometer 735.1 te Dun- rossness. Neerslag te Alkmaar 3 November 24.5 m.M. VERWACHTING. Meest matige tot krachtige zuidwestelijke tot wes telijken wind. zwaar bewolkt of betrokken, regenbuien, zo chter KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. Terwijl de vorige depressie nog het grootste deel van ons waarnemingsgebied beheerscht en 0. a. hier te lande op de meeste plaatsen nog overvloedige re gens veroorzaakte, is over Ierland een nieuwe depres sie verschenen. Daar daalde de barometer vrij aan zienlijk. Ook wij geraken reeds onder invloed van dit laag. Bij krimpenden wind toont de barometer reeds neiging tot dalen. Opnieuw kunnen we dus 1 egenbuien en toenemenden Z.-W.-wind verwachten. M. MEN LOOPE vanaf de LAAT de RIDDER. STRAAT in naar het öoudmagazijn van F. OBDES, daar vindt men groote keuze Jnweelen voor ond. GOUDEN OORIJZERS, GOUDEN ARMBANDEN KRUISEN en KETTINGEN, TROUW- en VERLO VINGSRINGEN. Op het gebied van tuin- en parkaanleg is onze naam vrij algemeen bekend. Sedert tal van jaren werden vele en daaronder zeer belangrijke werken aan ons toevertrouwd. Aan deze kunst, welke naar onze meening eene eerste plaats op 't gebied van tuinbouw inneemt, worden steeds onze beste krachten gewijd. Maar juist deze grootere werken brengen velen in den waan als zouden wij geen oog en geen tijd hebben voor het kleinere, voor werken van meer be scheiden afmetingen. Men vergeet echter dat de kunst niet zit in het groote, maar dat er vaak meer kennis, meer kunstgevoel noodig is om een kleine plek gronds zoodanig te herscheppen, dat de schoonheidszin aan genaam wordt getroffen. Een veel-jarige ondervinding- stelt ons dan ook in staat om van elk plekje grond iets te maken dat beantwoordt aan de eischen van goeden smaak en doelmatigheid. Tuinarchitectuur, aanleg en onderhoud van Boomgaarden. Adviezen en begrootingen gratis. Tuinbouwinrichting „lïelvédère" aan tram Alkmaar—Haarlem, Rijksstraatweg C 13, gem. Heilo. wasschen. Castor. Peau de ftuède. Viyella Handschoenen, Alleen verkrijgbaar bij krimpvrij. J. II. WILLEBS, - Eaat 131, - Alkmaar. menw Jtfieuw! A 40 Cts. De ondergeteekende bericht dat hij een FILIAAL geopend heett van artikelen voor Suiker zieken van den Heer G. C. F. KöHLER, Amster dam, onder scheikundig toezicht van Dr. VAN HA MEL ROOS en HARMSEN. De navolgende artikelen zijn alléén bij bestelling verkrijgbaar en niet voorhanden omreden steeds versch te kunnen leveren. ISST" Prijscouranten zijn verkrijgbaar, welke steeds op aanvraag gaarne verstrekt worden. \\V\

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3