s¥Tï) S NI E u wï LUCHTVAART. maakt. Maar dan het door haar georganiseerde volks- petitionnement yoo-r algemeen kiesrecht niet met lou ter sociaal-democratische argumenten moet en mag worden gestreden, de plicht: een zelfstandige actie daarnevens te stellen, die uitgaat van de algemeene democratische beginselen. In die actie behooren de vrijzinnig-democraten vooraan te staan! Zij zijn dit verplicht krachtens het hoofdbeginsel van hun pro gram, krachtens hun oorsprong en hun bestaan als zelfstandige partij. Maar zij mogen verwachten, dat allen zich bij die actie zullen aansluiten die tot welke partij of staatkundige richting ook behoorende meenen, dat de ontwikkeling van ons Staatswezen in democratischen zin behoort te worden bevorderd en dat algemeen kiesrecht daartoe het onmisbare ver- ei schte is. Het hoofdbestuur vertrouwt, dat de algemeene vergadering bovenstaand voorstel met instemming zal begroeten en, evenals het Alg. Ned. Werkl.-Ver- bond reeds deed, zich vóór bedoelde adresbeweging zal uitspreken. KAMERVERKIEZING ROTTERDAM V. De uitslag van de gisteren gehouden herstemming voor de Tweede Kamer in het district Rotterdam V (vacature mr. De Jong, a.-r.) is, dat werden uitgebracht 5216 geldige stemmen. Hiervan verkreeg de heer G. •T. de Jongh (lib.) 2752 en de heer H. C. Vegtel (a.r.) 2464 st. zoodat gekozen is de heer De Jongh. BEVORDERING VAN ZONDAGSRUST. De minister van landbouw, nijverheid en handel heeft een brief gericht tot eenige colleges, van den volgenden inhoud „Door den minister van waterstaat wordt mijne aan dacht erop gevestigd, dat het ter post bezorgen van dienststukken des Zaterdags in den namiddag of avond voor de postambtenaren niet onomvangrijke werkzaam heden op Zondag tengevolge heeft. Ten einde te handelen in den geest van het alge meen streven om de Zondagsrust van het personeel in Staatsdienst zooveel mogelijk te bevorderen, ver zoekt genoemde minister mijne medewerking om ertoe te geraken, dat des Zaterdags na 12 uur 's middags dienststukken, welke geen spoed vereischan, niet ter post zullen worden bezorgd. Aangezien ik mij met de strekking van dit verzoek geheel kan vereenigen, heb ik de eer U uit te noodi- gen voor hot vervolg te handelen overeenkomstig den wensch van den minister van waterstaat." S. VAN VELZEN. De heer S. vau Velzen heeft wegens ouderdoms zwakte ontslag genomen als lid! der Eerste Kamer. INT. ANTI-IMPERIALISTISCH VERBOND. Er bestaan plannen tot het houden binnenkort van eene bijeenkomst te 's-Gravenhage, ter bespreking van het geval Krupp, welke vergadering men alsdan gepaard' zou willen doen gaan met oprichting van een Internationaal Anti-imperialistisch Verbond in het belang van den wereldvrede. Jhr. C. Bloys van Tres long, Bezuidenhout 361, is een dergenen, die belang stelling voor deze zaak opwekt en zich belast met de ontvangst der bewijzen van adhaesie van de vredes- vrienden aan het plan. Gemengd nieuws. HELING EN MOORD. De Utrechtsche Rechtbank veroordeelde gisteren E. Bakker wegens heling overeenkomstig- den eisch tot 214 jaar gevangenisstraf en G. van Velzen wegens poging tot moord op zijn vrouw tot 8 jaar gevangenis straf. De eisch was 6 jakr. VERHEFFING VAN IIET JODENDOM. De commissie van redactie voor de concept-regle menten voor de op te richten vereeniging, tot reli- gieuse en moreele verheffing van het Jodendom, be doeld is in de verschillende oproepen aan Neêrlands Israël door den opperrabbijn Rudelsheim te Leeuwar den (welke commissie bestaat' uit) genoemden opper rabbijn en de heeren mr. S. Franzie Berenstein, te 's-Gravenhage; L. H. Sarlouis, A. van Creveld Mz. en Em. H. Duizend, alhier), dezer dagen met; haren ar beid gereed gekomen. Eerlang zal bedoeld concept aan een bijeen te roepen vergadering ter goedkeuring worden aangeboden. DIENSTWEIGERING. De anti-militarist D. K., als milicien-stukrijder van 1909 ingedeeld bij het 2e regiment veldartillerie te Leiden, is thans weder in het huis van bewaring te 's-Gravenhage ter beschikking gesteld van den audi teur-militair, om voor de derde maal wegens dienst weigering voor den krijgsraad terecht te staan. Hij onderging deswege reeds 4 maanden en 8 maan den militaire gevangenisstraf. (Tel.) VERGIFTIGING. De heer A. uit Amsterdam hij familie in Friesland logeerende, werd gisteren plotseling hevig ongesteld. De geneesheer constateerde verschijnselen van vergif tiging, vrij zeker door het gebruik van bedorven vleesch te Amsterdam. De toestand) van den patiënt is ernstig. DE DIAMANTSLIJPERIJ IN DE BLASIUS- STRAAT. Gisteren deed de president der Rechtbank te Am sterdam, mr. Coninck Westenberg, in kort geding uitspraak in de zaak van de beeren B. H. van de Waal en W. J. L. J. Hommes contra den heer J. F. Kam- pes Jr., over de diamantslijperij in de Blasiusstraat. Op verschillende gronden werd! de vordering toege wezen. Tegen" deze uitspraak zal door mr. Van Anrooy, na mens den heer Kampes, appel worden aanget.eekend. Wijnmalen—KüllerKoolhoven. Alles wijst er op, dat de a.s. vliegdemonstraties in de vliegkampen van Verwey en Lugard, zoowel te Soesterberg als Ede, een nationaal karakter zullen dragen. Aanbiedingen van Fransche aviateurs moesten van de hand gewezen worden. Zoowel van Küller als Koolhoven zijn enthusiasie brieven ontvangen, waarin zij melden, dat zij bij deze nationale vliegdemonstraties in geen geval wenscben te ontbreken. Doordat Wijnmalen Vrijdag te Parijs1 moet zijn, om daar zijn rechten voor de Commission aviatique van de Aéroclub te verdedigen, zijn de vliegdemonstraties iets later gesteld. Het definitieve programma luidt als volgt: Woensdag 9 Nov.: vliegen te Ede; Donderdag 10 Nov.: idem; Vrijdag 11 Nov.: vliegen te Ede en Soes terberg, overlandvlucht; Zaterdag 12 Nov.: idem; Zondag 13 Nov.: vliegen te Soesterberg; Maandag 14 Nov.: idem. Of er 15, 16 en 17 November gevlogen zal worden is nog niet bekend. Vrijdag 18, Zaterdag 19, Zondag 20 en Maandag 21 November wordt te Soesterberg gevlogen. Als een bewijs, dat de luchtvaart voor velen een attractie is, kan wel dienen, dat bij het bestuur der Eerste Nederl. Vliegvereeniging, ruim 70 aanvragen zijn ingekomen (waaronder ook van dames) om toege laten te worden als leerling(e). NA 16 JAAR. Te Arum (Er.) is gisteren een boerderij verkocht, die voor 13 jaar gekocht was voor 30.000. Nu bracht zij 64.000 op. EEN ZONDERLING HEER. Zonder eenige aanleiding gaf Woensdag een vreem deling, vermoedelijk een zeeman, den brugwachter v. d. P., van de brug over de Koningshaven, een paar stompen in het gelaat. Daarna nam hij de vlucht, liep met zijn hoofd tegen een zijstuk van de brug, viel en bleef bewusteloos liggen. Ernstig aan het hoofd verwond, is hij naar het Ziekenhuis gebracht en ter verpleging opgenomen. Deze tot nog toe bij name onbekend gebleven vreemdeling heeft kans gezien, om uit het Ziekenhuis weg te komen, zonder bekend) te zijn geworden. EEN SPANNENDE VERKIEZING. Bij de verkiezing ter vervulling van zes vacatures in het kiescollege der Ned. Herv. Gemeente te Naar- den werden onlangs slechts 2 vrijzinnige eandidaten gekozen, terwijl een nieuwe vrije stemming voor de overige vier moest plaats hebben. Deze nieuwe vrije stemming gisteren gehouden heeft door de verdeeldheid der vrijzinnigen weder tot geen eindresultaat geleid, zoodat nog een herstem ming moet plaats hebben tusschen de sterkste groep der vrijzinnigen en de orthodoxen. De eene fractie der vrijzinnigen ging een paar stemmen vooruit en de andere eenige achteruit, doch ook de orthodoxe partij daalde met een 7 a 8 tal stem men. De stand is dus weder ruim 80, ruim 30 en ongeveer 70 stemmen voor de resp. genoemde partijen. Het is nu de vraag, wat de zwakste fractie der vrij zinnigen nu zal doen. Onthouding zou tot verkie zing der orthodoxen kunnen leiden, zoodat eenigen der kleinste vrijz. partij reeds nu besloten hebben-, om de eerstgenoemde eandidaten bij de herstemming te steunen. Men wacht met spanning den uitslag af. BEDRIEGLIJKE BANKBREUK. Op verzoek van den officier van justitie te Winscho ten is door de Enschedesehe politie te Enschedé aan gehouden en naar Winschoten overgebracht II. H., woonachtig te Veenoord gem. Sleen en vroeger te Kiel Windeweer, gem, Hoogezand, als verdacht van bedrieglijke bankbreuk. H. verkocht, toen hij in staat van faillissement was verklaard, zonder medeweten van den curator zijn vergunning tot verkoop van ster ken drank in 't klein. MISHANDELING. Te Sloten (N.-H.) is proces-verbaal opgemaakt te gen een onderwijzer (school Overtoom), wegens mis handeling van een zijner leerlingen. IIET WERK VAN EEN KRANKZINNIGE? Maandag had te Zuidlaren een allerzonderlingst voorval plaats. Toen het zoontje van de wed. J. Dek ker, te Schuilingsoord, 13 a 14 jaar oud, zich tegen schemerdonker op weg begaf naar zijn baas te Eext, en zich halverwege Zuidlaren en Annen even in het bosch bevond, trad onverwacht een man van achter een boom te voorschijn en noodzaakte den jongen met hem verder het bosch in te gaan. Een eind! het bosch in zijnde, dreigde hij den jongen, hem te zullen op hangen, hetgeen bij gebrek aan touw over moest gaan. Hij vroeg den jongen om geld; niets van waarde vin dende, greep hij den jongen aan, sneed hem alls knoo- pen van zijn kleeren, de kousen aan flarden, en bracht hem verder eenige onbeduidende hand'wonden toe, waarop hij de vlucht nam. Of men hier met een krank zinnige, dan wel met een bandiet te doen heeft, weet men niet. De politie doet ijverig onderzoek. Ass. Ct. EEN TREIN-IDYLLE Het volgende avontuur beleefden eenige reizig'ers op de lijn. tusschen Kleef en Duisburg-. Het was 's morgens zeven uur, juist had de trein het station Calcar verlaten en stoomde langs het plaatsje. Opeens stond de trein stil bij het hotel „Zum Ritter." Wat nu? Dit is toch geen halteplaats, mokten de reizigers en allen stoven naar het coupéraampje om te zien, wat er te doen was. Daar leunde een jongen, leerling van de „Realschu- le" wijd uit het raampje naar buiten en riep: „Mut ter, ie.h habe meine Hefte vergessen Eenige oogenblikken later kwam uit een huisje, te genover de spoorbaan gelegen, een moedertje aange sneld met eenige boeken en schriften in haar hand, liep naar de tuinhek en reikte over de omheining heen aan een conducteur de boeken en schriften over. De treinleider nam ze met een „Danke sehön" aan. De conducteur toog nu naar den vergeetachtigen Schüler en met een vriendelijk „Bitte" gaf hij hem het schoolboekje over. Direct daarna klonk het fluitje, en de trein zuchtte verder. Dit avontuurtje viel nu eens niet voor in de Lang straat of de Meijerij, maar in een der drukste Duit- sche verkeerscentra. (Limb. Koer.) MERKWAARDIG INSTINCT EENER SPIN. Toen ik dezer dagen, schrijft J. G. Zijlstra te Arnhem in „De Levende Natuur," op een schoonen herfstmorgen in mijn tuintje liep, een sigaar opstak, en de lucifer achteloos wegwierp, kwam deze toeval lig terecht in een horizontaal geweven spinneweb. Dadelijk zag- ik een groote spin, die zich onder de bladeren van een heester verscholen hield, voor den dag komen. Zij liep haastig naar de lucifer, scheen zich even te bezinnen, teneinde de situatie van het houtje op te nemen, en schoof en draaide het voor werp harer onrust heen en. weer, tot het eene eind bo ven een tamelijk groote opening tusschen de draden was gekomen. Daarop haastte de spin zic-h langs an dere draden naar het andere eind1 van de lucifer, werkte dit naar boven en schoof meteen het houtje zóóver vooruit, tot het, gehoorzaam aan de wet der zwaartekracht, in verticale richting op den grond viel. De spin verschool zich hierop weer, alsof er niets ge beurd was. Ik nam nu een tweede lucifer, en precies op de zelfde wijze werd het stokje uit het web verwijderd, herhaalde toen de proef ten derde male, en wederom werd) hetzelfde systeem nauwkeurig gevolgd. Het verwijderen der lucifer was 't werk van eenige seconden, den laatsten keer duurde het iets langer, daar het houtje toen terecht kwam in het dicht gewe ven gedeelte van het web en dus eerst naar den kant gewerkt moest worden. Voorwaar, een merkwaardig voorbeeld van dierlijk instinct. UIT ZUID- EN NOORDSCHERMER. In de op 3 dezer gehouden raadsvergadering werd tot onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Driehuizen benoemd mej. G. Akkerman, te Alkmaar, en tot onderwijzer aan de Openbare Lagere School te Groot-Schermer de heer J. Slim, te Hallum (prov. Frl.) UTT BERGEN. De straatverlichting dezer gemeente over 1911 is bij publieke aanbesteding gegund aan den eenigen inschrijver L. Kleverlaan alhier voor de som van 450. UIT LIMMEN. In verband met de inbraken alhier en in den omtrek besloot de Raad, ter stationneering bij den veldwachter, een politiehond aan te schaffen en eene bijdrage in het onderhoud te verleenen, hetgeen ongetwijfeld ten goede zal komen aan de veiligheid van personen en goederen. UIT SCHERMERHORN. De landbouwer H. Jonker teelde dit jaar buitenge woon zware suikerbieten één daarvan had het zeld zame gewicht van 17l/2 kilogram. VEEFONDS TE HARENKARSPEL. Den 2dezer vergaderde het Bestuur van het Onder ling Veefonds alhier, tot het opmaken der rekening over de afgeloopen drie maanden. In dat tijdvak waren verzekerd 1203 runderende schade voor 7 gestorven dieren bedroeg f 541.35, zoodat een omslag moet worden geheven van 45 cent per rund. UIT STOMPETOREN. Zooals men weet is de heer KL Schoone, die thans te Alkmaar woont, een der oprichters van onze tooneel- vereeniging Aurora; ook in de 42 jaar van haar be staan de leider, voor wien geen opoffering te veel was om voorstellingen te geven, welke in den «maak vielen, Het feit, dat een nieuwe uitvoering van Aurora hier steeds met belangstelling werd begi'oet en dat deze vereeniging vaak werd uitgenoodigd elders voorstel lingen te geven, bewijst reeds hoozeer het streven van den heer Schoone met succes werd bekroond. Werd hij bij het veertigjarig bestaan reeds gehuldigd, de vereeniging heeft gemeend het daarbij niet te moeten laten en hem thans als nieuw blijk van waar deering het eerelidmaatschap aangeboden, dat de heer Sehoone welwillend heeft aanvaard. EEN HARDDRAVER. In een dorpje nabij Bergum werd] dezer dagen een harddraverij gehouden; toen ze afgeloopen was, spotte een van de toeschouwers: „Nou, tegen het paard zou ik nog wel durven loopen om twee rijksdaalders." „Top 1" zei de gelukkige eigenaar van het paard. De grap werd ernst. Het paard werd naar de streep gebracht, de wedder trok jas, vest en broek uit, en,, daar ging het los 1 't Publiek was heel den dag niet zóó vol belangstelling geweest als hij dezen wedloop. En wie won? De viervoeter moest het smadelijk te gen den tweevoeter afleggen. Deze werd 's avonds bij de prijsuitdeeling betoost. „Deze draver, mijne beeren, deze draver heeft feitelijk meer verdiend dan twee rijksdaalders, mijne heeren, en daarom zullen we de vrijheid nemen met de pet bij u rond te gaan. Niet alleen centen en ltnoopen, alsjeblieft; laat maar ge rust eenige vinken tusschen de musschen vliegen." En ze vlogen er inderdaad. De dravende mensch kreeg bij zijn twee rijksdaalders nog een faveurtje van ruim vijf gulden en had vrije vertering boven dien. (L. en V.) L.AATSTE BERICHTEN CHOLERA. ANTWERPEN (V. D.) Een man, die op een schip alhier ratten verjaagd had, is lijdende aan cho lera. DE 11de DIACONALE CONFERENTIE. (Vervolg). Verschillende voorbeelden werden hiervan aange haald, waarna spreker breedvoerig de armenraden, waarvan in het ontwerp wordt gesproken, veroordeel de, op verschillende punten, terwijl de subsidies, die volgens het ontwerp kunnen worden verleend zeer worden afgekeurd, vooral voor de kerk die onafhan kelijk moet zijn en door het aanvaarden der subsidie hare onafhankelijkheid! prijs geeft. Om verschillende redenen werd dan ook het subsidie stelsel niet noodig niet wenschelijk en niet geoorloofd geoordeeld. De Alg. Synode-Commissie betuigde haar instem ming met het ontwerp, vooral wat betreft de samen werking der verschillende instellingen. Spreker be treurde echter dat de plaats der diaconieën niet meer in overeenstemming- met de eischen des* tijds daarin was omlijnd. De classis van Alkmaar heeft, zoo besloot spr. zijn rede, op grond' van zijn verleden een heilige verplichting', n.l.hij zou bij den Synodal- Commissie die in zake dit onderwerp nog niets van zich liet hoeren, op krachtigen drang kunnen aanspo ren. Het is immers voor de kerk de laatste kans. Laat ons zorgen in dezen gewichtigen tijd niet in te dommelen, laat ons zoeken met ernst, met hart en drang des gevnoeds. De heer Ds. Tinholt vroeg na de pauze nadere in lichtingen omtrent de bezwaren door spr. genoemd in zake de subsidies. De heer Adriani gaf die inlichtingen waaruit bleek dat hij zijn bezwaren handhaafde in hoofd'zaak om dat de aanname eener subsidie de zelfstandigheid doet verliezen onder aanhaling van voorbeelden bij de Roomsche kerk waar de armenzorg een bijzaak werd genoemd. Nadat enkele heeren nog hunne ideeën hadden ge uit omtrent liet subsidiestelsel verklaarde de heer Eilerts de liaan zich niet zoo gekant tegen de ar menraden, mits zij verplichtend waren daar waar het overheidswege noodig- werd geoordeeld. Spr. betreurde de bestaande geheimzinnigheid bij de kerkelijke armenzorg die de samenwerking zoo on- noodig in den weg staat. Samenwerking maakt de armenzorg zooveel gemak kelijker en zooveel te meer practisch. Ook hij verklaarde zich ten zeerste tegen het subsi diestelsel. Ten slotte stelde hij voor een korte samenvatting te geven van de meening dezer vergadering inzake het nieuwe ontwerp aan de regeering. Nadat de heer Adriani in verband hiermede zijne meening had geuit, werd! het referaat onder dankzeg ging aangenomen en conform het voorstel van den voorzitter besloten. Het beheer der Diaconie-bezittingen werd vervol gens ingeleid door ds. C. J. A. Bosch van Limmen. Spr. behandelde daarbij de 3 volgende onderwerpen. 1. Het beheer van het Diakonaal bezit berust in alle gemeenten bij den kerkeraad, wiens leden te sa men de zorg en de verantwoordelijkheid dragen. 2. Om de kerkelijke armenzorg op hooger peil te brengen is het noodig dat beheerders meer dan tot nu toe aandacht schenken aan de uitbreiding der mid delen door zorgvuldiger beheer. 3. En wat het diakonaal landbezit betreft, zal dit kuuneu door bet bedingen van zoodanigen pacht of huur, dat meer intenze bearbeiding van den bodem gewaarborgd wordt en door meer deskundig toezicht te waken tege.n verandering van dén bodem. Vooral het laatste punt lokte een breedvoerige ge- dachtenwisseling uit over de meest gewenschte wijze van landverhuring in verband met de noodzakelijk heid om ten bate van de armen goede landgebruikers te verkrijgen. Bij de rondvraag uitte de heer Kanis van Heer-Hugowaard en Bosch vanEgmondbinnen, als hunne meening dat er te weinig daadWerkelijk leven van de vereeniging uitgaat. Zij zagen gaarne dat de vergadering eens de aandacht schonk aan een meer krachtige bestrijding der bedelarij, aan het oprichten van een tehuis voor ouden van dagen, van een zuster huis. Nadat de heer Ds. Bosch van Limmen over het te huis voor ouden van dagen zijne gedachten aan de vergadering had medegedeeld, werden de heeren Ka nis van Heer-Hugowaard, Bosch van Egmond en Jon- gei ing van Heiloo als leden eener commissie aange wezen met de opdracht omtrent het stichten van een dusdanig tehuis een onderzoek in te stellen en in een volgende vergadering verslag uit te brengen. Nadat Ds. Schermerhorn van Nieuwe-Niedorp in lichtingen had gevraagd omtrent het verhuren vau land, n.l. of dit alleen aan Protestanten, aan leden der Ned. Herv. kerk of ook aan Katholieken werd verhuurd, en deze inlichtingen hem waren verstrekt, waaruit bleek dat plaatselijke omstandigheden de ca tegorie van huurders vormden, werd de vergadering door den voorzitter met een woord' van dank geslo ten. BENOEMD. Bij Koninklijk Besluit van 1 dezer is met ingang van 6 dezer, bij de Marine-stoomvaart1 benoemd tot officier-machinist der 2de klasse, de hoofdimachinist. C. Habich, alhier. LIEFDADIGHEID NAAR VERMOGEN. In de op 2 November j.l. gehouden gewone verga dering- van „Liefdadigheid naar Vermogen", is voor diverse personen hulp toegestaan ten bedrage van 170.25. ALKMAARSCHE IJSCLUB. In de gisteravond gehouden bestuursvergadering van de AJkmaarsche IJsclub werd na opening, door den voorzitter, den heer Jb. Lutterot met een toepasselijk woord aan den heer J. Cock het insigne aangeboden, verbonden aan het eere-voorzitterschap. Daarna her dacht spr. den heer G. Bossert Rz., die door den dood aan het bestuur ontrukt is. Als afgevaardigden naar de algemeene vergadering van den Nederlandschen Schaatsenrijdersbond, welke 12 November te Utrecht wordt gehouden, werden be noemd de heeren J. Cock en C. Nannes Gorter, ter wijl naar de algemeene vergadering van den IJsbond „Hollands Noorderkwartier", welke 11 December te Zaandam wordt gehouden, de heeren C. J. Ooms en F. Wigman werden afgevaardigd. Besloten werd nog de algemeene vergadering van de Alkmaarsche IJsclub op Vrijdag 18 November te houden. UNIE-COLLECTE. De hier ter stede gehouden Unie-collecte voor de scholen met den bijbel, welke collecte door verschil lende omstandigheden later dan gewoonlijk plaats had. heeft opgebracht de som van f 221,59. In de gisteravond gehouden bestuursvergadering van het locaal-comité is met algemeene stemmen be sloten dit bedrag te storten in de kas van het suppletie fonds der christelijke school alhier. DE WILHELMUS-KALENDER. De firma Ferwerda en Tieman gaf ook nog een kalender, welke een geheel ander karakter draagt dan de gisteren aangekondigde Hoytema-kalender, samen gesteld is uit 12 kleurendruk-reproducties naar de schilderijen der Wilhelmus-Cyclus (eigendom der firma) van den kunstschilder G. Westerman. Deze kalender vormt een illustratie van ons Wilhelmus van Nas- sauen, terwijl de lieer dr. H. G. de Boer daarbij een toelichting schreef, welke ook al weer keurig afgewerkt op oud-Hollandsch papier ten geschenke wordt gegeven. De firma Ferwerda en Tieman verstaat de kunst om op voorname wijze reclame te maken! MOMENT-OPNAMEN UIT HET ALKMAAR SCHE STRAATLEVEN. De heer L. I rankenberg heeft het aardige denk beeld gehad verschillende bekende typen in onze stad op prentbriefkaarten te vereeuwigen. Een aantal al leraardigste briefkaarten, welke zeker veel aftrek zullen vinden, zijn daardoor in den handel gebracht. Van de meest bek,ende noemen wijAal de vischvrouw, bezig visch te verkoopen, het boekenstalletje op het Hof, waar de eigenaar op z'n dooie gemak naast zit, de Alkmaarsche paardentram met den overbekenden Rooders, de petroleumkoning, Dirk de vischboer, onze melkboer, een dienstbode aan den schoonmaak op den Niouwlandersingel enz., te veel om op te noemen, ter wijl visch- en kaasmarkt niet vergeten zijn. PREDIKBEURTEN. 6 November 1910. Groot# Kerk, Gedachtenisviering der Kerkhervor ming, Collecte voor de Ned. Gustaaf-Adolf-Vereeni ging. Voormiddag 10 uur, Ds. Verwaal. Kapel, 10 uur, Ds. Vinke, bediening van den H. Doop Avond 6 uur, Ds. de Pree. Woensdag avond 7'/2 uur, Ds. Kloosterman. Evang.-Luth. Kerk, 10' /2 uur, geen dienst, Doopsgez. Kerk, 10l/2 uur, Ds. E. Engelkes, van Steenwijk. Op beroep. Rem.-Geref. Kerk, 10'/, uur, Ds. de Regt. Gereform. Kerk. Voormiddag 10 uur, Ds. Wechge- laer. Avond 6 uur, Ds Wechgelaer, Cat. Zond. 6. Hersteld Apostolische Gemeente, Schoolstraat, voormiddag 10 uur en namiddag 4 uur, godsdienst oefening. Chr. Ger. Gem. Gebouw „Rehoboth", Koningsweg, 10 uur en avond 6 uur, godsdienstoefening. Godsdienstoefening van de Heiligen der laatste dagen kleine zaal Harmonie, 5 uur. Consistorie Geref. Kerk, Oudegracht D 83, Maan dagavond 8'/2 uur, vergadering van de Jongelings- vereeniging „Paulus". Gebouw Waakt en Bidt. Laat. Zaterdagavond van ti'/a tot 10 uur, vergadering van de Christelijke Jonge- iingsvereeniging „Zacheus", voor jongelingen boven 16 jaar. Zondagmiddag van 4 tot 51/2 uur, vergade ring van de Christelijke Knapenvereeniging „Timo- theus", voor knapen van 12 tot 16 jaar. Herv. Gem. te Oudorp, 10 uur, geen dienst. Herv. Gem. te Bergen, 10 uur, geen dienst. Herv. Gem. te Stompetoren, 91 /2 uur, geen dienst, Herv. Gem. te Oterleek, 9>/2 uur, Ds. van Meurs. Herv. Gem. te Egmond aan den Hoef, 10 uur, Ds. H. W. Bosch. Herv. Gem. te de Rijp, 10 uur, Ds. Kater. Doopsgez. Gem., 10 uur, Ds. Fopma. Herv. Gem. te Schermerhorn, 9'/2 uur, Ds. Linde boom, te Oudorp. Geref. Kerk, preeklezen. Herv. gem. te Zuidschermer, geen dienst. Herv. gem. te Driehuizen, geen dienst. Herv. gem. te Grootschermer, 91/2 uur. Ds. France. AGENDA: VRIJDAG: „Kracht en Vlugheid," dames-afdeeling 71/»8^/4 uur; heeren-afdeeling 83/498/4 uur; „Het Gulden Vlies."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2