een net meisje, Winterpantoffels, 31'2 cent per pond. - - 20 nieuwe - - Prentbriefkaarten, Wed. Jac. van Beek, Sclioiitetr. 18. Café Concert en Öperetten-Voorstelllng beroemde gezelschap. Directie ROSELY. B il I T E A L A N D. I. PRINS Az., Oudegracht 285b. Extra aanbieding vooi* f 12, Langestraat, hoek Houttil. ADVERTENTIE N. Tel 286. W. 6« E. HULK, Voetbalterrein V. A. V. een tribune, deelgenoot GEV14.AAGD fste Hypotheek 3 a f 5000.— op huizen Wed. M. F. BEUDEKER. Cachenez. - Handschoenen. Kragenbeschermers Ijsmutsen. Sporthemden. Ondergoederen. Heden verschenen momentopname uit het Alkmaarsche straatleven. L. Frankenhepgy Alkmaar. Gebouw y.Diligentia" ZONDAG 6 NOVEMBER BUITENGEWONE een flinke BOEKHOUDER f OIVTDURWIJS 1 ny8 97»/, 177 112 164% 112 150 639 306 861 49»/, 101% 574 440 26 244 701/s 875 442 214 2941/9 437 210% 165 I021/, 118% 169 280 780 124 72 23% 27% 79% 557/m 10en 20 CENT. De Pachters C. A. WITTE Co Z oeven ontvangen een uitgebreide 1. oze in de nienwxte. Groote sorteering Dames en Heeren BAL- en GELEGENHEIDSCHOENEN. Zie de étslage! Zie de étalage! XSJ THA3NTS KORTE NIEUWESLOOT. Sigarenfabriek „DE CONCURRENT", Kooltuin 13, - Alkmaar. ZATERDAG: „Kracht en Vlugheid," melsjes-afdeeling II 3% 4% uur; meisjes-af deeling I 67 uur; „Het Gulden Vlies." Alkm. Tooneel, bestuursverg., 8 /2 uur, v. Twiak. FRANKRIJK. Het nieuwe ministerie-Briand een anti-revolutionnair ministerie waarmee geens zins gezegd wil zijn, dat het „Ons Program" van dr Kuyper onderschrijft. Het wordt als anti-revolutie aangekondigd omdat het tegen de revolutie is. Maar het is ook nog tegen iets anders: „tegen de revolutie en tegen de reactie" is zijn leus. Het wordt ons schetst als een volkomen homogeen ministerie. De heer Briand wilde slechts medewerkers, die het volko men met hem eens zijn, opdat later niet weer geschil len over het regeeringsprogram zouden kunnen voor komen vandaar dat de heer Millerand, die zich niet kon vereenigen met de opvatting, dat een sta king van staatsambtenaren en spoorwegmannen als misdaad tegen den Staat zwaar gestraft moet worden niet in de nieuwe combinatie is opgenomen. Over de nieuwe mannen deelt de Parijsche corres pondent van het Tageblatt het volgende mede: De heer Laferre, de minister voor arbeid is socia listisch-radieaal eti Combist. Hij was hoogleeraar de rhetorica en is grootmeester der vrijmetselarij. In de Kamer is hij niet bijster bemind, omdat hij ter ge legenheid van de „affaire des fiches," de. geheime „briefjes" over de officieren dit politiek bewakings systeem verdedigde. Zijn benoeming tot minister moet onder de nationalisten en ook in het centrum vele tegenstanders vinden. De heer Mauris Raynaud de minister voor landbouw, leider der democratische linkerzijde, is advocaat en nog weinig op den voor grond getreden. Hij heeft eenige maanden gelede een goed rapport over de zaak Duez opgemaakt, en zich in de laatste debatten een verstandig tactvol man getoond. Hij is wel het meest rechtstaand lid van het kabinet, maar geen reactionnair. De heer Klotz de minister van financiën, is socialistisch-radicaal en heeft zich als rapporteur over invoerrechten en be grotingsaangelegenheden bekend gemaakt; hij is be trekkelijk jong (in 1868 geboren) en gaat door voor een groote arbeidskracht. De heer Puech, de minister van openbare werken is eveneens socialistisch-radicaal, geen slecht advo caat, maar een wat brutaal spreker. Hij heeft het ka binet-Briand soms bestreden, omdat hem dit te mild optrad. De onderstaatssecretaris van oorlog, Noulens, van de radicale linkerzijde, was in verscheiden minister! ën als kabinets-directeur werkzaam en leerde op deze wijze, marine, justie, onderwijs en oorlog kennen. In parlementair opzicht is -hij niet op den voorgrond ge komen. De heer Jaurès moet beweerd hebben, dat het nog nooit was voorgekomen, dat een minister-president na zijn ontslag onmiddellijk een opdracht tot het vor men van een nieuw kabinet kreeg. De Fransche cou ranten herinneren echter eraan, dat een dergelijk ge val zich in 1893 heeft voorgedaan, toen de heer Ribot onmiddellijk nadat hij het ontslag van het ministerie had aangeboden, door president Sadi Carnot tot kabi netsformateur werd benoemd, zelfs zonder dat, gelijk thans is geschied, de voorzitters van Kamer en Se naat werden gehoord. Tenslotte laten we hier volgen de oorlogsverklaring van den heer Jaurès, die zijn gunstige reputatie voor een goed deel heeft verspeeld, in de Ilumanité: „Nooit zal de arbeidersklasse de wapenen nederleg- gen, nooit zal de bitterheid! van haar verachting afne men. Tusschen haar en de woordbrekers zal de strijd onverbiddellijk zijn, tot zij. hem vernietigt hebben, of hij de republiek heeft ten onder gebracht. Het getui genis van den President verandert niets aan deze za ken en Briand heeft door Fallières te hulp te roepen en zich in diens armen te werpen tegen de toenemen de verachting, dezen slechts blootgegeven en medege trokken in de crisis. Daar de meerderheid1 hem niet voldoende is, zoekt Briand niet steun in het parle ment, maar bij het presidentschap der republiek en mengt dat dus rechtstreeks in alle strijd, waarvan Briand zelf het middelpunt is. Dat is een toestand zonder voorbeeld, een nog nooit voorgekomen gebeur tenis." DTJITSOHLAND. De Tsaar is bij den Keizer op bezoek geweest. De officieuze Nord. Allg. Zeitung en de Rossija putten zich uit in frazes over de vriend schappelijke betrekkingen tusschen Russen en Duit- schers. TFRKIJE. De vroegere sultan schijnt er slecht aan toe te zijn. Zijn doktoren en oppassers hebben veel te lijden van zijn groote vrees voor complotten Dezer dagen wilde een dokter den hardboorend gewor den Abdoel Hamid1 een gehoorbuis aah het oor leggen maar hij deed als waanzinnig, stiet woeste vloeken uit en schreeuwde onafgebroken, dat de doktoren om gekocht waren en hem wilden dooden. Het heet dat de dagen van dezen man, eens de grootmoordenaa van Europa geheeten, geteld zijn. ZUID-AFRIKA. Ter viering van de oprichting der Zuid-Afrikaansche Unie is er gisteren een feest maaltijd te Kaapstad gehouden, onder voorzitterschap van den minister van openbare werken, Sauer, die hulde bracht aan de Engelsche regeering. Dr. Ja- meson speechte op zelfregeering voor Ierland, Schot land en Wales. Ook autoriteiten uit Australië, Ca nada en Nieuw-Zeeland voerden het woord. Lord De Villiers verzekerde, dat het land nooit misbruik zou maken van de verleende zelfregeering. De heer Botha, die wegens ongesteldheid niet aan wezig kon zijn, spreekt in de Daily Mail de hoop en het vertrouwen uit, dat de Britsche en Hollandsche harten even nauw zullen worden verbonden als hun handen en dat Zuid!-Afrika zal worden een vreedzaam en bloeiend deel van het Rijk, en in „Fin. News" het vei trouwen, dat een tijdvak van groote economische ontwikkeling voor Zuidi-Afrika zal aanbreken. Gemengde Mcdedeelingen. DWAZE VLIEG VERTOONING. De vliegmannen worden hoe langer hoe driester. Nu weer wordt gemeld, dat mr. Curdy morgen op zijn tweedekker van het dek der stoomboot „keizerin Au gusta ictoria naar Nieuw-York wil vliegen, zoodra de boot 50 Engelsche mijlen van de haven is verwij fd. oor den aanloop is er op het voorste dek van de boot een speciaal plankier aangebracht. EEN MOEIELIJKE TAAK. Men herinnert zich, dat er te Berlijn een lijk van een meisje of jonge vrouw is gevonden. Nog altijd is met vastgesteld, wie de persoon geweest is. Tien men- schen hebben in de doode een zuster of dochter her kend, 126 menschen zagen er een bekende in enke len waren zelfs bereid dit onder eede te bevestigen Allen hebben zich vergist. Voorloopig moeten er iio»- honderd „herkenmngs" worden onderzocht POSTZEGEL-ZWENDELARIJEN. De politie te St. Petersburg heeft 1.200.000 gulden gebruikte Russische postzegels in beslag genomen, welke naar Warschau zouden worden gezonden, waar door thans in hechtenis genomen personen de stem pels werden verwijderd en de postzegels weer in den handel gebracht werden. Het winstgevend! zaakje werd al geruime n tijd bedreven. MISS LE NèVE BIJ Dr. CRIPPEN. Londensche bladen melden, dat miss le Nève dr. Crippen heeft bezocht. Het onderhoud, dat plaats had in tegenwoordigheid van een bewaarder, duurde ongeveer twintig minuten. Het heette dat Crippen haar nog gaarne eens wilde spreken over zijn uiterste wilsbeschikking, voor het geval hij ter dood veroor deeld mocht worden. EEN PRINSES SOCIAAL-DEMOCRATE. Duitsche couranten melden, dat prinses Pauline van Wurttemberg, de weduwe van den overleden dokter Willim, met wien zij ondanks den tegenstand van haar ouders in 1880 in het huwelijk trad een aange sloten lid der sociaal-democratische partij is en vaak 0^. n9SnTj0puSj0A-sSni[90pj:B ap ui ne^jeqep ap nat? Breslau deelneemt. BESMETTE RATTEN. In een vergadering van den gemeenteraad van Lon den heeft de voorzitter van de hygiënische commissie voor de haven heden medegedeeld, dat ratten, die aan boord van schepen uit het. buitenland waren aan gekomen door pest besmet bleken te zijn. De hygiëni sche commissie heeft alle mogelijke maatregelen ge nomen, die de omstandigheden kunnen eischeu. Aan ieder schip, dat de haven van Londen binnen komt, wordt het gebruik van een nieuwen specialen desin- fectoraangeboden, die alle ratten, zonder uitzonde ring doodt. De commissie houdt zich bij dag en bij nacht met deze aangelegenheid bezig en zal geen moeite sparen. CHOLERA. De hygiënische dienst te Konatantinopel deelt me de, dat van 28 October tot 1 November 80 gevallen van cholera, waarvan 11 met doodelijken afloop, zijn voorgekomen onder de troepen op het manoeuvreter- relm In BOEKHOUDEN en aanverwante vakken ter opleiding voor praktijk en examens. AMSTE'RDAMSOHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDIET. Voordam, O 11, Alkmaar. Staatalesningen NEDERLAND. Ned. Werkel. Schuld pCt. 2% BUITENLAND. Bulgarije Tabaksleening 5 BraziliS Funding 5 Mexico binnenl. 5 Japan 4 Oostenrijk Jan. Juli 4 Rusland Hope 4 Consol 4 1906 5 1894 6e Em. 4 Iwang Dombr. 41/9 Financ. en Industr. ondernemingen enz. Nationale Hypotheek Bank pOt. 4 Noordhollandsch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij resc. aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew VY estersuiker A'dam üeli A'dam Langkat Idem pref. A'dam Serdang Biadjey Deli Batavia Deli-Maatschappij n n Langkat tabak A Vtedan N. Asahan tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon Mij. t. expl. v. Petrole-im Aioeara Enim fi Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij. Zuid-Per lak Ketahoen Gew. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Steels Comm. Car Foundry Comm. 't Ataerik. Stoomv.-Mij. Mv.rin Comm. Preferent Viarinebonds peru Comm. Preferent Spoorwegleeningen. Holl. IJ. Sp.-Mij. M Mij. tot expl. van Staatsspoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert Bd. pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. Kansas City South. Com. Pref- Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Rock Island Comm. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert. v. Wabash Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1885 pót, 4 Premieleeningen. NEDERLAND. Stad Amsterdam 3 Gemeent,e-cred. 8 BELGIE. Antwerpen 1887 21/, HONGARIJE. Theiss 4* OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 5 RUSLAND 1834 5 Koers van 3 Nov. 4Nov, pCt 41/, aand. div. 737/1, 97»/, 108% 4BV, 98V, 937/8 88% 89 99 87»/, 947/m 5Va 17»/, 64% 10% 87% 79 88% 219 V, 1051/16 33»/, 80% 33 65»/, 84% 42 98% S3i% 118% 26% 174% 18% 214 87 107% 101% 96% 155% 171 466 78 49% 98% 88 88% 99 87% 176 147% 116% 640 305 363 101»/, 440 70»/, 443 225 306% 414% 213% 168»/, 104 119 164% 282 780 125 72% 24 27»/, 8'»/, 56% 155 5% 17»/, 65% 10% 867/8 78% 87% 210 105% 83% 30% 38% 66 35% 43% 98% 34% 119% 263/8 1757/g 18% 214 Koers van het geld. Prolongatie 5 pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen on veranderd. Tabakken op dezelfde prijzen. Oliewaar den vast. Culturen iets beter. Mijnen evenals Rub bers stil. Amerika opende vast, het verloop was leven dig en het slot kalm. BURGERLIJKE STAND YAN ALKMAAR. ONDERTROUWD. 8 Nov. Pieter Krom en IJfke Yeeninga. Andries Tholen en Petronella van Latum. Dirk de Jong en Everdina Wolzak. Muus de Jongh en Wilhelmina Hein. Adrianus Roecoert en Anna Margaretha Mente. GEBOREN. 3 Nov. Cornelia, d. van Bernardus Wilhelmus Jas pers en Alida Margaretha Godijn. OVERLEDEN. 3 Nov. Hinke Hulst, 80 j. Sijtje Stuurman, ge huwd met Jan Bregman64 j. ~OUDE NIEDORP (Oct.) Getrouwd: Meile Hoekma, wednr. van Antje Krijgsman, en Keitje Haringhuizen, wed. van Jan Gootjes. Gebor e nGerardus, z. van Jacobus Pronk en Elisabeth Pater. Overleden: Pranciscus, z. van J. H. van Straa- ten en Catharina Loos, 10 w. Neeltje Paardebos, wed. van Willem Sneekes, eerder van|Pieter Oude- zoom. 74 j. Elisabeth Pater, echtgen. van Jacobus Pronk, 40 j. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Naar waarnemingen verricht in den morgen van 4 November. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandseh Meteorologisch Instituut te De Bilt. OVERZICHT. (Geldig tot den avond' van 5 November). In het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 760.3 te Seydisfjord. De laagste stand van den barometer 735.2 te Riga. Neerslag te Alkmaar 4 Nov. 1910, 1.4 m.M. VERWACHTING. Meest matige wind uit westelijke richtingen, zwaar bewolkt, regenbuien, zelfde temperatuur. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. Behalve over IJsland, waar zich de hooge druk nog verder ontwikkeld heeft, verkeert nog geheel het waarnemingsgebied onder depressie-invloeden. De hoofdkern ligt hedenochtend over Rusland. Bij ons daalde gisterenavond de barometer vrij snel, begon hedenochtend eohter plotseling te rijzen en blijft nog langzaam stijgen. Onder deze omstandigheden is voorloopig- nog ongestadig weer met regenbuien te verwachten. De luchtdrukverschillen zijn in onze omgeving kleiner geworden er komen zwakke tot ma tige winden voor. De temperatuur zal weinig veran deren. M. MAItKTBERICIITElf. Voorloopig Kaasbericht. ALKMAAR, 4 Nov. Kaas. Kleine volvette met ï'ijksmerk f 34.50, kleine fabriekskaas f 34.kleine boerenkaas f 33.50, commissie f 36.50, middelbare f 36.50. Aangevoerd 300 stapels, wegende 145000 Kilogram, waaronder KG. volvette kaas. Handel vlug. ALKMAAR, 4 Nov. Heden werden ter graanmarkt aangevoerd 2612 H.L. Tarwe f 6,75 a 7,90, rogge (n.) f 5.50 a f 5.60, gerst (11.) f 0.a f 0.—, gerst chev. f 5,25 a f 6,25haver f 3,25 a f 3,57, bruine boonen f 13,25 a 14,25, paarde id. f 7,— a f 7.15, citroen id. f 15,— a 16,50, duiven id. f 0.— a f 0,witte id. f 17.50 a f 18.rood mosterdzaad f a f geel id. f a f karwijzaad f 12.30 a f blauwmaanzaad f a erwten groene f 9, a 26,grauwe f 17,— a 23,vale f a f BROEK OP LANGEDIJK3 Nov. Heden werd besteed voor Aardappelen gladb. f 0.a 0.—, ronde f 0.a f 0.—, muizen ,f 0.— a 0.— kleine f 0.a 0.—wortelen f 0.—a 0.—, bloemkool le soort f 0.— a 0.—, 2e soort f 2.10 a 0,—Roodekool f 3.— a 6.80, gele kool f 2.— a 4.70 witte kool f 2.50 a f 5.30, zilveruien f 0.— a 0,—, uien f 1.70 a 2.05, slaboonen f 0.Nep (kleine uien) f 0.— a 0.Bieten f 0.— a 0.B. Bloemkool f 6.a 8.20. Rammenas f 0. NOORDSCHARWOUDE3 Nov. Gele nep f 2.90 a 3.20. grove uien f 1.60 a 1.80, roode kool f 5-75 a 6,—, 2e soort f 5.— a 5.60, kleinere f 2.20 a 4.80, gele kool f 3.70 a 4.—, 2e soort f 3.20 a 3.50, klei nere 1.40 a f 3.—, witte f 3,50 a 4.—, 2e soort f 1,80. BOVENKARSPEL, 3 Nov. Heden werd besteed Toor Aardappelen blauwe f 2.50 a 2.80, ronde f 0,— A&nvoar zak, bloemkool le soort f 6.a 8. 2e f 2,50 a 4.per 100, roode kool f 2.50 a 8. gel* kool f 2.50 a 8.50, witte f 1,50 a 2,50, Bieten 5,— a 7.50, Uien f 1,40 a f 1,50 per K.G. Heden overleed na een korte ongesteldheid van eenige dagen, onze geliefde Zuster, Tante- en Behuwdtante, Mejuffrouw flinke Hulst, in den ouderdom van ruim 80 jaar. Den Helder. J. S. HULST. M. HULST. J. ZAADNOORDIJK. E. ZAADNOORDIJK— Vogelezang. j R. W. ZAADNOORDIJK. B. ZAADNOORDIJK— 1 Kuiper. Alkmaar3 November 1910. Alkmaar. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alk maar, d.d. 30 Juni 1910, is het huwelijk van KLAAS PIEPER, majoor bij de K. N. Marine, wonende te Helder en WOLTERDINA DE VRIES, zonder beroep, wonende te Rotterdam, door echtscheiding ont bonden verklaard, met alle wettelijke gevolgen daarvan. De procureur van eischer, Alkmaar, Kerkplein 9. Mr. D. SLUIS. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alk maar, d.d. 13 October 1910, is het huwelijk van JACOBUS ABRAHAM JOZEPHUS SANDERS, stoker- majoor hij de K. N. Marine, wonende te Helder, thans verblijvende in N. O.-Indië, en CHRISTINA MARIA BARENDSE, zonder beroep, wonende te Amsterdam, door echtscheiding ontbonden verklaard, met alle wettelijke gevolgen daarvan. De procureur van eischeresse, Alkmaar, Kerkplein 9.Mr. D. SLUIS. Bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alk maar van den 3 September 1910, is E. GLEIJ- STEEN, aannemer, gedomicilieerd te Hoorn, doch thans afwezig, in staat van faillissement ver klaard met benoeming van den E. A. Heer Mr. A. D. H. FOCKEMA ANDREA] tot Recliter-Commissaris en van den ondergeteekende tot Curator. Mr. P. A. OFFERS, Advocaat-Procureur. Kantoor: Gedempte Nieuwesloot No. 83, Alkmaar. HOVIS A1NBETFXEND, De geachte bezoekers wordt attent gemaakt dat vanaf a.s, Zondag 6 Nov. op het terrein is geplaatst geheel overdekt en prachtig gelegen. Vrij gezicht over het geheele veld. Entrée IO ets. de persoon, abonnement t 1.50 voor seizoen. VAKMAN, met veel relatiën in N.-Holland, zoekt met ee ig kapitaal, tot oprichting van Kas siers en Makelaarskantoor. Discretie verzekerd. Brieven lett. N 176, bureau van dit blad. voor halve dagen. Adres: NIEUWPOORTSLAAN E 8. GEVRAAGD onder bovenstaand verband met voldoende overwaarde. Liefst van PAR TICULIER. Brieven onder letter L 176, bureau van dit blad. Honttil B 17. Telefoounumm 50. Aanbevelend, Verkrijgbaar bij door het W Groot succes door gebeel Nederland. Entrée 30 ets. zonder belasting. AANVANG 8 UUR. Wel vrouw wat doet mij de rug toch zeer, Ik kan er bijna niet van loopen, Ik kan er niet van op noch neer, 't Zal mij nog tot niets doen nopen. Maar man laat er dan toch naar kijken, Of liever nog laat je bestrijken, Allicht dat dat wat helpen wil En zorg dat je je niet vertil. Ja niet vertillen vrouw, daar kan je niet voor wezen, Daar had je gister nog toen ik zat te lezen, Toen zou ik even een Rococo krijgen van de kas, 'k Dacht stellig dat het kistje nog vol en was, Ik tilde dus zwaar maar het kistje was licht. Toen kreeg 'k weer die pijn nog erger dan jicht, Maar toch ben ik even goed mijn Rococo gaan roolcen, Toen de pijn wat bedaarde heb ik hem opgestoken, 'k Heb er van genoten zoo eenig en lekker van geur, En 'k zeg maar, KAAIJ's Rococo's stellen nimmer [te leur. Voor tijdelijke bijhouden van Boeken wordt gevraagd voor n.m. uren. Brieven letter O 176, bureau van dit blad. TELEFOON 279.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3