A» J» JP.'s Kerstpudflimir* de leklterii|j van d!t Winterpantoffels, Muilen en waterdicht Schoenwerk P. OÜDES. Ridderstraat. Alkmaar. W. NEDERKOORN IMmliÊ. Verstraeten's Vliegmachines, De Lange de Moraaz, Hillandsche sociëteitran Levensverzekeringen m Celluloïd-artikelen. Een verlofzaak, Ge«nta-. Polder- en Madmlnlslratie, Boywterrein Tentoonstelling van gehhurdo Fransclis etsen Winkelhuis te huur, Winkelhuis, C.YERHEUS, Uurwerkmaker, VERZILVERT COUPONS tegen de hoogste waarde. fijne BOTERBAKTKET fijne BORSTPLAAT tij ne SPECULAAS Gewijzigde dienst Locaaiöaat lijpe. Groningen. kan wedijveren met de beste AMERIKAANSCHE. staat onder controle van Dr. van Hamel Roos en Harmens te Amsterdam. 1 II Tuinaanleg, Boomgaard- en Wegbepianting. WINTERDIENST van I Nov.-I Maart vergelijk ze met de best bekend staande merkenEN OORDEELT. Fijnste Deensche Roomboter bij H. G SCHOEN, Deventer Machinefabriek. Ook ZEPPELINS voorradig. Koopt een bus Vraagt aan FIJNPROEVERS eens: ALKMAARSCH WARENHUIS. I" If l i Een groote voorraad F. FEIJEN's Schoenmagazijn, De BOTER van 55 ets. uit „DE BOUTE HOE" is onverbeterlijk. SPORTOLttb," op Zondag 6 November a.s i, de Rijp, overgenomen van de Tuinbouwinrichting Gebr. ADMIRAAL. Goedkoope retours AlkmaarAmsterdam. Ie Kajuit f O 70 Drie dagen geldig. 2e Kajuit f O 45 en Kusisihandei Lijsfe^fabHek van H. JANSEN. Alkmaarsch Warenhuis H. fANSEN. T uin-Architectuur. H, JANSEN. L. GILLES, firma Donnée, Fijne, geurige L. GILLES, Firma DONNÉE. Te koop of te huur: Drukken van Staafwerk in korten tijd. HERMs. COSTER ZOON, r>an den Westerweg, Massaulaan en EgmonderstraaL T eekengenootschap „Kunst zij ons Doel." REPARATIE-INRICHTING, vraagt een nette JONGEN Bijkantoor Alkmaar, Neem s. v. p. proef van onze Moord-Zuidhollandsche Tram wegmaat schap pij. Lijn Haarlem—Alkmaar. Goedkcope en geriefelijke reisgelegenheid van ALKMAAR naar: Alkmaarsche Koemarkt op Maandag 7 November a s. van Gebr. Zur Mïïkleii, per K.G. t' 1.20 f L0Ü f J .00 ROLPENS ROOKWORST HOOFDKAAS BLOEDWORST f 0.60 Nieuwe Groninger Courant, Gummi Mantels. J H WILLERS. Laat 11, mheeu J. L. NERING BöGEL Co., Filiaal W. J. SCHEPPER, Stoommachines en Stoomketels voor elk bedrijf. II vindt men in Payglop, Alkmaar, Telf. 205 Inrichting voor maat, en reparatie. MEVROUW! l3/i TJTJFL. Neemt vooral proef. TELEF. 174. Van ALKMAAR EI 8 10 - 2.30 6 uur- Van AMSTERDAM 6.30 9 30 2.15 4 - Q[] Alleen op Zondag. uur Lage prijzen. Vlugge levering. ALKMAARSCH WARENHUIS, Langestraat en Achterstraat. Correspondenten der 99 LANGESTRAAT en ACHTERSTRAAT. Langestraat en Achterstraat. 777* cent per 7» K.G hij de 27j of 5 K G. Isger, verkrijgbaar „BOTERHUIS", i staande aan de Kaasmarkt te Alkmaar N V. KOEK- en HANDELSDRUKKERIJ v.h. VOORDAM C 9, - TEIEP. 3, - ALKMAAR. Te bevragen bij G. DEN BÖESTERD, Touesnintsir. 9 Z^terd?g 5 en Zondag 6 November a.s. - ACHTERSTRAAT B 21 - B. REITSMA,(firmaGROENEWOUD), boven de 12 jaar voor b.zorgen van brood, AANBEVELEND, R. BAKKER, Banketbakker, 'faadmarkf 74. O iCZ HLSCH APSBIL JETTEN tegen 24 uren van 'e voren worden Velsen Minimum prijs f 5,—. SU van den gewonen tarief prijs kunnen aangevraagd ten kantore der directie te KV, Stoombootdienst ZUIG GAS- en GASMOTOREN. GIETWERKEN op elk gebied. MEM LOOPE vanaf de LAAT de RIDDER STRAAT in naar het Goudmagazijn van OÜDES, daar vindt men groote keuze Jn weel en voor oud. GOUDEN OORIJZERS, GOUDEN ARMBANDEN. KRUISEN en KETTINGEN, TROUW- en VERLO VINGSRINGEN. --Hf 4« Cts. bevelen zich aan voor het sluiten van verzekeringen op het leven en lijfrenten. >19 Gloeikousjes Ster, onovertrefbaar, 20 cent, per dozijn f 2,10. GIorist-Konsjes 15 et., per dozijn 1 1,50. Gasglazcn, recht, 6 et. Gaatjesglazen ÏO el. Het is van het grootste belang, reeds voordat men met den bouw van het huis begint, ook den tuinar chitect te raadplegen, door een minder goeden stand van het huis wordt menigmaal een smaakvolle tuin aanleg zeer bemoeilijkt en kostbaar, en mist men het schoone èn van huis èn van tuin. Voor het geven van adviezen en het maken van begrootingen zijn wij steeds gaarne bereid, zonder daarvoor iets meer in rekening te brengen dan de gemaakte reiskosten. Me nigmaal vernamen w|' dat men door de vele grootere werken welke ons werden toevertrouwd, in de mee- ning verkeerde, dat wij voor kleinere werken oneven redig hooge prijzen in rekening brachten het tegen deel echter is waar, steeds zijn wij bereid al onze krachten te wijden, ook aan het kleinste stukje grond tegen zeer matige vergoeding. Aanleg en ondorhoud van Boomgaarden, Stads- en Villa-tuinen in abonnement. Tuinbouwinrichting „Belvédère" bij ALKMAAR. Rijksstraatweg C 42, gem. IIEiLDD. Aan tram ALKMAAR—HAARLEM. Een pracht uitgebreidheid in Meer dan 200 söortei; van verschillende arti kelen hierin Zeepdoozen, Borsteldoozen, Haarschuiers, Tandhorstelstandaards, Sponsenhangers, Haarspelden-, Poeder-, Spelden-, Byouterieëndoosjes enz. Ook deze soorten in celluloid met portret. RAAMGRACHT 13. aie 50 cent per i/2 K.G. (roomboter gelijk). Op verzoek van tal mijner Clientèle heb ik aan het perceel Afd. Haangraclit een afdeeling voor AVIAKEL ingericht. Orders vanaf l/2 K.G. en hooger worden aan huis bezorgd. Potjes worden in bruikleen gegeven. Bij de 21/.2 of 5 K.G. 5 cent per l/2 K.G. lager. - Per schipper of vrachtrijder franco thuis. Aanbevelend, Oudste en bekende adres. Opgericht 1876. Brieven onder letter E 176, bureau van dit blad. ten dienste van volgens de nieuwste modellen. door beroemde meesters op de bovenzaal van de „UNIE" alhier op Onder de kunstlievende leden zullen op Zaterdagavond worden verloot: een kostbare aquarel van Schipperns en een ets van Har- ting, beiden in lijst. Zij, die kunstlievend lid wenschen te worden (f 2.per jaar voor alle tentoonstellingen) en aan bovenstaande gratis verloting mede doen, kunnen zich vóór Zaterdagmorgen 12 uur opgeven bij den secretaris W. NEDERKOORNSchoutenstraat, Alhier. 'fSlpilflï5'** De tentoonstelling is Zondags te zien a tien cent per persoon van 's middags 1 tot 4 en van 's avonds 7 tot 10 uur, ter wijl de prijzen van af heden zijn uitgestald bij W. NEDERKOORN in de Schoutenstraat. staande ENIDSEA, vlak bij de MIENT en KAAS MARKT, vroeger bewoond door ALKMAARSCH WARENHUIS. Huurprijs f 12.per week. MIE.VT, voor LANGESTRAAT en STEENENBRUG, vroeger in gebruik door Allunaarsch Warenhuis. Huurprijs O gulden. Te bevragen bij H. JANSEN, Alkmaarsch Waren huis, Langestraat en Achterstraat. Naast VROOM DREESMANN. EERSTE KLAS - - - Accurate regeling. Degelijke garantie. HEILOO LIMMEN CASTRICUM NOORDDORP BEVERWIJK VELSEN SANTPOORT SC OTEN ITA ARLEM le kl. <D M a W 0.15 0.225 0.30 0.325 0.35 0.425 0.50 0.525 0.55 2e kl. 0.10 0.15 0.20 0.225 0.25 0.275 0.35 0.375 0.40 3 O le kl. 0.225 0.35 0.40 0.575 0.60 0.65 0.85 0.925 0.95 Vertrek van ZANDALKMAAR 's morgens 3.30 uur. ALKMAARZAND 'snamidd. 1.45 TELEFOON 261. 5» BITSEVOORT 15, TELEFOON 277. Voor Groningen adverteere men in de OCHTENDBLAD. OUicieel orgaan der gemeente Groningen. Groote keuze vertrouwbaar Bontwerk, Bont- Mantels, P.O Speciale inrichting Nieuwste Modellen. Maat-Mantels. GEESTERSIN GEL 34e, ALKMAAR, beveelt zich aan voor de levering en plaatsing van Bepaaldelijk ook voor H.H. IJzerhandelaren, Smeden, Bouwondernemer# enz. Speciale afdeeling voor drijfwerk. Gedraaide en Gepolijste DRIJFASSEN, ver schillende systemen van KOPPELBUSSEN, zelfsmeerende LAGERS, HANGERS, MUUR CONSOLES, enz. RIEM- en SNAARSCHIJVEN in alle grootten. Men vrage prijs. Begrootingen worden op aanvraag kosteloos verstrekt. GONO MAÏZENA

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4