DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Groote Paardenmarkt Honderd en twaalfde Jaargang. 1910. MAANDAG 7 NOVEMBER. BINNENLAND. No. 262 te Alkmaar, op Woensdag 9 November a.s Nationale Militie. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk f 1, Afzondei lijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Oproeping in werkelijken dienst DUBBELE MOORD TE SPAARNDAM. De BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR gelaat, krachtens bekomen aanschrijving, den onder «taanden verlofganger, binnen deze gemeente in het register van verlofgangers der Nationale Militie in geschreven, om zich, ingevolge art. 109 der Militie wet 1901, 's nam. vóór 4 uur, bij zijn korps te vervoe gen als volgt: 3e Compagnie Hospitaalsoldaten, lichting 1910, garnizoen Bergen op Zoom: 1 December 1910: PIETER HENDRIK VAN HUIT. Voor zooveel de milicien door ziekte of om eene andere reden niet tot den werkelijken dienst kan overgaan, wordt hij verzocht daarvan, vóór het tijd stip voor de opkomst bepaald, ter gemeente-secretarie mededeeling te doen. De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. Alkmaar, 3 November 1910. VERKIEZING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen, ter voldoening aan art. 10, al. 4, van het Algemeen Reglement voor de Kamers van koop handel en fabrieken, ter kennis van belanghebbenden, dat de verkiezing, ten gevolge der periodieke aftre ding van de heeren A. PRINS Az., S. DE LANGE PBz„ C. BOSMAN Gz. en H. P. IBINK MELEN- BRINK, als leden der Kamer van koophandel en fa brieken in deze gemeente, is bepaald op DONDER DAG 17 NOVEMBER a. s. van des voorniiddags 10 tot des middags 12 uur, in een der lokalen van het stadhuis. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. ALKMAAR, 7 November. Tsaar Nicolaas heeft deze week keizer Wilhelm be zocht. Sinds het laatst van Augustus, dus meer dan twee maanden vertoefde hij op Duitschen bodem en het behoeft dus niet te bevreemden dat hij den keizer een bezoek heeft gebracht. Eerder zou het als een bedenkelijk verschijnsel moeten worden aangemerkt, wanneer een ontmoeting achterwege gebleven was.Dat zij eerst na twee maanden plaats heeft wordt be schouwd als een bewijs, dat de verhouding tusschen de monarchen, evenals tusschen de beid'e rijken correct- beleefd is, maar niet meer. In het. voorjaar heeft er een zekere spanning bestaan, deze is thans verdwenen, men is elkaar weer zoover genaderd, dat een politieke gedachten wisseling tusschen de monarchen en tus schen de kanseliers gewenscht en mogelijk was. Er zullen vermoedelijke kwesties van zeer delicaten aard ter sprake zijn gekomen, bijv. d!e Perzische, welke tot zeer onaangename mogelijkheden kunnen leiden, daar oen deel der in het nauw gedreven Perzen neiging vertoont, Duitsehland tegen Rusland en Engeland uit te spelen. He gebruikelijke toasten der beide heerschers zijn ditmaal uitgebleven: liet. bezoek droeg een familiaar karakter werd geseind. De officieuze commentaren in de couranten bleven echter niet achterwege. De Norddeutsche Allgemeine Zeitung sprak als haar overtuiging uit, dat de ontmoeting een gunstigen in vloed zal hebben op den „vrede en rust van Europa." De Russische Ross ij a verklaarde, dat de betrekkingen dienden voor „dam voor den Europeeschen vrede en de conservatieve wereldbeschouwing." Is het, vraagt, naar het Tageblatt niet de con servatieve wereldbeschouwing geweest, die niet alleen Rusland maar ook het Duitsche rijk in den knel heeft gebracht. Als bij ons de binnenlandsehe toestanden zoo slecht zijn, als de ontstemming onder de kiezers steeds sterker tot uiting komt, dan moet de oorzaak daarin, in de reactie worden gezocht, welke als een centenaarsgewicht op het Duitsche volk drukt. Hoe meer echter in Duitsehland de al te sterk gespannen boog der reactie dreigt te breken, des te minder is er aanleiding voor den Tsaar te gaan werken. Daarvoor zal de overgroote meerderheid van het Duitsche volk bedanken. Om op het bezoek van den Tsaar nog even terug te mmende gast heeft met, den gastheer gejaagd Te Nieuw-Oranienburg zijn met behulp van de militaire macht 350 fuseliers waren er een geheele week mee bezig 1300 stuks wild in een bepaalde ruimte saam gedreven, die door 20.000 meter wit-zwart doek is af gezet. De herten enz. werden vrijgelaten, de drijvers joegen achter beweegbare groene heggen de dieren oPj welke, verschrikt door de gekleurde lappen over een open weivlakte naar de 24 vorstelijke jagers snelden die daar, aangenaam opgesteld, moesten trachten zoo veel mogelijk van de 1300 stuks wild neer te leggen. Er werden 400 stukis doodgeschoten. Men noemt dat jachtvermaak. Wij komen thans tot Frankrijk. Thiers heeft eens gezegd: „de republiek moet een behoudend karakter dragen of ze zal niet meer zijn." Deze week is dit weer gebleken. In het vorige weekoverzicht hebben we medegedeeld dat de heer Briand zich door zijn moed en beleid een mooie meerderheid in de Kamer had verworven. Het parlement waagde het niet den man ten val te brengen, die in moeielijke dagen durf en energie had getoond. Hij zelf koos echter het gunsti ge moment uit, om een nieuw ministerie te vormen dat nog sterker staat in de Kamer en dat zich nog moer schikt naar zijn wil. Te oordeelen naar de nieu we mannen, die hij rondom of liever onder zich heeft geschaard, zou men het woord „dictator," hem in de hitte van het debat toegescholden, in zekeren zin op hem van toepassing- kunnen brengen de heer Mille- rand bedankt dan ook voor de eer. Van het nieuwe kabinet zal waarschijnlijk kunnen gelden: Fortiter in re, suaviter in mode, forscli wat betreft het wezen der zaak, zacht in de wijze van uit voering. Frankrijk heeft in den heer Briand een man gekregen, die streng in d'e daad maar welwillend met het woord zal zijn, die zijn straffe maatregelen voor orde en rust en welvaart op de meest aannemelijke wijze zal formuleeren en voorstellen. Een reeks regee ringsdaden zijn reeds aangekondigd, welke zullen wor den uitgevoerd voor het geval het ministerie langen tijd aan het bewind blijft, waaraan echter nog wel ge twijfeld wordt. Van een anderen man, die ook een dictator geschol den wordt, was deze week sprake, van den hoer Roo sevelt. De strijd om liet gouverneurschap van Nieuw York is eigenlijk niet een strijd tusschen twee candi- daten, maar een strijd op leven en dood tusschen den oud-president en degenen, die hij van corruptie en an- der leelijks beschuldigt. De tegenstanders trachten te bewijzen, dat er geen verachtelijker wezen rondloopt, dan „Teddy" en voor dat doel hebben ze 325 bioscoop theaters en 100 eafë-chantants in den staat Nieuw- York gehuurd, die een Teddyhaat moeten opwekken. De heer Roosevelt trekt daar zelf tegen in. Verle den Maandag sprak hij op negen verschillende verga deringen. Dinsdagavond sprak hij voor 25.000 perso nen tegelijk. Op de beschuldiging, dat zijn optreden ten nadeele van de welvaart van het land zou zijn, heeft de heer Roosevelt in ettelijke redevoeringen aldus geant woord: „Er wordt gezegd, dat ik een vijand ben van de welvaart. Men zou evengoed kunnen zeggen, dat een politie-agent, die een gauwdief in hechtenis neemt, een vijand is van diens welvaart. Wanneer die agent zich candidaat mocht stellen, zouden de gauw dieven ook hem hun stemmen niet geven, omdat hij een der hunnen, die geld van anderen had weggeno men, had gepakt". Zulke taal slaat natuurlijk in. Men weet, dat de oud-president tegenwoordig op treedt voor een nieuw nationalisme. De Amerikaan- sehe grondwet, zegt hij, is afkomstig uit een tijd, toen het industrieel© leven nog in nauwgetrokken grenzen was afgespeeld, toen de ondernemingen slechts zelden buiten de grenzen van een staat gingen, toen het za kenleven slechts de lokale regeeringen interesseerde en de bondsregeering geheel onverschillig liet. Stoom en electriciteit hebben intusschen de vier einden van de Unie bijelkaar gebracht, de grenzen tusschen de staten uitgewischt, en daardoor den weg gebaand voor groote corporaties, welke het geheele land omspannen, welker hoofdterrein dikwijls verre ligt van de staten, die haar het recht van oprichting toekenden. Daar aan dient een einde te komen, en het gemakkelijkst geschiedt dit door de macht van den president op kosten der overige politieke machten, speciaal van de afzonderlijke staten te versterken. Het is niet onmo gelijk, dat het Amerikaansche volk zijn vrijheden op spel zal zetten, om den heer Roosevelt tot dictator te maken, wijl het gelooft, dat hij zal kunnen heksen, de macht der trusts zal kunnen breken, meerdere alge- meene welvaart zal kunnen verkrijgen. Want mocht Roosevelt s candidaat Stimpson gouverneur worden van ]Siieuw-I ork, dan staat het wel haast vast, dat de heer Roosevelt zal trachten voor de derde maal het Witte Huis te Washington binnen te treden, presi dent. van de republiek te worden. Zuid-Afrika deed van zich spreken door de feeste lijkheden ter eere van de Unie. Engeland heeft de lessen der geschiedenis begrepen n daarom zijn koloniën meer zelfregeering gegeven lan eemge andere Europeesche staat. Intusschen H5 moet men niet vergeten dat de leidende mannen in de koloniën bezield zijn door het imperialisme, door het denkbeeld' van een groot Brittanje. Met pracht en praal is het parlement geopend door den hertog van Connought, als afgezant van den Britschen Koning, en van heinde en verre waren En- gelsche autoriteiten opgekomen om van deze plechtig heid getuige te zijn. De welwillende redevoeringen, waarin de beste wenschen voor de Unie werden uitge sproken, wisselden elkaar af. De hertog van Con- naught- die een oom des koning» is gaf uiting aan den spijt van den Koning, nu geen bezoek aan Zuid'-Afri- ka te kunnen brengen. De Koning weet echter, zeide hij, dat Zuid-Afrika smarten en moeilijkheden heeft doorgemaakt, en dat strijd en misverstand rampen over het land gebracht hebben. Maar dat alles ligt nu vreedzaam in het verleden begraven en is verjaard. De Zuid-Afrika anders zullen met eere arbeiden voor het welzijn van hun groot en mooi land. De Koning smeekt Gods zegen af, dat de Unie een duurzame wel daad zij en moge bijdragen tot het voordeel en den voorspoed van Zuid-Afrika en' het Britsche Rijk. Wel teekenend voor de- verhouding tusschen moe derland en koloniën is, dat dr. Jameson in een toe spraak den Engelsehen kon aanraden, Schotland, Wa les en Ierland ook zelfregeering te geven. Ten slotte bracht deze week nog eenige sensatie door het losse en vaLsche gerucht, dat er in Spanje een revolutie zou zijn uitgebroken. DR. G. VAN ZINNICQ BERGMAN, Te 's-Hertogenbosch is Zondagmorgen vrij plotseling in de verpleginginrichting der Bloeders van den Heilige Johannus De Deo overleden monseigneur doctor G. van Zinnicq Bergman, in leven geheim kamerheer van Z. H. den Paus en pastoor der parochie van het Heilige Hart te Tilburg. De overledene werd in 1851 te 's-Hertogenbosch ge boren, opgeleid aan de Seminariën te St. Michielsge stel en te Haaren en aan het collegium Romanum te Rome en was van 18771887 kapelaan te Eindhoven, van 1887—1898 professor der H. Schriftuur en der geschiedenis aan het Groot Seminarie te Haaren en was sinds 1898 R. K. pastoor te Tilburg, waar hij een nieuwe^ parochie stichtte, ter bestrijding van het drank misbruik eene St. Paulus-Vereeniging oprichtte en voor de verbetering der sociale toestanden optrad. Zijn voornaamste werken zijnvertaling der twee boeken Es dras" en van de boeken „Tobias", Judith" en „Es ther". Gemengd nieuws, JACHTONGELUKKEN. Het bericht van een paar zeer ernstige jachtonge- 1 ukken komt uit Havelte (Drente). De jager Andr. Hammer, aan den Veendijk, onder deze gemeente, bevond zich Zaterdag met Hendrik en Albert Oort, van Wanneperveen, op jacht. Bij de ver volging- van een houtsnip moest H. Oort een hek over- klimmen. Ongelukkig- had' hij van zijn dubbellooper éen haan gespannen. Eerst klom Hammer over het hek, daarna genoemde Oort, met 't geweer hangende over den schouder. Laatstgenoemde op het hek stap pende, gleed uit en viel op het hek. Door den schok ging het schot af. De onmiddellijk bijstaande Hammer kreeg de volle lading in den rug en werd als 't ware geheel doorschoten. Een der longen is geheel door boord en moet, daar 't geweer met hagel geladen was, yreeselijk verwond zijn. De verwonde, nauwelijks 21 jaar oud, kan niet vervoerd wórden en wordt bij zijn ouders verpleegd. Hij lijdt, wat te begrijpen is, dulde- loos veel pijn. Hoop op zijn behoud bestaat zeer wei nig'. 't-_ Andere ongeluk overkwam den arbeider A. Saer. De jager LI. zag een haas bij een boSchwal. Juist, toen hij er op schoot kwam Saer van. achter den wal te voorschijn. Hij kreeg het schot gedeeltelijk in het ge zicht, Een oog werd- getroffen, doch daar een der ha gelkorrels achter d© beide oogen langs ging, bestaat er vrees, dat de ongeveer 50-jarige man, door dit noodlottig toeval voor zijn geheele leven zijn gezicht verloren heeft. De ongelukkige is direct ter behandeling naar 1 t-recht gezonden. EEN RU WILL DIEF. Den laai sten tijd kon in Enschede haast geen fiets onbeheerd staan of ze werd gestolen. Een vijftal verdween er. 't Is de politie mogen gelukken eindelijk den dader te ontdekken, 't Is een 13-jarige jongen uit „De Krim," eeue volksbuurt. De knaap stal de'rijwie- len niet oin ze aan den man te brengen; maar alleen om er op te gaan rijden. Na er een tochtje op te heb ben gemaakt, wierp hij ze in een sloot. De jongen be kende en alle gestolen fietsen werden op zijn fanwij- zing- teruggevonden; slechts van een waren de ban den afgenomen en bij een opkooper te gelde gemaakt. FABRIEKSBRAND. Gisternacht even na 12 uur, is er brand ontdekt aan de achterzijde der kofferfabriek van den heer S. J. van Duinen, aan de Kampstraat te Amersfoort, Ofschoon de brandweer eerst tegen halfeen te>- plaat se was, kon de brand beperkt blijven tot het zeer 'Jie- pt perceel, dat geheel is uitgebrand. De heer Van Duinen, die niet bij de fabriek woont, kon niets redden clan de kantoorboeken en eenige he raldische werken. Zijn bibliotheek over wapen- en ge- slachtkunde en zijn heraldische teekeningen 'zijn door het vuur verteerd. Het perceel eu de fabrieks-inventaris waren verze kerd. ABD EL AZIS. Uit Lissabon wordt gemeld, dat de op het oogen- blik aldaar vertoevende vroegere sultan van Marokko, Abd.-el-Azis, een bezoek aan Amsterdam zal brengen. EEN BELANGRIJKE RECHTSZAAK. Op telegrafisehen last van den minister van Justi tie is gistermorgen te half tien de heer P. E. W„ deti 22en September j. 1. op telegrafisch verzoek uit Indië to Zandvoort gearresteerd, uit de voorloopige hechte nis ontslagen. De minister van justite had na het ontvangen van het request van professor Pel, waar in werd voorop gezet, dat d© overbrenging van be klaagde met 't oog op diens gezondheidstoestand niet toelaatbaar was, den heer W. door eenige andere dok toren laten onderzoeken, met dit gevolg, dat de heer W. gistermorgen uit het huis van bewaring te Haar lem is ontslagen en niet naar Indië zal worden over gebracht. De belangstelling in deze zaak, door onze publicatie bekend geworden, is in rechtsgeleerde kringen zeer groot. Ondanks de invrijheidstelling van den be klaagde zal mr. L. W. van Gigch toch Dinsdag a.s. de reis naar Indië aanvaarden. DE KINDEREN DE RIJK. De Hooge Raad heeft verworpen het cassatieberoep voor den Voogdijraad te Amsterdam, ingesteld tegen het arrest van het hof aldaar betreffende de kinderen de Rijk. Men zal zich herinneren, dat door de rechtbank te Amsterdam moeder de Rijk was hersteld in de voog dij; de voogdijraad was van dit vonnis in appel ge gaan, doch het hof had het appèl niet ontvankelijk verklaard, omdat er geen besluit was van den Voog dijraad, zooals de wet vereischt, om in hooger beroep te gaan. VLIEGEN BIJ BREDA. Kiiller deed Zaterdag eenige prachtvluchten met passagiers. Eerst vloog hij met luitenant-generaal W. II. Cool en daarna met den heer v. d'. Berg uit Tilburg. TRAGISCH. rEen 10-jarig meisje v. D. te St. Oedenrode, moest Vrijdagavond voor straf in een stal slapen. Gistermor gen is ze nog even naar haar woning gegaan, doch toen weer weggeloopen, onderweg een jongen toeroe pende, dat ze zich in den Dommel ging werpen. De jongen snelde zooals1 men ons kwam mededeelen, het kind achterna dat zeker niet beseft heeft, welke vree- selijke daad ze ging verrichten. Het meisje wierp de klompen uit en sprong in den Dommel. De jongen, die haar achterna was gesneld' strui kelde over de klompen, en kon haar daardoor niet meer redden, hoewel ze nog smekend' de armen ophief. Waarlijk droevig! 'g-H. Ct. BRAND MARINEWERF HELLEVGETSLUIS. In den nacht van Zaterdag op Zondag omstreeks 2 uur heeft op 's Rijkswerf te Hellevoetsluis een hevige brand gewoed, waardoor het' victualiënmagazijn, de takelaarswerkplaatis en een deel van de artilleriewerk plaats met. inventaris totaal zijn vernield. Dank zij de windstilte kon de brand daartoe worden beperkt en was men te ongeveer 4 uur het' vuur meester. Alle ten dienste staande brandweermiddelen waren in actie. De schade is aanzienlijk. De oorzaak is totaal onbe kend. De wachtende portiers, die geregeld de nachte lijke ronden maakten en een half uur voor het uitbre ken van den brand ter plaatse aanwezig waren, hebben niet het minste onraad kunnen bespeuren. Zondagmorgen vond een melkboer W. Blom op clen vloer van het schuurtje van diens woning het lijk liggen van den heer W. Melchior, een man van ruim 60, jaren, met afgesneden hals en een rooden zakdoek stijf om den hals gebonden, alsof men hem eerst had willen wurgen. In de kamer vond men daarop naast den stoel het lijk van de oudere zuster van den vermoorde, eveneens met afgesneden hals en met wonden aan d'e handen, alsof zij eerst nog met den onverlaat geworsteld had. Ontzet over deze treurige ontdekking ijlde hij om politie-hulp. Weldra verscheen deze en nu bleek, dat oi moedelijk zucht t-ot diefstal aanleiding is geweest voor den moord. De portemonnaie van den veralage- üe toch was ledig en evenzoo de kas. Hoeveel de buit van den dief is geweest, val moeilijk uit te maken, wijl natuurlijk de kas eerst opgemaakt moest worden. De eerste geruchten spraken van 300, later hoorode men van 1000. In elk geval werd beweerd, dat de tuit niet heel groot kon zijn, wijl juist de ambtenaren onderwijzers, enz. salarissen hadden ontvangen. Sporen van braak aan kasten vielen niet te ontdek ken en omdat ook verder niets overhoop gehaald of vei mist wordt, neemt men aan, dat de dader zich met het geld' dadelijk uit de voeten heeft gemaakt. Merk waardig is, dat ook het „koffertje" zoo noemde men den hond van Melchior ook niet schijnt te hebben aangeslagen. Men vond het dier vanmorgen niet in de woning. Het liep rondom het huis. De melkboer Blom waarschuwde na zijn ontdekking dadelijk, aldus de Echo, dr. Nije de burgemeester van Spaarndam de heer Haitsma Muilier en de burge meester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude Jhr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1