stadsnieuws: ZEGELRECHT. inrichtingen van de landmacht (daaronder niet begre pen de militaire hospitalen, de militaire verplegings- inrichtingen, het wapen der Koninklijke maréchaus see, de reserve en de landweer), welke, voor de toe passing van de bepalingen omtrent de vergunning tot het aangaan van een huwelijk, door de militaire over heid als gehuwd worden aangemerkt en voor Rijksre kening zijn gehuisvest. Gemengd nieuws. UIT HEILOO. Gisteravond gaf het fanfarecorps „Eensgezindheid", gedirigeerd door den heer Soomer uit Alkmaar, voor kunstlievende leden en genoodigden in café „Zorner- lust" van den heer T. Helder eene uitvoering, die, ge tuige den luiden bijval van de vele belangstellenden, alleszins voldeed en waaruit bleek, dat de leden niet te vergeefs hun tijd en krachten hebben gebruikt tot het verschaffen van zielverheffende oogenblikken. 'I ot afwisseling' werden de drie komische voordrach ten: „Vaders vermaning," „Stemgerechtigd" en „Vier verstokte vrijgezellen" ten beste gegeven, die zeer in den smaak vielen. Het geheel verschafte een aange nomen avond, zoodat de wensch werd g'euit hen spoe dig te mogen weerzien. UIT LIMMEN. Van het op den lOden Nov. verkocht zijnde oude ge meentehuis werd de heer V Visser uit Purmerend kooper voor de som van 2185. UIT OUDKARSPEL. Gistermiddag had de reeds bejaarde vrouw van A. v. d. G. uit de Laanderweg alhier het ongeluk onder een meelwagen van K. v. N. te Noord-Scharwoude te geraken. Naar men mededeelt werd' zij bij den burge meester binnengebracht, en is, na daar eenigen tijd vertoefd te hebben, vertrokken om zich onder behande ling van Dr. V. te stellen, waarna zij zich met een verbonden aangezicht huiswaarts begaf. Dit ongeval schijnt dus betrekkelijk goed te zijn afgeloopen. Toen gistermiddag de heer J. Leegwater om streeks vier uur met twee wagens stroo bij de Roskam- brug' naar het dorp zou inrijden, kwam hij te dicht aan den kant van den weg, zoodat de achterste wagen kantelde, waardoor de voorste, daar ze aan elkander verbonden waren mee moest en het heele stelletje naar de laagte tuimelde, zoodat bij/ia een kind van den heer D., voor wiens huis het gebeurde, er onder geraakte. Met wat tijd en moeite was een en ander weer verholpen, daar paarden en voerman geen letsel bekwamen. VLIEGEN TE EDE. Een vrij talrijk publiek was gisteren op het vlieg terrein aanwezig. Wijnmalen is 16 minuten in de lucht geweest, van 3 uur 10 tot 3 uur 26. Er was veel wind in de hooge luchtlagen, maar het weer was toch over het algemeen vrij goed. Enkele malen vloog Wijnmalen wat lager bij den grond en streek langs 't publiek. Kiiller en Koolhoven hebben niet gevlogen. De ma chine van den laatste is nog steeds niet aangekomen. De Minister van Financiën heeft beslist, dat de quitantiën van openbare besturen voor schoolgelden, waarop de regelen voor gemeentelijke belastingheffing toepasselijk zijn verklaard, niet vallen in de categorie die, blijkens een onlangs genomen beschikking, aan zegelrecht van j 0.22onderworpen is. DE DADER GEVONDEN. De dader van de verleden week gepleegde inbraak bij den dansmeester M. te Arnhem is thans gevonden. De speurhond had aanvankelijk wel het goede spoor gevolgd, maar Leeft ten slotte toch de aandacht vallen op een onschuldige, naar nu gebleken is. doen EEN DUITSCHE „IIOMOEOPATHE." De Duitsche „homoeopathe" Minna Seifert brengt te Winschoten heel wat leven in de brouwerij. Zij heeft terechtgestaan voor den kantonrechter, omdat zij wordt beschuldigd van onbevoegd de geneeskunde uit te oefenen, en voor de arrondissements-rechtbank om een huurkwestie. Omtrent deze laatste schijnt zij de opinie van het publiek uit haar omgeving, op haar hand te hebben. De verhuurder van het door haar bewoonde huis had Dinsdagavond de eer een„serenade" te ontvangen in den vorm van ketelmuziek enz. De geheele Pottebak- kersstraat was op stelten. Rijks- en gemeenteoplitie hadden handen vol, om de menigte kalm te krijgen en te voorkomen, dat vernielingen plaats hadden aan de behuizing van den verhuurder. Ketelmuziek en snikhorens maakten een ongekend rumoer in de stille buurt, terwijl dit werd afgewisseld met vuurwerk. Een enkele maal moest de politie handelend optre den, doch baldadigheden wist zij te voorkomen. DE INBRAAK TE ARNHEM. Door de Arnhemsche politie is na lang zoeken te Arnhem aangehouden de persoon, die eenige dagen geleden bij den heer J. Meijer aan het Roermonds plein, zijn vroegeren patroon, diefstal met inbraak pleegde en 's nachts wist te "ontsnappen. De houdenc heeft bekend. psycheatrie aan de Rijksuniversiteit, te Leiden; J. Deventer Sz., inspecteur van het Staatstoezicht op krankzinnigen en krankzinnigengestichten te Amster dam; en dr. M. J. van Erp Taalman Kip, geneesheer directeur van het Sanatorium voor zenuwlijders te Arnhem. De commissie geeft allereerst eenige algemeene beschouwingen omtrent het begrip „betrouwbaarheid." De kans, dat: iemands verklaringen niets dan waar heid bevatten, hangt af van het vermogen van den persoon in kwestie om waarheid te spreken, en van den goeden wil om dat te doen. Het eerste is een intellectueele eigenschap, het tweede een moreele. We zullen beide voortaan aandui den met de uitdrukkingenintellectueel, resp. Ie betrouwbaarheid. Deze zijn in principe verschillend, en in vrij be langrijke mate doch niet geheel onafhankelijk van elkaar. Ze dienen afzonderlijk te worden bespro ken. Daarna wordt dan uiteengezet wat intellectueele betrouwbaarheid en wat moreele betrouwbaarheid is, hoe beide zich voordoen en hoe ze kunnen worden vastgesteld, althans hoe uit feiten en/ waarnemingen kan worden geconcludeerd, dat zij aanwezig of niet- aanwezig zijn. De methode van onderzoek door de commissie ge volgd was aldus „Alle personen, die in de Papendrechtsche strafzaak eenigszins op den voorgrond waren getreden en waar van wij op redelijke gronden konden verwachten, dat zij zouden bijdragen tot vermeerdering van ons in zicht in deze zaak werden aan een voorloopig onder zoek onderworpen. Wanneer bij dit oriënteerend onderzoek reden bleek te bestaan eenige afwijking te vermoeden, werd het vollediger voortgezet. De beslissing omtrent dit nader onderzoek had geheel plaats op grond van psychiatri sche overwegingen. Het onderzoek, dat steeds in te genwoordigheid van den Rechter-Commissaris ge schiedde, had plaats, nadat bovengenoemde personen door hem met de aan ons gedane opdracht in kennis gesteld, zich op zijn desbetreffende vraag tot het ge ven van inlichtingen hadden bereid verklaard. De commissie komt tot deze conclusies: Jan van Elk lijdt aan querulantenwaanzin, voert hardnekkigen strijd tegen politie en justitie; Hendrik Garsthagen heeft een zeer beperkt ver stand. Als staaltje van de wijze waarop het onder zoek plaats heeft laten we dit deel van het rapport hier volgen: Garsthagen weet zijn leeftijd (34 jaar), doch kan niet zeggen in welk jaar hij geboren is. Hij weet trouwens niet, welk jaar we nu hebben. Het tellen van 1 tot 10 gaat goed, in omgekeerde richting eveneens zonder fouten, doch langzaam en aarzelend. Bij het verzoek van 20 af achteruit te tel len, met 2 afdalend, zegt hij dadelijk het niet te kun nen. Om hem duidelijk te maken, wat bedoeld wordt, wordt door een van ons het begin gemaakt: „20, 18," en toen hij nog niets zegt, gaat een onzer voor 20, 18, 16"; daarop vult Garsthagen aan: „14," doch eindigt met de woorden „verder kan ik niet." Muntstukken kent hij. Wanneer men hem 2.70 voorlegt, weet hij dadelijk hoeveel dat is. Het verschil tusschen een kwartje en een dubbeltje geeft hij on middellijk op als drie stuivers. Hij weet niet, dat de gangbare roode postzegel met de beeltenis der Ko ningin 5 cent kost. Lezen kan hij zoo goed als niet. Hij zegt, dat hij sinds de Papendrechtsche strafza,ak vooruitgegaan is met lezen, omdat hij sinds dien tijd in de N. R. Cou rant berichten over die zaak opzoekt. De commissie laat hem uit- een courant voorlezen: „Toen hij 's avonds terug kwam, was zijn moeder ook juist thuisgekomen." Nadat hij dat driemaal ach tereen hardop heeft gelezen, wordt de courant verwij derd en hem onmiddellijk gevraagd te zeggen, wat hij gelezen heeft; Hij weet daarvan volstrekt niets te zeggen. Schrijven kan hij in het geheel niet. Hij zegt slechts eens in zijn leven geschreven te hebben, n.l. toen hij op het bureau der „Dordrechtsche courant" zijn naam nateekende onder het te plaatsen stuk. Van familiebetrekkingen heeft hij de volgende ken nis. Op de vraag, of iemand, die met je zuster ge trouwd is, een zwager van je is, antwoordt hij „een aanstaande zwager." „Wanneer een broer van je ge- Bij herhaling van de vraag, waarom je niet stelen mag, komt het antwoord: „als je steelt, moet je de kast in." Vr.: Wie zegt dat, wie stuurt ze in de kast? Hierop geen antwoord. Vr.Wie spreekt de straf uit? A.Ja, dat zullen de rechters moeten doen. Vr.Wat is de eisch? Wie doet dat? A.De rechters. Als conclusie uit dit onderzoek, aldus de commissie, volgt, dat Garsthagen lijdt aan gebrekkige ontwikke ling der geestvermogens, aan Imbecillitas. Dit blijkt uit zijn gering herinneringsvermogen, de daarop be rustende geringe feitenkennis, het niet kunnen benoe men van eenvoudige kleuren, het gemis aan meer al gemeene begrippen, het ontbreken van godsdienstige gevoelens. Tengevolge van die gebrekkige ontwikke ling zijner geestvermogens moet Garsthagen in zijn verklaring-en intellectueel onbetrouwbaar worden ge noemd, en kan hij niet toerekenbaar worden geacht voor het plaatsen van het bewuste stuk in de Dordt- rechtsche courant, daar hij noch de beteekenis van een dergelijke behandeling, noch de mogelijke gevolgen er van, in staat was te overzien. Wij gaan nu weer kort verder: Ds. E. Brandts' oordeel is gebleken geen deskundig' oordeel te zij n W. J. Ie Grand vertoont verschijnselen van een be langrijken graad van nervositeit, is niet in staat een zaak ineens te overzien, is onvast van opvatting; J. Kwakermaat heeft geen intellectueele afwijkin gen, is wantrouwend; ds. T. Hoekstrameent alles te weten, heeft sterke neiging te betoogen, dat elke andere oplossing onmo gelijk is, getuigenis onbetrouwbaar; II. Radema, niet gemakkelijk te beoordeelen; Wiggers lijdt aan imbecilitas; Vergracht lijdt aan reliqieuse exalutie. Van Nes is in zijn oordeel niet rustig, niet bezadigd genoeg; de politie-inspecteur Van der Pol, de adviseur van den minister van justitie heeft gebrek aan kritiek! De voorlezing van het heele rapport duurde oi veer drie uur. Het viel op, dat van de 34 gehoorde getuigen slechts 11 personen min of meer uitvoerig werden besproken, van wie vooral personen, door de verdediging als ge tuigen opgeroepen. Niets wordt gezegd omtrent de veldwachters, den burgemeester etc. Vertoonen niet-besproken personen psychische afwijkingen, dan wordt dit toevallig ge noemd en dat toeval treft nu bijv. eenige personen wier getuigenis van belang voor beklaagde zou kun nen zijn. De geheele Papendrechtsche zaak wordt ten slotte genoemd als een uiting van het „chronische ziekteproces van één man." Th. Ammerlaan. Kunnen wij niet iemand uit de gemeente zelf benoemen, wat drommel, er zijn lief- hebbers genoeg. Van Leeuwen. Wij maken zoo posten en postjes, wij krijgen allemaal menschen in dienst. Wij kunnen t heel goed samenvoegen. Even later, toen een lid het „veel te duur" vindt zei de burgemeester't is toch altijd zoo geweest! Uok zijn de posten steeds bij elkaar gevoegd. 1j1 nc: iaanDie ken jij wel bij elkaar gevoegd Dat heb ik niet. Ik heb niets hebben De Burgemeester gedaan. N. Ammerlaan. Jawel dat heb jij wel De Burgemeester. Hoe kunt u'dat nu zeggen! U weet to.h zelf ook wel, dat 't altijd samen is gevoegd. Heb ik dat nu gedaan? En nadat een voorstel omtrent het huis van den gemeente-veldwachter was aangenomen, voegde N. Ammerlaan den burgemeester toe: Nou kan je dit den nieuwen veldwachter schrijven. De Burgemeester. Ja maar de man heeft er niet op gerekend, dat hij nu nog geen bode zal worden en nog f 52 moet betalen voor zijn woning. Van Vliet. Wie zegt-dat hij dat niet wordt? Wij houden 't voorloopig nog aan ons. N. Ammerlaan. Heb jij 't hem soms beloofd De Burgemeester. Neen, dat heb ik niet, maar die veldwachter weet toch wel hoe 't hier geweest is N. Ammerlaan. Nee, jij zal 't hem wel beloofd hebben. En nadat de notulen goedgekeurd zijn, vraagt: N. Ammerlaan. Heb je nou tegen den nachtwacht gezegd, dat-ie de brug niet meer mag ophalen De Burgemeester. Ik héb 't hem gezegd. N. Ammerlaan. En hij doet het nog! De Burgemeester. Daar kan ik niets aan doen. N. Ammerlaan. Wat, ken je daar niks aan doen. Wij hebben besloten, dat 't niet meer mag. De Burgemeester. U bent niet bevoegd in deze za ken in te grijpen, zij behooren bij mij, als hoofd de politie. van ABD-EL-AZIS. Abd-el-Azis, de ex-sultan van Marokko, die thans te Amsterdam vertoeft, kan zich verheugen in o' groote belangstelling der Amsterdammers. Gisteravond heeft hij getracht eenige inkoopen te doen. Veel verder dan tot een poging heeft- Abd-el- Azis het echter niet kunnen brengen, dank zij de nieuwsgierigheid van het Amsterdamsche publiek. Met de auto van Brack's Doelen-Hotel was Zijne Marok- kaansche Majesteit om ongeveer zeven uur in gezel schap van zijn tolk en jhr. Holmberg de Backfeldt uitgereden om zijn inkoopen te beginnen in een maga zijn voor heerenmode-artikelen, maar niet zoodra had den de Amsterdammers dit bemerkt, of ze'schoolden samen voor den winkel, om toch vooral den Afrikaan- schen gast in zijn schilderachtige kleederdracht goed te zien. De politie moest er zelfs aan te pas komen om wat ruim baan te maken, toen de ex-sultan, na handschoenen, sokken en wollen ondergoederen tegen de koude gekocht te hebben, weder in de auto stapte. Toen keerde Abd-el-Azis maar weer naar zijn hotel te rug', afgeschrikt blijkbaar de hinderlijke nieuwsgierig heid der Amsterdammers. Hedenmorgen te 8.40 uur vertrok Abd-el-Azis naar Brussel, dat het doel van zijn reis blijkt te zijn. Het voornemen bestaat bij den ex-sultan om 23 November a. s. te Amsterdam terug te komen en om daarna van hier met een der schepen van de stoomvaartmaat schappij „Nederland" naar Tanger terug' te keeren. UIT GRAFT. De heer J. Klinkenberg, hoofd der school alhier, heeft bedankt als directeur der gemengde Zangver- eeniging „Euterpe" te West-Graftdijk. UIT WINKEL. Woensdagavond trad in een openbare vergadering van de afd. Winkel der Vereeniging voor Vrouwen kiesrecht op Mevr. Dr. Aletta Jacobs, met het onder werp „Waarom strijden wij Het doel en streven der vereeniging ter verkrijging van vrouwenkiesrecht werd uitvoerig uiteengezet en aandachtig gevolgd door de aanwezigen. Van de ge legenheid tot debat werd geen gebruik gemaakt. Aan het einde der vergadering sloten 6 nieuwe leden zich aan. UIT DE BERKMEER. Bij het zware weer dat deze week in den omtrek woedde sloeg de bliksem in de voor een paar jaar nieuw gebouwde boerenwoning van den heer J. Ko nijn, die toen te Alkmaar vertoefde. Zijn zuster die alleen thuis was werd getroffen en zal zeer vermoede lijk het gezicht aan een harer oogen moeten missen. De bliksem richtte in de woning zeer veel schade aan, niet alleen werden ruiten verbrijzeld en de schoorsteenen vernield doch als een bewijs dat de ver woesting zeer groot is kan dienen dat bloempotten naar de zolder werden geslingerd, de vork die mej. Konijn gebruikte bleek in de hanglamp te zitten e. d. Kortom de schade is zeer groot, doch wordt door verzekering gedekt. aange- VBOUWENKIESREOHT. Een nationaal comité van twaalf Nederlandsche da mes zal ons land vertegenwoordigen op het zesde in ternationale congres van den Wereldbond voor vrou wenkiesrecht, dat van 1217 Juni 1911 te Stockholm zal worden gehouden. SNIPPERS UIT HET HBLD. Gelezen op een openstaande deur: „Schel Ka duuc „GeHfe te bomsen. Op het raam van een melkinrichting gelezen „Eieren en Melk van eigen Koeijen." Uit een nieuwsbericht: „Per telephoon werden eenige geneesheeren ontbo den, die constateerden dat een tweetal verwonden aan rug en beenen naar het St. Andreasgesticht moesten worden vervoerd." DE PAPENDRECHTSCHE ZAAK. Gelijk men in ons blad van gisteren heeft kunnen lezen is de behandeling der Papendrechtsche strafzaak gisteren voor het Hof te Arnhem begonnen. Uit het ons gemelde bericht heeft men nog eens kunnen zien, welken loop het geding tot dusver heeft genomen. Eenig meerder idee daaromtrent geeft misschien de wetenschap, dat het stenografisch verslag van de behandeling der zaak in November 1909 voor het Arnhemsche hof 800 bladzijden kwartoformaat beslaat en het proces-verbaal door den griffier van deze be handeling opgemaakt is 300 bladzijden groot. Er is meer lectuur bijgekomen: het rapport "van het speciale psychiatrisch psychologisch onderzoek naar de geloofswaardigheid der getuigen beslaat 42 folio bladzijden druks. Over dat rapport zal vermoedelijk heel wat te doen komen. Het is een nieuwigheid, dit rapport van de door den Dordtschen rechter-commis- saris mr. J. Wiarda in deze zaak benoemde deskundi gen, de heeren dr. G. Jelgersma, hoogleeraar in de trouwd is, wat is dan zijn vrouw van je?" Daar er geen antwoord komt, wordt gevraagd „een nicht?" Hierop zegt hij„ja," Kleurblind is hij niet, de scherpte zijner visueele herinneringsbeelden is zwak. Een onderzoek naar zijn kennis van meer saamgestelde zaken, zijn begrip van beteekenis en doel, leerde het volgende: Hij kent geen verschil tusschen Zondagsschool en kerk: „het zal wel eender zijn." Vr.Preekt de bur gemeester daar? A.Dat weet ik niet, maar het zal wel zijn. Op de vraag wie boven den burgemeester staat, blijft hij het antwoord schuldig. Waar men dan kla gen moet over den burgemeester? „In Dordrecht." Plij heeft wel eens gehoord van „raad" en ook van „wethouders," maar weet niet, wat dat is. Wat een dominéé is, of een pastoor, wat het verschil is tus schen d'eze twee, wat ze doen, evenmin. Vr.Is domi no cn wethouder hetzelfde? A.Dat weet ik niet. Gevraagd naar zijn godsdienst weet hij geen ant woord te geven. Hij heeft nooit gehoord van catholiek en protestant, weet althans het verschil niet, zegt zelf nooit naaf de kerk te gaan. Gevraagd, of hij wel eens van onzen lieven Heer heeft gehoord, antwoordt hij bevestigend. Doch op de vraag-, of dit een man of een vrouw is, verklaart hij dat niet te weten. Gevraagd, wie hier boven is, blijkt hij het woord „God" te ken' nen, doch verder gaat het niet. Terwijl hij vlak bij een rivier woont, heeft hij geen begrip van de beweging van het water. Hij stelt zich voor, dat het water tusschen zee en bergen heen en weer schommelt in verband met eb en vloed, doch heeft geen voorstelling van de algemeene beweging van het water naar de zee. Papendrecht ligt volgens hem aan den Noord. La ter blijkt, dat zijn eigen woning en de werf, waar hij werkt, aan den Noord zijn gelegen. Blijkbaar is bij hem de voorstelling van Papendrecht in hoofdzaak die van zijn eigen woning en werkplaats. Hij weet, dat hij 13 cent per uur verdient. Op de vraag, hoeveel dat per dag is, zegt hij„als ik 10 uur werk, dan heb ik 26 stuivers per dag." Hij zegt verder, bij het ontvangen van zijn loon, niet te kunnen nagaan, of hij genoeg ontvangt. „Ik vraag dat aan mijn andere maats." Hij geeft thuis alles af (hij woont bij zijn ouder? in huis) behalve verdiensten van overwerk en krijgt dan van het afgedragene weer zakcenten, n.l. 1.50 per week. „Ik heb een daalder traktement," zegt hij, doe lende op die zakcenten. Zijn moeder zorgt voor zijn kleeren. Hij gebruikt zijn traktement voor sigaren en andere kleinigheden. Op de vraag, waarom stelen verboden is, zegt hij „Mag het niet hebben, omdat het me niet toekomt." (Op dit punt het was op het eind van het derde onderzoek begint hij bezwaar te maken, want hij wordt er benauwd van. Hij maakt zich n.l. benauwd, dat hij later in Arnhem precies hetzelfde zal moeten vertellen en zich dan niet zal kunnen verdedigen, om dat hij dat niet alles kan onthouden. Daaromtrent door onsgerustgesteld, gelooft hij onmiddellijk, dat hij dat niet behoeft te onthouden.). RAADSVERGADERING VAN SCHIPLUIDEN. Wanneer ik tot nu toe niet geweten hadde, dat Schipluiden zoo bijzonder rijk i* aan pootelingen, dan heb ik dat toch gisteravond wel ondervonden, schrijft de verslaggever van de Delftsche Courant. Met den correspondent van de „Residentiebode" woonde ik de raadszitting van deze gemeente bij en na afloop daarvan werden wij in de gelegenheid ge steld nader kennis te maken met de kern van Schip luiden s athleten, zij het ook, dat ik van een dergelijke kennismaking liever verschoond ware gebleven. Het voorspel kregen wjj reeds, voor den aanvang der zitting, toen een troepje pruimende «n kauwende jongelui van blijkbaar niet al te best allooi, ons be leefd vroeg niet meer „leugens" in de courant te zet ten, want d t ze daar niet van „weerom" hadden. Vooral mijn collega werd er „tusschen" genomen. Tijdens de raadszitting zelf, drongen de talrijk aan wezige jongems Schipluiden telt onder haar inwo ners een respectabele portie jongens zoodanig op, dat wij aan 't perstafeltje aardig in de verdrukking kwamen. Ik bon nog al niet dik, zoodat mij de dring- partij niet bijster hinderde, doch vechten kan ik nu eenmaal niet, ik ben geen worstelaar, daarvoor moet men naar de kermis in zoo'n tent gaan, daar vechten zij beter dan ik, of op een „Hoofd van Jut" kan men beter zijn spieren stalen. Na afloop van de zitting, toen wij nog even bleven om. den burgemeester eenige inlichtingen te vragen, schoolde men samen voor 't raadhuis, begon op de deur te bonzen en noodigde ons uit „der maar-es uit te komen." Toen wij direct daarop buiten kwamen om onze rij wielen te halen, stond daar een troep van een vijftig man, luid fluitende en schreeuwende. „Leugenaars, huichelaars, jelui moeten niet liegen, je ben omgekochten dergelijke fraaie uitroepen werden ons toegeslingerd. Met gebalde vuisten kwam de troep op de verslag gevers af, die bij den burgemeester in huis vluchtten en later onder geleide van den rijksveldwachter een eind werden weggebracht. De veldwachter zeide te zullen zorgen, dat er bij de volgende vergadering as sistentie kwam uit een naburige gemeente, daar hij anders voor de gevolgen niet instond. De verslaggever acht 't evenwel noodig, dat er eens wat openbaarheid gegeven wordt aan 't sarren en plagen en stijfhoofdig doordrijven van sommige raads leden, die het niet met den burgemeester kunnen vinden. De burgemeester deed mededeeling van de benoe ming van een veldwachter en stelde den Raad voor dezen tevens bode te maken. Van Leeuwen. Welke constructie (sic.) heeft de bode De Burgemeester. Hij moet allerlei werk doen van een bode. Van Leeuwen. Hoeveel moeten wij hem betalen De Burgemeester, f 125 mijnheer Van Leeuwen. N. Ammerlaan. Ik wou de benoeming maar aan mijn eigen houden voorloopig. Al die werkjes hebben nog geen haast. De Burgemeester. Dat hebben zjj wel. Ik moet nu alles tegelijk doen. N. Ammerlaan. Nou ik zeg dat ze nog geen haast hebben. UIT EG MOND AAN DEN HOEF. Dat Kennemerla nds duin nog' rijk aan edel wild is, getuigt het feit, dat, ter gelegenheid van een klop jacht, welke hier gisteren in 't jachtveld van jhr. van de Poll uit Haarlem gehouden werd, een 80-tal hazen en een 40 fazanten den dood vonden. Gister mocht het den jachtopziener de Vries, van "VV ummenum gelukken een grooten arend te schie ten. Door 2 hagelschoten doodeiijk getroffen, stortte het dier ter aarde en hoewel zich met snavel en klaau- wen nog woest verdedigende, maakte de opziener het dier af. De arend had een vlucht van 2.30 M. en een lichaamslengte van 0.80 M. Reeds geruimen tijd huis den 2 dezer roofvogels in den omtrek van Egmond en Bergen, totdat voor een week een jager te Bergen één dier beesten zwaar aanschoot. - Hoogstwaarschijnlijk is de door de V. geschoten arend, de nu alleen rond zwervende wijfjes-arend. LAATSTE BERICHTE!*. DE PAPENDRECHTSCHE STRAFZAAK. ARNHEM, 11 Nov. Na voorlezing der processen- verbaal der verhooren voor den rechtercommissaris zeide de verdediger heden dat deze stukken geen be trouwbaar beeld geven en dat door vragen, door de verdediging te stellen, op vele punten een geheel ander licht zal worden geworpen. Vele verklaringen zijn uit de tweede hand. PI. vroeg' aanteekening, dat de verdediging zich niet neerlegt bij het voortbren gen van deze ten nadeele van bekl. strekkende verkla ring en verzocht de verschillende personen te dagvaar den. De president en het O. M. zagen niet in, waartoe dat zou dienen. Hierna werd het deskundigenverhoor begonnen met dr. Van Erp Taalman Kip, die uitlegde wat een psychiatrisch onderzoek is. Hij blijft bij het rapport volharden, doch geeft een aanvulling omtrent de verklaring van Van Elk. Getui ge is gebleken dat een psychologisch onderzoek wel noodig was daar in afwijking bij verschillende perso nen gevonden, niet anders dan door deskundigen kon worden waargenomen. Getuige geeft hierna nog nadere omschrijving van het standpunt door deskundigen ingenomen en de con clusie waartoe zij gekomen zijn. Welke is uw indruk van Bouterse? vraagt de president. Getuige antwoordt dat bij het eerste onderhoud met hem reeds bleek dat men met een afwijking te doen.had. Na bevestiging van den indruk is verder onderzoek gevolgd. -Na een voorloopig onderzoek van den veldwachter acht men het niet noodig daarmee voort te gaan, doch dit zegt niets omtrent hun al of niet betrouwbaar zijn. EEN VERGUNNINGSKWESTIE. Heden diende voor het Kantongerecht de vergun ningszaak tegen den heer D„ gérant voor den heer C. 't Hullenaar in hotel Neuf. Op last van B. en W. hadden de agenten Korstanje en Grondsma op 25 Juli j.l. proces-verbaal opgemaakt wegens overtreding der drankwet. De heer D. ontkende het ten laste gelegde niet, maar meende tot verkoop gerechtigd te zijn, daar hij gérant was van den heer v. 't Huilenaar. De ambtenaar van het openbaar ministerie deed uit komen, dat het hier een principieele beslissing gold en was van meening dat deze zaak niet meer vqor reke ning van den heer v. 't Hullenaar gedreven werd. Zich beroepende op arresten van den Hoogen Raad, waarin als criterium werd aangenomen dat als zet- kastelein iemand erkend werd die voor rekening en uit naam van den vergunninghouder de zaak drijft,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 2