t. a. v. e. n. u. J. DE JONGH7 Haantjes Bockbier. M Tel. 286 W. G. E. VALK. NICO G. MEIJROOS GHz Tel. 526. Gerrit van der Pol. Wed. JAC VAN BEEK. JAC. BRUGMAN, Lindenlaan 61, Tuinaanleg, Boomgaard- en Wegbeplanting BUITENLAND. I. PRINS Az., Oudegracht 285b. AI) VERTEN tTËN~ bekwaam Boekhouder KOEDIJK. Uitvoering der Zangvereeniging niet Kinderkoor* Door hot Kinderkoor (de Operette Reepel Steeltje)- Zondag 13 en Woensdag 16 Nov, a.s, Lokaal C. MAN Jbz. Omdat het zoo lekker is j Rozijnenbrood I lUVIbj Gemberbrood veel verkocht® Col'ecteur der Staatsloterij Kantour BREEDSTRftftT tegenover het VLl&.NDERHÖF 39§8le Staatsloterij a.s. Maandag 14 November l)e prima DUINKONIJNEN, HAZEN en EENDVOGELS Oeregeid veracha Heden is de levering van J. B. ACKERMANN, Boomkw@eker»ijy de Rijp, overgenomen van de Tuinbouwinrichting Gebr. ADMIRAAL. De ondergeteekenden berichten, dat hunne winkels vanaf 13 NOV. 1910 tot 1 MEI 1911, dos Zondags GESLOTEN zijn. Terwijl de winkel van den Heer Jb. PELS des Zondags gesloten zal zijn vanaf 20 NOV. 1910 tot I MEI I9II. WEEKBLADEN. MANNENZANGVEREENIGING „EXCELSIOR" piVOBRWIJS 1 97./, 174 115 148 113.- 150 036 304 365 BURGERLIJKE STAND VAN ALKMAAR. ONDERTROUWD per pakjes van 5 stuks 10 een*. n) TRUIEN. FLANELLEN. SPORTHEM HET ADRES J. H. 5LOTHOUBER. G. VAN OS. J A. HOEDJES. J L SCHWaRZER K. BRANDS. H. DE VRIES. Th BROERE. D. OLIE. Wed. A VAN GIEZEN. J. F VAN DER OORD D A. LUITING, Gebr. KiiHN. A J VAN DE KAMER. C. BROMMER. J M. GROOT. Jb. DE VRIES. H. VAN DE K^MER. overwegende dat als zoodanig de heer Dolmans niet kon worden aangemerkt, vroeg hij heklaagdes veroor deeling van 1, te vervangen in een dag hechtenis. De verdediger, mr. J. J. de Qraaff uitspraken der rechtbanken te Haarlem en Tie! aanhalende, pleitte vrijspraak. 1# j)e PHns" geeft op het titelblad een portret van prof. Dr. Hugo de Vries, hoogleeraar te Amsterdam, alleraardigste kiekjes uit Zuid-Oost-Afrika en uit Hagenbeck's dierenpark te Hamburg, een portret van Dumant, den stichter van het „Roode Kruis", de red ding van Wellman, personen uit de nieuwe operette „die Keusche Susanne," tooneeltjes uit „de Rivalen," dat de Hagenspelers opvoeren, terwijl wij op de laat ste bladzijde onder de portretten, dat van den heer C. Koster te Alkmaar vinden, die onlangs overleden is en o. a. bij de Alkmaarsche brandweer hoog' aange schreven stond. „Het Leven" geeft allereerst een artikel betref fende de inbeslagname van dat blad door de Haag- sche politie, in den stijl der Amerikaansehe illustra tie-journalistiek, waarbij we zelfs een zakdoek van minister Heemskerk en een afgekauwde penhouder van den redactie-secretaris ontdekken. Verder geeft het blad veel actueeler kiekjes, o. a. over rubbercul tuur, over den moord met kokend water voor de recht bank, het Bible-hotel, dat afgebroken zal worden om plaats te maken voor de nieuwe effectenbeurs enz. -„De Revue der Sporten" geeft eenige bijzonder interessante kiekjes van Zwitsersche bergsport, ver scheidene foto's van korfbal-, hockey- en foothalclubs, een groot portret van den H. E. O.-speler H. J. M. Francken, de St. Ilubertusjacht van de Koninklijke Veluwsche Jaehtvereeniging, Zaterdag in de omstre ken van Arnhem gehouden, enz. Men schrijft ons Op uitnood iging van de Mannenzangvereeeniging „Excelsior" zullen de kwartetten, welke met den eersten en tweeden prijs bekroond zijn in den onlangs gehouden stadswedstrijd, zich a.s. Dinsdagavond in „Diligentia" nogmaals laten hooren. Dit zal men voorzeker een nobele daad van de zangers vinden als men weet dat de opbrengst zal strekken tot dekking van het nadeelig saldo, hetwelk „Excelsior" bij die gelegenheid heeft gekregen. De toegangsprijs is zeer laag gesteld, zoodat velen in de gelegenheid gesteld worden voor weinig geld een goede uitvoering bij te wonen. B1LDERDIJK. Men verzoekt ons mede te deelen, dat de uitvoering der Rederijkerskamer „Bilderdijk" welke bepaald was op Maandag 14 November, is uitgesteld tot Donderdag 24 November. GENOOTSCHAP TOT ZEDELIJKE VERBETERING DER GEVANGENEN. In de ledenvergadering van de afdeeling Alkmaar van het Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Ge vangenen zijn benoemd tot bestuursleden de heeren E. E. Stoel, B. Beekman en Mr. P. van Heijnsbergen. Door 't Bestuur werd de heer J, de Wit Dzn. tot Voorzitter gekozen. AGENDA: VRIJDAG: „Orpheus", repetitie 8 uur, Diligentia, Groote Zaal. Ontwikkelingsclub „Ontwikkeling zij ons doel," le zing 8 uur, „Voorwaarts. „Kraeht wi Vlugheid," dames-afdaeling 71/,—8V4 uur; heeren-afdeeling 8s/493/4 uur;"* „Het Gulden Vlies." ZATERDAG: „Kracht en Vlugheid," meisjes-afdeeling II 3Vh 4% uur; meisjes-afdeeling I 67 uur; „Het Gulden Vlies." PREDIKBEURTEN. 13 November 1910. Groote Kerk, 10 uur, Ds. Verwaal. Kapel, 10 uur, Ds. W. J. van der Does, pred. te Ni e u w - B e ij e i-l a n dvoor Ds. de Pree. Avond 6 uur, Ds. Kloosterman, Heidelb. Cat. Zond. 34. Woens dag-avond 7i/j uur, Ds. Verwaal. Evang.-Luth. Kerk, 10'/2 uur, Ds. W. J. Manssen, Evang. Luth. Pred. te Zaandam. Doopsgez. Kerk, 101/2 uur, geen dienst. Rem.-Geref. Kerk, 10W2 uur, Ds. de Regt. Gereform. Kerk. Voormiddag 10 uur, Ds. Wechge- laer. Openbare belijdenis. Avond 6 uur, Ds Wech- gelaer, Cat. Zond. 7. Hersteld Apostolische Gemeente, Schoolstraat, voormiddag 10 uur en namiddag 4 uur, godsdienst oefening. Chr. Ger. Gem. Gebouw „Rehoboth", Koningsweg, 10 uur en avond 6 uur, godsdienstoefening. Godsdienstoefening van de Heiligen der laatste dagen kleine zaal Harmonie, 5 uur. Herv. Gem. te Oudorp, 10 uur, geen dienst. Herv. Gem. te Bergen, 10 uur, Ds. Cannegieter. Herv. Gem. te Stompetoren, 91 /2 uur, Ds. A. J. Werner. (Afscheidsrede). Herv. Gem. te Oterleek, 91 /2 uur, geen dienst. Herv. Gem. te Egmondbinnen, 10 uur, Ds. H. W. Bosch. Herv. Gem. te de Rijp, 10 uur, Ds. Kater. Doopsgez. Gem., 's avond» 61 /2 uur, Ds. Fopma. Evang.-Luth. Gsm., 's avonds 6l/2 uur, Ds. C. C. G. Visser, den Helder. Ned. Herv. Gem. te Graft, voorm. 10 uur, Ds. van Tricht. ENGELAND. Gisteravond is officieel medege deeld, dat de conferentie van de leiders der regeering en der oppositie, die verscheiden maanden beraad slaagd heeft over een regeling van de constitutioneele kwestie, tot geen resultaat heeft geleid. De gevechtspositie tusschen beide partijen vóór het sluiten van den wapenstilstand ingenomen, kan dus thans weder worden aanvaard. Ieren en leden der arbeiderspartij zullen, naar ver luidt, gezamenlijk op nieuwe verkiezingen aandrin gen, welke dan nog in December zouden kunnen plaats hebben. AMERIKA. In het 61ste congres, dat den 4den Maart ten einde loopt, zaten 221 republikeinen en 170 democraten, in het 62ste zal de verhouding omgekeerd zijn. Deze wijziging wordt in het Tageblatt vooral toegeschreven aan het feit, dat het volk een einde wil maken aan de protectie, vrijhandel wenscht, en aan de omstandigheid, dat men niet langer woorden wilde, maar nu ook eens daden verlangde, dat men een ein de wilde zien gemaakt aan de duurte van de levens middelen. Te laat is dit ingezien, ook door den heer Roosevelt, die te laat de reputatie van zijn partij door die autoriteit van zijn naam heeft willen redden. Het nieuwe congres heeft een mandaat van het volk, en zal onverwijld met een herziening van het toltarief be ginnen. - Studenten in Mexiko, hebben naar aanleiding- van^ een lynchgerecht tegen een Mexikaan in Rock Spring's (Texas) betoogingen gehouden tegen de Ver- eenigde Staten, welke Woensdag ontaardden in aan vallen op Amerikanen en Amerikaansehe handelshui zen. O. a. had de menigte een Amerikaansehe vlag stukgescheurd en vertrapt, zonder dat de politie was opgetreden. Verscheiden couranten gaven heftige ar tikelen, waardoor de betoogers nog opgewondener wer den. De vertrekken van het blad „El Impercial" wer den vernield en in brand stoken. De bereden politie, die nu optrad, doodde drie menschen en namen er 200 in hechtenis. De gouverneur sprak van uit het raad huis de betoogers toe, zeide de betooging te billijken, maar noodigde do betoogers uit geen daden van ge weld te verrichten. De Mexikaansche gezant te Was hington heeft bij het staatsdepartement tegen het lynchgerecht jegens Rodriguez geprotesteerd. Gemengde mededeelingen. GEEN HAND LANGER! Dr. Schafer betoogt in een uitvoerig artikel van het Tageblatt, dat de handdruk al even on-hygiënisch is als de kus, omdat de hand een verzamelplaats van bacterieën en kiemen is, die zich prettig gevoelen in de lijnen en lijntjes en onder de nagels. De handen goed wasschen, zoo lang mogelijk zuiver houden, handschoenen dragen, bij alles, waarbij de handen ge mist kunnen worden, ze niet gebruiken en dus ook geen hand langer geven, dat is de conclusie, waartoe de schrijver komt. KORTE BERICHTEN^ -In de nabijheid van Cuevas (Spanje) werd een postwagen door de schuwgeworden paarden tegen een muur geslingerd. Vier reizigers werden gedood en negen gewond. De bestuurders van de universiteit te Kopenha gen zijn van plan dr. Cook het eeredoctoraat weer te ontnemen. In het zuiden van Frankrijk komen onderstroo- mingen voor. De stad Wancy is ten deele onder wa ter, ook meer dan 1S00 personen moest huisvesting worden verschaft en te Pont Mousson werden 50 hoogovens en verschillende fabrieken stopgezet. -De staking van de bestellers te Nieuw-York breidt zich uit: eerst de voerlieden en nu ook de chauffeurs van dé autobussen. Gisteren zou zelfs al- gemeene staking worden aangekondigd. Intusschen zijn de stakers tot ongeregeldheden over gegaan. Zij hebben voertuigen in brand gestoken, tui gen beschadigd en werkwilligen afgeranseld. in BOÈKHOIIDEH en aanverwante vakken ter opleiding voor praktijk en examens. 10 Nov. 11 Nov. AMSTERDAMSOHE BEURS. Opgave van het NOORDHOLLANDSCH LANDBOUWCREDEET. Veordam, C 11, Alkmaar. Koers van Ëtaatsl oenicgen NEDERLAND. Ned. Warkel. Schuld BUITENLAND. Bulgarije Tabakaleening Braziliü Funding Mexico binnenl. Japan Oostenrijk Jan. Juli Rusland Hope Oonsol 1906 1894 6e Em. Iwang Dombr. Financ. en Industr. ondernemingen enz, Nationale Hypotheek Bank pCt. 4 Noordhollanasch Grondcrediet Nederl. Handelmaatschappij reso. aand. div. Barge en Moorman Cultuur Vorstenlanden Winstbew Westersuiker pCt. 2% 5 5 6 4 4 4 4 5 4 4% A'dam üeli A'dam Langkat Idem pref. A'dam Serdang Bimdjey Deli Batavia Deli-Maatsohappij Langk&t tabak A Medan N. Asahaa tabak Rotterdam Deli Senembah Tabak-Mij. Amst. Rubber Cult. Gecons. Holl. Petrol. Cert. A Kon Mij. t. expl. v. Petrole m Moeara Emm Sumatra Palembang Perlak Petroleum-Mij Zuid-Perlak Ketahoen Gew. Tref. Redjang Lebong Great Cobar Amalgamated Copper Cy. Amer. Hide and Leather Anglo Amer. Telegraph Steels Comm. Car Foundry Comrn Amerik. Stoomv.~Mij. Marin Comm. Preferent Marinebon ds pCt. 41/, Peru Comm. aand. div. Preferent Spoorwegleeningen. Holl. 1J. Sp.-Mij. Mij. tot expl. van Staatsepoorw. Deli spoorweg AMERIKA. Atch. Top. Cert. v. Convert Bd. pCt. 4 Denv. en R. Gr. Cert. Aand. div. Erie Comm. Kansas City South. Com. I» pref. Mis K. Texas C. v. New-York Ontario Norfolk Western C. v. Rock Island Comm. Southern Pacific Southern Railway Union Pacific cert, v, Wabash Comm. POLEN. Warschau Weenen RUSLAND. Wladikawkas 1885 pCt, 4 Premieleeningan. NEDERLAND. Stad Amsterdam 3 Gemeente-cred. 8 BELGIË. Antwerpen 1887 2 hi HONGARIJE. Theiss 4 OOSTENRIJK. Staatsleening 1860 5 RUSLAND 1864 5 7»Vs 97 108 4»u/ie 981/, 88V, 88 Vs 99s/16 831/, 941/, 46% 102 568i/s 445 239 i/s 71 370i/s 458 229 3<J6% 445 2 2 169./4 104% 1231/, 155 28U% 794 118% 69% 21% 27 78i/, 541/, 155 5% 171/, 65 10V* 86% 78% 87% 209 104% 106% 83% 29% 32% 65% 84 42% 93% 827/m 117% 273/8 174% 17% 216 587 107% 101% 963/26 155% 171 473 7»i/K 49 93% 88 88% 89% 100% 17Ó 145 115% 635 305 365 46 101% 570 445 241 876% 464 229 3u2 447 220 189s/, 101% J23V, !57% 279 790 118 687/8 21% 27% 78% 53% 5% 17 64% 10% «6% 77% 104 82% 29% 65 83 42% 82i/i« 116% 27% 174% 17% 215% 107% 102% 953/8 154% Koers van het geld. Prolongatie 5 pCt. Mededeelingen. Staatsfondsen kalm. Russen on veranderd. Tabakken in vaste stemming. Oliewaarden iets beter. Culturen vast. Mijnen hooger. Rubber waarden kalm. Amerika opende op vorige koersen, het verloop was zwak en het slot kalm. 10 Nov. Gerardus van den Brink te Utrecht en Johanna Elisabeth Kallansee alhier. Hen- dricus Adrianus Timmerman, wedr. van Dieuwertjö Zijdewind en Aaltje Blom. OBDAM. (Oct.) Getrouwd: Klaas Duijn, te Hensbroek, en Naatje Schouten, alhier. Frans Schouten en Catharina Schilder, beiden alhier. Geboren: Cornells, z. van Simon Koopman en Engeltje van Diepen. Helena, d. van Nicolaas Jon ker en Jansje van Diepen. Joannes Simon, z. van Cornelis Dekker en Jansje Ivarels. Bernardus, z. van Hermanus Onneweer en Antje Bakkum. Wil helmus Gerardus, z. van Jan Engel en Femmetje Nu- meijer. Margaretha Catharina Maria, d. van Petrus Hendricus Hilbrand en Catharina Boon. Over led en: Joannes Simonz. van Cornelis Dekker en Jansje Kareis, 1 d. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. Naar waarnemingen verricht in den morgen van 11 November. Medegedeeld door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bilt. OVER ZICH T. (Geldig tot den avond van 12 November.) Ia het gebied van de waarneming is de hoogste be kende stand van den barometer 767.4 te Perpignan. De laagste stand van den barometer 740.8 te Hel der. VERWACHTING. Stormachtige later tijdelijk afnemende westelijke wind, zwaar bewolkt, regenbuien, zelfde temperatuur. Neerslag te Alkmaar 11 Nov. 1910, 16.6 m.M. KORT OVERZICHT VAN DE WEERSGESTELD HEID. Terwijl gisterenmiddag 't weer tijdelijk opklaarde, kromp de aanwakkerende wind in den avond en begon de barometer snel te dalen onder invloed van een plot seling van 't westen naderende belangrijke depressie. Hedenochtend ligt de kern over ons land, in den Hel der daalde de barometer ongeveer 20 mM. Het weer is dientengevolge opnieuw stormachtig geworden; het luchtdrukverval in ons land is dan ook vrij groot en vielen wederom overvloedige regens h. t. 1. Voorloopig kunnen we nu weer onstuimig en regenachtig herfst weer verwachten. M. MARKTBERICHTEN. Voorloopig Kaasbertclit. ALKMAAR, 11 Nov. Kaas. Kleine volvette met rijksmerk f 34.kleine fabriekskaas f 34.kleine boerenkaas f 34.commissie f 37.middelbar» f 37.Aangevoerd 30Ö stapels, wegende 150000 Kilogram, waaronder KG. volvette kaas. Handel vlug. ALKMAAR, 11 Nov. Heden werden ter graanmarkt aangevoerd 2544 H.L. Tarwe f 7,— a 8,15, rogge (n.) f 5.50 a f 5.60, gerst (n.) f 0.a f 0.—, gerst chev. f 5,40 a f 6,10, haver f 3,35 a f 3,70, bruine boonen f 13,50 a 14,paarde id. f 7,a f 7.15, citroen id. f 13,50 a 16,duiven id. f 0.a f 0,witte id. f 13.a f rood mosterdzaad f a f geel id. f 10,25 a f karwijzaad f 12.a f 12,25, blauwmaanzaad f a erwten groene f 17,25 a 26,25, grauwe f 11,— a 25,50, vale f 17,af BROEK OP LANGEDIJK10 Nov. Heden werd besteed voor Aardappelen gladb. f 0.a 0.ronde f 0.a f 0.—, muizen ,f 0.a 0.kleine f 0.a 0.wortelen f 0.60 a 0.70, bloemkool le soort f 0. a 0.2e soort f 1.40 a 0,Roodekool f 3.a 7.20, gele kool f 2.a 4.60 witte kool f 2.50 a f 5. zilveruien f 0.a 0,uien f 1.90 a 2.15, slaboonen a 0.Nep (kleine uien) f 0.a 0.Bieten f 0.— f 0.R. Bloemkool f 4.a 6.70. Rammenas f 0. NOORDSCHARWOUDE 10 Nov. Gele nep f 0.— a 0.grove uien f 1.40 a 2.05, roode kool f 7.a 7,50, 2e soort f 6.— a 6.80, kleinere f 1.40 a 5.50, gele kool f 3.75 a 4.2e soort f 3.25 a 8.50, klei nere 1.10 a f 3.—, witte f 2,90 a 3.—, 2e soort f 1,90. a 2.70. Ondergeteekenden betuigen hiermede hunnen harte- lijken dank voor de bewijzen van deelneming onder vonden bij het overlijden van hunnen geliefden Echt genoot, Vader en Behuwdvader, den Heer K. B. MAMMEN, inzonderheid aan het Bestuur en Kiescollege der Burger- societeit en den WelEd. Zeergel. Heer Dr. SCHRöDER, E. MAMMEN—Lüdwig en Kinderen. Op een fabriekskautoor kan een geplaatst worden. Inlichtingen aan het bureau dezer courant. (Directeur K. DE JONG.) op Na afloop BAL.. Aanvang 7l/2 nut*. wordt Aanbevelend, bericht dat de zal aanvangen 31 NOVEMBER, en dat vanaf de Loten ten zijnent kautore verkrijgbaar zijn. Het KANTOOR is geopend van Maandag tot Vrijdag van 94 uur. Bes VBIJBAOS van 9—S uur. JE ADRES van inleggroenten is hij L4EBBOEBEBN SCHEEPMAKER, Stationsweg O Spoorstraat «3. Alles 1ste kwaliteit. BUSGROENTEN GEZOUTEN GROENTEN. Uitgewogen. Uitgewogen. Sperciboonen 16 ets. Snijboonen'10 ets. Snijboonen 15 ets. Sperciboonen 8 ets. Spinazie 12 ets. Andijvie 8 ets. Zuurkool 4 ets. (fijn). Alles per 5 ons. Verder alle soorten BLIKGROENTEN van Hoogen- straaten, Wouterlood, Kennemerland, de Taam en merk de Molen. Bestellingen worden gaarne aangeno men. Ook genegen om aan hui» te komen vragen Aanbevelend, (JEBK SCHEEPMAKER, Alkmaar. zijn d a g e 1 ij k s v e r s c li verkrijgbaar en steeds voorradig bij vroeger LAAT, thans KINHEIMSTRAAT 41. Eenig adres Beleefd aanbevelend, B AANBRACHT. ALKMAAR. DEN. BORSTROKKEN. PANTALONS. HEMDE 1. SOKKEN. - CACHENEZ. HANDSCHOENEN. <D fs O O Aanbevelend t> SCHOLTENSTBAAT 18. blijkt steeds meer eu meer een groote ver rassing te zijn, haar lijnen smaak wordt om strijd genoemd. ALKMAAR.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 3