A. J« JVs IfLer^tpndi!111 de lek kern Jf van ï)e Lange &de Moraaz, HET ADBES* )e Lange &de Moraaz, seizoen* VERHEUS, Uurwerkmaker, HEEKENHEIS, Braadkuikens, Soepkippen A VAN DIJK, Ramen 32 L Ze zijn er weer PIP" Loss dezü annonce met aandacht liouwterreio I. Uittil ScioDtGnslraaf. Winterpantoffels. Celluioïd-artikelen. Stoomtram HAARLEM—ALKMAAR EXTRA TH AM CL# lv xta.3>3" g jestntd js x1/2 "Ottf?., GEBONDEN BOEKWERKEN Prentenboeken. Vulpenhouders H.H. BAKKERS. J. LANGENBERG, Gsaiesute-, Polder- en -Kerkadmlnistratle, P. ÖUOES. Ridderstraat Alkmaar. P, OLIJ KDz Deventer Machinefabriek W IN EROIENST van I Nov.-I iaart. ALKMAARSCH WARENHUIS. Fraaie collectie KALENDERS. maïzena Me^liUB^en isjketi@isp tegen inbraak en Brandschade. REPARATIE-INRICHTING. Edai^ifinei* Kaas, TE HUUR of TE KOOP RIJWIELEN Drukken van Siaatwei*k in korten tijd. HERMs. COST t R ZOON Voor de rechthebbenden C. SCHIPPER, Alkmaar P. H (iROEBELangstraat. Seen Bedrog 70 CENT per Stuk san den Westerweg, Nassaulaan m gm onderstraat. Yoorheen J. L, NERING BöGEL 4 Co., Filiaal W. J. SCHEPPER, j Stoommachines on Stoomketels voor e!k bedrijf. Goedkoope retours Alkmaar—Amsterdam. Ie Kajuit O.IO Drie dagen geldig. 2e Kajuit f 13.4S en Kunsthandel i.ij$fsafai»i«iek van Gummi Mantels. J. H- WILLEkS, Laat 131, likuiaai«§eh Wss*enhuis H. jANSEN. H. JANSEN. ter gelegenheid van de groote Veemarkt te VELSEN. Noord-Zoïd-HoJj. Tramwegmij. ÏSRuXMi'FL BPORTOIj-tb,'s op Zondag Ï3 en Woensdag 16 November a.s., RUIME SORTEERING met gouden pen vanaf f 1.50 HERMs. COSTER ZOON, VOORDAM C 9, ALKMAAR, TEL. No. 3. 1 a^n eiken weeiiruitrer8 tei*u§g voor de contante betaling. H A A R L E 3 stel Chocoladeletters volledig Alphabeth. Yrachtrijder van ALKWAAR op OUDKARSPEL w VELZENBOER, Dijk. met of zonder verzekering, - ACHTERSTRAAT B 21 - haal die rit „DE BONTE KOE", Lauge&tfaat, Alkmaar, k i 1.10 per stnk. Fijne ouderwets gemaakte EDAMMER KAAS f 1.25 per stuk. -goteYftUVe8a e» A, 10* tsG- N V. BOEK- en HANDELSDRUKKERIJ vb. VOORDAM C 9, - TELEF. 3, - ALKMAAR, Siggfn neg san ons bureau de onaf gehaalde brieven onder letters M 163 T 165, C 171, V 172, O 172, B 173 en L 174. Prima SPECULAAS a 35 ct- Zeer goede kwaliteit Speculaas 26 Boterspeculaas, zeer bros „50 BOTERBANKET 60 BORSTPLAAT 60 HONIGTAAI ",22 STROOIMOPPEN "n 25 Oud HoHandsche overheerlijke Kaasjes, Tc bevragen bij A. G. DEN BOESTERD, Toussaintstr.O ZUlbHAS- en GASMOTOREN. GIETWERKEN op elk gebied. Van ALKMAAR El 8 10 2.30 6 aar- Van AMSTERD AM 8,30 - 9 30 - 2.15 - 4 - pTj uur Alleen op Zondag. Langestraat en Achterstraat. Lage Pr'J*zen. Vlugge levering. iy7n df LAAT de kiddeb. BAAI ln naar het Goudmagaziin van KRU?vrv 00R^5E-RS' gouden armbanden" vfSilNGEN NGEN' TR0UW' en VERL°: -VVJTfitS; Z -oeven ontvangen een uitgebreide 1 de nieuwste Groote sorteering Dames en Heeren BAL- en GELEGENHEIDSCHOENEN. Zie de étalageZie de étalage! 19 !»ls: ROMANS, KINDERBOEKEN, WETENSCHAPPELIJKE WERKEN, enz. enz. N V. BOEK- en HANDELSDRUKKERIJ, v.h. K lGONO_ is De Béste. Oprechte Haarlemsche Courant Stads-Editie O. H. C., Naast VROOM DREESMANN. - - EERSTE KLAS - Aecnrats regeling. Degelijke sarHctis, Wil men een heerlyfee zware Aanbevelend W. 1)E WAAL. op zeer nette stand een eerste klas van alle gemakken Toorzien. Te bevragen letter W 176 bureau van dit blad. Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor het moffelen en nikkelen en bewaren van IS cottV" s\e» ten dienste Tan Tolgens de nieuwste modellen. gedurende den winter. i fc3V* Aan hetzelfde adres nog eenig© nieuwe RIJWIELEN TE KOOP met een korting Tan 10 procent. HOF IS 8, .1 Ikmaar. Alles per 5 ons en als waarborg mijner kwaliteit staat in elk klein speculaasje C. S., in elk grooter de geheel REUKL00ZE PETROLEUMKACHELS, geheel geëmailleerd, met verdampschaal vanaf f 8.— VOORTS ONTVANGEN: TINNEN en KOPE REN BEDKRUIKEN vanaf t 3.©O en een groote 5> irtij ZWARE GEDECOREERDE ZWARTE K0- LENVULLERS vanaf f 6-65. Aanbevelend, Poor bijzondcrca .mukoop van een partijtjo zijn deze a.s. Zaterdag 13 Not. bij mij'verkrijgbaar waarbij CADEAU U pond prima Speculaas. Op verzoek DOORGESNEDEN. GEWICHT ongeveer 2 pond 2 ons. Aanbevelend, A' GEESTERSINGEL 34e, ALKMAAR, I beveelt zich aan voor de levering en [plaatsing van Bepaaldelijk ook voor H.H. IJzerhandelaren, Smeden, Bouwondernemers enz. Speciale afdeeling tooi- drijfwerk. Gedraaide en Gepolijste DRIJFASSEN, ver- I schillende systemen 'van KOPPELBUSSEN, zelfsmeerende LAGERS, HANGERS, MUUR- CONSOLES, enz. RIEM- en SNAARSCHIJVEN in alle grootten. Men Trage prijs. Begrootingen w orden op aanvraag kosteloos Verstrekt. 7 77 I*. O IJ DES, - daar vindt men groote keuze Jnweelen a Ciroote keuze vertrouwbaar Bontwerk, Bont- Mantels, Nieuwste Modellen. inrichting voor Maat-Mantels. LANGESTRAAT en ACHTERSTRAAT. Gloeikousjes Ster, onovertrefbaar, 30 cent, per dozyn f 3,10. Gloria-Kousjes 15 et., per dozijn t 1,50. Gasgiazen, recht, O ct. Gaatjesglazen 10 ct. Sïouttil B 17. Telefbonnuium Een pracht uitgebreidheid in Meer dan 300 soorten van verschillende arti kelen hierin Zeepdoozen, Borsteldoozen, Haarschuiers, Tandborstelstandaards, Sponsenhangers, Haarspelden-, Poeder-, Spelden-, Byouterieëndoosjes enz. Ook deze soorten in celluloid met portret. TT 1 1 1 T TT- vr i i n - Vertrek van ALKMAAR HEILOO LIMMEN CASTRICUM NOORDDORP 5.uur morgen» 5.15 5.36 5.52 6.02 BEVERWIJK (Schans) 6.10 (Wissel) 6.20 Aankomst te VELSEN (Remise) 6.30 De aangekondigde EXTRA TRAM Tan 6.05 Tan ALKMAAR TerTalt. De eerste diensttrein vertrekt om 6.36 Tan ALKMAAR. DE DIRECTIE VT1 TT HST UlTMUWTHiMDE VOEDSEL VOOR KINDEREN, ZWAKKEN'EN GEZONDEN HIM De Advertentiën in de worden kosteloos overgenomen in de goedkoop Volksdagblad voor Haarlem en Omstreken. Meest afdoende publiciteit. Uitgevers JOH. ENSCHEDÉ ZONEN. TE KOOP, zoo goed als nieuw en Te bevragen bureau van dit blad. maakt zijn geachte Cliëntèle bekend, dat zijn Teer huis is VERPLAATST van C. KUITER, Ilee- renstraat, naar Druk van Herms. Coster Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 4