DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Schei-Veemarkt Schei-Veemarkt. BLOOKERS CACAO Honderd en twaal de Jaargang, V RII O A G 18 NOVEMBER een ondepwïjszefg te AIKMAAR, op Woensdag 23 November 1910. Psychische naaktheid. B1K N E S A NII. No 272 Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl, Afzondei lijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Oroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Dit nummer bestast uit 2 bieden. H et heilzaam cacaoverbruik moet doordringen in alle kringen der maatschappij nu kan het? want DAALDERS is voor niemand te duur; een bus van 2 pond kost 1 50. j SrSeelc it\0penbaarN-t8rhUd t6 Trden en in Werson^l bsen V08 mag ter markt geplaatst keliike risi^ ^ai wiiien iooPen om zijn pücht ais bur- worden vóór morgens vijf uur. j .XÏÏ „ut «it w Jat w. beloofdc ooc,OToet. COURANT. Kleinere bussen naar verhouding. §®lloeS> dat het oubakken, uit vroegere eeuwen de haventoestanden, te Soerabaja en de voorgenomen overgeleverde onderscheid tussehen personen die met havenwerken aldaar. u en personen die met jij worden aangesproken, dat j De indiening van het voorstel dienaangaande wordt elders vrijwel verdwenen is, in Nederland officieus door den heer Hub recht (U. L.) toegejuicht we- nog zoo n hardnekkig leven leidt. Nu erkennen wij. 1 gens de urgentie nader onderzoek in te stellen. We deelden het dan ook mede in de eerste plaats om het humoristische van het geval, en voorts om te laten zien tot welke onzinnigheden het bijgeloof de menschen brengen Ut het inw"-T" V. ue urgeuue. j kan. Bij onderzoek is ons thans dan ook gebleken, I dén is doel voor1dn Tbtb'Tl n ''TT I De exPloltatie der dokken moet niet bij het Depar- dat van het h.eele verhaal geen woordJ waar is, wat 1 O-I- de set n vl L Sla^'vaTr°0r at 1°° temen1i van Marine berusten, maar aan particulieren trouwens ieder verstandig monsch dadelijk zal begre- "v, -c'".in van tvseeeeilei behandeling van Neder- gegund worden. De minister moet zich van meer dan pen hebben. dérschoidin"r|tusscbe?1,!' T !"°eï W01'den'. is deze, °n" j éên Zijde laten voorechten voor het exploitatie-con- j Deze zaak heeft echter ook een ernstige zijde. Er nlaats Sl W<?lm8" °P haal' traat' 1 n.l. nog veel meer menschen dan men denken Ril Hit «11e. k „AA1. - i ,VQrhey L.) vraagt bij exploitatie zou, die in deze verlichte? 20ste eeuw dergelijke ver verschijnen 'véoé dl r^tt f t r in0g' T °°r Partlcuh.ere ondernemers voorrang voor het dok- i halen voor waar aannemen, en nu is ons ter oore ge kost En daarTjL Va& Van oianneschePen- SPr- drin£t aan °P overleg- komen, dat in onze gemeente een huisgezin om deze kwelW ftJwWbï n°g' e6U DieUWe liging van het exploitatie-contract aan de Kamer. j vermeende tooverij wordt gemeden, niet alleen, maar ïr 0 v 1ï-i 'ii i heer B o g a a relt (R.-K.) sluit zich aan bij zelfs lastig gevallen. Bii het. onderzoek naar deze zaak Men gaat de getuigen psychisch uitkleeden ten aan- i liet betoom der hoeren TTnhroeht on Vprbpv ?uue*zoe^ Iiaai a,eze z*aK ^•hnnwp vin Bof o-oBooU nnKliJr üclook aer neeren iiuorecnt en V emey. is ons nog eens weer overtuigend gebleken, hoe diep lZu?t n 251 ii »<-' Vliegen (S. D. A. P.) vraagt, of de h bijgeloof bij een gedeelte van het volk geworteld is. Uirterdaad, men denhe zich eens m de kwestie voor opdracht, aan de heeren Krans en De Jongh gegeven, s r' 1 •hzi'if (in ?ult (-rwMrallir. aan naiaJ.iK O 1 ruimer was dan de instructies, welke vroeger aan ambtenaren te dezer zake waren verstrekt. De i\l i n i s t e r zal voor de exploitatie der dok ken het advies der particuliere industrie inwinnen. Sprekende over de tinexploitatie, beveelt de heer D e Meest e r (U. L.) aan om voor Banka eens zichzelf. Gij ziet toevallig een misdrijf gebeuren, mis schien een vrij onbeteekenend. Gij tracht u niet aan de getuigenisplicht te onttrekken door u als een haas uit do voeten te maken en bot af te zwijgen. Gij wordt opgeroepen. En nu wordt u daar plotseling voor den rechter in het openbaar een capitis dimanu- tio (een vermindering van aanzien) toegebracht, die j Zoo hoorden we het volgende vertellen: Aan de RTTRGERSCHOOI. te A A K M" A A R (Hoofd de Heer F. J. AUKES) wordt gevraagd met akten Fransch en Vrije- en Ordeoefeningen. Aan- vangsjaarwedde f 800, die wegens periodieke ver hoogingen kan stijgen tot f 1IOÖ. Voor hoofdakte 1 f lOO meereventueele vergoeding huishuur f ÏOO. Stukken (adres op zegel) in te zenden aan het Ge- Zekere huismoeder, die eiken morgen in de keuken pannekoeken bakte, en, om den damp te verdrijven, s daarbij de buitendeur openzette, zag dan telkens een zwarte kat naar binnen komen, die in den hoek van den haard ging zitten en de vrouw met gloeiende oogen aankeek. Alle pogingen om het beest te ver- uTéT^X^dT lévéét'1 ééér^iiV^é''.ééé111, dl(! l éfn te nemen niet_Javaanache koelies in stede drijven waren vruchteloos. Ten einde raad nam zij op ken Gil' ziit dokter De nsvehiiter rntdrbr'T'^11 I inntjezt'n. vvat hij uit een moreel, financieel en een morgen een lepel met. kokende olie en wierp dat vJ IJ Zijl ÜC)kt-er. L/C ps^v Clllötei OlltuOvt- bil U CCIl ODrinrvmiQoV» Anrrnn n f lmlor o cil-i 1 11 i 1 1 j vocht do poes over den kop waarop zij vluchtte en niet nooit werd teruggezien. Den volgenden morgen had het A- 0 i luiicfzeu, wui- inj uu een moreel, nnanciei een. Gij zijt dokter. De psychiater ontdekt bij u een j economisch oogpunt beter acht psychose - en hoe gemakkelijk kan dat niet! Het pu- j De verkoop van tin moet in Indië geschieden, bliek hoort daarvan ter terechtzitting. Gij' wordt door in Nederland, zulks in het belang van de Indische j «e menigte krankzinnig verklaard. Uw practijk ver- f schatkist. i loopt. Uw gezin komt.«in de ellende alles tengevol- De Min. ontraadt den verkoop in Indië te beproe- ge van die getuigenis. Gij zijt journalist, advocaat, S ven. dominee, leeraar en plotseling moet uw directeur I De zoutexploitatie geeft den heer Verhey aanlei (•dn de i hoofd. J buren echter hevige brandwonden aan meentebestuur vótór 1 Recenibcr a.s. lii.. li- i .11 s-n- '-«uii.ipuiuaue geen aen neer vemey aaniei- u ontslaan, omdat het publiek met wil lezen wat „gek- j ding om aan te dringen op een algeheels invoering j 1, uw clienten blijven weg, omdat zij op van het briketstelsel, waardoor de winst vermeerderd 1 n AAn rnanb-7ir)ni(Toi n 1 nl «nnUdJ 1.*.^ .1 i t Ergo. Wanneer den de zwarte poes was buurman, zullen de menschen nog eens wijzer wor- BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat ter gelegen heid van de Schei-Veemarkt op Woensdag S3 Btovember n. s., het vee, dat niet per rijtutg naar de markt wordt gebracht, alleen aangevoerd mag wor den langs den TSelderHchen weg, over de Room- poortsbrug bij het Zeglis, over de Reilooërbrug en over do Vlotbrug en de Rraaibrngbeide over het Groot Aoordhollandseh Kanaal. Aanvoer van vee over de Geesterbrng, de A'ienwlanderbrng en de rustieke voetbruggen is verboden. Het vee, hetwelk per vaartuig aangevoerd wordt, mag alleen gelost worden aan de Kanaalkade en aan de Rierkade, op de door den havenmeester aan te wijzen plaatsen. Deze plaats is voor de marktschui ten en de vletten aan de lage steigers aan de Kanaal kade. ken schrijven w w O 'j i' j het advies van een krankzinnige niet gesteld zijn, de invloed in uw kerkelijke gemeente verdwijnt, de ouders vertrouwen de opvoeding hunner kinderen niet. toe aan den lijder aan een psychose. Ieder kan voor zichzelf voor eigen beroep deze lijst - tot in het oneindige aanvullen. En men bedenke wel hier is geen sprake van romantische mogelijkheden - meer dan één getuige in het Papendrechtsche pro ces zal iets dergelijks in zijn geheele verdere leven on dervinden. Of dat in casu goed of slecht „treft," ver mogen wij niet te beoordeelen. Maar wel bedenke ieder, dat het „heden ik, morgen gij" door de slacht offers van deze nieuwe wijze van procedeeren aan f iedereen kan worden toegeroepen. En vooral de men schen, die met het hoofd werken kunnen door zulk een publieke getuigenis onnoemelijke schade lijden. j Nu laat het zich nog denken dat men betoogt wat wij overigens niet willen toegeven dat dit na- deel dan maar gedragen moét worden door de, betrok- 1 ken personen als de rechtsorde maar bij die openlijke zielsziekte aanwijzing profiteert. Doch iedereen kan gemakkelijk inzien, dat ook voor de goede rechtsbedeeling de nu gevolgde methode de a.k rbtdt nkehjkste gevolgen kan hebben. aures streKKenae tot- ontslag uit. den militairen d Mant is de lust om te getuigen al gering om de bo- vnn den milicien Lubbers die wordt aangenomen maorTf 1 ''^enen, voortaan zal ieder, die het De bespreking over de spoor- en tranfwegen «éeven maar even leveren kan zich aan elke getuigenis voor den heer Ilelsdingen (S. D A P) gelegenheid den strafrechter onttrekken. Loopt men kans aldus j te wijzen op de gebrekkige rechtspositie van het spooV- ROODVONK. kinderen in de gemeente Dantumadeel zou worden. I Onder de Kinaerenm cie gemeente Dantun De minister zegt, zoo spoedig mogelijke invoe- (Fr.) heerscht in vrij erge mate rooodlvonk. Op me- "ng van het briketstelsel in den geheelen archipel j disch advies is een der openbare lagere scholen daar- i è-ni tijdelijk gesloten. Dij de behandeling van den post-, telegraaf en tele- I foondienst bespreekt de heer Hubrecht de bestaande GEZONKFN klachten over die telegrafie en vraagt hoe het staat Bij het doorvaren, van de schutsluis te St. Andries met de rechtstreeksche verbinding van Gondong naar is het schip Arnold, geladen met 300.000 K.O. bieten, Menado en met de landhjn tussehen Batavia en Sito- bestemd voor Yisé, aan de Maaszijde op een berm ge varen en gezonken. bondo. De heer Bogaardt beklaagt zich o. a. over I vertraging in den aanleg van telefoonlijnen. j EEN DREIGBRIEF voSé !één' Stm®f1nf e.(IL L-}r zegt' dat men, weini8' To Assen is in voorloopige hechtenis in het huis staatstelefome op Java. Een algemeen van bewaring opgeborgen Albert K., oud 40 jaar, ge- rm vrb- n<?ocJg' j pensionneerd O.-Indisch militair te Meppel, wegens Jie Mini ster zegt, dat met met opzet de aan- het zenden van een dreigbrief aan L. Schiphof te Koe- leg van telefoonlijnen vertraagd is. maar uit gebrek j kan.ee. Deze is n.l. in ondertrouw opgenomen met een Lt ÜTé i meisje, waarmee K. vroeger verkeering heeft gehad De Min. heeft den Gouv.-gen. dringend verzocht de Cu minnenijd dreef hem nu tot deze daad. telegraphic to doen verbeteren. De beraadslaging over de Indische begrooting wordt onderbroken door een debat- over de conclusie der Commissie voor de verzoekschriften, in. zake een adres strekkende tot ontslag uit den militairen dienst «theele looobaan matev.ecl scheidsgerecht voor dat personeel. De heer T homson (U. L.) wees er op, dat de twee jaar geleden toegestane tractementsverhooging voor het. personeel der Staatsspoor nog niet. is uitbe- taald. zijn geheele loopbaan materieel en moreel zoo zwaar mogelijk te worden getroffen, dan zal men wel een n - zeer bizonder mensch moeten zijn, als men die schrik- In zijn brief schreef K. de allerverschrikkelijkste bedreigingen tegen Schiphof waarop deze de zaak in handen der politie gaf. Proces-verbaal was opgemaakt en toen K. hier heden in Assen was, om in de instruc tie te worden gehoord, vond de reehter-commissaris het veiliger de voorloopige aanhouding van K. te ge lasten. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPPING, Voorzitter. DONATHSecretaris. Alkmaar, 18 November 1910. Nog is de Papendrechtsche strafzaak te Arnhem niet ten einde en reeds komen van alle zijden de pro testen opzetten. Geen wonder trouwens. Er zijn tegen wat men daar heeft waargenomen twee- groot bezwa ren genoemd: de groote invloed, die de psychiaters daar op onze rechtsbedeeling hebben uitgeoefend, AB-DEL-AZIZ. De ex-sultan van Marokko, Ab-Del-Aziz, is gisteren uit Brussel weer te Amsterdam aangekomen en per auto gereden naar Brack's Doelenhotel, waar de hoo- ge Oosterling tien dagen denkt te blijven. VOORBEELDIG PERSONEEL. Te Etten, gem. Gendringen is de openbare school voorloopig gesloten, daar zoowel het hoofd als de on- j derwijzer wegens het plegen van onzedelijkheid vrouwelijke leerlingen te Arnhem in arrest zijn. met 40 S genten en ontwikkelden, wier getuigenis juist het j De lieer Roodhuijzen (Ü.TTfvroeg subsidie moeielijkst gemist kan worden,het meest door zulk van d(. vereeniging Weduwenzorg een openbaar gemaakt pschologisch onderzoek zullen j Nadat ,1e heer Thomson er o. a. op gewezen had worden getroffen. En als men daartegenover zou wil- dat hij er veel voor gevoelde jongelui uit Nederland bij' ernstiger zaken'"geschiedt^™ed8?de0:^ne^^onS TlT"* l^"1" als. m.ilitair "aar 1Indië ,te PROTEST TEGEN DE AANGEVRAAGDE keiden niet vaak zulke ernstige dm,morgen Tl Z tot MIEDEK dan moeten wij daartegenover toch weer wiizen on ons f r-. Hoor den heer Ti. J. P. A. Kiersch, leeraar aan de Papendrechtsch voorbeeld, dat volstrekt niet over ern- i heeft ié'TezT vergaderingen slang aa^ z'n br-fven ?aSdelss.ch<!21 te botterdam, is een adres gericht aan betrekken X" g3a WaErm menschen boezem gekoesterd". Een argument gebruikt, in z'n Wij gelooven dan ook dat een praktijk van getui- genonderzoek ni het openbaar, als zich thans in de j debat. dat z'n eigen borst dZboref zal i Nederland, luister. De heer De Meester had gepleit over het denkbeeld. de alleronaangenaamste roTwelke de gTtTigen^'daar j Papendrechtsche "zaak'heeft voorgedaan, buitenge hebben moeten spelen. En al is het uit den aard moei- j woon bedenkelijke gevolgen zoowel voor de reohtshe- n v, -vr i lijk reeds nu het heele geval te overzien, toch kunnen j deeling als voor het individu kan hebben en het, is te 0m in d^B °1 ri T °V<?r denkbeeld w,j wel deze feiten naar voren brengen, dat de psychi- j liopen dat wij iets dergelijks niet meer zullen bijwn- tT li .1 J?v&™n \e Tat.en aters ïnaeraaart buiten-buitengewoon ver zijn gegaan nen. en zich niet alleen beperkt hebben tot de psyche's van de personen (beklaagden en getuigen) maar ook cl zaak zelve „psychologisch" behandeld: hebben en dien tengevolge, waarschijnlijk niet geheel opzettelijk, op den rechterstoel zijn gaan ziten. Ook de psychische ontleeding der getuigen is in de- zen vorm een nieuwigheid, die voor de getuigen zelf zeker allesbehalve, aangenaam moet zijn, waar de eene getuige, in zijn kring een gezaghebbend man, in het publiek als waanzinnig wordt geteekend, een andier 5 als volmaakt onbetrouwbaar, een vierde als ziekelijk gevoelig voor indrukken enz. enz. Nu hebben de getuigen voor den Nederlandschen rechter het toch al niet prettig. Wat zijn er een men schen, die „nog nooit voor den rechter geweest zijn" en dus ook liever niet komen getuigen. En of men in zoon geval zulk een getuige al duidelijk maakt, dat er een hemelsbreed verschil is tussehen verschijning- als getuige of verschijning- als beklaagde, het. helpt in - den regel niets, men vindt ook in het getuigen iets eompromitteerends, tot zekere hoogte een schande. 1 Daarbij komt dan dat vele rechters in Nederlan1 ook ten aanzien van de getuigen nog de TWEEDE KAMER. Indische b e g ro o t i n g. De heer a n V 1 ij m e n R.-K. klaagde er gis teren over, dat met betrekking tot het boschwezen zoo weinig wordt gedaan op de Buitenbezittingen. De Minister van Koloniën, de heer De u <i u iivn iu teil vyci ken. lot dusver arbeiden er in hoofdzaak Chineesche koelies. Do opmerking, dat het werk op Banka voor Javanen te moeilijk is, werd door mr. De Meester be antwoord met 'n verwijzing naar de Ombilin-steenko- lenvellcn. Ook daar werken Javanen en, naar hij per soonlijk gezien had. met zeer veel succes. Waarom zou dat dan ook in de Banka-mijnen niet gaan? En toen stond do minister van Koloniën op. Z'n lorgnet wiebe- 'd ven op z'n neus. een velletje papier in z'n han- j don. on in z'n oogen 'n uitdrukking van naderende "'.gepraal. zei hij: ..Mijnheer de voorzitter, hoe kan Waal Malefijt, antwoordde "naar"aanleiding m eene t T^V'nTT" Ti Zegt zeT dat dezer dagen door de heer Schaper gemaakte opmer- f tt Ombelimvelden, maft nooit op Banka is kins* dat hpf rarmnvt nmtl,Qnf r Hoe kt ra hij er dan over oordeelen En het Ring, het rappoit omtrent proefnemingen met lorgnetje wiebelde van louter pret. Maar het lorgnetje XH'IIVIU(UU) 10 LC"U auico gCllLIll/ cl tl H de Tweede Kamer der Staten-Generaal, houdende be zwaren tegen het wetsontwerp tot regeling der kust- defensie en een waarschuwing tot het instellen van bedoeld fonds. EEN LOT ZOEK. Het lot, waarop de hoofdprijs der Sommelsdijkscho verloting, zijnde een viertal vette koeien, is gevallen, schijnt zoek te zijn, ten minste een week na de trek king had de winner zich nog niet aangemeld. Verle den week zijn de'koeien publiek verkocht, terwijl de opbrengst nog gedurende 30 dagen ter beschikking van den winner blijft. Na dien tijd vervalt zij aan dc commissie. Hel lot moet in een sigarenwinkel te Rotterdam verkocht zijn. een anti-opiummiddel, waarvan sprake is in liet boek- je van prof. Treub, volstrekt niet op den grond van financieele overwegingen door verminderde opbrengst uit opium geheim is gehouden, maar juist om geheel andere redenen. Spreker bracht een woord van hulde aan wijlen prof. Treub. In antwoord aan den heer Van Vlijmen merkte de minister onder meer op, dat aan Staatsexploitatie van eenigszins bosschen op de buitenbezittingen in de eerste jaren Pommemnriasli It ,11. r j "Vss('iien op ae Duitenbezittingen in de eerste jaren vinTTT l d g0V Wemburgerlijk en pro- [met te denken valt; doeli wel aan exploitatie van te maken tu?XneTfT°r'te °Ztoude,rschcid I groote terrein-complexen, gevolgd door het sluiten hier "-een oiider-dif id 1 p 't'J SC e,.-i Van coutractfca voor exploitatie met kapitaalkrachti geen ondeischeid bestaan - het is waarlijk al ge. maatschappijen. Daarna volgde de bespreking van zag de slang niet, die in de plooien van de gekleedr- ias zat. Maar toen vroeg de heer De Meester weer het 'woord,om Zijne Excellentie er op te wijzen, dat, wanneer hij, de afgevaardigde, niet over Banka mocht spreken, omdat- hij er nooit geweest was, de minister over heel Indië zijn mond maar moest houden. En in derdaad, dat is zoo. Gemengd nieuws. HET GROEIENDE BED. Men meldt uit Rijssen aan de Tol.: Toen we de vorige week schreven over het ons me degedeelde verhaal van „Het groeiende bed," hadden we geen gelegenheid om dadelijk naar deze zaak een EEN SOUVENIR. Dc heeren Berliner, Gebauer en Nicolai, die in de vorige maand per luchtballon van Berlijn naar Lon den trachtten te reizen en nabij IJmuiden in zee stortten, hebben den gezagvoerder van de stoomloods- boot nr. 7, die hun liet leven redde, den heer J. H. Muller, als aandenken aan dezen mislukten ballon- ocht geschonken een tafelstuk, voorstellende een bal lon niet schuitje, waarop een zilveren plaatje met in schrift is bevestigd. DE MOORD TE RENKUM. De Officier van Justitie te Arnhem heeft appèl aangeteekend tegen het vonnis der Rechtbank, waar bij J. van Rennes wegens den moord te Renkum tot V> jaar gevangenisstraf werd veroordeeld. DE AMERSFOORTSCHE APOTHEKERS. Voor de rechtbank te Utrecht is g-isteren behandeld d< zaak tegen J. F. P. van W. en D. H. G. van I,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1