DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. De Heidemolen. binnenland. Honderd en twaalfde Jaargang. 1910. MAANDA 21 NOVEMBER. FEUILLETON No. 274 Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f0,80; franco door het geheele Rijk fl,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N. V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. ALKMAA K E NMSGEYIX U. Het HOOFD van het Plaatselijk Bestuur te ALK- i HAAR brengt, op grond van artikel 1 der Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad No. 22) ter kennis der ingezete nen, dat bij hem ingekomen en aan den ontvanger dei- Rijks directe belasting-en binnen deze gemeente ter in vordering is overgegeven HET KOHIER DER PERSOXEELE BELAS TING No. 14 voor het dienstjaar 1910, exe cutoir verklaard door den Directeur der directe belas tingen in Noordholland te Amsterdam den 17 Novem ber 1.1.; dal ieder verplicht is zijn aanslag, op den bij de Wet bepaalden voet, te voldoen en dat heden ingaaj; de fejjnjjn yan ?es toeken binrien w.ellmn daartegen be zwaarschriften kunnen worden ingediend. Alkmaar, den 19 November 1910. Het Hoofd yan |iet Plaatselijk Bestuur voornoemd, U. RIPPING, dood ons van ochtend werd geseind. Thans schijnt strijden voor eerlijkheid in ons eigen geboorteland. „Wij verwerpen den eisch, gesteld door 600 Tory het overlijdensbericht waar te zijn. Eerlijk gezegd - peers, at zij door gebooite het recht zouden hebben we hebben ons geërgerd over het gesol met den leven-s- ul klvan d,> mlllioen hunner landgenooten te moeden of liever afgeleefden grijsaard, wien een rus- tig plekje om te sterven niet vergund scheen. Niets anders heeft Tolstoj van de wereld' nog beg-eerd, dan ALKMAAR, 21 November, In Engeland is deze week de teerling geworpen: het Lagerhuis is ontbonden, er zullen spoedig- nieuwe ver kiezingen plaats hebben. In ons vorig overzicht heb ben we de voorgeschiedenis van de groote kwestie in het licht gesteld. Wij zullen thans niet in allerlei bijzonderheden en commentaren treden, welke van be lang waren, tpen de Jiesligaing nog niet yas gevallen, tpaar thans haar actualiteit hebben verloren. Alleen willen we even aap een soortgelijk geyal' herinneren, dpt zich onder lord John Russell tachtig jaar geledpn Impft yoorgpdaap. Het mipisteyip had een reformbill jngediend, waarbij het kiesrecht werd uitgebreid. De lories -als thans jn de oppositie wisten het ont werp door amendeering te verminken. Met moeite kreeg het ministerie den Koning er toe het Lagerhuis te ontbinden. De nieuwe verkiezingen werden op schandalige wijze gevoerd, omkooperij was aan de orde van den dag. De conservatieve oppositie dolf het onderspit. Met een aanzienlijke meerderheid werd het wetsontwerp door het Lagerhuis aangeno- piep. Met eeg rneerdprheid' yan 4'f stemmen wees het Huis der Lords haar af. Een gewijzigd ontwerp werd door het Lagerhuis aangenomen het Hooger- huis durfde niet weer verwerpen, maar wilde bet amen- deeren. De minister-president stpldp den koning voor pen aantal nieuwe pairs .te benoemen, om de oppositie fe fnuiken. De koning weigerde, het ministerie nam zijn ontslag. Een ander kabinet kon niet- wordeg §a mengestpld, het opdp kabinet, werd wepr aangesteld, de Lords schikten zich in het onvermijdelijke, kozen eieren voor hun geld. Bij die gelegenheid is hun macht eenigszins bekort bovendien traden van dat oogenblik af aan alleen parlementaire meerderheids ministeries op instede van de koninklijke ministeries. Als toen willen de Tories het land! regeeren, sterk de liberalen (de wdiigs) ook in het land mogen zijn. Kort en bondig is het geschil aldus door minis ter "Lloyd jSeorge (den John Russell yan nu) geformu leerd tot een strijdleuze. „Nu wij tevergeefs gepoogd hebben, door verzoe nend optreden gelijke politieke rechten voor alle En- gelschen te verkrijgen, zijn yij th-anf genoodzaakt te beschikken, en dat zij de wenschen des volks voor een goed beheer van het eigen land1 met voeten zou den mogen treden." He ontbinding zal 28 November plaats hebben, de nieuwe verkiezingen zullen vóór Kerstmis zijn afge- ioopen. Het spreekt we} van zelf, dat een liberale overwinning den grooten strijd tusschen Hooger- en Lagerhuis ten gunste van het laatste zal doen be slechten, dat de Toryvoogdij in dat geval voor goed t van de wereld afgezonderd, den1 dbod! te zoeken en te vinden. En de wereld heeft alles gedaan, om dezen laatsten wensch niet in vervulling te brengen. Als een dief in den nacht heeft hij zijn landgoed verlaten, maar detectives, courantenmenschen en familieleden hebben hem gevolgd en het is hun natuurlijk gelukt zijn spoor te vinden. En zoo werd er naar alle we- figuur een einde zal hebben genomen, en zal zijn uitgemaakt, relddeelen geseind hoe de beklagenswaardige' t at in ngeaut e wil de« volks regeert. j 7jjn laatste dagen ging doorbrengen en kon men tot In Jj rank rijk heeft iemand den heer Briand1 een slag' 1 1 1 gegeven ter gelegenheid van de inwijdingsplechtig heid van een gedankteeken. Alleen de hoed van den heer Briand werd ingedeukt. Is een dergelijk incident bij de wedrennen vroeger eens een aanleiding voor een minister-president ge weest, om te gaan, de heer Briand! zal wel blijven. Hij heeft zijn toekomst-plannen deze week ontvouwd. Er zullen vier of yijf wetsontwerpen worcjen inge diend. Het eerste betreft de regeling van geschillen bij de spoorwegen en bepaalt dat er permanente scheidsge rechten zullen worden ingesteld in welke de maat schappijen en cle beambten vertegenwoordigd zijn. Een eventueel geschil wordt eerst behandeld door een commissie vau deskundigen en daarna, wanneer het door die commissie niet opgelost mocht kunnen worden door het scheidsgerecht. Zoolang de onder handelingen duren, is iedere staking bij de wet ver boden. Wordt een uitspraak van het scheidsgerecht niet aanvaard, dan hebben de arbeider-, niet- het recht te staken, De andere ontwerpen zullen het voortduren van den dienst verzekeren. Met- het oog op den dienst bil dp, spoorwegen zal de meerdere glorie van- de journalistiek de verschillende momenten lezen: nou is hij weg, nou is hij in het klooster, nou ligt hij met een koorts van zooveel lil een station, En de verslaggevérsi waren er- op uit een gaatje te vinden, waardoor zij het geheim zijner laat ste uren hoopten te bespieden en het in opgeschroefde telegrammen aan de wereld' mede te deeleu. Het ge schiedt alles om de heiligheid' der stemming te profa- neereu, waarin de profeet, zijn dood verwachtte, Friedrich Dernburg- de zelf-oude bekende journalist hraeht gisteren op treffende wijze het gebruik van de zeventigjarigen onder de mannen van Kos, het eiland van den beroemden dokter Hippokrates in herinne ring, die- zich met rozen tooiden, zich tot een vroolij- ken maaltijd vereenigden en onder feestgedruisch den wijnbeker lieten rondgaan en dan den laatsten dronk uit den gemeenschappelijken giftbeker namen. Het is het tragische in Tolstoj's lot, zoo gaat de M-hvljver voert, dat hij van zijn dubbel-bestaan niet verlost is. Wol hartstochtelijk verlangen watvm zijn blikken op een onbereikbaar hoog- ideaal gericht en ïc versperren, bun instellingen voor oorlog en vrede leken hem even verwerpelijk, en zelfs wetenschappen en kunsten slechte afdwalingen van hetgeen, waaraan allen behoefte hebben, het leven in God. En daarom keek hij achterwaarts over de duisternis, waarin hij het heden gehuld' zag, heen, naar het schitterende, verlossende licht, dat voor hem uit de Evangeliën straalde. De eenige richtsnoer in het leven was voor hem het Christendom en Christendom was hem alleen, wat onmiddellijk tot de woorden en geboden van Je zus terugleidt. Naar het oer-Chri-stendom wilde Tol stoj de menschen terugbrengen. Het grootste van hem is geweest de indruk, dien hij op zijn tijdgenooten gemaakt heeft. Er hebben grootere of even groote dichters met hem geleefd als krachtige en eigen aardige persoonlijkheid was hij éénig. Hij heeft thans de oogen voor goed gesloten, Zon dagmorgen tegen zes uur is hij ontslapen, zonder zich met de kerk verzoend te hebben. Schoolkinderen brachten een bezoek aan de sterfkamer, welke met dennenboompjes was versierd, tal van boeren uit den omtrek deden gisteren een pelgrimstocht naar. de baar, in de sterfkamer werden dood'enliederen gezongen. De Heilige Synode heeft evenwel beslist, dat Tolstoj niet kerkelijk begraven zal worden en dat ook geen ziele- missen voor hem worden toegestaan, omdat hij zich niet met de kerk verzoend had. Morgen zal het stoffelijk overschot te Jasnaja Pol- jana ter aarde worden gesteld, naar beweerd wordt op wensch van den overledene op den heuvel, waar hij in zijn kinderjaren placht te seplen. Het lijk is gebal semd en heden zou men een gipsafgietsel van het ge laat van den doode makeai, terwijl1 het lijk vele malen gefotografeerd is. Reeds nu worden plannen opgeworpen om den doo de te eeren. Zijn vrienden hebben het denkbeeld op- t toch kon hij vap Je wereld, welke hij veroordeelde en i f™'' het 8teffhuis valx den «noten schrijver aan te v.1Koopeii, ten einde er een nationaal heilige! roepen. Voor andere jakken yan dienst zullen geen militaire bepalingen gelden. Verder zullen eenige nieuwe eeren. Zouden zulke eerbetuigen niet Tolstoj's waren geest? venu-huo, niet scheiden, hoe dikwerf hij hggy ook met de voeten van zich afstiet. Zij vervolgde hem legerwet m 1905 gewijzigd worden in- dier voege, dat T* vriendel^ed^ onaangenaamheden van ai de regeering het recht heeft de spoorwegbeambten, j h H verkLaÏdLt oyerTOlleiTtorden door uaSedaohtenis te telkens als de omstandigheden het vereischön, op te 1 i women aoor i bewonderaars, fotografen en journalisten onverdrage- 'jk was, voortdurend vroeg zijne familie concessies A i Ai,K i„. j Y'an hom, terwille van htm moest hij inbreuk maken Art. 475, dat aan de regeering 't recht verleent, om -i J op zijn levenswijze, het weigeren van den Nobelprijs in buitengewoon ernstige geya}len zaken en personen, v. r- t i i nceft ze hem nimmer vergeven, en zelfs in znn i onder bedreiging van strai te requireeren, zal ook toe- f iii l^tste dagen moet zij hem vervolgTl hebben met i passelijk worden verklaard op zeer ernstige© stakingen. i i 1 P öLHKiiigen. eischen over den verkoop van zijn werkep, Yelen zijn bepalingen 111 de door dit dubbel-bestaan ago dei. ernst van zijn grond- i 'orden opgenomen, stellingen meeningen gaan twijfelen. En hoe j daar in die wet niet gerekend' is op gevallen, als zich bij de jongste staking hehbeij yoorgedaan, heiligdom van te maken. De vrije vrouwenvereeniging te Moskou be- sloot zich tot alle Europee-sche vereenigingen te wen- 'len om een iuternationaal comité te stichten om Tol- strijd zijn met H. M. DE KONINGIN-MOEDER, H. M. de Koningin-Moeder zal Woensdag 30 dezer naar Haar winterverblijf in de residentie terugkeeren, na vooraf op Het Loo vertoefd te hebben. Het laatste ontwerp behandelt de1 sabotage en bevat wijzigingen van reeds bestaande artikelen uit het. - aaj Wetboek van Strafrecht en uitbreiding van de 31' j heeft hij hetgeen men hem als onontkoombare poodza- kelijkheid opdrong, pijnlijk gevoeld. j Als alle romantische lm turen heeft Tolst-oj zijn ide- in het verleden gezocht. Hij stond in de grootst VICE-ADMIRAAL VAN DEN BOSCH. Be Haagsche correspondent van de Tel. sohrijft: Er wordt gemompeld, dat er eenige strijd zou zijn tusschen hetgeen de minister van Marine over de ont slagname van den vice-ad'miraal Van den Bosch aan V. 48) Roman naar het Duitsch van OSWALD BERGENER. De magere man met zijn baardig gezicht gehoor zaamde. Hij trok het net uit het water, legde dat op den schouder, greep den emmer met visch, liep nog een eindje langs het water en ging toen dwars door het kreupelhout naar het voetpad dat langs zijn wo ning voerde. Spoedig was hij uit 't gezicht verdwe nen. Diep in het hopt schreeuwde nogmaals een uil. „Laten wij de uilen niet langer verontrusten", zei Eulenhorst met licht bevende stem. „Wij hebben een goeden slag geslagen." „Wij kunnen Kukuk verder met rast laten en heb ben hem ten slotte dankbaar te zijn, want wij hebben door hem nu Knurrhahn in onze macht"-, zei Hagen- loh opgewekt. „Zoo is het", antwoordde de slotheer. „Maar ons nu eens gaan hooreu wat onze dominéé er zegt," laat van „Dat viel ten slotte nog al mee!" zei Hagenloh, toen zij weer rookende neerzaten om den haard in de werkkamer van den gastheer. Hij had liever gewild dat hij meer had moeten strijden om zijn doel te be reiken; 't was veel te gemakkelijk gegaan voor zijn naar avonturen dorstenden geest. „Hoe vaak heb ik al zoo iets ondervonden," yer- volgde bij. „Vaak zijn anderen bezig iets te zoeken en uit te vorschen, maar zij komen niet achter de waarheid. En waarom niet? Alleen omdat zij het onderzoek niet tot het uiterste drijven. Als ik dat i - - t de Tweede Kamer heeft medegedeeld, en de memorie, van 1881 betreffende de opruiing tot geweldadme han '"T tegenstellin« met onze eultuur' welke hem door Stemden vlagofficier bij den minister ingezon- deljn wp-uge natl* goddeloos en onmensehelijk schijnt. De geprezen in- tV i dustrie was hem een volksverderf, staat en kerk waren 'S pr de2e Week geschreven °ver Tolstoj, wiens Y00r hem midd<?ien> om d<,n mensch den weg naar heil fl^p. daarna doe, dan vind ik de oplossing' van wat zoo moeilijk scheen betrekkelijk gemakkelijk. Ja soms ia het belachelijk gemakkelijk. Ik heb mij vaak wel eens afgevraagd waarom anderen niet terstond tot het uiterste gingen." „Och men is te spoedig tevreden. Er zijn meer slappe^naturen die alles maar half doen, dan gij denkt,' zoo viel de dominee met een vriendelijk, goe dig lachje in. „Wat voor zoo'n, halve natuur een reu zenwerk schijnt, is yoor een sterke natuur als de uwe kinderspel. Het is, als men het nu beschouwt, eigenlijk belachelijk dat gij met zoo weinig moeite en in zoo korten tijd een raadsel oplost, waarmee zoo vele ge- rechtsheeren en politiedienaren zich het hoofd hebben gebroken. Inderdaad dat sohijnt belachelijk." „Zeer juist, beste dominee," viel Eulenhorst in. „Wij kunnen slechts onzen gemeenschappelijken vriend geluk wenschen, dat hij de gave heeft ontvan gen van het snelle initiatief. Zulke menschen bren gen vaak een steentje bij tot het geluk van anderen. Zij zien vaak verder dan anderen en ontsteken licht op den v/eg van velen die in' het duister voortgaan. Op uw geluk beste vriend', op uw bijzonder geluk mijn waarde heer." De glazen werden tegen elkaar gestooten en het klinken vervulde de kamer met vroolijken gerucht. Toen de glazen tot den laatsten druppel leeg gedron ken waren, keek Hagenloh met schitterende oogen voor zich uit en dacht na over de woorden die zijn beide oude vrienden daar juist hadden gezegd. Zij had den hem plotseling een inzicht gegeven in zijn eigen karakter. Zoo g'aat het meer -anderen schijnen ons vaak dingen, die wij zeer goed weten, eens duidelijk te moeten zeggen voor wij ze als waarheid geheel in ons opnemen. Even later bespraken zij wat nu verder gedaan kon worden- om voortgang- met de zaak te maken. Hoe goed zij het ooi: met Kukuk bedoelden, te voorkomen zou toch niet zijn dat hij aan een strenger gerechte lijk verhoor werd onderworpen. Eulenhorst stelde daarom voor zoo spoedig- mogelijk aan de justitie te Espenwiese kennis te geven van het gebeurde. Men I zou daar dan politie op de been kunnen brengen om Knurrhahn te arresteeren. j Hagenloh wilde den volgenden morgen dan zoo vroeg mogelijk naar houtvester Ileckenrot gaan om f dezen te waarschuwen. Het gevolg van huil gedachtenwisseling was, dat een kwartier later een bode te paardl naar Espenwiese ging om daar de betrokken autoriteiten op de hoogte te brengen. Nadat dit geschied was, zei Eulenhorst, dat men naar zijn meening nu nog niet alles gedaan had, wat men op het oogenblik kon doen. De dominee keek met groote spanning naar het ge laat van den slotheer. „Ik ben eigenlijk door u diep beschaamd," ging de ze voort, „beste vriend Hagenloh. Onze predikant heeft in het begin vau den avond den moord op Wie- senreiter met de verbrande kerk te Espenwiese in ver band gebracht. Zooals hij ons die zaak toekende, staat het voor mij vast dat de eene zaak zonder de andere niet tot een goede oplossing gebracht kan wor den. Gij lacht, waarde Schnelldahin, maar geloof me, het is mij ernst. Door uw woorden van straks is mijn g'eweten gaan spreken. Inderdaad ik moet bekennen, ik voel mij tot- zekere hoogte verantwoordelijk voor het meisje dat zoo ongelukkig het slachtoffer is ge worden van de misdrijven, die haar vader heeft ge pleegd. Het is wel een zonderlinge reden voor het bouwen van een kerk: een eind te willen maken aan dorpskletserijen maar in ons geval is het een zeer voldoende reden." Eulenhorst stond op en ging, nadenkend voor zich kijkend, op en neer door de kamer. „M aar komaan, ik wil het ronduit bekennen, de drop pel, die gij in het vat hebt geworpen, deze laatste dik ke droppel heeft het vat doen overloopen. In één woord, mijn beste hier bleef hij voor dominee Schnelldahin staan, die onwillekeurig' in spanning was opgestaan „er moet een eind aan komen. Daarom, zeg' tegen uw hoeren en dorpers, die eigen zinnige kerels, dat ik het zeil strijk en, genoegen neem met het aanbod dat gij mij gedaan hebt. Twee derden den, in dien zin, dat de heer Van den Bosch voor zijn verzoek om ontslag een nog meer principieele reden zou hebben opgegeven, zoodat het incident met het boek meer aanleiding dan oorzaak zou zijn geweest. der kosten voor den wederopbouw van de kerk neem ik vobr mij. Dat kost mij een laatst hypotheek op mijn bezittingen en al mijn eigendom gaat er mee heen. Maar enfin, laat het zoo zijn. Ik ben toch al een grijs man en het duurt niet lang meer of gij moet mij naar de groeve dragen. Jonge en nieuwe geslach ten zullen echter opgroeien en wat zij mede noodig hebben is een nieuwe kerk. De hemel geve dat in de toekomst het. klokgelui uit den nieuwen toren door mag dringen tot in vele gelukkige gezinnen. Laat ons hopen dat er zegen raste op uw nieuwe kerk." Heftig bewogen hoorde dominee Schnelldahin naar deze woorden, die op zoo luebtigen, eenvoudigen toon werden uitgesproken. Nu greep hij de hand van den slotheer en wilde die kussen. Deze echter trok haar snel terug, stond kalm en eerbiedwaardig voor den predikant en dreigde dezen met den vinger. „Zoo iels past niet meer in onzen modernen tijd," zei hij. „Men doet tegenwoordig alle moeite om de edele, zuiver menschelijke gevoelsuitingen te onder drukken. Het is gewoonte om zich anders voor te doen dan men is alles wordt tot een nuchtere handelszaak gemaakt en daarbij komt geen ontroering te pas." Achter zijn brilleglazen sprongen den dominee de tranen in de oogen. „Gij kunt mij verhinderen u mijn dankbaarheid te betuigen. Maar g|j zult toch niet kunnen beletten, dat ik met dank en achting voor u vervuld- ben 'en zal blijven. En geloof me, niet ik alleen zal u dankbaar zijn mijn geheele leven ook mijn gemeenteleden zul len er zoo over denken. Het mag waar zijn dat er veel ruwe luidjes onder zijn, maar voor u hébben zij altijd achting gehad. Het geslacht Eulenhorst is aan Espenwiese en zijn bevolking vast verbonden. De ge negenheid van deze menschen voor u waarachtig, dat is geen handelszaak. Er is hier een toegenegen heid en aanhankelijkheid, er is hier een erkentelijk heid voor uw goedheid, die uit het hart komt. God weet dat het zoo is." Werdt vervolgd...

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1910 | | pagina 1